secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Gaat de Tweede Kamer onderwerpen op waterterrein controversieel verklaren na de val van het kabinet-Rutte IV? Dat wordt in september duidelijk. De Unie van Waterschappen neemt alvast een voorschot in een gezamenlijke brief met de koepelorganisaties van gemeenten en provincies. Zo is het nodig dat het demissionaire kabinet de voorstellen voor een nieuw belastingstelsel bij de waterschappen snel naar de Kamer stuurt. Vewin vindt het van essentieel belang dat met volle kracht wordt doorgewerkt aan drie onderwerpen, waaronder het actieprogramma voor de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen en het impulsprogramma voor de Kaderrichtlijn Water.

‘Cultuurhistorische sporen in de hoogvenen, bijvoorbeeld drainagegreppels of turfputten, kunnen helpen bij natuurherstel’, dat betoogt landschapshistoricus Maurice Paulissen. Hij promoveerde onlangs aan de WUR op een onderzoek naar de lange-termijngeschiedenis van mens en hoogveen.

Vanaf 2025 wil waterschap Brabantse Delta fosfaat en ijzer terugwinnen uit het afvalwater op rioolwaterzuivering Nieuwveer bij Breda. Het is de bedoeling minimaal 60 procent van het fosfaat uit het afvalwater te halen. Het project wordt gefinancierd met Europese middelen.

Via hun eten en het drinkwater krijgen Nederlanders te veel per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) binnen, volgens een nieuwe studie van het RIVM. Het geldt sterker voor drinkwater dat van oppervlaktewater is gemaakt dan voor drinkwater uit grondwater.

NWO stelt een bedrag van 3,3 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar droogte in de bebouwde omgeving. De onderzoeksfinancier wil daarmee overheden handvaten bieden om de droogteproblematiek aan te pakken. Er wordt een nieuw consortium van kennisinstellingen en andere maatschappelijke partijen gevormd om samen het onderzoeksproject uit te voeren.

Op drie verschillende manieren test Waterschap Noorderzijlvest deze zomer of de klei uit de zeedijk bij Bierum erosiebestendig is. Dat gebeurt in de Deltagoot in Delft, met kleine proeven ter plekke en met de nieuwe borehole erosion-test van Fugro. De resultaten moeten de dijkversterking in heel Nederland goedkoper en duurzamer maken.

Bouwen in de uiterwaarden mag niet meer, schreef minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in de kabinetsbrief ‘Water en bodem sturend’. Maar in Arnhem mogen de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk van de Raad van State gewoon doorgaan. Met dank aan een nevengeul die het water van de Nederrijn laat dalen.

Hemel- en grijswatersystemen in nieuwbouwwoningen leveren volgens onderzoek van Witteveen+Bos een flinke drinkwaterbesparing op: dagelijks 30 tot 48 liter per persoon. Een verplichting in het Besluit bouwen leefomgeving (Bbl) kan dan ook bijdragen aan het verminderen van drinkwaterverbruik en het tegengaan van waterschaarste. Maar er zijn ook de nodige nadelen, zoals mogelijke gezondheidsrisico’s en extra kosten. Na het zomerreces komen de betrokken ministers met een beleidsreactie.

Het kabinet heeft 210 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds toegekend aan het Maritiem Masterplan. Ruim de helft van dat bedrag is nog niet definitief. De maritieme sector die zelf ook een forse duit in het zakje doet, wil circa 40 klimaatneutrale demonstratieschepen gaan ontwikkelen, bouwen en gebruiken. Zulke schepen kunnen onder meer worden ingezet voor natte waterbouw en de kust- en binnenvaart.

Waterschap Brabantse Delta is al vijftig jaar gevestigd op een landgoed: Landgoed Bouvigne. Dat viert het waterschap met het oprichten van een nieuw platform voor kennisuitwisseling rond klimaatverandering en de samenwerking met Vlaanderen, de Bouvigne Water Academie.

Vanaf september zal het kabinet plannen presenteren om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dat schrijft minister Harbers (IenW) in een brief aan de Tweede Kamer waarin de bewindsman reageert op de aanbevelingen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) hierover.

De BoerBurgerBeweging is erin geslaagd om de winst bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart te verzilveren. In 16 van de 21 waterschappen heeft de partij één en soms twee leden in het dagelijks bestuur. Water Natuurlijk laat een veer en zit nu in 12 colleges.

Het stikstofslot van de provincie Noord-Brabant speelt waterschap Aa en Maas parten. Hierdoor is de grootscheepse renovatie van rioolwaterzuivering Oijen tijdelijk stopgezet. Het waterschap is naarstig op zoek naar een oplossing, maar die is nog niet zo gemakkelijk te vinden.

Op de rioolwaterzuivering Amsterdam West wordt een van de zeven beluchtingstanks aangestuurd met Artificial Intelligence (AI). Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) experimenteert hiermee om de lachgas uitstoot zo laag mogelijk te houden. “In de eerste maanden zagen we dat het model de hoeveelheid uitgestoten lachgas aanzienlijk omlaag bracht”, zegt Alex van der Helm, adviseur onderzoek en advies bij AGV.

Bij waterschap Hollandse Delta is het nieuwe college van dijkgraaf en heemraden gevormd. Dit is breed samengesteld. De fracties van Waterschapspartij Hollandse Delta, BoerBurgerBeweging, VVD, Water Natuurlijk en PvdA leveren ieder één heemraad.

Door de neerslag van afgelopen week is de droogtesituatie gestabiliseerd, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). De waterbeschikbaarheid is hierdoor verbeterd. Zeven waterschappen hebben inmiddels onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater ingesteld.

Kennisinstituut Deltares moet bij het zoeken naar oplossingen voor de hedendaagse vraagstukken meer gaan inzetten op samenwerken en co-creatie, want de problemen zijn te groot om alleen op te lossen. En dat is een grote stap voor het instituut dat sterk gelooft in de maakbaarheid. “Het is een beetje koorddansen”, zei directeur Annemieke Nijhof op het symposium waarmee het kennisinstituut het 15-jarig bestaan vierde.

Het HittePlein op de campus van TU Delft heeft dit voorjaar een metamorfose ondergaan. Van een kaal betonnen plein is het veranderd in een groene plek waar het idealiter ook bij hitte goed toeven is. Of dat zo is, moet onderzoek uitwijzen.

Extra investeringen, hoge inflatie, dure energie en oplopende rente zorgen ervoor dat Wetterskip Fryslân de komende jaren fors meer geld nodig heeft dan voorzien. Het dagelijks bestuur ziet zich daarom genoodzaakt de belastingen te verhogen, zo blijkt uit de Kaderbrief 2024-2028. Daarbij wordt een herverdeling over de verschillende categorieën belastingbetalers voorgesteld.

KNMI zocht in opdracht van de waterschappen en Rijkswaterstaat naar manieren om de neerslagschatting te verbeteren. Dit leidde tot een verbeterd Internationaal Radar Composiet, een landsdekkend beeld van neerslaghoeveelheden op basis van radargegevens en grondstations.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!