secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Organische microverontreinigingen (omv’s) in rioolwater bedreigen onze natuur en volksgezondheid. Is geavanceerde oxidatie een effectieve en duurzame techniek voor de bestrijding van omv’s? Witteveen+Bos en Van Remmen UV Technology onderzochten het met een milieu-impactanalyse.

De inrichting van waterlopen is het lastigste in gebieden met (overwegend) landbouwkundig gebruik. Bij waterschap Aa en Maas zijn dit waterlopen met de ‘opgave NVO’. Voor deze waterlopen zijn zes inrichtingsvarianten uitgewerkt.

In het kader van de Waterwet moet de Oosterscheldekering beoordeeld worden op zijn waterkerende functie. Deze beoordeling is in de afgelopen drie jaar uitgevoerd. Dit artikel geeft een kijkje in wat daar allemaal bij komt kijken.

In het IJsselmeergebied liggen kansen om regenwater langer vast te houden met het zogeheten achteroeverconcept. Dit concept draagt bij aan natuurherstel en klimaatadaptatie en biedt kansen voor nieuwe functies.

In grote delen van de Boezem van Noordwest Overijssel voldoet de fosforconcentratie weliswaar aan de KRW-norm, maar is deze nog te hoog voor de ontwikkeling van verlandingsvegetaties met een grote biodiversiteit. In deze studie is op basis van een ruimtelijk waterstromings- en waterkwaliteitsmodel onderzocht wat het effect is van verschillende fosforreducerende maatregelen.

De drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Voor de monitoring van de waterkwaliteit is een methodiek nodig waarmee nieuwe, nog onbekende, bedreigingen kunnen worden gesignaleerd en geprioriteerd. WLN heeft een methode ontwikkeld om de data van non-targetscreening in te kunnen zetten voor een verbeterde bewaking van de drinkwaterkwaliteit.