Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

De Nederlandse drinkwaterbedrijven en de waterschappen pleiten voor fundamentele hervormingen zodat de natuurlijke balans in het watersysteem wordt hersteld. Met de oproep vandaag in dagblad Trouw sluiten ze zich aan bij de recente oproep van 170 wetenschappers om Nederland duurzamer uit de huidige coronacrisis te laten komen.

0
0
0
s2smodern

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) begint een onderzoek naar het effect van poederkooldosering op het verwijderen van medicijnresten in de zuiveringsinstallatie in Simpelveld. Het is voor het eerst dat deze methode wordt toegepast in een Nereda-installatie. 

0
0
0
s2smodern

Meer dan honderd boeren uit Drenthe en Oost-Groningen zaaien deze maand de randen van hun akkers in met een mix van bloemen en grassen. Daarmee willen ze het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen terugbrengen. Het gaat in totaal om circa 400 kilometer. 

0
0
0
s2smodern

Het aanhoudende droge weer heeft geleid tot lage grondwaterstanden op de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland, constateert de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. In andere gebieden is er nog niet veel aan de hand.

0
0
0
s2smodern

De directiewissel bij Witteveen+Bos wordt uitgesteld naar het najaar. Dat meldt het advies- en ingenieursbureau. Reden is de coronacrisis. Door de onzekere tijd wil het bureau alleen noodzakelijke besluiten voorleggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering. Die wordt verschoven naar 6 mei, grotendeels in digitale vorm.

0
0
0
s2smodern

Om investeringen in klimaatadaptatie te stimuleren, gaat het Rijk een bijdrage van 33 procent geven aan de maatregelenpakketten van de 42 werkregio’s. Daarvoor wordt in totaal tussen de 150 en 250 miljoen euro gereserveerd. Deze Impulsregeling Klimaatadaptatie geldt vanaf 2021.

0
0
0
s2smodern

De Raad van State heeft bepaald dat de dijkversterking van de Markermeerdijken kan doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak stelt dat het projectplan van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier terecht is goedgekeurd door de provincie. De bezwaren tegen aantasting van de landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle dijken en schade aan natuur rondom de dijken, zijn alle ongegrond, aldus de bestuursrechter.  

0
0
0
s2smodern

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft als eerste waterschap het certificaat volgens de norm IEC 62443 verworven. Het gaat om de procesautomatisering van waterzuiveringen en rioolgemalen, die nu voldoet aan deze internationale standaard voor cybersecurity binnen de operationele technologie. De bedoeling is om de komende jaren ook de andere vitale processen te certificeren.

0
0
0
s2smodern

De Europese Unie heeft een miljoenensubsidie toegekend aan het grote project Water Mining, dat onder leiding staat van de TU Delft. Hierin worden nieuwe manieren onderzocht om nutriënten, mineralen, energie en water terug te winnen uit industrieel en stedelijk afval- en zeewater. In vijf landen waaronder Nederland komen er demonstratie-installaties.

0
0
0
s2smodern

De provincie Zeeland heeft een Deltaplan Zoet water opgestart. Zeespiegelstijging en klimaatverandering zetten de beschikbaarheid van zoet water onder druk. De provincie wil bestaande initiatieven bundelen en komen tot een strategie om vraag en aanbod rond zoet water op elkaar af te stemmen.

0
0
0
s2smodern

Vanwege de coronamaatregelen is het nog onzeker of de oorspronkelijke planning voor de herziening van de waterschapsbelasting haalbaar is. Eind van dit jaar zou er een nieuw voorstel moeten liggen. De coronamaatregelen beperken de vergadermogelijkheden en dus zoekt de stuurgroep die het voorstel moet schrijven, een digitale route. “Het onderwerp is te urgent om op te schuiven, we willen hoe dan ook door”.

0
0
0
s2smodern

Advies- en ingenieursbureau Tauw presteerde vorig jaar goed. De omzet steeg met 7 procent naar 138 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) nam toe tot 8,5 mln euro. Het nettoresultaat steeg met 7 ton naar 4,5 mln. Het bureau trekt daarmee de groei van de afgelopen jaren door. De constante positieve resultaten bieden Tauw een buffer voor de gevolgen van de coronacrisis, zo staat in een persverklaring. 

0
0
0
s2smodern

De Dijkwerkersdag (16 april) ging niet door. Maar om toch contact te houden met de dijkwerkers lanceert de programmadirectie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma de podcastserie ‘Dijkwerkers Werken Door’. In gesprekken met experts wordt gepraat over lopende aanbestedingen en kansen om te experimenteren met digitale participatie. 

0
0
0
s2smodern

De plannen voor de versterking van de Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg liggen klaar, maar keukentafelgesprekken met bewoners zijn vanwege de coronacrisis nu niet mogelijk. Sweco en Waterschap Rivierenland experimenteren met videobellen en 3D-modellen. 

0
0
0
s2smodern

Er zit weer schot in de moeizame procedure rond de lozingsvergunning voor het bedrijf Sitech Services, dat het afvalwater op industrieterrein Chemelot zuivert. Waterschap Limburg heeft een nieuwe aanvraag ontvankelijk verklaard en gaat aan de slag met een ontwerpbesluit.

0
0
0
s2smodern

Opnieuw is de Raad van State er niet in geslaagd om een uitspraak te doen in de bodemprocedure over de versterking van de Markermeerdijken. Het derde uitstel van de uitspraak liep vandaag af. De afdeling bestuursrechtspraak publiceerde evenwel geen verdict. 

0
0
0
s2smodern

Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt drie jaar lang een proef met het bemesten van de zandige Vechtdijken. Hier gaat door verschraling de sterkte van de grasmat erop achteruit. Het waterschap wil nagaan of het huidige beleid om niet te bemesten moet worden aangepast voor deze dijken.

0
0
0
s2smodern

Het droogteseizoen is net begonnen, maar intussen loopt het neerslagtekort al aardig op omdat er amper regen valt. Het KNMI verwacht eind april een neerslagtekort van 72 millimeter. In diverse regio’s dalen de grondwaterstanden hard en zijn boeren gestart met beregenen.

0
0
0
s2smodern

De grote maatschappelijke opgaven vragen om een gezamenlijk optreden van de overheden. Dan moeten er wel allerlei knelpunten worden aangepakt zoals de verkokerde inzet van het Rijk in de regio, stelt de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen waaraan de waterschappen deelnemen. Volgens de studiegroep is de Regionale Energie Strategie een praktijkproef voor interbestuurlijke samenwerking.

Laatste reacties op onze artikelen

Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.