Colors: Blue Color

De VisKringloop in de Wieringermeer is genomineerd voor twee verschillende prijzen: de Dutch Design Award en de Arie Keppler Prijs. Het project is ook opgenomen in de Gids voor Land Art in Nederland - 50 jaar landschapskunst. De VisKringloop in de kop van Noord-Holland is een in 2020 aangelegd paai- en leefgebied voor zoet-zouttrekkende vissen.

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de aanvoergebieden Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen opgeheven. In beide wateraanvoergebieden mag weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers en weilanden.

De lage rivierafvoeren van de afgelopen maanden worden nu nog beschouwd als calamiteit, maar komen in de toekomst waarschijnlijk vaker voor. Onderzoekers van Deltares keken naar verschillende scenario’s voor de Rijn bij Lobith en waarschuwen dat we maar beter niet te lang kunnen wachten met adaptatiemaatregelen.

Door de aanleg van een boezemberging bij Bergen denkt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het boezemsysteem ten westen van Alkmaar beter te kunnen beheren. Bij extreme regenval loopt het waterpeil in de Schermerboezem, een hoofdwatersysteem van kanalen, nu snel op.

Doe het huiswerk over. Dat raadt Douwe Jan Elzinga, emeritus hoogleraar staatsrecht bij de Rijksuniversiteit Groningen, aan in verband met het initiatiefwetsvoorstel waarbij een deel van de geborgde zetels in de waterschapsbesturen wordt gehandhaafd. Hij heeft het over een halfbakken en typisch Nederlandse compromisoplossing. Wat Elzinga vooral stoort, is het ontbreken van een principieel debat over de constitutionele kant.

De kansen op regen nemen toe maar dat leidt nog niet tot een structurele verbetering van de droogtesituatie. Daarvoor is volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) langdurig neerslag nodig. Alle maatregelen die Rijkswaterstaat en waterschappen eerder hebben genomen voor de aanvoer en het vasthouden van water, blijven van kracht.

De digitalisering en dataficering in de sector waterschappen hebben naar verwachting de grootste impact bij de organisatieonderdelen waterketen en watersysteem. Bij waterveiligheid zijn de gevolgen geringer, blijkt uit een verkenning in opdracht van A&O fonds Waterschappen. Ook wordt een ingrijpende invloed op werk verwacht bij functies met veel routinematige en repeterende taken.

De Europese Commissie legt het uitrijden van mest in Nederland aan banden. Tot 2026 wordt de zogeheten derogatie van de Nitraatrichtlijn stapsgewijs afgebouwd, in gebieden met veel verontreinigd (bodem)water moet dat zelfs versneld gebeuren. Vanaf 2026 verdwijnt de uitzonderingsregel en moeten Nederlandse boeren zich houden aan de Europese stikstofgebruiksnorm. Boerenorganisatie LTO reageert ‘geschokt, boos en teleurgesteld’.

Waterschap Vallei en Veluwe gaat deze winter in gesprek met de provincies Utrecht en Gelderland om te komen tot een verdringingsreeks voor het gebruik van grondwater. “De aanbevelingen om te komen tot zo’n reeks liggen er al jaren. Nu is het tijd om door te pakken.”

Er zijn extra inspanningen nodig om de afgesproken reductiedoelen voor emissies naar de Rijn te halen. Dat schrijft RIWA-Rijn in haar jaarrapport over 2021. “Het halen van de doelstelling blijft voor 41% van de stoffen buiten beeld en dat geldt ook voor de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water.”

Om de drinkwatervoorziening te beschermen is het zaak om generiek, maar zeker tijdens de lage rivierafvoeren de waterkwaliteit van de Maas beter en strenger te bewaken. Dat zegt koepelorganisatie RIWA Maas in het jaarrapport van 2021.

Gedeputeerde Staten van Zeeland dragen 1,4 miljoen euro bij aan de drie vispassages die waterschap Scheldestromen de komende jaren wil aanleggen. De passages moeten bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en daarmee aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

De Afsluitdijk, het stuwcomplex Vechterweerd en de beide Vechtarmen in het Duitse Nordhorn zijn de grootste knelpunten voor migrerende vissoorten op de Overijsselse Vecht. Dat blijkt uit het internationale onderzoek Swimway Vecht, dat de afgelopen vier jaar is gehouden.

De eerste zeven van enkele honderden afgekeurde kunstwerken in Nederland zijn deze week officieel waterveilig verklaard. Het gaat om zeven sluizen in Noord-Holland, die in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) tegelijk zijn aangepakt. Het project geldt als pilot voor de rest van Nederland.

In het kader van het initiatief CleanUpXL zijn duikers en bergers gestart met een actie om afval op de bodem van de Noordzee en Waddenzee op te ruimen. Er is speciale aandacht voor plekken waar spullen van het containerschip MSC Zoe kunnen liggen.

De grondwaterstanden zijn laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. In een aantal gebieden in het midden en zuiden van het land is het niveau zelfs uitzonderlijk laag. Enkele waterschappen hebben daarom onttrekkingsverboden voor grondwater ingesteld. Andere waterschappen overwegen deze maatregel ook of zijn al bezig met voorbereidingen.

Alleen al door het verlies aan ijs in Groenland zal de zeespiegel met minimaal 27 centimeter stijgen. Maar als de lijn van het piekjaar 2012 wordt doorgetrokken, is zelfs 78 centimeter een realistisch scenario. Dat blijkt uit een Europees onderzoek.

Door actuele kaartbeelden van grondwaterstanden te combineren met de ligging van natuurgebieden wil kennisinstituut Deltares de grootste risico’s van de droogte – en de invloed van grondwaterstandsverlaging – documenteren.

Nederlandse, Britse en Amerikaanse wetenschappers ontwikkelden een nieuwe methode voor het achteraf bepalen van het wereldwijde zeespiegelniveau in het verre verleden. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken hiernaar, betrokken de wetenschappers nu ook de invloed van het landijs, en niet alleen informatie over platentektoniek, bij hun onderzoek.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!