h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O-vakartikelen

Vakartikelen

Microbiologisch veilig water: oude en nieuwe bedreigingen vragen om een hernieuwde aanpak

Ook in landen met veilig drinkwater moeten we alert zijn op ziekteverwekkende virussen en bacteriën in water als dat wordt gebruikt voor recreatie, landbouw of als bron voor drinkwater. Op veel vlakken in de watercyclus vindt vernieuwing plaats die kan worden toegepast om het water microbiologisch veilig te maken en te houden.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 164

Vakartikelen

Nieuwbouw rwzi Weesp in 2020: is voorbezinking nog ‘doelmatig duurzaam’?

De rwzi Weesp is verouderd en zal uiterlijk 2020 worden vernieuwd volgens de nieuwste stand der techniek. Er zijn verschillende zuiveringsconcepten (conventioneel en innovatief) met en zonder voorbezinktanks met elkaar vergeleken. Bij nieuwbouw van een conventioneel UCT-systeem zijn de extra kosten voor een voorbezinktank 10 – 15% per jaar hoger dan zonder. De winst op energiebesparing en CO2-uitstoot die daarbij behaald wordt, is daarmee flink duurder dan bij de toepassing van wind en/of zonne-energie.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 729

Vakartikelen

Effectiviteit van schadebeperkende maatregelen bij schonen en baggeren

In dit onderzoek is gekeken naar het aandeel vissen dat met baggeren en schonen op de kant terecht komt. In een aantal gevallen zorgt het gefaseerd schonen, waarbij minimaal 25% van de vegetatie gespaard wordt, voor een kleiner aandeel dat op de kant terecht komt. Uit het onderzoek blijkt ook dat het aanpassen van de wijze van onderhoud waarschijnlijk veel effectiever is.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 375

Vakartikelen

Best practices voor het ontwerpen van streefstructuren

Een streefstructuur is een ontwerp van de hoofdstructuur van een netwerk voor de middellange termijn. De huidige processen en ervaringen van Brabant water, PWN en WML zijn vergeleken om best practices voor het ontwerpen van streefstructuren te verzamelen en aanbevelingen te formuleren om de processen aan te scherpen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 374

Vakartikelen

Verwijdering van acesulfaam in rioolwaterzuiveringsinstallaties: wat bepaalt het verschil?

Kunstmatige zoetstoffen als acesulfaam komen via urine in huishoudelijk afvalwater terecht. Acesulfaam stond tot voor kort te boek als persistente stof. Onderzoek van noordelijke waterschappen en waterbedrijven laat echter zien dat de stof wel degelijk afgebroken wordt in RWZI’s, maar ook dat de mate van verwijdering sterk varieert tussen RWZI’s.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 563

Vakartikelen

Update EmissieRegistratie riolering

De doelstelling van de EmissieRegistratie (ER) is de beschikbaarheid van een dataset met eenduidige emissiegegevens. Voor het deelgebied riolering is een omvangrijke update uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een grondige en fundamentele aanpassing van de factsheet ‘Effluenten RWZI’s, regenwaterriolen, niet aangesloten riolen, overstorten en IBA’s’, waarin de laatste onderzoeksresultaten zijn verwerkt.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 862

Vakartikelen

Hoe ver moet de waterkwaliteit verbeteren om de ecologische KRW-doelen te kunnen halen?

Zware metalen (en dan met name cadmium) en ammonium blijken een sterke relatie te vertonen met een vijftal macrofaunasoorten in beken. Boven bepaalde drempelwaarden verdwijnen gewenste beeksoorten en blijven soorten over die indicatief zijn voor een slechte waterkwaliteit. Nog niet alle beken voldoen aan deze drempelwaarden.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 502

Vakartikelen

Zoektocht naar stuurknoppen om de ecologische toestand van beken te verbeteren

Waarom gaan we de KRW-doelen mogelijk niet halen? In dit artikel wordt met een data-analyse aangetoond hoe de relatie tussen ecologische toestand (gereflecteerd door de macrofaunatoestand) en stuurvariabelen in elkaar steekt voor de beken in het beheergebied van waterschap De Dommel.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 514

Vakartikelen

KRW-doelen voor macrofauna komen langzaam in zicht

Om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de KRW-doelen voor 2027, is de ecologische toestand van de beken in het beheergebied van waterschap De Dommel geanalyseerd op trends. Voor 22 procent van de meetlocaties is over de periode 2003-2015 sprake van een significante verbetering.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 403

Vakartikelen

Overschatten we het hydraulisch functioneren van wadi’s en doorlatende verharding?

