Colors: Blue Color

Volgens onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu is meer dan de helft van de wijken in de tweeëndertig grootste gemeenten van Nederland versteend. Dat geldt ook voor veel nieuwbouwwijken. Met de bouw van vele huizen in aankomst, pleit de milieuorganisatie voor vaste groennormen voor alle bouwprojecten.

Het is al druk op de Noordzee en het wordt de komende jaren nog drukker door de grootschalige bouw van windparken op zee. Stichting De Noordzee voorziet een botsing tussen het beschermen van de natuur en het halen van de klimaatdoelen.

Rijkswaterstaat heeft vanmorgen vroeg de stormvloedkering Ramspol bij Kampen gesloten om het achterland te beschermen tegen het hoogwater op het IJsselmeer. Ook de waterschappen zijn druk in touw vanwege de stormen Dudley en Eunice die vandaag en morgen over ons land trekken.

De risicobeheersing en schadeafhandeling moeten voortaan beter en daarvoor is een plan van aanpak opgesteld. Dat laat Waterschap Rivierenland weten in reactie op rapporten van Deltares en de commissie Van der Vlist over hoe de versterking van de dijk langs de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer is aangepakt.

Zestien overheden rondom het IJsselmeer en Markermeer – provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat – hebben een nieuwe regionale verdringingsreeks opgesteld. Hierin staat hoe zij water verdelen, als er vanwege aanhoudende droogte een watertekort dreigt.

De provincie Overijssel stelt Vitens in de gelegenheid om jaarlijks 3 miljoen kubieke meter water extra te winnen in Dalfsen en Ommen. Dit is volgens het waterbedrijf de eerste stap om de continuïteit van de drinkwatervoorziening in Overijssel voor de korte termijn wat te verbeteren.

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft in opdracht van de gemeente Weert de schakelkasten van ruim vierhonderd minigemalen vervangen en tegelijkertijd de communicatie gemoderniseerd. Voortaan worden de pompstationnetjes aangestuurd vanuit de centrale regelkamer van WBL. Dat maakt direct ingrijpen bij een storing mogelijk.

In polder Wassenaar op Texel gaat Wageningen Marine Research onderzoeken of het mogelijk is op grote schaal en binnen een integraal, circulair systeem, zeewier, kokkels en garnalen te kweken in verzilte gebieden. “We willen de basis leggen voor een nieuwe businesscase voor aquacultuur.”

Zijn waterschappen net zo toegankelijk voor mensen met een beperking zoals ze volgens het VN-verdrag Handicap moeten zijn? Om de participatie in de praktijk bij lokale overheden, waaronder waterschappen, te verbeteren, lanceerde het College voor de Rechten van de Mens nu een toolkit met praktische tips

De TU Delft startte afgelopen zomer met een project om schelpen op en in de zeebodem in kaart te brengen met behulp van sonartechnologie. ‘Als het lukt, krijgen we een veel beter beeld van de dieren die op en in de zeebodem leven.’

De verzanding van het kustgebied bij de monding van het Haringvliet heeft gevolgen voor de waterveiligheid, de natuur, de scheepvaart en het toerisme. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis in opdracht van twaalf partijen. Zij willen nu een gezamenlijke visie voor het kustgebied ontwikkelen.

De grasmat aan de landzijde van de Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle is beter bestand tegen overstromingen dan gedacht. Aan de rivierzijde gaat het mis bij grote golven. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Gras op zand’ van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Het verwijderen van fosfor en stikstof staat bekend als een lastige stap bij de afvalwaterzuivering. Het Gentse bedrijf Hydrohm heeft een nieuwe compacte methode ontwikkeld om urine en daarmee deze stoffen al in hygiënische toiletten te scheiden van andere afvalstromen. Hierbij staat een elektrochemische reactie centraal.

Waterschap Limburg gaat werk maken van ‘een volwassen en professioneel integriteitssysteem’. Het algemeen bestuur heeft daartoe besloten op basis van een extern onderzoek, waarin het huidige integriteitssysteem van het waterschap als ‘onvolwassen’ wordt bestempeld. Aanleiding voor het onderzoek was het plots opstappen van dagelijks bestuurder Har Frenken november vorig jaar. De bestuurder is in dat conflict, aldus het onderzoek, niet fatsoenlijk behandeld en krijgt daarvoor excuses van het algemeen bestuur.

Het kabinet gaat loden drinkwaterleidingen verbieden in huurwoningen, basisscholen en kinderdagverblijven. Er komt geen algemeen verbod in de bestaande bouw. Volgens het kabinet hebben eigenaren en bewoners ook een eigen verantwoordelijkheid voor het verwijderen van loden leidingen.

Met schonere en emissieloze schepen kan de waterbouwsector voldoen aan de nationale doelen van 60 procent stikstofreductie en 55 procent CO2-reductie in 2030. Dit blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van de Vereniging van Waterbouwers. Hiervoor zijn wel zes randvoorwaarden noodzakelijk, zoals een realistisch investeringsperspectief en een doorvertaling van duurzaamheid in aanbestedingen.

In het Nederlandse kustgebied staat de beschikbaarheid van zoet water onder druk. NWO heeft een beurs toegekend van 1,5 miljoen euro aan een consortium van kennisinstelllingen en bedrijven, onder de naam AGRICOAST, dat de beschikbaarheid van zoet water wil vergroten en de vraag er naar wil verminderen.

Forse regenval in het stroomgebied van de Geul zorgde voor overlast en stress in Limburg. De wateroverlast riep herinneringen op aan de overstromingen in juli vorig jaar, maar die vergelijking ging mank. Er was sprake van 'regulier hoogwater' als gevolg van 'een stevige winterse hoeveelheid water'.

Morgen presenteren dertien ondernemers uit de watersector een set van maatregelen om het eenvoudiger te maken om regenwater in te zetten als grondstof. Ze noemen het zelf een ‘regenwaterwet’ met als belangrijkste onderdelen een andere beprijzing van drinkwater en het stimuleren van regenwatergebruik.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.
Afsluiten van de Nieuwe Waterweg met zeesluizen (Plan Spaargaren) zal de riviersedimentstroom naar het zuidwesten voeren. Daar is behoefte aan sediment. Het baggeren in de binnengelegen (oude) Rotterdamse havens wordt daardoor tot een minimum beperkt. Zeewaartse afhandeling van schepen (containertransferia) op de Maasvlakten maken tevens dat de Nieuwe Waterweg mag verondiepen. Binnenvaartschepen hebben immers een geringe diepgang. Bovendien wordt het rivierpeil dankzij zeesluizen meer beheersbaar.

Wil Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer
Interessant artikel en mooi initiatief.. wel jammer dat er meerdere keren over waterpomp gesproken wordt terwijl het warmtepomp is.
Redactie: dank, is gecorrigeerd.
Energetisch mooi maar hoe worden de kosten binnen de perken gehouden, zodat de “gewone” burger het nog kan betalen? Hoe bedrijfszeker is de installatie en het net?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!