Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Aquathermie wordt gezien als een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk alternatief voor aardgas. Het is daarbij belangrijk om technisch maatwerk te leveren. Deze en andere lessen uit projecten met aquathermie zijn te vinden in een studie van STOWA.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een stuw in de Klaarbeek verplaatst, zodat er meer water naar de infiltratievijvers van drinkwaterbedrijf Vitens toe kan stromen. Het waterschap heeft dit project meteen benut om een ecologische verbinding voor vissen tot stand te brengen.

0
0
0
s2smodern

De hoeveelheid nitraat in het uitspoelings- en slootwater op landbouwbedrijven is sinds 2017 gestegen. Dit komt door de toename van het stikstofgebruik en de invloed van de recente droge zomers, blijkt uit de Nitraatrapportage 2020 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

0
0
0
s2smodern

De coronacrisis blijft de watertechnologiesector parten spelen, maar bedrijven ondervonden afgelopen maand minder nadelige gevolgen dan in de maanden daarvoor. Zo daalde het aantal bedrijven dat medewerkers moest ontslaan van 22 procent in september naar 14 procent in oktober.

0
0
0
s2smodern

STOWA, samen met en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, laat de aanwezigheid van PFAS in het afvalwater onderzoeken. Via metingen bij rwzi’s en een slibverwerker moet een landelijk beeld worden geschetst van de concentraties PFAS in zowel het binnenkomende als het gezuiverde afvalwater en het zuiveringsslib.

0
0
0
s2smodern

Golfbrekers die zowel de kust als het leven onder water beschermen. Met dat idee wonnen Mitchell Williams en Frej Gustafsson de afgelopen periode diverse start-up competities, waaronder de publieksprijs van de Impact Challenge die de vier technische universiteiten van Nederland vorige week organiseerden.

0
0
0
s2smodern

Vanaf de Vandenberg Air Force Base in Californië wordt vandaag de Sentinel-6 satelliet Michael Freilich gelanceerd. De kunstmaan is een Europees-Amerikaanse satelliet die gebouwd is om de verandering van het zeeniveau te monitoren. 

0
0
0
s2smodern

Een onderzoek naar slachtofferbepaling bij een overstroming, een studie naar het meest geschikte stuwmiddel voor een nieuwe stuw bij Grave en een bestrijdingsplan voor het ongelijkbladig vederkruid, een invasieve exoot. Deze afstudeeronderzoeken zijn tot beste gekozen tijdens de jaarlijkse verkiezing van de scriptieprijs van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). 

0
0
0
s2smodern

Na de lockdown vanwege corona hebben de meeste recreatiebedrijven hun legionellabeheer voldoende opgepakt. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van een fysieke ronde langs 130 bungalowparken, hotels, campings en zwembaden.

0
0
0
s2smodern

De voorbereidende onderzoeken voor de versterking van de monumentale Stenendijk in Hasselt gaan volgende maand van start. De kering voor het Zwarte Water is een van de grotere dijken van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) die op termijn niet veilig genoeg zijn.

0
0
0
s2smodern

Menselijke activiteiten en dan vooral de scheepvaart zorgen in delen van de Noordzee voor veel onderwatergeluid. Dat kan oplopen tot 30 decibel extra in het zuidelijke gedeelte, blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. In vervolgonderzoek wordt bekeken wat de gevolgen voor zeedieren zijn.

0
0
0
s2smodern

Rijnland gaat in totaal 444 miljoen euro investeren in de periode 2021-2024. Volgend jaar gaat het om een investering van 84 miljoen euro in waterbeheer. Daarvan gaat 31 miljoen naar afvalwaterzuivering, 22 miljoen naar voldoende water, 21 miljoen naar waterveiligheid en 7 miljoen naar schoon water. 

0
0
0
s2smodern

Jaarlijks komt een grote hoeveelheid röntgencontrastmiddelen in oppervlaktewater terecht. Dat kan waarschijnlijk voor een belangrijk deel worden voorkomen, als patiënten na een CT- of MRI-scan plaszakken meekrijgen. In zes ziekenhuizen is hiermee een landelijke proef gestart.

0
0
0
s2smodern

Waterschap De Stichtse Rijnlanden gebruikt per 1 januari 2021 bij aanbestedingen de CO2-prestatieladder als criterium bij de gunning. Bedrijven die minder CO2 uitstoten zijn in het voordeel bij de gunning, aldus het waterschap, dat overigens zelf geen certificering voor de CO2-Prestatieladder nastreeft.

0
0
0
s2smodern

Voeg de twee thema’s van besparen en aanpassen toe aan de traditionele beleidslijn van vasthouden, bergen en afvoeren in het waterbeheer. Daarvoor pleit ingenieursbureau TAUW in een whitepaper over een nieuw handelingsperspectief voor droogte.

0
0
0
s2smodern

Stevige maatregelen en extra middelen. Daarvoor pleiten natuur- en milieufederaties in het Aanvalsplan Grutto. Om deze en andere weidevogels voor Nederland te behouden, willen zij dat er dertig kansgebieden worden aangewezen. Hierin wordt het waterpeil fors verhoogd.

0
0
0
s2smodern

Eendenkroos en bloemzaadjes samenpersen tot een tegel. Met een product dat nu vernietigd wordt, kan zo worden bijgedragen aan extra groen in de stedelijke omgeving. Dit idee won de Circulair Challenge van het Rotterdamse innovatiecentrum Blue City.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Brabantse Delta en 15 West-Brabantse gemeenten willen de komende vier jaar verder samenwerken op het gebied van het verzamelen, beheren en delen van gegevens over de waterketen. Volgens projectleider Albert Klaassen wordt het vier jaar geleden opgezette project Meten & Monitoren geïntensiveerd.

0
0
0
s2smodern

Klimaatadaptatie is voor veel Europese steden nog te veel een ver-van-mijn-bed-show. En als een stad al een plan heeft, dan schiet het met de implementatie niet snel genoeg op, zo stelt een rapport van Sweco. Het ingenieursbureau adviseert om klimaatverandering in te zetten als katalysator voor duurzame stadsontwikkeling.

0
0
0
s2smodern

Het Limburgse project Grensmaas heeft het Zonnetje gewonnen. Dat maakte deltacommissaris Peter Glas vanmiddag bekend tijdens de online editie van het Deltacongres. Het project kreeg 1.100 stemmen van het publiek, dat dit jaar voor het eerst bepaalde welke van de genomineerde projecten de prijs mocht winnen.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.