Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

De grondwaterstanden in Vlaanderen stijgen zoals gebruikelijk is in deze tijd van het jaar, maar het herstel verloopt langzamer dan normaal. Dit komt door een relatief droge november. Op de meeste locaties zijn de peilen laag tot zeer laag, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

0
0
0
s2smodern

In de Zuid-Limburgse gemeente Meerssen wordt een reeks maatregelen genomen om de wateroverlast bij piekbuien flink te verminderen. Waterschap Limburg heeft inmiddels drie nieuwe regenwaterbuffers aangelegd en zeven buffers vergroot. Daarmee is de eerste fase van de werkzaamheden afgerond.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Vallei en Veluwe heeft voor zijn inspanningen om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen, een certificaat ontvangen op het middelste niveau van de CO2-Prestatieladder. Het waterschap wil de komende jaren de lat hoger leggen.

0
0
0
s2smodern

Nu er op droge zandgronden veel aandacht uitgaat naar innovatieve oplossingen om water vast te houden in de aanpak van de droogte, wordt op andere plekken initiatieven genomen om wateroverlast te voorkomen. In Friesland doet Wetterskip Fryslân een waterbergingsproef in de polder Himpensermar. In Limburg is Waterschap Limburg begonnen met het vergroten van 3 regenwaterbuffers in Oirsbeek.

0
0
0
s2smodern

Drinkwaterbedrijf Vitens lanceerde vandaag zijn strategie om in 2030 100 procent duurzaam te zijn en bij te dragen aan een drinkwatersysteem met een positieve impact op mens en natuur. Volgens Vitens is er snel actie nodig omdat het drinkwatergebruik groeit terwijl de effecten van de klimaatverandering voelbaar worden in Nederland. De afgelopen zes jaar is het drinkwaterverbruik in het voorzieningsgebied van Vitens met 7,5 procent gestegen.

0
0
0
s2smodern

Binnen het nieuwe programma 'All4biodiversity' werken vijf provincies, twee ministeries, natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samen om de natuurwaarde van Natura2000 gebieden te verhogen en sluitende verdienmodellen te ontwikkelen.

0
0
0
s2smodern

De rechter tikt de provincie Noord-Brabant op de vingers over het grondwaterbeleid. De vergunning die de provincie heeft afgegeven aan frisdrankenproducent Refresco voor het jaarlijks oppompen van 750.000 kubieke meter grondwater, is in strijd met het eigen grondwaterbeleid.

0
0
0
s2smodern

Er moet snel weer een nieuw verbod op het gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw komen. Dat stelt de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak die het huidige verbod onverbindend verklaart.

0
0
0
s2smodern

In de strijd tegen de droogte in hun provincie vragen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een onafhankelijke ‘adviescommissie droogte’ in te stellen. Die moet innovatieve oplossingen aandragen voor verantwoord watergebruik.

0
0
0
s2smodern

Meer dan drie miljard mensen hebben in landbouwgebieden te maken met grote watertekorten en -schaarste. De zoetwaterbronnen staan wereldwijd sterk onder druk. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties.

0
0
0
s2smodern

De waterschappen zoeken in samenwerking met het ministerie van Landbouw naar een nieuwe manier om de rivierkreeftenpopulatie in Nederland terug te dringen. Ze roepen op het innovatieplatform Winnovatie burgers op met ideeën te komen. Het Hoogheemraadschap van Delfland is initiatiefnemer van deze aanzet tot burgerparticipatie.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Vallei en Veluwe is gestart met het produceren van Kaumera op rioolwaterzuivering Epe. De nieuwe grondstof wordt hier gewonnen uit gezuiverd rioolwater en is een product van de Nereda-technologie.

0
0
0
s2smodern

In een nieuw promotieonderzoek is de verdeling tussen zout en zoet grondwater in delta’s wereldwijd onderzocht. Hydroloog Joeri van Engelen laat zien dat wat voor Nederland al bekend was ook in andere delta’s het geval is: de verdeling tussen zoet en zout water is gedurende duizenden jaren opgebouwd.

0
0
0
s2smodern

In aanloop naar het wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer vraagt Vewin, de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven, om meer investeringsruimte. De drinkwaterbedrijven verwachten de komende jaren circa vijftig procent meer te moeten investeren, onder andere als gevolg van de energietransitie en om een robuust watersysteem te ontwikkelen.

0
0
0
s2smodern

De hoeveelheid zout in het Amsterdam-Rijnkanaal is met ruim 40 procent afgenomen, zo blijkt uit recente metingen. Volgens Rijkswaterstaat (RWS) is dit te danken aan het bellenscherm dat twee jaar geleden bij de overgang in het Noordzeekanaal is geplaatst.

0
0
0
s2smodern

Om de droogte in de Achterhoek effectief te kunnen bestrijden, gaan de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, drinkwaterbedrijf Vitens, tien gemeenten en nog een aantal partijen intensief samenwerken. Ze willen hun kennis delen en doorpakken met mogelijk ‘onorthodoxe maatregelen’.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.