h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O-vakartikelen

Vakartikelen

Gezamenlijke visie Zeeuwse waterketen

Water in Zeeland: betrouwbaar voor iedereen en overal. Dat is de kernboodschap van de ‘Visie Zeeuwse waterketen’, opgesteld door de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides waterbedrijf. De visie beoogt een klimaatbestendige en duurzame inrichting, met aandacht voor doelmatig beheer en borging van kennis en capaciteit, waarbij de dienstverlening aan de gebruiker centraal staat.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 76

Vakartikelen

Verkennende studie Zuiverende Kassen

Zuiverende kassen lijken een visueel aantrekkelijk alternatief te zijn voor conventionele rwzi’s. Zuiverende kassen lijken beter in de bebouwde omgeving of groene structuur eromheen te passen. Ze nemen minder ruimte in en zijn goedkoper. Het verdient aanbeveling om een of meer zuiverende kassen in Nederland te realiseren om de werking onder Nederlandse omstandigheden goed te evalueren.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 591

Vakartikelen

Internationale city climatescan Rotterdam: onderzoeksresultaten klimaatadaptatie

De ‘internationale city climatescan’ is een nieuwe methode om bewustwording te creëren over klimaatadaptatie. Hierbij worden de huidige status van klimaatadaptatie in een stad en de ambitie voor de komende jaren vastgelegd. . De climatescan heeft veel waardevolle informatie opgeleverd en zal daarom in de nabije geïmplementeerd worden in onder andere Nederland, Polen, Indonesië en de Filipijnen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1358

Vakartikelen

Quaggamosselen verlagen de ecologische stabiliteit in de Biesboschbekkens

De quaggamossel wordt door sommige waterbeheerders gezien als een zegen en zelfs ingezet om troebele wateren helder te krijgen. Monitoringsdata van de Biesboschbekkens en experimenteel onderzoek aan de onderwaterbodems, tonen echter dat een gedeeltelijk afsterven van de populatie kan leiden tot een omslag in de waterkwaliteit.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 756

Vakartikelen

Wat momentopnamen van fytoplankton ons kunnen vertellen over de geschiedenis van de kust

Alle gegevens uit het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands’ (MWTL) zijn samengevoegd in een groot databestand. Dit maakt het mogelijk systematisch te kijken naar veranderingen in biodiversiteit, vóórkomen van exotische soorten, maar ook andere aspecten van klimaatverandering of watervervuiling.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 533

Vakartikelen

Sensortechnologie voor real time control van gemengde rioolstelsels

In Leeuwarden, Groningen en Assen is de toepasbaarheid van sensortechnologie voor het sturen van rioolwater op basis van waterkwaliteit onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat het real-time sturen van rioolwater in gemengde stelsels op basis van waterkwaliteit kansen biedt in specifieke situaties.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 532

Vakartikelen

Regenwater als bron voor drinkwater in Nederland: een haalbare kaart?

Uit literatuuronderzoek blijkt dat er via daken minder neerslag kan worden opgevangen dan veel mensen denken, dat er toch wel verontreinigingen in kunnen voorkomen en dat het heel lastig wordt om de veiligheid te garanderen als hier drinkwater uit gemaakt wordt.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1560

Vakartikelen

Citizen science en kalkafzettendheid

De mogelijkheden en het enthousiasme bij drinkwaterbedrijven om klanten actief te laten bijdragen aan onderzoek lijken alleen maar toe te nemen. In dit citizen science-project van KWR en waterbedrijf WML doen klanten voor het eerst als onderzoeker mee aan een wetenschappelijke studie naar de hardheid en kalkafzettendheid van drinkwater.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 719

Vakartikelen

De juiste techniek op de juiste plaats; een pilot met pipe cracking en inspectie van een drinkwaterleiding

Met de toename in het aantal vervangingen in het leidingnet wordt de keuze tussen traditionele en sleufloze technieken steeds belangrijker, maar besluiten wanneer welke techniek toe te passen is niet eenvoudig. PWN heeft in september 2016 een pilot uitgevoerd met pipe cracking, die is geëvalueerd met de nieuw ontwikkelde evaluatiemethodiek.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 516

Vakartikelen

Verwarming en koeling zonder warmtepomp met WKO-triplet

Bodemenergiesystemen worden veelvuldig toegepast om energie te besparen. De warmtepomp van zulke systemen gebruikt echter nog altijd veel elektriciteit. Het WKO-‘triplet’-systeem vermijdt elektriciteitsverbruik door de warmtepomp door warmte en koude op het gewenste temperatuurniveau in te vangen en in de bodem op te slaan met (bijvoorbeeld) zonnecollectoren en droge koelers.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1844

