secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voerde in 2022 meer dan 500 controles uit naar de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Twee derde van de geïnspecteerde telers houdt zich aan de regels. Een derde doet dat niet. De NVWA vindt dat zorgwekkend. Branchevereniging LTO noemt dit percentage niet representatief voor de gehele sector.

De Ethiopische stad Dire Dawa gaat met Nederlandse inbreng het waterbeheer verbeteren. Op de klimaatconferentie COP28 tekende de stad een overeenkomst met het in Bloemendaal gevestigde Nedamco Africa voor de lancering van het digitale watermanagementplatform CCW. Met het geavanceerde beheersysteem krijgt de stad vat op haar waterinfrastructuur met nagenoeg real-time dataverzameling en analyses.

Demissionair minister Piet Adema van Landbouw heeft de toestroomgebieden van de KRW-waterlichamen als basis gebruikt voor de definitieve bepaling van Nutriënten Verontreinigde (NV) gebieden. In deze gebieden moeten boeren extra maatregelen nemen om de uitspoeling van nutriënten (stikstof en fosfor) naar het oppervlaktewater te verminderen.

Door een strekdam te bouwen van Urk naar Enkhuizen kan de rivier de IJssel in de toekomst beter worden benut voor drinkwaterwinning en voor het op peil houden van de zoetwatervoorraad voor midden-Nederland. Dat is een van de scenario’s van het IJ-team over de toekomst van het Ketelmeer. Het IJ-team is een denktank die in het leven is geroepen door het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied. 

Rolf Woolderink (BBB) van het Waterschap Vechtstromen is opgestapt als lid van het dagelijks bestuur. In een extra vergadering van het algemeen bestuur werd met een motie het vertrouwen in de bestuurder door nagenoeg alle fracties opgezegd. Alleen de BBB stemde tegen. De langdurige vergadering met vele schorsingen onderstreepte dat de kwestie binnen het bestuur van het waterschap tot veel wantrouwen heeft geleid. 

Om de waterkwaliteit van de met bestrijdingsmiddelen vervuilde Drentsche Aa op gewenst niveau te krijgen, moeten provincie, waterschap en gemeenten in Drenthe het beleid aanscherpen. De Omgevingswet en het Drents Programma Landelijk Gebied bieden daartoe mogelijkheden. Voorts moet er meer werk worden gemaakt van handhaving en dient er ook een drinkwatercommissaris te komen, die de partijen bij de les houdt.

In het Europese project Flash Flood Breaker gaan dertien partijen waaronder het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg samenwerken bij het bestrijden van hoogwater en het vergroten van waterveiligheid. Een ander grensoverschrijdend initiatief is het wetenschappelijke samenwerkingsprogramma JCAR ATRACE op het gebied van overstromings- en droogtebeheer.

De werknemers van de waterschappen en daarmee gelieerde organisaties krijgen volgend jaar twee keer een loonsverhoging: 25 euro per maand en vervolgens 3 procent op 1 januari en 2 procent op 1 juli. Dit komt voor een gemiddelde werknemer neer op een inkomensverbetering van ruim 5,5 procent. Ook wordt tijdens de eerste dertien weken van het ouderschapsverlof de UWV-uitkering aangevuld tot 100 procent van het salaris.

De Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) en de vakbonden FNV en CNV zijn tot overeenstemming gekomen over een collectieve arbeidsovereenkomst voor de komende anderhalf jaar. De werknemers in de drinkwatersector krijgen in twee stappen een loonsverhoging: 50 euro (op voltijdsbasis) plus 4,25 procent per 1 januari 2024 en vervolgens 2,5 procent per 1 januari 2025. Dit komt voor werknemers gemiddeld neer op een loonsverhoging van 8 procent. Ook gaat het minimumloon naar minimaal 16 euro per uur. Het is een van de eerste cao’s waar dit gebeurt.

Deltares berekent jaarlijks hoe het er voor staat met de zeespiegelstijging en de Nederlandse kust. In de metingen over 2022 zien de onderzoekers hun constatering uit hun voorgaande rapportage– dat een versnelling van de zeespiegelstijging nu ook langs de Nederlandse kust aantoonbaar is – bevestigd. Deltares gebruikte een nieuwe analysetechniek om voor de windopzet te corrigeren.

In Oost-Groningen is een andere manier van kustverdediging nodig. Als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging én bodemdaling zijn dijken alleen niet meer voldoende om het gebied tegen het water te beschermen, stelt waterschap Hunze en Aa’s in zijn nieuwe Kustvisie. "Net als vroeger zullen we moeten meegroeien met de stijgende zeespiegel."

De winnaar werd hun recycleproject PHA2USE deze week net niet, maar toch zijn Waterschap Brabantse Delta en zijn samenwerkingspartners blij. Als een van de drie finalisten zijn ze immers wel dicht bij de titel Beste Overheidsinnovatie 2023 gekomen. Die ging uiteindelijk naar de koffiebranderij ‘Zuivere Koffie’ van het Justitieel Complex Zaanstad.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?