Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Onderzoekers van KWR zijn al sinds het begin van de coronacrisis betrokken bij het onderzoek naar verspreiding van het virus. Voor dit onderzoek, en de resultaten van de metingen in het rioolwater, bestond veel aandacht in de media. Op basis van deze ervaringen, en literatuuronderzoek, komt KWR nu met een rapport en brochure over effectieve crisiscommunicatie. “Goede communicatie is een dialoog.”

0
0
0
s2smodern

Wetterskip Fryslân maakt een pas op de plaats bij het verduurzamen van de eigen slibverwerking. In plaats van verduurzaming en renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leeuwarden en de slibontwateringsinstallatie in Heerenveen, worden beide installaties nu alleen gerenoveerd.

0
0
0
s2smodern

Op het nieuwe platform BlueEarth Data van Deltares kunnen waterbeheerders wereldwijd watergerelateerde data vinden om daarmee bijvoorbeeld overstromingsrisico’s beter te kunnen inschatten. Dat moet hen helpen om zich hierop beter voor te bereiden.

0
0
0
s2smodern

Na een geslaagde proef wil Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel aanpassen. Dat moet helpen om de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben tegen te gaan.

0
0
0
s2smodern

Verbetering van de waterkwaliteit is een belangrijk doel van het nieuwe mestbeleid dat landbouwminister Carola Schouten aankondigt. De maatregelen die in de afgelopen decennia zijn genomen om de vervuilende impact van mest op grond- en oppervlaktewater terug te dringen, hebben onvoldoende opgeleverd, stelt de minister vast. Dat geldt name in gebieden met löss- en zandgrond. Als het nieuwe mestbeleid niet werkt, zijn verdergaande maatregelen nodig, zoals teeltbeperkingen.

0
0
0
s2smodern

Er is al veel bekend over het ontstaan van piping bij rivierdijken. Maar hoe groot is dit risico bij dijken op getijdenzand? Dat wordt nu in de praktijk getest aan de Friese Waddenzeekust. Dit moet leiden tot een rekenmodel.

0
0
0
s2smodern

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een digitale kaart van het watererfgoed gepresenteerd. Hierop zijn meer dan vijfhonderd oude objecten te vinden, zoals gemaalgebouwen, damsluizen en verhoefslagpalen.

0
0
0
s2smodern

De wateruitlaat van de kerncentrale bij Borssele is aan verzakking onderhevig. Dat valt te zien op de interactieve bodemdalingskaart van Nederland, die in een nieuw jasje is gestoken. De kaart is veel gedetailleerder geworden en toont nu ook verzakkingen van onder meer gebouwen, bruggen en dijken.

0
0
0
s2smodern

Het Rijk, waterschap Aa en Maas en andere partijen hebben een overeenkomst gesloten over het project Meanderende Maas. Zij trekken 235 miljoen euro uit voor de versterking van de dijk tussen de Brabantse plaatsen Ravenstein en Lith, in combinatie met rivierverruiming, uitbreiding van de riviernatuur en stimulering van de economie.

0
0
0
s2smodern

Negentig procent van het op rivieroevers aangetroffen afval is van plastic, aldus de nieuwste onderzoeksresultaten van het project Schone Rivieren. Behalve langs de Maas en Waal hebben vrijwillige afvalonderzoekers nu ook metingen uitgevoerd langs onder meer het Haringvliet. Interessant is dat daar zee-afval zoals vispluis aanspoelt. Dit wordt de komende jaren verder onderzocht.

0
0
0
s2smodern

De overgang naar de circulaire economie is ook voor de waterschappen en drinkwaterbedrijven geen sinecure. Ze nemen initiatieven en ontwikkelen producten, maar stuiten op veel obstakels. Die hebben betrekking op regelgeving, maar ook op zaken als het negatieve imago van secundaire grondstoffen. Technologieën en producten lopen daardoor meer kans in de ‘Valley of Death’ te stranden.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Scheldestromen houdt haar watersysteem tegen het licht met het project Planvorming Wateropgave. Het waterschap wil alle watersystemen in 2027 op orde te hebben. Om die planning niet in gevaar te brengen, en belanghebbenden toch bij het project te betrekken, kiest Scheldestromen voor een omvangrijk digitaal aanbod.

