Colors: Blue Color

De waterschapslasten voor huurders zijn jaarlijks met gemiddeld 3,9 procent omhooggegaan tussen 2019 en 2023, terwijl de lasten voor huishoudens met een koopwoning elk jaar toenamen met gemiddeld 4,5 procent. Het beeld wordt sterk beïnvloed door de flinke stijging van de waterschapsheffingen in 2023: 8,2 procent voor huurders en 8,5 procent voor bezitters van een eigen huis.

In de Friese rioolwaterzuiveringen worden nog veel chemische stoffen geloosd, waaronder verboden bestrijdingsmiddelen. Maar ook geneesmiddelen als oxazepam en diclofenac worden in hoge concentraties aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de middelen imidacloprid, diazinon en fipronil. Dit stelt Wetterskip Fryslân vast na anderhalf jaar onderzoek naar het effluent van tien rwzi’s.

De droge zomer van 2022 heeft niet geleid tot meer schademeldingen door grondwateronttrekkingen. Wel wordt het steeds lastiger om onderscheid te maken tussen schade als gevolg van de klimaatverandering en schade die is ontstaan door grondwateronttrekking. Dat schrijft de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) in haar jaarverslag over 2022.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat het plan voor de aanvoer van water naar het gebied Vechterweerd Noord uitvoeren. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft hiervoor groen licht gegeven. De werkzaamheden zijn voor de zomer klaar.

Het is voor 63 procent van de Nederlanders onduidelijk wat de voornaamste onderwerpen bij hun eigen waterschap zijn. Als mensen wel goed op de hoogte zijn van de taken, vinden zij bijna allemaal dat het werk van het waterschap belangrijk is.

De watersector staat voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld door klimaatverandering, digitalisering en veranderingen op de arbeidsmarkt. Deze transitie is voor Margot Kwee, initiatiefnemer van de Coalitie Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid (DIG) in de watersector, aanleiding om de watersector op te roepen te versnellen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Vorige week werd in Groningen een proefdijk opgeblazen als proef. Doel van de demolitieproef was het testen van een noodmaatregel: via een gecontroleerde ontploffing een bres in de dijk maken en zo het water te kunnen controleren in geval van een dreigende overstroming. De proef is geslaagd.

Dit weekend sloten de Verenigde Naties na jarenlange onderhandelingen een verdrag over de bescherming van de oceanen. Over zeven jaar moet dertig procent van de oceanen beschermd gebied zijn. “Dit is het bewijs dat het besef van de waarde van oceanen en zeeën eindelijk is ingedaald.”

Staatsbosbeheer komt voor het eerst bij de rechtbank in het geweer tegen de uitvoering van een natuurherstelplan voor de Europese Kaderrichtlijn Water. De natuur- en bosbeheerder heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat in het Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden.

Het aantal vastgestelde overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen door gewasbeschermingsmiddelen daalt, maar het tempo waarin vlakt al sinds 2018 af. De doelen die zijn opgesteld om de waterkwaliteit op orde te krijgen, zijn dan ook nog lang niet in zicht. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van het Compendium voor de Leefomgeving.

Het knelt in de zoetwatervoorziening in Groningen. De verschillende sectoren, die van water en van elkaar afhankelijk zijn, moeten in gesprek over mogelijke oplossingen. Om dit gesprek op gang te krijgen, ontwikkelden KWR, WLN en NHL Stenden een serious game: Aqua Ludens. 

Amerikaanse onderzoekers hebben in toiletpapier kleine hoeveelheden PFAS aangetroffen. Dat zou een ‘significante’ bijdrage kunnen leveren aan de totale PFAS-vervuiling van rioolwater. De chemische stoffen komen waarschijnlijk in het toiletpapier terecht doordat dit wordt gemaakt van gerecycled papier, stellen zij.

Voor de ruimtelijke plannen in Zuid-Holland is een klimaatonderlegger gemaakt. Met een set van kaarten wordt inzicht gegeven in wat de uitdagingen op het gebied van water, bodem en klimaat betekenen voor bebouwing, landbouw en natuur.

Twee consortia met Nederlandse inbreng gaan in Colombia aan de slag om oplossingen te zoeken voor de problemen waarmee de stad Cartagena kampt, zoals overstromingen en verslechterende waterkwaliteit. De adviesbureaus Witteveen+Bos en Arcadis Nederland leiden elk een team.

Na de watercrisis vorig jaar, stevent Italië opnieuw af op een noodsituatie door de droogte. De belangrijke rivier de Po voert 61 procent minder water af dan normaal in deze tijd van het jaar. Boeren- en milieuorganisaties vrezen nu voor een nieuw watertekort komende zomer. Om erger te voorkomen moeten er een task force en een nationale waterstrategie komen, klinkt het in regeringskringen en daarbuiten.

Er wordt een tandje bijgezet bij de landelijke campagne van de waterschappen voor de verkiezingen van 15 maart. Vanaf 7 maart is een commercial op de nationale televisie te zien en op 9 maart wordt een verkiezingsdebat met Tweede Kamerleden en jonge kandidaat-waterschapsbestuurders gehouden. De filmpjes op de sociale media worden al heel goed bekeken.

De aflevering van de tv-serie Ruimteschip Aarde van 1 maart is geheel gewijd aan het thema water. Met een speciaal voor het programma ontwikkelde postcodetool kan iedereen nagaan wat het waterniveau bij zijn woning is na een extreme regenbui.

De biologische rioolwaterzuivering in Echten van Waterschap Drents Overijsselse Delta functioneert weer naar behoren. De zuiverende bacteriën die door een forse lozing van een chemische stof waren doodgedaan, zijn vervangen door bacteriën uit andere rioolwaterzuiveringen. Naar de veroorzaker wordt onderzoek gedaan.

Morgen wordt in Groningen een dijk opgeblazen. Niet omdat het water al gevaarlijk hoog langs de dijken staat, maar om een noodmaatregel te testen. Bij de proef wordt met explosieven een gat gemaakt in een proefdijk op het oefenterrein van het ministerie van Defensie in Marnewaard, Groningen.

De afgelopen zes jaar onderzochten STOWA en tien waterschappen in het kennisprogramma ‘Bouwen met Natuur in stromende wateren’ of halfnatuurlijke ingrepen in beken een merkbaar positief effect hebben op de waterkwaliteit en de ecologische situatie. "Voor de meeste beken in Nederland blijkt het goed te werken."

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.