Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

De combinatie Mekante Diek, een samenwerking tussen Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer, gaat de dijk tussen Tiel en Waardenburg versterken. Waterschap Rivierenland heeft de klus die eind 2026 klaar moet zijn, aan de aannemerscombinatie gegund.

0
0
0
s2sdefault

De Duitse federale regering en de zestien deelstaten richten een fonds op voor het herstel na de watersnoodramp van half juli. Zij willen hiervoor samen een bedrag van 30 miljard euro uittrekken. Dit komt overeen met de geschatte schade.

0
0
0
s2sdefault

Het duurde langer dan verwacht door een uitzonderlijk probleem met een bacterie, maar hoofdaannemer Mobilis heeft de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weesp nu overgedragen aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hier wordt voor het eerst in Nederland op volledige schaal de compacte ICEAS-technologie van Xylem toegepast. Het rendement bij de verwijdering van stikstof en fosfaat is hoog.

0
0
0
s2sdefault

Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, publiceerde vandaag het eerste deel van haar nieuwe klimaatrapport. Duidelijker dan in eerdere versies wijst het IPCC op de omvang van het probleem en naar menselijk handelen als oorzaak van de klimaatverandering. “Niemand is meer veilig”, zei Inger Andersen, directeur van het VN-Milieuprogramma, bij de presentatie.

0
0
0
s2sdefault

De provincie Zeeland heeft in samenwerking met andere partijen waaronder Waterschap Scheldestromen een deltaplan voor zoet water opgesteld. Hierin wordt een reeks van mogelijke maatregelen gepresenteerd zoals effectievere irrigatietechnieken, wateropslag in bassins en ontzilting van zout water.

0
0
0
s2sdefault

Het Hoogheemraadschap van Delfland levert CO2 dat vrijkomt op afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust, sinds kort in vloeibare vorm aan de glastuinbouw. Dit is een primeur voor een waterschap. De verduurzaming van de Haagse zuivering is nu afgerond.

0
0
0
s2sdefault

Meer dan tweeduizend vrijwilligers ruimen tot en met half augustus het afval van de Noordzeestranden op. Speciale aandacht is er voor peuken op toeristische stranden. Een sigarettenfilter bevat plastic en giftige stoffen en kan wel acht liter water vervuilen.

0
0
0
s2sdefault

Het is dringend nodig om nieuwe technologieën te ontwikkelen en in te zetten voor het afvangen en opslaan van kooldioxide en afkoelen van het Noordpoolgebied in de zomerperiode. Dat zegt de Climate Crisis Advisory Group (CCAG), een nieuwe adviesgroep van internationale klimaatwetenschappers.

0
0
0
s2sdefault

Deltares gaat de samenwerking met de Marshalleilanden voortzetten om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden. Deze week tekende het onderzoeksinstituut een strategische overeenkomst met de eilandenstaat in de Stille Oceaan. De eilandengroep is kwetsbaar door de verwachte zeespiegelstijging en heeft nu al te maken met de gevolgen van de opwarming van de aarde.

0
0
0
s2sdefault

Met de hulp van liefst zoveel mogelijk mensen hopen Wageningse wetenschappers meer zicht te krijgen op blauwalgen buiten de officiële zwemwaterlocaties. Ze roepen bezitters van een telefoon met camera op om foto’s daarvan via een speciale app aan hen door te sturen.

0
0
0
s2sdefault

De toptien van rampen met de meeste dodelijke slachtoffers en de grootste economische schade in de afgelopen vijftig jaar is watergerelateerd. Dat blijkt uit een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). De belangrijkste oorzaak is droogte, gevolgd door stormen en overstromingen.

0
0
0
s2sdefault

Maandag bij het krieken van de dageraad bleek dat een dijk in Reeuwijk was verschoven. Het hoogheemraadschap van Rijnland plaatste daarop meteen drie tijdelijke damconstructies. Een onderzoek naar de oorzaak volgt nu. Een mogelijkheid is graverij door de rode Amerikaanse rivierkreeft, maar dat is volgens Rijnland onwaarschijnlijk.

0
0
0
s2sdefault

Om te leren van de enorme wateroverlast in Limburg wil minister Cora van Nieuwenhuizen een beleidstafel inrichten, naar het voorbeeld van de eerdere beleidstafel voor droogte. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat met een quick scan de omvang van de schade in beeld brengen.

0
0
0
s2sdefault

Drie waterschappen in Zuid-Nederland stelden in juni onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in, waaronder De Dommel. Het Oost-Brabantse waterschap heft nu als eerste het verbod weer gedeeltelijk op. Dit geldt voor het noordelijk deel van het gebied.

0
0
0
s2sdefault

De ernstige verstoring bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Raalte is voorbij. Door actief slib van elders aan te voeren is het zuiveringsproces helemaal hersteld. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de oorzaak van de problemen niet gevonden, al gaat het vermoedelijk om een illegale lozing.

0
0
0
s2sdefault

Dertig procent van de mensen in het Groene Hart heeft dagelijks te maken met de gevolgen van bodemdaling. Tachtig procent verwacht dat de overheid de eerste stap zet om bodendaling tegen te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van de regiodeal Bodemdaling Groene Hart.

0
0
0
s2sdefault

De gemeenten, de provincie en het waterschap in Limburg roepen op tot een actieplan water om inwoners, woningen, landbouwpercelen en (economische) infrastructuur te beschermen tegen de gevolgen van de extreme aanvoer van water.

0
0
0
s2sdefault

Om Nederland in de nabije toekomst beter te beschermen tegen extreem weer, moet het nieuwe kabinet jaarlijks 500 miljoen euro extra investeren. Versterken van de dijken, verruiming van de rivieren en klimaatbestendig maken van infrastructuur en steden moeten in een hogere versnelling. Dit zegt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.