0
0
0
s2smodern

De Nederlandse bossen kwakkelen. Droogte en voedingsarme bodems leiden tot de sterfte van verschillende boomsoorten. Een betere waterhuishouding en een meer diverse samenstelling kunnen de bossen weerbaarder maken. Dat blijkt uit het rapport ‘Revitalisering Nederlandse bossen’, dat in opdracht van het Ministerie van LNV is gemaakt.

0
0
0
s2smodern

In de rivieren Maas en Rijn zijn vorig jaar opnieuw veel schadelijke stoffen aangetroffen. Om grip te krijgen op opkomende stoffen moet er meer en intensief internationaal worden samengewerkt, stelt RIWA, de vereniging van rivierwaterbedrijven. Lozingsvergunningen op de rivieren moeten actueel, compleet en publiek toegankelijk zijn. “Dat is nu veelal niet het geval”, zegt Maarten van der Ploeg, directeur van RIWA-Maas.

0
0
0
s2smodern

Het Rijk moet landelijke doelen vaststellen om verdere bodemdaling in veenweidegebieden te voorkomen. Dat bepleit de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies aan het kabinet. Volgens de Unie van Waterschappen is het belangrijk om aan te sluiten bij de regionale aanpak die in veel gebieden al is gestart.

0
0
0
s2smodern

Het vakartikel ‘De ecologische meerwaarde van het aanbrengen van grindbedden in de Tongelreep’ is gekozen tot beste H2O-vakartikel dat in 2019 is gepubliceerd. In het artikel wordt de invloed van grindbedden op beekfauna uitgewerkt. Eén van de weinige beken in Nederland waarin grind is aangebracht is de Tongelreep in Noord-Brabant.

0
0
0
s2smodern

Het derde droogtejaar op rij zorgt voor steeds meer onomkeerbare schade in de natuur. Zichtbare effecten zijn er in de kwetsbare (hoog)veengebieden, vennen en beeksystemen. Op meerdere plekken in het land staan delen van het veen droog en vindt veenafbraak plaats. Ook komen kwelafhankelijke habitats in gevaar en is er sprake van grote sterfte onder bomen.

0
0
0
s2smodern

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zet een volgende stap in het innovatieproject Ge(O)zond Water. Het algemeen bestuur wordt gevraagd bijna 7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een proefzuivering op de rioolwaterzuivering Wervershoof om schadelijke stoffen als medicijnresten, hormonen, resistente bacteriën en microplastics uit het effluent te verwijderen.

0
0
0
s2smodern

Ook al is er in de tweede helft van augustus regen gevallen op veel plaatsen in Nederland, de grondwaterstanden in het zuiden en oosten dalen nog steeds. Dat stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de twaalfde droogtemonitor van dit jaar. Verder is er sprake van verzilting in de Rijn- en Maasmonding en lijdt de natuur veel schade.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik snap er niks meer van: Klimaatopwarming hoeft niet meer gestopt te worden dus gaan we het maar adapteren??
Ha Floor - wat een inspirerend verhaal! Leuk om tot mij te nemen… .én als voorbeeld te nemen voor de Bollenstreek.
Erg leuk om te lezen dat de omslag van 'samenwerken omdat het moet' naar 'samenwerken omdat het loont' is gemaakt!
Ik ben bestuurlid van een VvE vakantiepark (Resort Duynzicht, Julianadorp aan Zee) met 36 individuele losstaande huizen, eigen watermeter, geen complex watersysteem, verhuurd grotendeels door commerciële verhuurorganisatie (Roompot).
Na heel veel onduidelijkheid zou deze wijze van verhuren het park 'prioritair' maken.
Wij hanteren een Legionella-beheersplan, geprotocolleerd en gedocumenteerd.
Als de recreatiewoningen 'zorghuizen' zouden zijn, of de verhuur door een eigenaar verzorgd zou worden waren ze NIET prioritair. Nu zijn wij verplicht OOK nog een peperduur geregistreerd bedrijf in de arm te nemen.
Hoe volstrekt onlogisch en belachelijk overdreven kunnen de voorschriften zijn?
Wat is het verschil met een particulier bewoond huisje, of een enkele recreatiewoning (beide NIET prioritair)?
Dat zal wel een massale oproep zijn geweest van al die AVV leden!
Wellicht een volgende keer ook de andere bonden eens raadplegen voor een evenwichtig artikel?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.