secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Is een bepaalde toepassing van grondwater veilig? Dat kunnen provincies, waterschappen en gemeenten nu nagaan met de Risicotoolbox Grondwater die het RIVM heeft ontwikkeld. Zij beoordelen hiermee de risico’s van chemische verontreiniging.

Het wisselvallige en vrij koele zomerweer zorgt in het algemeen voor een verbetering van de droogtesituatie. Er zijn wel regionale verschillen. Zo heeft het in het westen en zuidwesten van het land de laatste tijd vrij weinig geregend, waardoor de droogte hier aanhoudt.

Leeuwarden heeft de primeur van het eerste gemaal in Friesland dat circulair is gebouwd: het poldergemaal Kalverdijkje. Wetterskip Fryslân heeft voornamelijk duurzame en tweedehands materialen van gerenoveerde of gesloopte bouwwerken hergebruikt. Ook is cementloos beton toegepast.

De huidige extreme hittegolven in de Verenigde Staten en Mexico, Zuid-Europa en China zijn toe te schrijven aan de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Met het huidige klimaat zullen deze hitteperiodes steeds vaker voorkomen, stelt het academische onderzoeksinitiatief World Weather Attribution.

In de Dubbele Dijk bij de Groningse plaats Bierum wordt nu een getijdenduiker aangelegd. Door de dijkdoorgang kan zeewater naar het gebied tussen de twee dijken stromen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het voorjaar van 2025 klaar.

Volgens de Sustainable Development Goals zouden in 2030 alle mensen toegang tot schoon drinkwater moeten hebben. De VN concludeerde al eerder dat die ambitie niet verwezenlijkt zal worden. Nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien dat de armste gebieden de komende jaren het hardst getroffen zullen worden als het gaat om de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De glastuinbouwsector heeft als ambitie in 2027 emissievrij te zijn. Steeds meer water wordt daarbij hergebruikt. De gevolgen voor de waterkwaliteit in de kassen – en de relatie met de plantgezondheid – worden nu onderzocht in het project Grenswaarden Waterkwaliteit.

De waterschappen willen landelijke wetgeving voor een sturende rol van water en bodem in ruimtelijke plannen. Ook moet er milieubewust stoffenbeleid komen met als uiterste middel een wettelijk verbod op lozing van schadelijke stoffen door de industrie. Dat schrijven ze in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen aan de politieke partijen.

Een Nederlands-Spaans consortium krijgt 3 miljoen euro van de Europese Unie voor een project om hergebruik van regenwater in Europese steden te stimuleren. In Alphen aan de Rijn en Madrid worden twee demonstratielocaties gerealiseerd, waarin opgevangen regenwater wordt gezuiverd en hergebruikt voor onder meer irrigatie van groen in de stad. Daarmee kan het gebruik van circa 10 miljoen liter drinkwater bespaard worden, stelt het consortium.

Handhavers van Waterschap De Dommel hebben tijdens een controle op grondwateronttrekkingen opnieuw veel overtredingen vastgesteld. Ook in juni stelde het waterschap vast dat het oppompen van grondwater vaak niet volgens de regels gebeurt. In de meeste gevallen werd het verbod om grasland overdag te beregenen genegeerd.

De Unie van Waterschappen en STOWA zijn de drijvende krachten achter het leerprogramma Transitiemanagement Circulaire Waterschappen. Dit programma leert waterschapsmedewerkers wat er nodig is om verandering in de waterschappen tot stand te brengen. De trainingen gingen in maart van start en voor oktober is een nieuwe leergang aangekondigd.

Waterschap Hollandse Delta is gestart met een onderzoek naar de biodiversiteit en vegetatie langs dijken en op wegbermen. Gedurende negen jaar zullen 800 kilometer dijken en 3.000 kilometer wegbermen worden onderzocht. ‘Het uiteindelijke doel is het creëren van verbindingszones tussen natuurgebieden.’

De Limburgse gemeente Beekdaelen heeft de waarschuwing om in de hele gemeente geen grondwater te gebruiken, aangepast. De waarschuwing geldt alleen nog voor het gebied langs het buurtschap Heringsbosch en de Neutrale Strasse. In het nieuw begrensde gebied blijft het advies om vooralsnog geen water uit waterputten te gebruiken voor het sproeien van gewassen en tuinen. Het water is mogelijk vervuild met PFAS.

De Nederlandse watersector is erin geslaagd om de export in 2021 weer te laten groeien ten opzichte van 2020. In 2022 heeft deze stijging doorgezet en de verwachting is dat ook dit jaar de export groeit. Door de groei neemt het belang van export voor de bedrijven in de Nederlandse Watersector gestaag toe. Dat valt op te maken uit de Water Export Index (WEX) voor 2021 die vandaag is vrijgegeven.

In de baai van Ambon in Indonesië zijn 3 plasticvangers in gebruik genomen die zijn geplaatst door de Nederlandse initiatiefnemer Clear Rivers. De plasticvangers, gemaakt van gerecycled plastic, maken gebruik van de stroming in het water om het plastic op te vangen. Op deze manier wordt voorkomen dat plastic en ander niet-organisch afval in zee stromen.

Doemt het spook van een grote grondwaterdroogte weer op? Vrijwel overal in het land zijn de grondwaterstanden ten minste 10 centimeter lager dan wat in historisch opzicht als normaal wordt beschouwd, blijkt uit een inventarisatie van ingenieursbureau Aveco de Bondt. Blijven de standen verder dalen, dan gaan ze naar een niveau dat vergelijkbaar is met de voorbije zeer droge jaren.

Waterschap Zuiderzeeland heeft vastgesteld dat de invasieve Amerikaanse rivierkreeft het waterecosysteem zodanig aantast, dat het water gevoelig wordt voor de blauwalg. In twee Drontse wijken past het een nieuwe innovatieve methode toe om de schadelijke rivierkreeft te bestrijden.

Stichting RIONED heeft de inschrijving voor de jaarlijkse RIONEDinnovatieprijs geopend. Tot en met 13 november 2023 kunnen innovaties voor het stedelijk waterbeheer worden ingediend. ‘Het is belangrijk dat deze mooie innovaties een zo groot mogelijk podium krijgen’.

Waterschap Aa en Maas heeft de afgelopen vijf jaar meer dan veertig maatregelen doorgevoerd om het waterpeilbeheer in de Raamvallei te verbeteren. ‘Het gaat om grotere en kleinere maatregelen, maar samen hebben ze een grote impact.’

De huidige beleidsregels van Rijkswaterstaat voor de grote rivieren maken natuurontwikkeling langs de rivieren onmogelijk. Dat stelt het Wereld Natuur Fonds op basis van een rapport met een analyse van de bestaande wettelijke regels in de Waterwet.