secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het waterschap Vechtstromen wordt de komende vier jaar geleid door een coalitie bestaande uit de fracties van BBB, CDA, VVD en Landbouw (geborgd). Het algemeen bestuur stemde vanavond unaniem in met het voorstel van formateur Piet Zoon. Dat ging niet van harte. Water Natuurlijk, die buiten de boot is gevallen, gaf na een scherp debat de nieuwe coalitie met tegenzin het voordeel van de twijfel. Het dagelijks bestuur telt straks 5 bestuursleden, 1 meer dan nu.

Minister Mark Harbers heeft samen met de projectpartners een voorkeursbeslissing genomen over de dijkversterking tussen de Noord-Limburgse dorpen Baarlo en Hout-Blerick. De maatregelen kunnen nu concreet worden uitgewerkt. Er komt onder andere een nieuwe dijk en ook wordt een dijk verder landinwaarts verlegd.

De industriële watergebruikers willen uiterlijk in 2035 het totale watergebruik per eenheid product met 20 procent verminderen. Deze ambitie spreekt VEMW uit in een nieuwe visie op water. Voor de langere termijn wordt gestreefd naar circulair watergebruik in sectoren waar dat mogelijk is. Roy Tummers, directeur water bij VEMW, licht toe: “Behalve de kopgroep van vooral grotere bedrijven moeten nu ook andere bedrijven stappen gaan zetten.”

Rijkswaterstaat verhoogt het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer voor de tweede keer dit voorjaar, nu naar 12,5 centimeter onder NAP. Zo wordt een voorschot genomen op een mogelijk erg droge zomer. De watervraag neemt momenteel toe door de aanhoudende droogte, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). De watersystemen zijn over het algemeen op peil, al dalen de afvoeren en waterstanden lokaal.

Vanaf 1 januari geldt de nieuwe derogatiebeschikking. Tot 2026 wordt de hoeveelheid mest die agrariërs uit mogen rijden teruggebracht naar het niveau dat ook in andere Europese landen geldt. STOWA liet inventariseren welke gevolgen dit besluit heeft voor de waterkwaliteit en het werk van waterbeheerders.

Voor de 14.500 waterschapsmedewerkers van Nederland heeft het A&O fonds Waterschappen een online scan ontwikkeld: de Talent Navigator. De scan is bedoeld om medewerkers een beeld te geven van hun talenten en mogelijke loopbaanperspectieven.

De opgebouwde watervoorraad slinkt hard door verdamping. Dat stelt waterschap Aa en Maas vast. “Er verdampt 6 miljard liter water per dag.” In reactie op de aanhoudende droogte stellen de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel de eerste verboden in om water uit sloten en beken te gebruiken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 100 mm, meldt Weeronline.

De waterschappen stellen boten, vlotten, reddingsvesten en pompen beschikbaar als bijdrage aan de steun die Europa organiseert voor hulp aan het overstroomde gebied in het zuiden van Oekraïne, na het opblazen van de Kakhovka-dam. De hulp kan niet groot genoeg zijn, want de vloed heeft verwoestende gevolgen voor de regio.

Veertien buitenlandse delegaties komen naar Nederland voor het eerste Blue Deal-congres. Dat begint maandag in Amsterdam en duurt tot en met vrijdag. In de tweede helft van de week reizen de gasten door het land om waterschappen en aansprekende waterprojecten te bezoeken.

Bijna drie maanden na de waterschapsverkiezingen van 15 maart hebben 17 van de 21 waterschappen een coalitieakkoord bereikt. Daarvan hebben er 14 ook al nieuwe bestuurders benoemd. Noorderzijlvest, Scheldestromen, Schieland en Krimpenerwaard en Stichtse Rijnlanden zijn nog druk aan het onderhandelen.

De klanten van Waternet gebruiken gemiddeld 141 liter per dag. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde gebruik per persoon in Nederland. Dat bedraagt 129 liter. Dat verschil komt onder andere omdat er in Amsterdam meer mensen zijn die alleen wonen, stelt Waternet. “Hoe minder mensen in een huis wonen, hoe hoger het watergebruik per persoon.”

Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee hebben van de Postcode Loterij een bedrag van 2,6 miljoen euro gekregen voor het project De Rijke Noordzee. Zij willen hiermee extra investeren in het versterken van de natuur in windparken op zee.

Er is een ambitieuze en vernieuwende maar tegelijkertijd realistische en uitvoerbare transitie van het waterbeheer nodig. Dat is de inzet van de nieuwe coalitie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), die bestaat uit PvdA, Water Natuurlijk, Partij voor de Dieren en Ongebouwd. Vanwege de niet florissante financiële positie en de problemen bij uitvoeringsorganisatie Waternet kiezen zij voor een gefaseerde aanpak, waarbij het vanaf 2025 de bedoeling is om de watertransitie daadwerkelijk te versnellen. Volgend jaar gaan de tarieven fors omhoog.

De zeespiegelstijging zal eerder in de tijd invloed hebben op de beschikbaarheid van zoetwater dan op de waterveiligheid. Er is in Nederland meer water nodig voor de bestrijding van verzilting, waardoor de zoetwatervoorziening kwetsbaarder wordt. Dat blijkt uit een overzicht van de tussenresultaten van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

In 2022 is het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland gestegen naar 277 petajoule, 6 procent meer dan een jaar eerder. Dat komt neer op een aandeel van 15 procent van het totale energieverbruik. Wel is sprake van een daling bij biomassa.

Het KRW-impulsprogramma bestaat uit een combinatie van een voortzetting van de huidige inzet én een aanvullende inzet. De impuls telt zes actielijnen. Dat schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en andere milieuveranderingen onverminderd doorgaan, krijgen eind deze eeuw miljarden mensen te maken met ernstige gezondheidsrisico’s door hitte, overstromingen, voedseltekorten, infectieziektes, migratie en conflicten. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in het onderzoek Planetary Health. Het genootschap bepleit meer wetenschappelijk onderzoek om ‘tot effectieve maatregelen te komen’, want het is essentieel dat trends worden gekeerd.

Zaden van planten in kleine, versnipperde leefgebieden kunnen dusdanig veranderen dat ze geen langere afstanden meer af kunnen leggen en zo andere leefgebieden te bereiken. Dit gebeurt abrupt. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Om te onderzoeken of polderrijst een haalbaar circulair alternatief voor veeteelt op veengrond is, is een pilot gestart door onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en de Universiteit Leiden. In september moet duidelijk worden of rijstteelt op veengrond überhaupt mogelijk is.