secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Volgens Europese wetgeving moeten fabrikanten van pesticiden en biociden aantonen dat hun producten geen gevaar opleveren in het proces van zuivering voor drinkwater. Dit moeten ze doen voor ze nieuwe producten op de markt kunnen brengen. Het Nederlandse KWR maakte een handreiking voor bedrijven om de richtlijn te kunnen volgen.

Zeespiegelstijging leidt tot op meerdere plekken ter wereld tot grotere overstromingsrisico’s. Die zouden nog versterkt kunnen worden door een toename in aantal of intensiteit van stormvloeden. De relatie tussen klimaatverandering en het gedrag van stormen is nu onderzocht.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen aan de bouw van de slibgistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering in Echten. Met de nieuwe installatie kiest het waterschap voor een duurzame slibvergisting. Zo wordt het gewonnen biogas opgewaardeerd tot groengas, genoeg om 2.000 huishoudens van gas te voorzien, aldus het waterschap.

Slibverwerker HVC in Dordrecht wil fosfaat terugwinnen uit de assen die overblijven na het verbranden van zuiveringsslib. Op het terrein in Dordrecht is woensdag een pilotinstallatie geopend waar de Rubiphos-technologie beproefd wordt. De verwachtingen zijn hooggespannen. "Maar wel realistisch."

Het Noord-Groningse dorp ’t Zandt moet het ‘blauwste’ dorp van Nederland worden. Dat is de uitdaging die een paar honderd leerlingen van drie technasia en enkele technische mbo-opleidingen dit schooljaar aangaan, met Waterschap Noorderzijlvest als opdrachtgever.

De Europese Commissie stelt voor om toelating van glyfosaat op de Europese markt met tien jaar te verlengen. Het is nu aan de lidstaten om een oordeel uit te spreken over het voorstel. In de Tweede Kamer is vorig week een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de minister van Landbouw Piet Adema wordt opgeroepen om tegen de verlenging te stemmen.

Met de aanleg van een kanaal parallel aan de IJssel tussen Arnhem en Zutphen, kan de vaarroute voor de binnenvaart in de toekomst behouden blijven. Dat oppert Koninklijk Binnenvaart Nederland in de Laagwatervisie voor de binnenvaart in Nederland en op de Rijn.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert volgend jaar 211 miljoen euro in schoon water, maar het accent ligt toch vooral op onderhoud van wegen, spoor, waterwerken en vaarwegen. Van de bijna 15 miljard euro op de begroting steekt het departement 4,6 miljard euro in onderhoud en renovatie van kunstwerken als bruggen en viaducten. 1,7 miljard euro gaat naar waterwerken, zoals dijken, stuwen en keringen.

Deltacommissaris Peter Glas roept op om vaart te maken met de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Hij maakt zich tegelijkertijd zorgen of er tot 2050 wel voldoende geld is voor de uitvoering van het Deltaprogramma. Het tekort voor die periode wordt nu becijferd op 3,4 miljard euro, schrijft hij in zijn advies bij het Deltaprogramma 2024. Als het tekort door oplopende kosten toeneemt, komt op termijn de uitvoering van de maatregelen uit het Deltaprogramma in de knel, waarschuwt Glas. 

Roelof Kruize, oud-directeur van Waternet en voormalig voorzitter van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW), heeft jarenlang via bestuursfuncties opdrachten in de watersector doorgespeeld naar het congresbureau Moorga waarvan hij zelf vennoot was samen met zijn vrouw, zoon en diens vrouw. Dat schrijft NRC. In het artikel wordt gesproken over ‘belangenverstrengeling van het zuiverste water’.

In het werkgebied van het Brabantse waterschap De Dommel worden de komende maanden 11 publieksgrondwatermeters geplaatst om aandacht te vragen voor de grondwaterproblematiek. De eerste van de nieuwe grondwatermeters is onlangs onthuld bij de Kapel van de Heilige Eik in Oirschot.

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid Holland heeft de Provinciale Staten en het college van Gedeputeerden geadviseerd de productie van Chemours stil te leggen. Het advies komt voorafgaand aan de woensdag geplande vergadering van de Provinciale Staten van Zuid Holland over dit onderwerp.

Het bedrijf dat ontstaat uit de fusie van de Vlaamse waterbedrijven Pidpa en water-link, krijgt de naam Adelta. De fusie krijg 1 januari 2024 haar beslag en dan zijn er in Vlaanderen nog zes waterbedrijven over. Als het aan minister Zuhal Demir van Omgeving ligt, gaan die allemaal op in één groot waterbedrijf voor Vlaanderen. “De versnippering aan Vlaamse waterbedrijven moet op de schop.”

Samen met agrariërs in de Gelderse Vallei heeft Waterschap Vallei en Veluwe de afgelopen drie jaar stappen gezet richting een duurzamer bodem- en watersysteem. Dat gebeurde in het kader van de Regio Deal Foodvalley. De eerste bevindingen liggen nu op tafel.

Om meer zicht op de lozingen van probleemstoffen te krijgen, zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en drie omgevingsdiensten in de regio deze week begonnen met bedrijfsbezoeken. Het is de start van een driejarig programma waarin de ‘bronaanpak’ centraal staat.

De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor een verdere behandeling van de onderwerpen op waterterrein. Dit geldt ook voor het wetsvoorstel voor de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. De Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstructuur heeft dat vandaag niet controversieel verklaard.

Aanstaande zaterdag loopt de ‘No Plastic Runner’ langs de gehele Lekdijk om aandacht te vragen voor de aanpak van zwerfafval. Het is een van de ruim tweehonderd geregistreerde acties tijdens World Cleanup Day. Door het hele land wordt ook veel afval - vooral plastic - opgeruimd langs of op het water.

Toenemende droogte en hittegolven zorgen wereldwijd voor een verslechtering van de waterkwaliteit in ruim twee derde van de rivieren. In iets mindere mate geldt dit ook voor extreme neerslag en overstromingen. Verder hebben veranderingen in het klimaat op de lange termijn een flinke impact op de waterkwaliteit in een meerderheid van de rivieren. Dit blijkt uit internationaal onderzoek.

Het Britse Office for Environmental Protection zegt dat de regering en regelgevende instanties in Engeland mogelijk de wet hebben overtreden door toe te staan dat waterbedrijven vaker ongezuiverd rioolwater lozen in waterlopen dan volgens de wet mag. De nieuwe milieuwaakhond wil dat de regels worden nageleefd en zal zich zonodig inzetten om ze te verbeteren.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een online meldpunt geopend waarop mensen kunnen aangeven dat ze een rivierkreeft hebben waargenomen. Het hoogheemraadschap hoopt zo informatie te krijgen die het kan gebruiken om verdere verspreiding van de uitheemse diersoort tegen te gaan.