Colors: Blue Color

Rijkswaterstaat sluit ‘zo goed als zeker’ de Hollandsche IJsselkering en Haringvlietsluizen en ‘waarschijnlijk’ de Oosterscheldekering en Ramspolkering. Rijkswaterstaat sluit de keringen vanwege het hoge water dat wordt verwacht als gevolg van de noordwesterstorm 'Corrie' die over het noorden van Nederland raast.

De kleinschalige (package) Nereda-installatie van Royal HaskoningDHV heeft de Vernufteling gewonnen. De vakjury van de ingenieursprijs is onder de indruk van de mogelijkheden die de installatie biedt om flexibiliteit aan te brengen in de bestaande 'starre afvalwatersystemen' en om droogte te bestrijden in het buitengebied.

De vervuiling van het milieu door chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen en microplastics stopt niet bij de landsgrenzen en daarom is een aanpak op wereldschaal vereist. De Nederlandse drinkwaterbedrijven roepen staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) op zich tijdens de komende VN-vergadering in Kenia aan te sluiten bij een resolutie met deze boodschap.

Op elf plekken in de IJssel worden de komende tijd in totaal 74 dode bomen verankerd. Dood hout brengt het leven terug in de rivier doordat het inheemse soorten aantrekt, zo is uit een eerdere pilot van Rijkswaterstaat gebleken. Ook in andere Nederlandse rivieren is of wordt daarom rivierhout geplaatst.

De komende jaren kan de geothermiesector een sterke groei doormaken, want er staan zo’n zeventig projecten in de planning. Hiervoor is het volgens Geothermie Nederland wel nodig om vergunningen sneller te verlenen en de subsidieregeling SDE en de Mijnbouwwet aan te passen.

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag Zeesluis IJmuiden officieel geopend, nu de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis is geschikt voor enorme zeeschepen en heeft ook een waterkerende functie. Met een innovatief systeem wordt voorkomen dat zout water vanuit de Noordzee binnendringt.

Ruim honderd gemeenten hebben afgelopen jaar meegedaan aan de eerste editie van de Groene Stad Challenge. Gemiddeld bestaat 44 procent van hun oppervlak uit bomen, struiken en gras, maar dat kan nog veel meer worden. Rijswijk in Zuid-Holland is uitgeroepen tot groenste stad en Bloemendaal tot groenste dorp.

Het aantal gevangen muskusratten blijft dalen. In 2021 kregen de bestrijders van de waterschappen er 44.995 te pakken. Dat is 6 procent minder dan in het jaar daarvoor. Wel waren er iets meer vangsten van beverratten, voornamelijk langs de Duitse grens.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelde een portaal waar landbouwers advies krijgen over het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit. Ook is ondersteuning beschikbaar bij het aanvragen van subsidies en kunnen agrariërs via het portaal een gratis coach aanvragen.

Waterschap Vechtstromen en onderzoeksinstituut Deltares starten in Twente een onderzoek naar de maaiveldafvoer, regenwater dat niet in de bodem infiltreert. “We willen de omvang in kaart brengen en beter begrijpen welke factoren bepalend zijn.”

Met een geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak wil het nieuwe kabinet alsnog de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) halen. De aanpak is een aanvulling op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat bij uitvoering niet voldoende zal zijn om de kwaliteitsdoelen voor met name het oppervlaktewater te realiseren. 

Stel dat de extreem zware neerslag die in juli 2021 boven Zuid-Limburg, België en Duitsland viel elders in Nederland terecht was gekomen, wat zouden dan de gevolgen zijn geweest? Over die vraag bogen onderzoekers van Deltares zich in een driedaagse hackathon. Hun conclusie: we kunnen ons daar maar beter snel op voorbereiden.

Rijkswaterstaat wil de watercapaciteit van de Noordervaart in Midden-Limburg vergroten. Daardoor kan er meer water naar het Peelgebied stromen. Dat is vooral in droge periodes hard nodig voor de natuur en voor de landbouw. Boeren hoeven dan ook minder grondwater op te pompen.

Agrariërs in het Achterhoekse drinkwaterwingebied ’t Klooster zetten op grotere schaal een proef tegen droogte voort. Zij pompen overtollig water in de bodem, waardoor het grondwater wordt aangevuld.

Door de tomeloze inzet van eigen medewerkers, de hulp van andere organisaties en diverse burgerinitiatieven heeft Waterschap Limburg veel kunnen bereiken tijdens de watercrisis in de zomer van 2021. Maar er ging ook het nodige niet goed, blijkt uit een evaluatie van het COT in opdracht van het waterschap. Zo kwam de crisis eigenlijk ‘net te vroeg’. Vlak daarvoor was een nieuw crisisplan vastgesteld waarvan medewerkers nog onvoldoende op de hoogte waren.

Wetenschappelijk is nog weinig bekend over de wisselwerking tussen water- en energiesystemen bij extreme weersomstandigheden. Een team van de Universiteit Utrecht onder leiding van Michelle van Vliet gaat deze kennislacune dichten. De onderzoekers ontwikkelen een gedetailleerd water-energie systeemmodel dat wereldwijd toepasbaar is.

De medewerkers van waterschappen geven gemiddeld een 7,4 aan de inhoud van hun werk. Zij vinden het leuk wat ze doen en hebben voldoende uitdaging. Voor medewerkers onder de 35 jaar geldt dat echter minder. Dit blijkt uit het sectoraal medewerkersonderzoek 2021. Een grote meerderheid is voorstander van het continueren van structureel thuiswerken.

Langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden slib vormt de grootste bedreiging voor de overlevingskansen van mosselen. Voor het herstel van mosselbanken is het vooral van belang natuurlijke mosselbanken te beschermen. Dat concluderen onderzoekers op basis van meetgegevens uit de Eems-Dollard over de periode 2006-2021.

Hoeveel grondwater is er wereldwijd beschikbaar voor landbouw en welke maatregelen moeten genomen worden om duurzaam met de grondwatervoorraden om te gaan? Op deze vragen zoekt Inge de Graaf van de WUR antwoorden. Ze kreeg een Europese beurs om een model te ontwikkelen waarin de beschikbaarheid van grondwater wordt gekoppeld aan de landbouwproductie in de wereld.

De aanleg van de vismigratierivier bij Kornwerderzand vordert gestaag. Afgelopen week werd de damwand verwijderd die de twee bouwkuipen in de coupure in de Afsluitdijk scheidde. De bouwers kunnen nu vanuit één bouwkuip verder werken aan de doorgang voor de vismigratierivier.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!