Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft onder voorwaarden ingestemd met het voorstel om de slibgistingsinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten op de meest duurzame manier in te richten. De variant roept nog wel veel vragen op en dat is de reden dat het AB aan de noodrem wil kunnen trekken als blijkt dat er onaanvaardbare risico’s worden genomen.

0
0
0
s2smodern

Op vijf meetlocaties verspreid door het land monitort het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden de bodemdaling. Om de geotechnische eigenschappen van het veen te bepalen, en die informatie te gebruiken om bodemdaling te voorspellen, worden nu extra grote veenmonsters gestoken.

0
0
0
s2smodern

Rioolwaterscreening wordt onderdeel van het coronadashboard dat het kabinet opzet om de verspreiding van het virus te monitoren. Uit actuele metingen in het rioolwater blijkt de concentratie van het virus in het rioolwater sneller te dalen dan de meldingen bij de GGD doen vermoeden.

0
0
0
s2smodern

Inwoners van de Belgische plaats Overijse krijgen af en toe geen water meer uit de kraan. Het waterbedrijf kan niet meer in de sterk gestegen vraag voorzien. De uitvallende drinkwatervoorziening is een van de gevolgen van de droogte in Vlaanderen, die voor steeds meer problemen zorgt.

0
0
0
s2smodern

De ‘van-boer-tot-bord-strategie’ voor de verduurzaming van de voedselketen die de Europese Commissie deze week presenteerde, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat zeggen de Unie van Waterschappen en de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin. 

0
0
0
s2smodern

Op hoger gelegen zandgronden hebben waterschappen de eerste onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld. Dat is erg vroeg, aldus de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling in de nieuwe droogtemonitor. Voor de rest van het land zijn de gevolgen van de droogte vooralsnog beperkt.

0
0
0
s2smodern

De nieuwe Omgevingswet treedt 1 januari 2022 in werking. Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben hierover overeenstemming bereikt. Dat meldt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers, die nog wel moeten instemmen met de nieuwe datum.

0
0
0
s2smodern

Nederland houdt op 25 januari van volgend jaar de Climate Adaptation Summit. Deze internationale top wordt vanwege de coronacrisis grotendeels digitaal georganiseerd en vervangt de conferentie die in oktober was gepland. Regeringsleiders en ministers nemen deel via videoverbindingen.

0
0
0
s2smodern

De leefomgeving heeft nauwelijks invloed op het aantal rode Amerikaanse rivierkreeften dat in een watergang wordt aangetroffen. Dat is het belangrijkste resultaat van een in opdracht van STOWA uitgevoerd onderzoek. In een ander onderzoek worden nu de kosten en baten van het intensief wegvangen van de invasieve exoot vergeleken.

0
0
0
s2smodern

Rioolwaterscreening wordt onderdeel van het coronadashboard dat het kabinet ontwikkelt om de verspreiding van het virus te monitoren. Dat valt op te maken uit de persconferentie die premier Mark Rutte en minister van volksgezondheid Hugo de Jonge gisteravond gaven over corona. Het dashboard moet een belangrijk instrument worden om het coronavirus ‘maximaal te controleren’, waar het kabinet nu op inzet.

0
0
0
s2smodern

Het blijkt mogelijk om met anammox-bacteriën elektriciteit uit afvalwater te produceren. Daarvoor is een procedé ontwikkeld in een internationaal onderzoek, waarbij de Radboud Universiteit betrokken is. De stip op de horizon is een grootschalige toepassing.

0
0
0
s2smodern

De kwaliteit van het zeewater bij Katwijk laat te wensen over. Dat komt omdat bij heftige regenbuien het boezemkanaal vervuild water de Noordzee inpompt. Gemeente, hoogheemraadschap van Rijnland en waterbedrijf Dunea slaan de handen ineen op zoek naar een oplossing.

0
0
0
s2smodern

Er komt 5000 m3 testwater vrij als een geothermieproject wordt opgezet. Dit zoute water moet worden opgeslagen en verwerkt. Advies- en Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV onderzocht welke verwerkingswijze uit technisch, maatschappelijk, juridisch en milieutechnisch oogpunt het meest aantrekkelijk is. De herinjectie van het testwater en de inzet van RWZI’s zouden uitkomst kunnen bieden.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Vallei en Veluwe stelt maandag 18 mei een verbod in op het onttrekken uit oppervlaktewater. Het waterschap overweegt om ook grondwateronttrekkingen te beperken of te gaan verbieden. Aanhoudende droogte en oplopend neerslagtekort vragen om ingrijpen.

0
0
0
s2smodern

In de week dat het Europees Parlement instemt met hergebruik van gezuiverd afvalwater voor irrigatie en beregening van gewassen in de landbouw (een hamerstuk), publiceren onderzoekers een studie waaruit blijkt dat gezuiverd afvalwater bijdraagt aan een disbalans tussen stikstof en fosfaat in oppervlaktewater. Deze scheve verhouding kan de groei van stikstofminnende algen (giftige blauwalgen) bevorderen, aldus de onderzoekers.

0
0
0
s2smodern

Zo’n achttienhonderd leerlingen van zestig basisscholen in heel Nederland doen morgen mee aan een meting van de waterkwaliteit van rivieren, beekjes en sloten. Het evenement AlleScholenVerzamelen! is vanwege de coronamaatregelen zo aangepast dat dit ook vanuit huis mogelijk is. 

0
0
0
s2smodern

Het RIVM doet momenteel op 29 locaties onderzoek naar de aanwezigheid van het coronavirus in rioolwater. Als over ongeveer twee weken de resultaten bekend zijn, wordt duidelijk of de pilot wordt voorgezet en de screening van rioolwater structureel wordt ingezet om de verspreiding van het coronavirus te monitoren.

0
0
0
s2smodern

Groenblauwe daken kunnen op allerlei manieren bijdragen aan maatschappelijke en wateropgaven. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van kenniscentrum STOWA en Stichting RIONED. Hierin worden de resultaten van onderzoeken bij twaalf daken belicht.

Laatste reacties op onze artikelen

Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van de RWZI Wervershoof wordt behandeld met ozon. De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie
Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. In de proefinstallatie is een innovatieve lijn voorzien met een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon, een technologie van het Duitse bedrijf Up2e!
Deze technologie wordt momenteel nader getest in een pilot op RWZI Wervershoof. De pilot kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.
HHNK geeft geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven de gelegenheid om de pilot installatie te bezoeken en kennis te nemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Koolen, r.koolen@hhnk.nl.
Van harte gefeliciteerd. Delen van deze ervaringen en kennis is essentieel.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.