Onderzoek in Dalfsen leert dat de infiltratiecapaciteiten van klimaatadaptieve regenwatervoorzieningen voldoende zijn om het water binnen enkele uren te verwerken. De infiltratiecapaciteit kan bij opeenvolgende buien echter tot een derde van de initiële capaciteit afnemen. Dit effect is bij velen onbekend en wordt vrijwel nooit in hydraulische modellen opgenomen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 875

Vakartikelen

Grip krijgen op investeringswerken: de aanpak van Wetterskip Fryslân

Net als vele andere instellingen en overheden moet ook Wetterskip Fryslân bezuinigen. Om dit te realiseren is het project- en portfoliomanagement geprofessionaliseerd. De aanpak illustreert hoe belangrijk de voorbereiding is en hoeveel winst hier te behalen is.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 329

Vakartikelen

De rol van waterpissebedden bij de vermeerdering van Aeromonas in het drinkwaterdistributiesysteem

Uit groeiexperimenten blijkt dat de indicatorbacterie Aeromonas snel groeit op waterpissebedden uit het distributienetwerk en op de vetzuren en aminozuren die in hoge concentraties in deze waterpissebedden voorkomen. Sediment blijkt bij deze groei een belangrijke rol te spelen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 406

Vakartikelen

Legionellabesmetting en -preventie: de stand van zaken

Sinds het uitbreken van veteranenziekte ruim veertig jaar geleden, is er al veel bekend geworden over legionellabacteriën en de door deze bacteriën veroorzaakte ziekte. Jaarlijks vinden er echter wereldwijd nieuwe uitbraken plaats. Dit benadrukt dat er nog meer wetenschappelijk onderzoek verricht moet worden naar het voorkomen van besmettingen met legionellabacteriën en de gevolgen hiervan.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 717

Vakartikelen

Waterplanten en macrofauna profiteren van KRW-maatregelen

Om de KRW-doelen te halen, heeft waterschap Zuiderzeeland de afgelopen jaren veel oevers omgevormd en een ander onderhoudsregime toegepast. De maatregelen blijken nu al effect te hebben op vegetatie en macrofauna. In alle tochten waar duurzame of natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd, blijken de KRW-doelen voor vegetatie te worden gehaald.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 507

Vakartikelen

UKNOW: ondersteuning bij saneringsbeslissingen

Een van de belangrijkste vraagstukken voor assetmanagement van het leidingnet is wanneer welke leiding vervangen moet worden. Daarom gebruiken drinkwaterbedrijven beslissingsondersteunende software. Deze software heeft informatie nodig over het risico van falen. De informatiearchitectuur UKNOW brengt overzicht in de beschikbare informatie, geeft de samenhang tussen verschillende databronnen weer en brengt onzekerheden in beeld.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 438

Vakartikelen

Grip op opkomende stoffen in drinkwaterbronnen

Via beleidstrajecten en initiatieven vanuit de drinkwatersector wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het grond- en oppervlaktewater dat wordt benut voor drinkwaterproductie en aan manieren om chemische verontreinigingen in bronnen te signaleren en prioriteren. Voor prioritering is het belangrijk om vast te stellen wat het gezondheidsrisico zou zijn als stoffen in lage concentraties in het drinkwater terecht zouden komen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 761

Vakartikelen

Biodiversiteit waterdieren opnieuw bekeken

De ecologische kwaliteitsbeoordeling van waterlichamen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland levert weinig differentiatie op: alles lijkt een grijs gemiddelde. Maar nadere analyse van gegevens uit de periode 2009-2014 laat zien dat er meer variatie aanwezig is.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 616

Vakartikelen

Dotterproject: risicogestuurd maaibeheer door betere kennis van vegetatie

Met het Dotterproject, een proef met nieuwe technieken die vlakdekkende gegevens inwinnen over de watervegetatie, kan chirurgisch en kennisgestuurd worden ingegrepen. Zo worden planvorming en operationeel onderhoud doelmatiger en kosteneffectiever. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een drone met een full-spectrumcamera.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 577

Vakartikelen

Bodemenergiesystemen: een duur(zaam) alternatief?

Bij de constructie en in mindere mate bij het onderhoud van open warmte-koude-opslagsystemen voor bodemenergie wordt veel water gebruikt. Het beleid rondom de vergunningverlening voor het lozen van dit spoelwater heeft de afgelopen jaren tot onbegrip geleid tussen overheid en markt. Door het samenbrengen van belangen en ideeën is getracht dit onbegrip te adresseren in nieuw beleid.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 767

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het