Colors: Blue Color

Niet eerder deze eeuw was het zo droog als in 2022, de neerslag met een landelijk gemiddelde van ongeveer 725 millimeter bleef ruim onder het normale gemiddelde (795 millimeter). 2022 was met een gemiddelde temperatuur van 11,6 °C het op twee na warmste jaar sinds 1901. Het jaar kende ook een ‘drielingstorm’ bestaande uit Dudley, Eunice en Franklin.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) worden in 2023 aandeelhouder van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). Ze verwerven elk 14 procent van de aandelen en betalen daarvoor elk 7,6 miljoen euro.

Niet afwachten, maar doorpakken is het motto van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) als het gaat om broeikasgassen. HHNK wil op korte termijn al maatregelen treffen om de uitstoot van methaan en lachgas op de rioolwaterzuiveringen “drastisch” terug te dringen.

De komende vier jaar wil het Hoogheemraadschap van Rijnland bij tachtig poldergemalen, een kwart van het totaal, groot onderhoud uitvoeren. Het gaat om renovatie, nieuwbouw of verplaatsing naar een betere plek.

De provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe sluiten zich aan bij het initiatief van papierfabrieken uit Eerbeek en Loenen om middels een circulair watersysteem het gebruik van grondwater voor de productie van papier en karton te beperken. Als het lukt een zogeheten waterrotonde op de Veluwe te realiseren wordt er jaarlijks door de fabrieken 3,6 miljoen m3 bespaard op het gebruik van grondwater.

Het University Fund Wageningen is dit najaar een crowdfundingsactie begonnen om Oekraïners van waterfilters te kunnen voorzien. In het oorlogsgebied is een groot gebrek aan schoon drinkwater. Inmiddels zijn er zevenduizend filters uitgedeeld, het streven is om er nog eens drieduizend aan toe te voegen.

Door verontreiniging met chemische stoffen wordt ons grondwater elke dag een klein beetje viezer, het wordt zouter en we gebruiken meer dan er wordt aangevuld. Snelle actie is daarom nodig, zo luidt het eindadvies van de landelijke Studiegroep Grondwater. Ze doet daarin tien aanbevelingen voor een beter grondwaterbeheer.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakt per 1 januari 2023 een einde aan het verscherpt toezicht op Waternet. Dit heeft ruim anderhalf jaar geduurd vanwege problemen met de cyberveiligheid. Volgens de ILT is er door verbeteringsmaatregelen van Waternet geen verhoogd risico meer voor de leveringszekerheid van drinkwater.

De bekendheid van waterschappen als werkgever is niet groot. Dat blijkt uit het Imago-onderzoek 2022 van A&O fonds Waterschappen. Wie op de hoogte is, vindt een waterschap juist best een aantrekkelijke organisatie: zo’n 60 procent van deze groep zou er wel willen werken.

Om beter voorbereid te zijn op extreme neerslag moet het principe van meerlaagsveiligheid worden uitgebreid van drie naar vijf lagen. Aan preventie, gevolgbeperking en crisisbeheersing moeten waterbewustzijn en herstel worden toegevoegd. Dat is de kern van het eindadvies van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater.

In het programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, bedrijven en natuurorganisaties samen om de waterkwaliteit te verbeteren, natuurlijke leefgebieden te versterken en de Eems-Dollard voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De doelen moeten bereikt zijn in 2050. Uit de monitoringsrapportage 2021 van dit programma blijkt dat er nog grote stappen gezet moeten worden.

De fabriek van van Chemours (vroeger DuPont) in Dordrecht stootte tot 2012 de PFAS verbinding PFOA uit. Ook de verbinding PFOS komt veel voor in Nederlandse bodems. Uit nieuw TNO-onderzoek nabij de fabriek blijkt dat PFOA mobieler is dan PFOS en de komende jaren zal uitspoelen naar het grondwater. De PFOS-stoffen zullen langer in de toplaag van de bodem blijven zitten.

Het kabinet reserveert € 287,5 miljoen voor initiatieven die de kwaliteit van de grote wateren verbeteren. Het gaat om waterprojecten in en langs de Waddenzee en Eems-Dollard, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en het Rivierengebied.

Nu de initiatiefwet geborgde zetels definitief is geworden met plaatsing van de wet in het Staatsblad, staan de bedrijven met lege handen. Ze zijn hun geborgde zetels kwijt, maar in de komende vier jaar zullen ze ook niet via andere politieke partijen vertegenwoordigd zijn in de besturen van de waterschappen, stelt Lambert Zwiers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Waterschapsbestuurders voor Bedrijven (NVWB). “Het is een bizarre vertoning.”

Doe op meer plekken in de waterketen metingen naar de gevaarlijke stoffen die in drugsafval zitten. Bijvoorbeeld in gezuiverd rioolwater, grondwater en oppervlaktewater en bij de productie van drinkwater. Dat beveelt het RIVM aan vanwege de risico’s voor de kwaliteit van drinkwater.

