secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het is wenselijk dat alle drinkwaterbedrijven voorlopig huishoudens niet meer afsluiten wegens wanbetaling. En ook dat zij al afgesloten adressen waar minderjarige kinderen wonen weer aansluiten. Hiermee reageert minister Mark Harbers op de uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat kinderen onvoldoende worden beschermd door de huidige regelgeving. De incassotrajecten moeten daarom eerst worden aangepast.

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap van Delfland heeft groen licht gegeven aan de verdere ontwikkeling van de nieuwe afvalwaterzuivering Vergulde Hand. De zuivering moet ‘het pronkstuk’ worden van het hoogheemraadschap. Ontwikkeling en bouw zijn een uitdaging: awzi Vergulde Hand, die in 2030 in bedrijf moet zijn, moet aan een breed scala aan zuiveringseisen voldoen, maar ook ruimte bieden voor aanpassingen in de toekomst.

Huishoudens mogen in 2035 nog maar 100 liter drinkwater per dag gebruiken, zakelijke gebruikers moeten 20 procent zien te minderen. In het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing, dat gisteren is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Water, worden ‘richtinggevende keuzes’ en concrete maatregelen voorgesteld om deze doelen te bereiken. 

Is er een nieuwe drinkwaterwinning van 7 miljoen kubieke meter per jaar mogelijk op het Eiland van Schalkwijk, een gebied in de gemeente Houten? Daarnaar doet Vitens momenteel onderzoek. De Commissie voor de milieueffectrapportage beveelt aan om te laten zien hoe de locatie en inrichting van de winning stapsgewijs wordt bepaald. Het is belangrijk om te onderzoeken wat de effecten op het grondwater zijn, want die zijn nog moeilijk te voorspellen.

Ja vanwege geen of een zeer laag risico, ja mits met een grote opgave en nee, niet bouwen. Dat zijn drie van de mogelijkheden in het afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen, waarmee de toepassing van het principe ‘water en bodem sturend’ bij nieuwbouwprojecten wordt ondersteund. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan er bijna overal nog worden gebouwd. Voor diverse locaties zijn wel extra maatregelen nodig.

Het hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met een majeure klus: de vernieuwing en uitbreiding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder. In het najaar wordt een besluit over het uitvoeringskrediet genomen, maar de keuze voor twee technologieën is nu al gemaakt. Rijnland gaat voor de biologische zuiveringstechnologie Nereda en de innovatieve slibvergistingstechnologie Ephyra. Het is voor het eerst op een Nederlandse rioolwaterzuivering dat beide tegelijkertijd worden toegepast.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.