Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Wat hebben de coronamaatregelen van het kabinet in maart waardoor mensen vaker binnenshuis bleven, voor invloed gehad op het gebruik van illegale drugs? Daarvoor heeft KWR het rioolwater van Amsterdam, Utrecht en de regio Eindhoven geanalyseerd. Alleen in de hoofdstad is het drugsgebruik afgenomen.

0
0
0
s2smodern

Op het terrein van de voormalige militaire vliegbasis Valkenburg in Katwijk verrijst een volledig duurzaam ontwikkelde woonwijk. Slimmer omgaan met water speelt hierbij een belangrijke rol. Drinkwaterbedrijf Dunea en hoogheemraadschap van Rijnland hebben het initiatief genomen voor een warmtenet op basis van thermische energie uit drinkwater (TED) en een aparte inzameling van toiletwater.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Drents Overijsselse Delta is van plan om Boskalis Nederland BV de opdracht te geven voor de voorbereiding en uitvoering van de dijkversterking tussen Zwolle en Olst. Hier wordt de dijk langs de IJssel over een lengte van dertig kilometer aangepakt.

0
0
0
s2smodern

Vakbeurs Aqua Nederland krijgt een virtuele editie. Deze wordt 2 juli gehouden. Aqua Nederland Digitaal wordt opgezet met het online event platform Let’s Get Digital. De software van dit platform maakt het mogelijk 300 exposanten virtueel te bezoeken, aldus beursorganisator Easyfairs Nederland.

0
0
0
s2smodern

De hooggelegen zandgronden van Nederland zijn voor hun waterhuishouding in hoge mate afhankelijk van regenwater. Het is belangrijk dat deze gebieden water vast kunnen houden in droge perioden en bij wateroverlast het water juist snel af kunnen voeren. 24 partijen werken vanaf nu samen in een project om deze hoge zandgronden op een klimaatadaptieve manier in te richten.

0
0
0
s2smodern

De uitheemse plantensoort Watercrassula verdringt in een toenemend aantal natte en vochtige natuurgebieden de inheemse plantensoorten en tast zo het leefgebied aan van beschermde diersoorten. Voor water- en natuurbeheerders is er daarom nu de brochure Omgaan met watercrassula in natuurgebieden.

0
0
0
s2smodern

Ruim twintig overheden, kennisinstellingen en andere organisaties in Zuid-Holland binden samen de strijd aan met plastic zwerfvuil in rivieren en andere wateren. Zij willen het probleem goed in beeld brengen en nagaan welke beleidsinterventies en praktische maatregelen werken.

0
0
0
s2smodern

De regen heeft verlichting gebracht, maar de droogte is nog niet voorbij. Dat is de boodschap van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. De opschaling naar het niveau van dreigend watertekort is gehandhaafd.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Rijn en IJssel heeft in het hele werkgebied een verbod uitgevaardigd om water te halen uit oppervlaktewater. Daarmee zijn nu in grote delen van Oost-Nederland onttrekkingsverboden ingesteld vanwege de droogte. In Zuid-Nederland was dat al het geval.

0
0
0
s2smodern

Minister Cora van Nieuwenhuizen is positief over de maatregelen van waterbeheerders om in 2027 aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Zij herhaalt in een brief aan de Tweede Kamer haar standpunt dat het niet haalbaar is om dan alle KRW-doelen te realiseren. Als maatregelen genomen zijn, kunnen door natuurlijke omstandigheden doelen later worden bereikt.

0
0
0
s2smodern

De boswachters van Natuurmonumenten inventariseerden de afgelopen weken de gevolgen van de droogte in hun natuurgebieden. Volgens Natuurmonumenten zijn de gevolgen van de droogte nu al duidelijk zichtbaar in de natuur. De organisatie roept daarom op tot dringende maatregelen, bijvoorbeeld het beperken van beregening uit grond- en oppervlaktewater. “Herfstkleuren in juni zijn ontzettend alarmerend.”

0
0
0
s2smodern

Wereldwijd beïnvloeden boeren het landschap en watersysteem. Agrariërs gebruiken ook in Nederland oppervlakte- en grondwater om te beregenen. Tegelijkertijd vervullen ze een steeds belangrijker rol bij het klimaatrobuust inrichten van het landschap en het tegengaan van droogte. Maar Nederland heeft nog geen antwoord op de vraag hoe dat precies moet. “Boeren, waterschappen en overheden moeten samen leren hoe je droge periodes overbrugt.”

0
0
0
s2smodern

Wetsus heeft de financiering voor 2021 en 2022 rond. Het ministerie van Economische Zaken springt bij met een overbruggingsbijdrage. Voor de middellange termijn moet het onderzoeksinstituut in Leeuwarden op zoek naar aanvullende financiering. De kennisinstelling weet zich daarbij gesteund door een adviesrapport van experts die stellen dat het instituut een meerwaarde heeft voor de Nederlandse watertechnologiesector.

0
0
0
s2smodern

Het systeem van geborgde zetels binnen de waterschappen moet worden afgeschaft. Dat stelt de commissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Een belangrijke afweging is dat de geborgde zetels in de veranderende context waarbinnen de waterschappen hun taken moeten uitvoeren niet meer functioneel zijn.

0
0
0
s2smodern

Extreme buien en langdurige droogte zorgen in een versteende stad voor veel overlast en schade. Met het Nationaal Kampioenschap (NK) Tegelwippen willen Rotterdam en Amsterdam hun inwoners stimuleren stoep- of tuintegels te verwijderen en er groen voor in de plaats te planten.

0
0
0
s2smodern

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen wil 100 miljoen euro extra vrijmaken uit het Deltafonds om Nederland beter te wapenen tegen de droogte. De bewindsvrouw heeft daar vandaag een brief over gestuurd naar de Tweede Kamer. Het beschikbaar stellen van extra geld kondigde de minister vanmorgen aan tijdens een bezoek aan Twente waar ze zich liet voorlichten over de verdroging van het gebied in het oosten.

Laatste reacties op onze artikelen

Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.