Colors: Blue Color

Natuurvriendelijke wadi’s, regenwatertuinen en infiltrerende verhardingen zijn in trek bij gemeenten en waterschappen die zich bezighouden met klimaatbestendig maken van steden, wijken en dorpen. Dat blijkt uit de Top 21 die is samengesteld op basis van de clicks van bezoekers van de website Climatescan.nl. Verdwenen uit de top 10: waterpleinen en holle rotondes.

VVD-Kamerlid Mark Harbers wordt de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zijn benoeming betekent dat demissionair minister Barbara Visser van IenW niet terugkeert in het nieuwe kabinet Rutte IV.

Na het winnen van de publieksprijs op het Waterinnovatiefestival raken steeds meer waterschappen geïnteresseerd in het 'superkritisch water vergassen' van natte reststromen, een project van het bedrijf SCW Systems in Alkmaar. Met de technologie kan onder meer zuiveringsslib worden omgezet in groengas en waterstof.

Royal HaskoningDHV praat met meerdere waterschappen over de levering van compacte Nereda-zuiveringsinstallaties. De waterschappen hebben interesse omdat het systeem lokaal een bijdrage kan leveren aan de droogtebestrijding. De installaties worden in het buitengebied gekoppeld aan het riool en zuiveren ter plekke het rioolwater dat vervolgens kan worden gebruikt om het watersysteem aan te vullen.

Wat betekenen nieuwbouwplannen voor bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening, de biodiversiteit of het cultureel erfgoed in een gebied? Op verzoek van de minister heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat nu voor het eerst in kaart gebracht. Vooral in het westen van het land blijken de risico’s groot.

Op rioolwaterzuivering De Sumpel in Almelo wordt de compacte zuiveringsunit BluElephant getest. Waterschap Vechtstromen ziet er een oplossing in voor het afvalwater van jachthavens, bedrijventerreinen, festivals en kleine woonwijken én voor de droge zandgronden.

Provincie Fryslân gaat de verdeling van zoet en zout water in de ondergrond nauwkeurig in kaart brengen. Dat gebeurt in het kader van het nieuwe landelijke project Freshem-NL waarvan deze provincie penvoerder is. Hierdoor kunnen de risico’s van verzilting op lange termijn beter worden ingeschat.

De gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel, de hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf hebben hun samenwerking vernieuwd onder de noemer van Alliantie Waterkracht. Zij streven naar een gezamenlijke programmering van projecten en activiteiten per gebied.

De Europese Unie steekt in een nieuwe ronde van het groene subsidieprogramma LIFE geld in verschillende Nederlandse projecten. Een bedrag van bijna 10 miljoen euro gaat naar LIFE-IP NAS waaraan meer dan twintig organisaties meedoen. Hiermee kunnen zij meer investeren in klimaatadaptatie en hun kennis van dit onderwerp vergroten.

Wat maakt een tuin bij hitte koel en wat is er te doen aan droogte? Dat is dit jaar in Vlaanderen onderzocht tijdens het grote burgerwetenschapsproject CurieuzeNeuzen in de Tuin van de Universiteit Antwerpen. De inrichting en het onderhoud van de tuin blijken belangrijke factoren te zijn voor een aangenaam tuinklimaat. Zo beschermt langer gras tegen uitdroging en zorgt voor meer verkoeling.

In Noord-Holland, boven het Noordzeekanaal, slaan de verantwoordelijke overheden de handen ineen om de bewustwording bij bedrijven rondom het lozen van afval water te vergroten en te komen tot heldere afspraken en richtlijnen.

Bij het sportvissen wordt lood gebruikt als verzwaring van de vislijn, in kunstaas en in voerkorven. Dit vislood kan in het milieu terecht komen en dat is schadelijk. De in 2018 gestarte Green Deal Sportvisserij Loodvrij had als ambitie om het loodgebruik binnen drie jaar met 30 procent te reduceren. Dat is niet gelukt, maar het optimisme overheerst volgens projectleider Emiel Derks.

Om het watersysteem droogtebestendig te maken helpen ad-hoc-ingrepen niet, de effecten daarvan zijn beperkt. Er moeten structurele maatregelen komen. Dit vraagt om een ‘delta-aanpak’ met een ‘gezaghebbende regisseur’ die de benodigde aanpak van het bodem- en watersysteem nationaal en internationaal aanstuurt.

De grondwatervoorraad in Brabant is uit balans. Dertien partijen, waaronder de waterschappen en de drinkwaterbedrijven, gaan daarom intensiever samenwerken om die balans te herstellen en te bewaken. Dat hebben ze afgesproken in het Grondwaterconvenant 2021-2027.

Het langverwachte coalitieakkoord dat gisteren is gepresenteerd, valt bij de waterschappen in goede aarde. Zij zijn blij met de ‘klimaatbestendige keuzes’ die het nieuwe kabinet wil maken en met de plannen voor Limburg. De drinkwaterbedrijven vinden dat het belang van schoon water nog onvoldoende aan bod komt.

Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Waterschappen worden daar eerder bij betrokken en de watertoets krijgt een dwingender karakter. Dat is inzet van het nieuwe kabinet, blijkens het vandaag gepresenteerde regeerakkoord. Er komt een minister voor Klimaat en Energie die regie voert over het beleid en het klimaatfonds, aldus het akkoord. In dat ‘klimaat- en transitiefonds’ zit 35 miljard euro voor de komende 10 jaar.

Acht keer zoveel geld, maar de helft minder grutto’s. Dat is het harde oordeel van de Algemene Rekenkamer over de aanpak voor de bescherming van weidevogels in de afgelopen twintig jaar. Minister Carola Schouten vindt de kritiek van de Rekenkamer te eenzijdig en ziet positieve ontwikkelingen.

Rob van de Sande, innovatietechnoloog bij waterschap Aa en Maas, heeft de derde plaats behaald bij de verkiezing Ambtenaar van het Jaar 2021. Ook Irene Verstraten, adviseur datakwaliteit bij Rijkswaterstaat, schopte het ver. Zij werd negende in de finale.

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) kunnen overal in Nederland in grondwater zitten, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De concentraties zijn meestal laag. Het RIVM trof de hoogste concentraties en de meeste PFAS aan in het freatisch grondwater.

De tien drinkwaterbedrijven hebben volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2020 opnieuw water van goede kwaliteit geleverd. Bij bijna een half miljoen metingen voldeed 99,9 procent van de monsters aan de wettelijke normen. En waar voor de volksgezondheid risicovolle overschrijdingen werden geconstateerd, zijn adequate maatregelen genomen.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!