Colors: Blue Color

Op de eerste twee dagen van het jaarlijkse NK Tegelwippen zijn er 12.163 tegels omgezet in groen. De wedstrijd is maandag begonnen. Volgens de organisatie doen zeker 115 Nederlandse gemeenten mee, ruim 30 meer dan vorig jaar.

Een grote meerderheid van de bevolking verwacht dat het risico op overstromingen toeneemt. Voor 11 procent van de Nederlanders kan dit risico zelfs een reden zijn om in de toekomst te verhuizen naar een andere plek. Dit blijkt uit een peiling over waterveiligheid.

Wereldwaterdag wordt na twee coronajaren vol beperkingen vandaag weer bijna als vanouds gevierd. De Verenigde Naties benadrukken ditmaal hoe belangrijk het is dat er voorzichtig en duurzaam wordt omgegaan met grondwater. In eigen land wordt in elke provinciehoofdstad een rivier schoongemaakt.

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel lanceert een kennis- en innovatieagenda met een overzicht van relevante kennislacunes en innovatieopgaven voor het herstel van de biodiversiteit in Nederland. Op zeven domeinen, waaronder water, zijn de meest urgente opgaven en meest bepalende belemmeringen in kaart gebracht.

Om de aantrekkingskracht van de watersector voor jongeren te vergroten, of althans te achterhalen wat daarvoor nodig is, startte Kennisinstituut STOWA het project JONG waterbeheer. Gebaseerd op Design Thinking gaat Stowa trainee Fleur van Gool terug naar de basis. ‘Het gaat er ons om te analyseren waar de sector en de jongere medewerkers behoefte aan hebben.’

Het was een verrassend beeld op de beursvloer van Aqua Nederland: tientallen mbo’ers doorkruisten de beurshal en verzamelden informatie over zuiveringsinstallaties, meetapparatuur, pompen, drinkwaterleidingen en rioleringssystemen. Ze klopten voor antwoorden aan bij watertechbedrijven, waarvan meerdere blij verrast waren: hier liepen potentiële nieuwe arbeidskrachten rond.

Bij het eiland Griend in de Waddenzee legt Rijkswaterstaat zeegrasvelden aan van in totaal 3200 vierkante meter. Daarvoor wordt momenteel Deens ‘donorzaad’ met een kitspuit in de bodem geïnjecteerd. Het zeegras moet helpen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Waterschap Limburg heeft de aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie geselecteerd voor de bouw van een zelfsluitende waterkering in Steyl. Die moet het kloosterdorp en het nabij gelegen Venlo beschermen tegen hoog Maaswater, maar ook het zicht vrij laten als dat niet nodig is.

Gemeenten en waterschappen zijn terughoudend bij het oppikken van prille veelbelovende innovaties in verband met de klimaatverandering. Dit is de rode draad door het verhaal dat Robert van Roijen van VPdelta houdt tijdens de beurs Aqua Nederland in Gorinchem. “Ze komen met veel mitsen en maren.”

Het actualiseren van vergunningen voor industriële lozingen is een tweede fase ingegaan. Na een pilot waarin 66 vergunningen tegen het licht werden gehouden, lichten 3 adviesbureaus nu 120 vergunningen van door Rijkswaterstaat geselecteerde bedrijven door. De screening is halverwege, maar nu al wordt de conclusie getrokken dat de beoordeling een ‘enorme klus’ en ook ‘zeer noodzakelijk’ is. Veel lozingsvergunningen zijn niet up-to-date.

De UN 2023 Water Conference die over een jaar wordt gehouden, is bij uitstek de gelegenheid om de verbinding te leggen tussen water en allerlei andere terreinen. Er is ook dringende behoefte aan opschaling. Deze boodschap droeg Henk Ovink uit tijdens de vandaag gehouden Water Summit for Global Development in Delft.

Het onderzoeksinstituut KWR zet een netwerk van jonge professionals en onderzoekers op, waarin het draait om de toekomst van de drinkwatersector. De deelnemers verkennen hoe de drinkwatervoorziening kan worden hervormd en komen met een aantal scenario’s voor 2070.

In 2021 is 6,4 petajoule aardwarmte geproduceerd. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van het jaar daarvoor toen het om 6,2 petajoule ging. Volgens brancheorganisatie Geothermie Nederland blijft de enorme potentie van aardwarmte nog sterk onbenut.

Samenwerkingsverband Emissieloze Kas schreef een challenge uit om innovatieve manieren te vinden om lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen in glastuinbouwgebieden tegen te gaan. De jury koos twee winnaars, die het prijzengeld van 45.000 euro mogen verdelen. De winnende ideeën: een automatische lekdetectie teeltvloer en een lekvrije druppelaar.

De oorlog in de Oekraïne laat ook in Nederland niemand onberoerd. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor hier werkende en wonende mensen uit Oekraïne. In de internationaal georiënteerde watersector die ons land rijk is, zijn vanzelfsprekend ook Oekraïners actief. Een van hen is Roman Klymenko. Hij doet promotieonderzoek bij Wetsus. Hij vertelt over de oorlog in zijn land en zijn verwachtingen voor de toekomst.

Duurzaamheid en energiezuinig, grondstoffen en rioolbeheer, digitalisering en kwaliteitsbewaking, bronbescherming en cybersecurity, het zijn enkele van de thema’s die centraal staan op Aqua Nederland, de driedaagse beurs die dinsdag 15 maart begint. Het is een bijzondere vakbeurs, na twee Covid-jaren kunnen waterprofessionals elkaar eindelijk weer zonder beperkingen fysiek treffen. In de evenementenhal in Gorinchem gaat het weer over de uitdagingen in de watersector, met als beursmotto: ‘Samen werken aan water’.

Vergroot het waterbewustzijn, verbeter de kwaliteit van monitoring en voorspelling van neerslag en rivierafvoeren, houd bij beheer en onderhoud meer rekening met de kans op hoogwaterperiodes in de zomer, werk aan een robuust hoofdwatersysteem en regionale systemen, houd bij de ruimtelijke inrichting van Nederland rekening met de kans op extreme neerslagsituaties en benut bestaande en toekomstige internationale samenwerking.

In de Krimpenerwaard daalt de waterkwaliteit door de sterke afname van waterplanten. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vindt het aannemelijk dat de achteruitgang van de waterplanten is toe te schrijven aan het grote aantal Amerikaanse rivierkreeften in de wateren. Deze verknippen ondergedoken waterplanten die het water helder houden.

ENVAQUA en Water Alliance willen een fusie aangaan om de slagkracht van de Nederlandse watertechnologiesector te vergroten. De netwerkorganisaties zien dit als een logische stap, omdat zij de afgelopen jaren steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid. Bij de fusie-organisatie zullen ongeveer 190 bedrijven aangesloten zijn.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!