secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het is alweer een tijdje droog in Nederland en dat begint merkbaar te worden. Het neerslagtekort is behoorlijk aan het oplopen, terwijl de waterstanden van de Rijn en Maas onder het langjarig gemiddelde zijn beland en verder dalen. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is de situatie momenteel nog normaal. Zo zijn de grondwaterstanden gemiddeld tot vrij hoog voor de tijd van het jaar. Voor het merendeel van de natuurgebieden geldt fase 2 (extra alert) vanwege een verhoogd risico op natuurbranden.

De provincie Groningen gaat samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s ruim 750.000 euro uittrekken voor projecten die bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en klimaatneutrale landbouw. Het gaat om twee nieuwe projecten in verband met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In Drenthe hebben veel melkveehouders zich aangemeld voor een project voor duurzaam boeren.

Delfland kan beginnen met bouw van een PACAS-installatie op de awzi Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. De aanpassing van de zuivering, die bijna 15 miljoen euro kost, vloeit voort uit de overeenkomst die Delfland heeft gesloten met 300 tuinders in het Westland voor de collectieve zuivering van hun restwater. Eind vorige week bezegelden Jacco Vooijs en Martin Boers namens de tuinders en hoogheemraad Ruud Egas namens Delfland de start van de bouw met het tekenen van de benodigde papieren.

De werknemers die vallen onder de cao Waterbouw, krijgen er in één jaar 8 procent bij. Hun lonen stijgen met 7,5 procent en de structurele eindejaarsuitkering gaat met een half procent omhoog. Er is ook een afspraak gemaakt in verband met de vitaliteit van medewerkers.

In het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben de onderhandelaars van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen met steun van de fracties van Ongebouwd, BVNL en JA21 een coalitieakkoord bereikt. Het algemeen bestuur van Hollandse Delta heeft ingestemd met het bestuursakkoord ‘Waterambities verenigd’. Dat is niet door een coalitie opgesteld, maar door de externe informateurs Erik van Heijningen en Govert Veldhuijzen. Zij gaan nu het college vormen.

Wetterskip Fryslân en Wetsus doen de komende vier jaar samen onderzoek naar het winnen van energie, het terugwinnen van grondstoffen en het verwijderen van microverontreinigingen uit huishoudelijk afvalwater. Het waterschap wil afvalwater op wijkniveau behandelen.

Patrick van der Broeck stopt als dijkgraaf van waterschap Limburg. Op 31 mei legt hij zijn functie neer. Dat betekent dat hij niet aan zijn tweede termijn begint, die 1 juni zou ingaan. De dijkgraaf heeft een andere visie op toekomst van het waterschap dan de ambtelijke en bestuurlijke top, zo blijkt uit zijn verklaring bij zijn vertrek.

De afsluiting van de Zuiderzee heeft grote gevolgen gehad voor de biodiversiteit in het voormalige brakwatergebied. In een paar jaar tijd nam het aantal oorspronkelijke soorten met ruim 40 procent af, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Waddenacademie. De onderzoekers waarschuwen voor nieuwe ingrepen in Nederlandse kustgebieden.

Nederland beschermen tegen ‘de Woede der Zee en der Stormen’. Dat was de reden voor de oprichting van Rijkswaterstaat op 24 mei 1798. Het heuglijke feit is precies 225 jaar later gevierd met een landelijk kennisfestival in het historische Fort Lent in Nijmegen. Hoogtepunt was het ceremonieel programma waarbij koning Willem-Alexander aanwezig was. Rijkswaterstaat lanceerde hier een nieuw vierjarig kennisprogramma voor klimaatadaptatie.

Drinkwaterbedrijf Oasen leverde in 2022 47,2 miljard liter drinkwater. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2021 (47,9 miljard liter). De daling schrijft het drinkwaterbedrijf toe aan de sterk opgelopen energieprijs in het najaar waardoor mensen korter zijn gaan douchen. De daling is incidenteel, voor de komende jaren zoekt het drinkwaterbedrijf naar mogelijkheden om de drinkwaterproductie op te voeren om aan de stijgende watervraag te kunnen voldoen.

De Nederlandse Staat heeft het Amerikaanse chemieconcern 3M officieel aansprakelijk gesteld voor de PFAS-schade die de fabriek bij Antwerpen veroorzaakt in de Zeeuwse Westerschelde. De landsadvocaat stuurde hierover een brief aan het bedrijf. Er volgt nu onderzoek om het schadebedrag te bepalen waarvoor een vergoeding zal worden geëist.

De versterking van de stadsdijken in Zwolle trekt om meerdere redenen de aandacht. De uitvoering is complex, de kosten zijn zeer hoog en de versterking geldt als pioniersproject voor de toepassing van de zogeheten tweefasenaanpak, het samenwerkingsverband tussen opdrachtgever en uitvoerder bij de planuitwerking en de uitvoering. “Het is een heel bijzonder project”, zei directeur Erik Wagener van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) maandag bij de officiële start in de Scania Haven in Zwolle.

Sinds 2018 zijn er op de Proeftuin WaterStraat 29 innovaties getest die verspreid over Nederland op meer dan 100 locaties zijn toegepast. Daarmee is meer dan 350.000 m2 straatoppervlak klimaatadaptief ingericht en 250.000 m3 water gebufferd of vertraagd afgevoerd of geïnfiltreerd in de grond. Dat zei Marjan Kreijns, directeur van The Green Village en VPDelta+, vandaag bij de viering van het eerste lustrum van de proeftuin.

Door de VN Waterconferentie in maart is het strategisch belang van water onder de aandacht gebracht van een heel breed publiek en op het allerhoogste politieke niveau. Ook is er een breed draagvlak voor een effectievere multilaterale aanpak van de wateruitdagingen, in samenhang met andere sectoren zoals klimaat, biodiversiteit, energie en voedselzekerheid. Dat schrijven de ministers Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het plaatsen van de eerste damwand bij de Scania Haven is de versterking van de stadsdijken in Zwolle vandaag van start gegaan. Erik Wagener (directeur HWBP), Hans Wijnen (bestuurder WDODelta), Rick Lormans (projectmanager Dijkzone Alliantie Zwolle) en Peter Staats (projectmanager WDODelta) gaven officieel het startsein.

De bodemtemperatuur nam de afgelopen veertig jaar met anderhalve graad toe en zou dat in de komende dertig jaar nog eens kunnen doen. Tot die conclusie komen wetenschappers van Wageningen University & Research na onderzoek naar de temperatuur van de Nederlandse bodem.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een vragenlijst uitgezet om te achterhalen wie in zijn beheersgebied grondwater gebruikt en welke gebruiksdoelen er zijn. Uitgangspunt voor het hoogheemraadschap is dat alle huidige grondwateronttrekkingen waar mogelijk te legaliseren.

Ook in het bestuur van Brabantse Delta is nieuwkomer BBB erin geslaagd om een coalitie te vormen die het waterschap gaat leiden. Met de VVD, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en Ongebouwd is er een akkoord bereikt. Het programma met de titel ‘Water verbindt ons’ is vorige week gepresenteerd. Volgens het akkoord gaat het waterschap zich 'zakelijker en ondernemender’ opstellen.

De grootste meren en waterreservoirs in de wereld verliezen veel water. Dat is voor meren grotendeels toe te schrijven aan de opwarming van het klimaat, toenemende verdamping en menselijk watergebruik. Waterreservoirs verliezen opslagcapaciteit door met name sedimentatie.