Vakartikelen

Praktijkervaring bij het inrichten van DMA’s

In een workshop met de Nederlandse drinkwaterbedrijven en De Watergroep zijn de praktijkervaring van de verschillende bedrijven, de bestaande DMA’s, achterliggende ontwerpgedachten, realisatie, onderhoud, opbrengsten en bestaande vragen in kaart gebracht. Daarnaast zijn ook de ervaringen van internationale drinkwaterbedrijven met DMA’s met een enquête geïnventariseerd.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 638

Vakartikelen

Een onderbouwing voor keuzes tussen saneringstechnieken

De benodigde kennis voor een onderbouwde keuze tussen traditionele en sleufloze technieken is niet voor alle weegcriteria (zoals hinder, kosten en betrouwbaarheid) voor iedere techniek en locatie bekend. Binnen het TKI-project ‘Slim renoveren van waterleidingen’ is een methodiek ontwikkeld voor het evalueren van saneringsprojecten, zodanig dat verschillende technieken met vaste criteria met elkaar vergeleken kunnen worden.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 724

Vakartikelen

Verwijdering Gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater van de glastuinbouw; experimenten met ‘Standaard Water’

Per 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater uit de glastuinbouw. Bij het testen van zuiveringsinstallaties voor gewasbeschermingsmiddelen, is de uitvoering van een landelijk vastgesteld protocol nog niet eenduidig en reproduceerbaar. Er zijn twee kritische stappen in het proces: de samenstelling en bereiding van het standaard water waarmee de testen worden uitgevoerd en de analysenauwkeurigheid van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 563

Vakartikelen

PFOA en GenX: van de regen in de drup?

Het RIVM heeft de risico’s van PFOA en de vervangende GenX-technologie onderzocht. Bij het drinken van kraanwater wordt de veilige waarde voor PFOA in bloedserum niet overschreden en gemeten concentraties van PFOA in oppervlaktewater blijven beneden de door het RIVM voorgestelde waterkwaliteitsnorm. Voor GenX pleit het RIVM voor een verlaging van de emissies.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 735

Vakartikelen

Handboek Ecohydrologische Systeemanalyse Beekdallandschappen: door beter systeembegrip naar mooiere beekdalen

Er is een groeiende behoefte aan handvatten voor een integrale systeemanalyse. Het nieuwe ‘Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen’ biedt uitkomst. Het schetst in praktische, heldere stappen hoe de gebruiker tot de systeemanalyse komt. Afhankelijk van de achterliggende opgave varieert het detailniveau van de systeemanalyse.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 693

Vakartikelen

Waterbeheer in droge en natte tijden met BOS-OMAR

Waterschap Limburg heeft samen met adviesbureau Nelen & Schuurmans een systeem ontwikkeld om het operationeel waterbeheer te optimaliseren, voor zowel normale omstandigheden als calamiteiten. Met dit ‘BeslissingsOndersteunend Systeem Operationeel Model voor Anticiperend waterbeheer op Regionale schaal’ kan snel inzicht worden verkregen in de actuele watersituatie.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 871

Vakartikelen

Waterhergebruik en –berging met aquifer storage and recovery (ASR) op tuinbouwlocatie Nieuw-Prinsenland

In Dinteloord is een hoogstaande, duurzame zoetwatervoorziening gerealiseerd voor het glastuinbouwgebied Nieuw-Prinsenland. Gezuiverd effluent van de naastgelegen suikerfabriek wordt tijdens de bietencampagne in grote volumes omgezet naar gietwater. Aquifer storage and recovery in de brakke ondergrond maakt het mogelijk om altijd voldoende zoetwater voorhanden te hebben, zonder een grote belasting op schaarse bovengrondse ruimte.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 698

Vakartikelen

Drinkwaterverbruik tijdens een grootschalige en langdurige elektriciteitsuitval

Waterbedrijven moeten ook bij calamiteiten drinkwater kunnen leveren. Onbekend is echter hoeveel drinkwater dan nog nodig is. Vitens en KWR hebben de gevolgen van een 10-daagse black-out op de drinkwatervraag zo goed mogelijk ingeschat. Het effect verschilt per type eindgebruiker en verandert hoe langer de black-out aanhoudt.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 761

Vakartikelen

Bioassays als alternatief voor chemische monitoring van PCB’s en PAK’s?

Het Drinkwaterbesluit verplicht chemische monitoring van specifieke PCB’s en PAK’s in drinkwater. Dit zijn echter niet de meest toxische en meest voorkomende stoffen. De auteurs onderzochten of monitoring met CALUX-bioassays beter zou zijn, uitgaand van de werkingsmechanismen van de Arylhydrocarbon- en PXR-receptor en antagonisme op de androgeenreceptor.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 593

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het