secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Waterschap Aa en Maas is begonnen met een proef om in een zogeheten bioreactor gevuld met houtsnippers drainagewater te zuiveren van stikstof. Bacteriën in de bioreactor zetten stikstof om in het niet schadelijke stikstofgas. Zo bevat het uitspoelende drainagewater minder stikstof en is daardoor minder belastend voor de kwaliteit van het water waarop wordt geloosd.

De Netherlands Academy of Engineering (NAE) heeft de eerste 62 fellows benoemd. Onder hen een aantal onderzoekers die verbonden zijn met de waterwereld: Cees Buisman (Wageningen University & Wetsus), Piet-Hein Daverveldt (Hoogheemraadschap van Delfland), Suzanne Hulscher (Universiteit Twente), Mark van Loosdrecht (TU Delft) en Jouke Velstra (Acacia Water en Fixeau). 

Financieren van klimaatadaptatie is complex en vraagt om meer regie van de overheid. Dat is een conclusie van een onderzoek van consultancybureau Deloitte. Het adviesbureau presenteerde de studie op het Deltacongres, waar voor het eerst de financiële wereld nadrukkelijk aanwezig was. Niet zonder reden, want het besef dringt door dat klimaatrisico's ook gevolgen hebben voor banken en verzekeraars. En niet alleen dat, het risico bestaat dat klimaatverandering de sociale ongelijkheid vergroot.

Het eerste team van Waterbedrijf Groningen is bij de heren opnieuw nationaal kampioen geworden op de vijftiende editie van de Fitterijwedstrijden van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Zij zullen ons land volgend jaar in de Verenigde Staten vertegenwoordigen. De wedstrijden werden deze week gehouden op de vakbeurs Aquatech in de Amsterdamse RAI. 

Op de grote internationale watertechbeurs Aquatech in de Amsterdamse RAI was er ook aandacht voor politiek. Met beursgeroezemoes op de achtergrond gingen Laura Bromet (GL/PvdA), Fahid Minhas (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Jan Swaag (BBB) en Marieke Koekkoek (Volt) met elkaar in debat over waterthema’s als waterkwaliteit, watergebruik en waterbeschikbaarheid. “Er is genoeg zoet water, we moeten het breder bekijken.”

Als we verder gaan met de huidige aanpak van dijkversterking, rivierverruiming, zandsuppletie en stormvloedkeringen is het technisch mogelijk om Nederland tot 3 meter zeespiegelstijging te beschermen tegen overstromingen. Maar dat vraagt wel ‘een blijvend grote inspanning en aanpassing in het ruimtegebruik’. En daar moet nu rekening mee worden gehouden bij de ruimtelijk herinrichting van Nederland. 

Met een uitgebreid voorproefje op de eindresultaten is tijdens een conferentie op Aquatech stilgestaan bij de afronding van het innovatieprogramma voor de verwijdering van microverontreinigingen - vooral medicijnresten - uit afvalwater. De uitdaging is nu om installaties op volledige schaal te realiseren die straks ook voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater. “Dat is dan de nieuwe bril waarmee we naar technieken kijken.”

Er zullen aanzienlijk meer kilometers aan primaire keringen versterkt moeten worden dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat om in totaal zo’n 2.000 kilometer, 500 kilometer meer dan de huidige opgave. Dit leidt tot een flinke kostenstijging. Hoeveel is nog onzeker, maar de beheerders gaan er vooralsnog van uit dat er circa 24 miljard euro nodig is voor het hele dijkversterkingsprogramma. Ruim meer dan nu beschikbaar is: 12,6 miljard euro. 

De Amsterdam International Water Week (AIWW) heeft zich laten inspireren door de Water Action Agenda van de dit jaar gehouden VN-Waterconferentie. Die actieagenda is erop gericht een boost te geven aan maatregelen om SDG6 (verzekerde toegang tot water en sanitatie voor iedereen) en andere watergerelateerde doelen van de VN tóch te halen. Op de AIWW wordt dat ingevuld met het motto 'Accelerate the Action'. De noodzaak daarvan wordt gevoeld en onderschreven, maar hoe krijg je het ook tussen de oren van politici? 

Burgerwetenschappers onderzoeken jaarlijks de kwaliteit van de kleinere Nederlandse wateren als deel van het project ‘Vang de watermonsters’. Uit dit onderzoek blijkt dat in 2023 bijna 80 procent van de wateren niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Om dat te veranderen roept Natuur & Milieu op tot strengere regels.

De Nederlandse watertechnologiesector is innovatief en internationaal toonaangevend, maar loopt in eigen land vast in een moeras aan achterhaalde wet- en regelgeving, bureaucratie en landbouwpolarisatie. Dat is de stelling waarmee netwerkorganisatie Water Alliance het verkiezingsdebat over watertechnologie aankondigt. Het 'Grote Watertechnologie Debat' wordt woensdag 8 november gehouden op de internationale vakbeurs Aquatech in de Amsterdamse RAI.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het voorkeursalternatief voor de versterking van de Vechtdijken klaar. Het waterschap kiest voor een aanpak waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de typische kenmerken van de dijken langs de regenrivier. Als alles volgens plan verloopt gaat vanaf 2027 de schop de grond in.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?