Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

Waterschap Limburg zet integriteit hoog op de agenda. Aanleiding is een omstreden grondtransactie in het project Loobeekdal. Een integriteitscommissie oordeelde dat de deal uit 2016 ‘conform de toen geldende regels’ is afgehandeld, maar dagelijks en algemeen bestuur worstelen met ‘bestuurlijk ongemak’, zo bleek in een urenlang online beraad deze week. Om uit de crisis te komen wil het bestuur het integriteitsbeleid aanscherpen. Het waterschap krijgt ook een eigen meldpunt integriteit. 

0
0
0
s2sdefault

De Europese Commissie heeft het EU-actieplan ‘Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul’ goedgekeurd. Het plan geldt als leidraad voor de realisering van de Green Deal. Met het actieplan zet de Commissie in op bundeling en waar nodig verbetering van bestaande beleidsmaatregelen. Dat geldt ook voor water- en mariene wetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water, die met ‘een striktere uitvoering’ moet leiden tot schone aquatische ecosystemen.

0
0
0
s2sdefault

De doelen van de Kaderrichtlijn Water zullen in 2027 niet overal worden gehaald, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen. Wel vindt zij dat de waterkwaliteit de afgelopen jaren duidelijk is verbeterd. Deze ontwikkeling zet zich door.

0
0
0
s2sdefault

Bagger wordt steeds meer gezien als een interessant afvalmateriaal dat kan worden hergebruikt in diverse toepassingen. Maar is het ook mogelijk om met zeer sterke zetstenen van baggerspecie een dijk te beschermen? Waterschap Scheldestromen wil dat uit gaan testen op een zeedijk.

0
0
0
s2sdefault

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet geen aanleiding de financiering van de drinkwaterbedrijven fundamenteel anders te organiseren of reguleren. Met een aantal aanpassingen in de huidige structuur kunnen de drinkwaterbedrijven voldoende financiering regelen voor de fors oplopende investeringen de komende jaren, aldus ILT. Uit een reactienota blijkt dat de drinkwaterbedrijven zeer kritisch zijn over deze conclusies.

0
0
0
s2sdefault

De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam staan een jaar lang volop in de schijnwerpers in Ode aan de Hollandse Waterlinies. In een reeks van activiteiten worden onder meer het verleden, het heden en de toekomst van water belicht.

0
0
0
s2sdefault

De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de waterbouwsector hebben overeenstemming bereikt over aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Het loon gaat met 2,5 procent omhoog en er komt een nieuwe bedrijfstakpensioenregeling. De cao-afspraken zijn van toepassing voor ruim 2.500 werknemers, als zij in Nederland werkzaam zijn.

0
0
0
s2sdefault

Boorbedrijven houden zich bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen niet aan de regels om de bodem te beschermen. Als niet de juiste technieken en middelen worden gebruikt, raken bodem, grondwater en de strategische drinkwatervoorraden verontreinigd. Dat stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een zogeheten signaalrapportage. Ze wil dat boorbedrijven zorgvuldiger gaan werken en dat omgevingsdiensten en gemeenten het toezicht verbeteren.

0
0
0
s2sdefault

De gemeente Rotterdam en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard gaan dit najaar een miljoen kilo gemodificeerde klei inzetten om blauwalgen in de Kralingse Plas te bestrijden. De stort maakt deel uit van een pakket van 10 maatregelen.

0
0
0
s2sdefault

In het zuidwesten van Bangladesh zijn grote gebieden ingepolderd. De bodem van de polders daalt en de zeespiegel stijgt. Nieuw onderzoek laat zien dat het gecontroleerd laten overstromen van de polders kan helpen de bodem te verhogen.

0
0
0
s2sdefault

Een consortium van zes bedrijven en instellingen onderzoekt of het mogelijk is om biobased en biologisch afbreekbare verpakkingen voor waterleidingelementen te maken. Dat zou zowel milieu- als tijdwinst opleveren. Het initiatief wordt ondersteund met subsidie van de provincie Zeeland.

0
0
0
s2sdefault

In de provincie Zuid Holland zijn in drie vaarwegen plantenbakken geïnstalleerd aan kale, stalen damwanden om zo de biodiversiteit te vergroten. De bakken met waterplanten trekken insecten en waterdiertjes aan. Dat maakt het ook aantrekkelijke (schuil)plekken voor vissen.

0
0
0
s2sdefault

Als de ijskap op West-Antarctica smelt, zal de zeespiegel wereldwijd nog meer stijgen dan tot nu toe werd aangenomen. Het vaste gesteente waar de ijskap op rust, komt omhoog als de ijslaag smelt. Het rijzende gesteente stuwt water richting oceaan, met als gevolg dat de zeespiegel wereldwijd met een meter extra zal stijgen in de komende duizend jaar.

0
0
0
s2sdefault

Zo’n 1 procent van de honderdduizend rivieren wereldwijd is verantwoordelijk voor bijna 80 procent van de plastic verontreiniging van oceanen. Dat blijkt uit een studie van The Ocean Cleanup, waaraan drie Nederlandse universiteiten hebben meegewerkt. Negen van de tien landen die voor de meeste vervuiling zorgen, liggen in Azië.

0
0
0
s2sdefault

Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet een oproep aan alle gemeenten om zich in te zetten voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen in oude woningen. Daarbij vraagt ze om het voorbeeld van Amsterdam te volgen.

0
0
0
s2sdefault

De Vlaamse overheid heeft een afwegingskader voor tijden van acute droogte opgesteld. Daarmee kunnen beslissers knopen doorhakken bij het bepalen van wie voorrang krijgt bij watergebruik. Het kader is nog niet helemaal klaar, maar wordt deze zomer al in de praktijk uitgeprobeerd.

0
0
0
s2sdefault

Atmosferische rivieren – enorme slierten van vocht in de lucht boven de oceaan – komen steeds vaker voor. Zij hebben niet alleen aan de kust van West-Europa grote invloed op de neerslag, maar ook meer landinwaarts in het stroomgebied van de Rijn. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR).

0
0
0
s2sdefault

In de strijd tegen het coronavirus Sars-Cov-2 roept de Europese Commissie alle lidstaten op hun rioolwater voortaan op virussen te testen. Analyse van afvalwater moet systematisch worden geïntegreerd in nationale teststrategieën om het virus op te sporen, aldus de Commissie. 

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.