Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

De Nederlandse drinkwaterbedrijven en de waterschappen pleiten voor fundamentele hervormingen zodat de natuurlijke balans in het watersysteem wordt hersteld. Met de oproep vandaag in dagblad Trouw sluiten ze zich aan bij de recente oproep van 170 wetenschappers om Nederland duurzamer uit de huidige coronacrisis te laten komen.

0
0
0
s2smodern

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) begint een onderzoek naar het effect van poederkooldosering op het verwijderen van medicijnresten in de zuiveringsinstallatie in Simpelveld. Het is voor het eerst dat deze methode wordt toegepast in een Nereda-installatie. 

0
0
0
s2smodern

Meer dan honderd boeren uit Drenthe en Oost-Groningen zaaien deze maand de randen van hun akkers in met een mix van bloemen en grassen. Daarmee willen ze het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen terugbrengen. Het gaat in totaal om circa 400 kilometer. 

0
0
0
s2smodern

Het aanhoudende droge weer heeft geleid tot lage grondwaterstanden op de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland, constateert de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. In andere gebieden is er nog niet veel aan de hand.

0
0
0
s2smodern

De directiewissel bij Witteveen+Bos wordt uitgesteld naar het najaar. Dat meldt het advies- en ingenieursbureau. Reden is de coronacrisis. Door de onzekere tijd wil het bureau alleen noodzakelijke besluiten voorleggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering. Die wordt verschoven naar 6 mei, grotendeels in digitale vorm.

0
0
0
s2smodern

Om investeringen in klimaatadaptatie te stimuleren, gaat het Rijk een bijdrage van 33 procent geven aan de maatregelenpakketten van de 42 werkregio’s. Daarvoor wordt in totaal tussen de 150 en 250 miljoen euro gereserveerd. Deze Impulsregeling Klimaatadaptatie geldt vanaf 2021.

0
0
0
s2smodern

De Raad van State heeft bepaald dat de dijkversterking van de Markermeerdijken kan doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak stelt dat het projectplan van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier terecht is goedgekeurd door de provincie. De bezwaren tegen aantasting van de landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle dijken en schade aan natuur rondom de dijken, zijn alle ongegrond, aldus de bestuursrechter.  

0
0
0
s2smodern

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft als eerste waterschap het certificaat volgens de norm IEC 62443 verworven. Het gaat om de procesautomatisering van waterzuiveringen en rioolgemalen, die nu voldoet aan deze internationale standaard voor cybersecurity binnen de operationele technologie. De bedoeling is om de komende jaren ook de andere vitale processen te certificeren.

0
0
0
s2smodern

De Europese Unie heeft een miljoenensubsidie toegekend aan het grote project Water Mining, dat onder leiding staat van de TU Delft. Hierin worden nieuwe manieren onderzocht om nutriënten, mineralen, energie en water terug te winnen uit industrieel en stedelijk afval- en zeewater. In vijf landen waaronder Nederland komen er demonstratie-installaties.

0
0
0
s2smodern

De provincie Zeeland heeft een Deltaplan Zoet water opgestart. Zeespiegelstijging en klimaatverandering zetten de beschikbaarheid van zoet water onder druk. De provincie wil bestaande initiatieven bundelen en komen tot een strategie om vraag en aanbod rond zoet water op elkaar af te stemmen.

0
0
0
s2smodern

Vanwege de coronamaatregelen is het nog onzeker of de oorspronkelijke planning voor de herziening van de waterschapsbelasting haalbaar is. Eind van dit jaar zou er een nieuw voorstel moeten liggen. De coronamaatregelen beperken de vergadermogelijkheden en dus zoekt de stuurgroep die het voorstel moet schrijven, een digitale route. “Het onderwerp is te urgent om op te schuiven, we willen hoe dan ook door”.

0
0
0
s2smodern

Advies- en ingenieursbureau Tauw presteerde vorig jaar goed. De omzet steeg met 7 procent naar 138 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) nam toe tot 8,5 mln euro. Het nettoresultaat steeg met 7 ton naar 4,5 mln. Het bureau trekt daarmee de groei van de afgelopen jaren door. De constante positieve resultaten bieden Tauw een buffer voor de gevolgen van de coronacrisis, zo staat in een persverklaring. 

0
0
0
s2smodern

De Dijkwerkersdag (16 april) ging niet door. Maar om toch contact te houden met de dijkwerkers lanceert de programmadirectie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma de podcastserie ‘Dijkwerkers Werken Door’. In gesprekken met experts wordt gepraat over lopende aanbestedingen en kansen om te experimenteren met digitale participatie. 

0
0
0
s2smodern

De plannen voor de versterking van de Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg liggen klaar, maar keukentafelgesprekken met bewoners zijn vanwege de coronacrisis nu niet mogelijk. Sweco en Waterschap Rivierenland experimenteren met videobellen en 3D-modellen. 

0
0
0
s2smodern

Er zit weer schot in de moeizame procedure rond de lozingsvergunning voor het bedrijf Sitech Services, dat het afvalwater op industrieterrein Chemelot zuivert. Waterschap Limburg heeft een nieuwe aanvraag ontvankelijk verklaard en gaat aan de slag met een ontwerpbesluit.

0
0
0
s2smodern

Opnieuw is de Raad van State er niet in geslaagd om een uitspraak te doen in de bodemprocedure over de versterking van de Markermeerdijken. Het derde uitstel van de uitspraak liep vandaag af. De afdeling bestuursrechtspraak publiceerde evenwel geen verdict. 

0
0
0
s2smodern

Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt drie jaar lang een proef met het bemesten van de zandige Vechtdijken. Hier gaat door verschraling de sterkte van de grasmat erop achteruit. Het waterschap wil nagaan of het huidige beleid om niet te bemesten moet worden aangepast voor deze dijken.

0
0
0
s2smodern

Het droogteseizoen is net begonnen, maar intussen loopt het neerslagtekort al aardig op omdat er amper regen valt. Het KNMI verwacht eind april een neerslagtekort van 72 millimeter. In diverse regio’s dalen de grondwaterstanden hard en zijn boeren gestart met beregenen.

0
0
0
s2smodern

De grote maatschappelijke opgaven vragen om een gezamenlijk optreden van de overheden. Dan moeten er wel allerlei knelpunten worden aangepakt zoals de verkokerde inzet van het Rijk in de regio, stelt de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen waaraan de waterschappen deelnemen. Volgens de studiegroep is de Regionale Energie Strategie een praktijkproef voor interbestuurlijke samenwerking.

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bepaal je virusdeeltjes in een millimeter rioolwater?
Zou een milliliter niet handiger zijn?
Een korte reactie op de verklaring inzake duurzaamheid in dit artikel: “Diverse onafhankelijke berekeningen hebben aangetoond dat drogen en verbranden van RWZI slibben NIET de meest duurzame oplossing is. Bewering inzake CO2-uitstoot is zeer discutabel en er wordt geen rekening gehouden met de uitstoot van stikstof”. Mladen Filipan, VSGM (MID MIX).
Mooi dat de dreiging van een landelijk watertekort voorbij is en dat er weer voldoende water Nederland binnenkomt. Waarmee evenwel helaas alleen Europees Nederland bedoeld wordt. Geen woord over Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dat nu al bijna tien jaar ook een deel van Nederland is. En mocht dit deel niet binnen de verantwoordelijkheid van RWS en LCW vallen, ook dan ware sprake te zijjn van Europees Nederland in hun berichten.
Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.