secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Alles voorkomen kan niet, zo goed mogelijk voorbereidingen treffen wel. Daarom hebben de drie Brabantse waterschappen, de Veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat, Defensie en de Provincie Noord-Brabant een plan gemaakt voor een ‘bovenregionale strategie meerlaagse veiligheid’. Dat moet de gevolgen van extreme droogte en wateroverlast beperken. 

Een nationale aanpak is hard nodig om te voorkomen dat wat nu nog funderingsproblematiek wordt genoemd, ontaardt in een funderingscrisis. Dat vraagt volgens een advies van de Raad van de leefomgeving en infrastructuur (Rli) om betere informatie over de kans op schade en een eenvoudige subsidieregeling voor woningeigenaren. Raadslid en commissievoorzitter Jantine Kriens: “Het is essentieel dat de overheid naast de burgers gaat staan. Daarbij hebben waterschappen een belangrijke rol.”

Komt er een verplicht uniform klimaatlabel voor woningen? Daarvoor wordt door de drie grootste banken in ons land gepleit. Experts van ingenieursbureau Aveco de Bondt zijn kritisch omdat er zeer specifieke informatie op het niveau van een gebouw nodig is. “Het nu voorgestelde klimaatlabel is te krachtig en te risicovol. Zo’n label heeft waarde maar dan moet het met de huidige modellen erg oppervlakkig en losjes zijn.”

Nederland vraagt met vijf andere Europese landen om herziening van de richtlijn waarmee wateren worden beoordeeld of ze aan de Kaderrichtlijn Water voldoen. Ze willen dat er naast het nu geldende ‘one-out-all-out’-principe een tweede indicator in de KRW-beoordeling wordt opgenomen waarmee inzicht wordt gegeven in de voortgang die is geboekt om de ecologische en chemische toestand van de wateren te verbeteren.

Een langdurige storing op rioolwaterzuivering De Bilt leidde in de zomer van 2023 tot massale vissterfte. Ook na onderzoek heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) niet precies kunnen vaststellen waarom het besturingssysteem toen uitviel. Het waterschap heeft maatregelen genomen om voortaan sneller op storingen te kunnen reageren. Naar verwachting zal de visstand zich op korte termijn herstellen.

In de Henriëttewaard, een polder bij Den Bosch, komen natuurontwikkeling, cultureel erfgoed en de hoogwateraanpak samen. De provincie werkt aan een gebiedsaanpak. Kunstloc Brabant heeft een challenge uitgeschreven om creatieve makers aan deze opgave te verbinden. “Dat moet leiden tot een interdisciplinaire aanpak en meer verbeeldingskracht.”

De schaal van menselijke ingrepen langs de kust wordt steeds groter, bijvoorbeeld bij projecten als de Zandmotor en de Hondsbossche duinen. Dat vergroot ook de impact van deze ingrepen op de totale kust- en duinontwikkeling. Een nieuwe combinatie van modellen maakt het nu mogelijk de integrale gevolgen van kustoplossingen beter te voorspellen.

De Vlaamse regering stelt Nederland in gebreke in verband met het lozen van afvalwater op de Maas door Circle Infra Partners. Dit waterzuiveringsbedrijf is gevestigd op het industrieterrein Chemelot in Geleen. Volgens de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir zouden bij de vergunningverlening internationale milieuregels zijn overtreden, waardoor de impact van de lozingen op het Vlaamse leefmilieu niet goed in kaart is gebracht. Waterschap Limburg begrijpt niet goed waarom de stap nu is gezet.

Waterschap Limburg verwacht dat er aanzienlijk meer mensen nodig zijn door een aantal stevige uitdagingen, onder meer op het gebied van hoogwaterveiligheid en vanwege de gevolgen van de klimaatverandering. Over zo’n tien jaar werken er mogelijk 800 tot 900 medewerkers. Secretaris-directeur Erik Keulers licht toe: “Wij zijn aan het groeien van een relatief klein naar een groter waterschap, passend bij de omvang van ons gebied.”

De mogelijkheden om uitheemse rivierkreeften te bestrijden worden uitgebreid. Er mag een aantal nieuwe selectieve vangtuigen tegen deze schadelijke exoten worden ingezet, laat demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof weten in een brief aan de Tweede Kamer. Waterbeheerders kunnen na aanpassing van de regelgeving in 2025 eigen personeel zonder vergunning inzetten.

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) stellen 400 miljoen euro beschikbaar voor investeringen door de waterschappen. Er is ook nog de optie om dit bedrag te verdubbelen. Het geld is bedoeld voor kleinschalige projecten die gericht zijn op hoogwaterbescherming, afvalwaterzuivering en waterpeilbeheer.

Het leven van algen, vissen en vogels op het wad verandert doordat rivieren als de Eems, de Elbe en de Wezer steeds minder zoetwater naar de Waddenzee afvoeren. Ook de trend dat in droge zomers minder water uit het IJsselmeer wordt gespuid ten behoeve van de landbouw en de drinkwatervoorziening, is een factor. Dat blijkt uit een een nieuw verslag van het Quality Status Report van de Waddenzee.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?