Colors: Blue Color

Met pompgestuurde onderwaterdrains kan de grondwaterstand in veenweidegebieden veel beter op peil gehouden worden dan met reguliere onderwaterdrains. Dat blijkt uit een veldproef van Wageningen Livestock Research. Deze ‘drukdrains’ bieden volgens de onderzoekers dan ook perspectief voor het verminderen van bodemdaling en CO2-uitstoot.

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat gaan gezamenlijk op zoek naar mogelijkheden om in de omgeving van ’s-Hertogenbosch extra water op te vangen. Het gaat om 36 miljoen kuub water. De opvang is nodig om de stad en ommeland te beschermen tegen hoogwater. 

De aanhoudende regenval zorgt voor wateroverlast en vraagt een maximale inzet van de waterschappen om water af te voeren. Maar de overlast leert ook dat (nieuwe) waterbergingen en klimaatbuffers naar wens functioneren.

Vitens professionaliseert de crisisreactie naar aanleiding van de leerevaluatie van een Twents incident, waarbij veel klanten langdurig een kookadvies kregen. Zo is er voortaan meer aandacht voor de hinder voor de omgeving. Om klanten sneller te bereiken tijdens een crisis, gaat het drinkwaterbedrijf het middel van de ‘sms-bom’ inzetten.

Het nieuwe samenwerkingsverband De Blauwe Motor waaraan een groot aantal organisaties en bedrijven meedoet, mikt op versnelling en opschaling van innovaties in de watertechnologiesector. Daarbij staan de thema’s van waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit centraal. Binnenkort wordt een integraal programma voor de komende jaren gepresenteerd.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden viert met allerlei activiteiten dat in de regio Utrecht al negen eeuwen georganiseerd waterbeheer aanwezig is. Ook is er een online festivalterrein geopend. Een belangrijk thema is waterbewust leven.

Aan de Duitse grens, niet ver van Winterswijk, is voor het eerst een beverrat gevangen in een ‘slimme kooi’, een kooi uitgerust met beeldherkenning. ‘Dit kan een groot verschil maken in de strijd tegen de bever- en muskusratten’.

Volgens onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu is meer dan de helft van de wijken in de tweeëndertig grootste gemeenten van Nederland versteend. Dat geldt ook voor veel nieuwbouwwijken. Met de bouw van vele huizen in aankomst, pleit de milieuorganisatie voor vaste groennormen voor alle bouwprojecten.

Het is al druk op de Noordzee en het wordt de komende jaren nog drukker door de grootschalige bouw van windparken op zee. Stichting De Noordzee voorziet een botsing tussen het beschermen van de natuur en het halen van de klimaatdoelen.

Rijkswaterstaat heeft vanmorgen vroeg de stormvloedkering Ramspol bij Kampen gesloten om het achterland te beschermen tegen het hoogwater op het IJsselmeer. Ook de waterschappen zijn druk in touw vanwege de stormen Dudley en Eunice die vandaag en morgen over ons land trekken.

De risicobeheersing en schadeafhandeling moeten voortaan beter en daarvoor is een plan van aanpak opgesteld. Dat laat Waterschap Rivierenland weten in reactie op rapporten van Deltares en de commissie Van der Vlist over hoe de versterking van de dijk langs de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer is aangepakt.

Zestien overheden rondom het IJsselmeer en Markermeer – provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat – hebben een nieuwe regionale verdringingsreeks opgesteld. Hierin staat hoe zij water verdelen, als er vanwege aanhoudende droogte een watertekort dreigt.

De provincie Overijssel stelt Vitens in de gelegenheid om jaarlijks 3 miljoen kubieke meter water extra te winnen in Dalfsen en Ommen. Dit is volgens het waterbedrijf de eerste stap om de continuïteit van de drinkwatervoorziening in Overijssel voor de korte termijn wat te verbeteren.

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft in opdracht van de gemeente Weert de schakelkasten van ruim vierhonderd minigemalen vervangen en tegelijkertijd de communicatie gemoderniseerd. Voortaan worden de pompstationnetjes aangestuurd vanuit de centrale regelkamer van WBL. Dat maakt direct ingrijpen bij een storing mogelijk.

In polder Wassenaar op Texel gaat Wageningen Marine Research onderzoeken of het mogelijk is op grote schaal en binnen een integraal, circulair systeem, zeewier, kokkels en garnalen te kweken in verzilte gebieden. “We willen de basis leggen voor een nieuwe businesscase voor aquacultuur.”

Zijn waterschappen net zo toegankelijk voor mensen met een beperking zoals ze volgens het VN-verdrag Handicap moeten zijn? Om de participatie in de praktijk bij lokale overheden, waaronder waterschappen, te verbeteren, lanceerde het College voor de Rechten van de Mens nu een toolkit met praktische tips

De TU Delft startte afgelopen zomer met een project om schelpen op en in de zeebodem in kaart te brengen met behulp van sonartechnologie. ‘Als het lukt, krijgen we een veel beter beeld van de dieren die op en in de zeebodem leven.’

De verzanding van het kustgebied bij de monding van het Haringvliet heeft gevolgen voor de waterveiligheid, de natuur, de scheepvaart en het toerisme. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis in opdracht van twaalf partijen. Zij willen nu een gezamenlijke visie voor het kustgebied ontwikkelen.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi initiatief. Kijk bij het opstellen van de kosten niet alleen naar die van een dergelijk installatie maar ook naar de maatschappelijke kosten als niets doet.
Ik begrijp niet waarom voedselzekerheid geborgd zou moeten zijn. Als dat zo is, dan moeten we sierteelt, als bloembollen en lelies, niet meer subsidiëren en er voor zorgen dat de landbouw voedsel voor mensen produceert, en niet voor dieren.
@Hans MiddendorpBen het de laatste tijd niet vaak met je eens, maar deze keer wel. Terechte vragen, want ik vind het ook een vaag en ongrijpbaar verhaal.
In de titel staat: "cultuurverandering nodig". Uit de tekst blijkt dat er een transitie nodig is (niet verwonderlijk) en dat er gewerkt wordt aan een "routekaart'. Maar wat zijn nou precies de (tussen) resultaten en welke cultuurverandering is er nodig?
In Duitsland en Zwitserland is de nodige ervaring met gepatenteerde activated cokes reactor technologie. Die lijkt zelfs PFAS biologisch af te breken.
Dit zou voor Delfland en anderen een goede oplossing kunnen zijn.....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!