Colors: Blue Color

Wageningen Economic Research en de sociale onderneming True Price hebben onderzocht hoe watergebruik en waterschaarste verrekend kunnen worden in de Nederlandse voedselprijzen. De onderzoekers noemen het zelf ‘een eerste vingeroefening’ op de weg naar de berekening van de echte kosten van watergebruik.

Waterschap Hunze en Aa’s heeft overeenstemming bereikt met zoutwinbedrijf Nedmag over de manier waarop de gevolgen van zoutwinning gecompenseerd zullen worden. Nedmag staat de komende honderd jaar financieel garant.

De rivieren en havens rond Rotterdam verliezen door baggerwerk nu al meer sediment dan er binnenkomt en dat verlies neemt de komende eeuw verder toe, blijkt uit onderzoek van de Utrechtse promovenda Jana Cox. De gevolgen voor de Nederlandse delta zijn volgens haar groter dan die van de klimaatverandering.

Energie besparen door de temperatuur van het warmwatertoestel lager te zetten is vanuit het oogpunt van legionellapreventie geen goed idee. Dat staat in de evaluatie van de legionellaregels die KWR en Berenschot in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoerden.

Klanten gaan bij alle tien waterbedrijven komend jaar meer betalen voor drinkwater. Er zijn behoorlijke verschillen. Bij het merendeel van de waterbedrijven is sprake van een beperkte stijging van de variabele en vaste kosten in 2022, maar vier gooien hun prijzen vrij fors omhoog. Het gaat om Dunea, Waterbedrijf Groningen, Waternet en WMD.

Het is nog niet goed gesteld met de natuur in het estuarium van de Eems-Dollard. Zo vormt het zeer troebele water als gevolg van het vele slib een belemmering voor een rijk onderwaterleven. Dat werkt negatief door in de hele voedselketen. Een positieve ontwikkeling is dat de Dollard een hotspot voor kluten is geworden, blijkt uit de monitoringsrapportage 2020.

Waterschap Hollandse Delta gaat vanaf volgende week polderinlaten en duikers in het Brielse Meer moderniseren, om de zoetwatervoorziening voor de toekomst te waarborgen. Dit maakt het mogelijk steeds op het juiste moment zoet water in te laten.

Tot nu toe wordt bij locatiekeuzes voor woningbouw nog nauwelijks rekening gehouden met het bodem- en watersysteem en de gevolgen van klimaatverandering, vooral die op de lange termijn. Naar schatting 820.000 van de circa 1 miljoen woningen die tot 2030 moeten worden gerealiseerd, worden in de nu voorliggende plannen gebouwd in overstroombaar, slap, zettingsgevoelig en nat gebied, schrijft Deltacommissaris Peter Glas in zijn advies woningbouw en klimaatadaptatie. Hij roept het Rijk op de verstedelijking op de lange termijn in overleg met regionale overheden anders te verdelen over het land.

In de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp wordt een primaire watergang van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard opnieuw ingericht. Aanleiding voor het hoogheemraadschap de watergang te laten baggeren en, voor die tijd, op kwaliteit en kwantiteit te laten onderzoeken.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt 5,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar klimaatrobuuste watersystemen en klimaatrobuust waterbeheer op landschapsschaal. De financiering is bedoeld voor interdisciplinaire, publiek-private consortia.

Om een duurzame landbouw te realiseren, moet de overheid boeren op bedrijfsniveau duidelijk maken aan welke normen ze moeten voldoen om hun bedrijfsvoering duurzaam te maken. Dat moet gerealiseerd worden met doelvoorschriften. De boer bepaalt dan zelf hoe hij de doelen bereikt. Daarbij zijn toezicht en handhaving wel noodzakelijk. Ook de waterschappen moeten in deze benadering een bijdrage leveren.

Het roterende duikerschot, de AdOx-technologie om medicijnresten te zuiveren, de Energie Damwand en Big Brown Data zijn de vier winnaars geworden van de Waterinnovatieprijs 2021. Dat is vanmiddag bekendgemaakt op het Waterinnovatiefestival, dat vanwege de coronamaatregelen online plaatsvond. De publieksprijs ging naar de superkritische vergassing.

Op verzoek van het Rijk hebben de drinkwaterbedrijven en de provincies een reeks aanvullende strategische grondwatervoorraden (ASV’s) aangewezen die tot 2040 de drinkwatervoorziening moeten garanderen. Hier mag niet naar aardwarmte geboord worden, stellen zij.

Rijkswaterstaat moet uiterlijk op 1 juli 2022 met een concreet plan komen voor de verontreiniging in de dijk Perkpolder, waar bij de aanleg thermisch gereinigde grond (TGG) is gebruikt. Anders gaat de gemeente Hulst een dwangsom van vijf miljoen euro opleggen.

Deltares heeft een nieuwe rekentechniek voor grondwatermodellen geïntroduceerd waarmee ontwikkelingen veel sneller en gedetailleerder in beeld kunnen worden gebracht. Hierbij staat parallellisatie van rekencodes centraal. Om de vele nieuwe mogelijkheden wereldwijd goed te kunnen benutten, is het wel belangrijk dat landen gegevens over grondwater meer gaan delen.

Gemaal Vilsteren wordt gerenoveerd en daarbij wordt circulair beton toegepast. Dat is een primeur voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het Overijsselse gemaal is volgens het waterschap een van de eerste gemalen in Nederland waarbij dit duurzame beton wordt gebruikt.

De challenge Klimaatpositief afvalwater zuiveren heeft twee winnaars opgeleverd: Etteke Wypkema en de projectgroep PHA2USE. Zij kwamen met creatieve ideeën om de broeikasemissies op rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk te verminderen. PHA2USE denkt zelfs dat een reductie van 100 procent mogelijk is door PHA-rijke biomassa in plaats van biogas te produceren.

Het definitieve ontwerp van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn is na consultatie aangepast en met instemming van de ministerraad naar de Tweede Kamer gestuurd. Het programma bevat een ‘stevig maatregelenpakket met forse impact op de land- en tuinbouw’ maar zal niet voldoende zijn om de doelen voor oppervlaktewaterkwaliteit van de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te halen, schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten aan de Kamer.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!