Onderzoeksfinancier NWO heeft geld toegekend aan twee grote onderzoeksprogramma’s in de watersector. Future FRM Tech richt zich op oplossingen voor het veiliger maken van rivieren en kustgebieden. WadSED ontwikkelt nieuwe modellen en tools voor het slimmer omgaan met zand en slib, met name in het Waddengebied en bij de Westerschelde.

Waterschapsbedrijf Limburg is aandeelhouder geworden van AquaMinerals. Door te participeren in de afzetorganisatie wil het Limburgse bedrijf de afzetmogelijkheden van zijn grondstoffen vergroten. Het gaat vooralsnog om slib, zand en roostergoed. 

Het internationale consortium ToDrinQ heeft van het subsidieprogramma EU Horizon een subsidie van 4 miljoen euro gekregen voor onderzoek naar nieuwe technologieën voor detectie en bewaking van de waterkwaliteit. Het consortium wil een toolkit ontwikkelen waarmee waterbedrijven real time informatie krijgen over de waterkwaliteit en daardoor sneller maatregelen kunnen nemen als de zuiveringssystemen moeten worden aangepast.

De initiatiefwet over de geborgde zetels is vandaag in het Staatsblad verschenen. Daarmee treedt de Wet tot wijziging van de Waterschapswet, zoals de initiatiefwet formeel heet, op 17 december in werking en is deze van kracht tijdens de komende waterschapsverkiezingen in maart volgend jaar.

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet met spoed actie ondernemen tegen de tientallen miljoenen Amerikaanse rivierkreeften  in de Krimpenerwaard. De invasieve dieren zorgen voor enorme schade. Dat schrijven vijftien organisaties, waaronder de hoogheemraadschappen Schieland en de Krimpenerwaard en De Stichtse Rijnlanden, in een brandbrief aan de bewindsman. De nood is hoog, stellen de organisaties.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@LisaU kunt de stemhulp vinden op de site mijnstem.nl of rechtstreeks via deze link: https://mijnstem.nl/waterschappen#!/
Waar IS nu die stemhulp?
400 kub gebruikt in drie jaar 2.600 euro .. belachelijk gewoon
WILDLIFE HOLLAND 5 CODE ROOD (deel 1 en 2) - Jeroworld - 2022 - tijdsduur: 84 minuten
- De film Wildlife Holland 5 Code Rood gaat over een diepe plas waar volgens deskundigen niet of nauwelijks leven is en daarom moet worden verondiept. Deze plas, De Vonkerplas, ligt in de Dreumelse Waard in het land van Maas en Waal. Vanaf 2019 tot 2022 ging ik op zoek naar het leven boven, maar ook onderwater.
Dit is de eerste onder water film van Nederland. In mijn zoektocht of er wel of geen leven zou zijn in diepe plassen ging ik als eerste opzoek naar zoetwater plankton. Dit zoetwater plankton bestaat uit zowel dierlijk als plantaardige organismen. Zonder dit plankton is er geen leven in diepe plassen. Ook zocht ik uit met welk soort grond plassen worden verondiept. Want inmiddels zijn vele plassen in Nederland al ondieper gemaakt om meer ecologische biodiversiteit te krijgen. Maar klopt dat wel? Is er geen leven in diepe plassen?

Wildlife Holland 5 CODE ROOD (official video) - Jeroworld 2022 - klik hier >>
Als de zeespiegel echt meters gaat stijgen de komende eeuw dan zou het verstandig zijn om vanaf NU de woningen en en industrie te bouwen boven het verwachte zee peil. Dus hoger dan, drie a vier meter boven NAP. In lager gelegen gebieden dus alleen hoogbouw op terpen, die dan bij een ramp ook dienst zouden doen als vluchteilanden voor mensen van de bestaande te laag gelegen woningen.
Voor de bestaande woningen onder NAP zou het verplicht moeten worden dat bij ieder huis, aan-of-in het huis een bootje aanwezig zou zijn. Ja iedereen! Omdat bij een ramp mensen in doodsangst, de mensen met een boot zullen aanvallen ! En miljoenen van daken evacueren is ondoenlijk! Het ergste wat dan waarschijnlijk gaat gebeuren is dat alle mensen op het laatst in hun auto vluchten en in de file zullen verdrinken op de snelwegen in de polders !!
En waar dan bouwen vanaf nu? Op hogere grond, en daarbij zou ook bekeken kunnen worden of delen van de centraal gelegen Veluwe daarvoor gereserveerd zouden kunnen worden. Nederland is een land waar vooral de laaggelegen natuur uniek is, en je zou bij de bovengenoemde strategie grote delen van de lage polders kunnen inrichten voor plas/dras-natuur, zoals we vroeger Nederland ook hebben aangetroffen voor de Urbanisatie.
Mensen in andere wereld delen vragen of verplichten om wat aan de CO2 uitstoot te doen gaat niet werken. We willen niet onder ogen zie dat het in dichtbevolkt Nederland ooit nog eens ernstig mis zou kunnen gaan, maar nu zien we in Turkije en Syrië dat de natuur opnieuw onverbiddelijk kan zijn !

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!