h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O-vakartikelen

Vakartikelen

Dotterproject: risicogestuurd maaibeheer door betere kennis van vegetatie

Met het Dotterproject, een proef met nieuwe technieken die vlakdekkende gegevens inwinnen over de watervegetatie, kan chirurgisch en kennisgestuurd worden ingegrepen. Zo worden planvorming en operationeel onderhoud doelmatiger en kosteneffectiever. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een drone met een full-spectrumcamera.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 157

Vakartikelen

Bodemenergiesystemen: een duur(zaam) alternatief?

Bij de constructie en in mindere mate bij het onderhoud van open warmte-koude-opslagsystemen voor bodemenergie wordt veel water gebruikt. Het beleid rondom de vergunningverlening voor het lozen van dit spoelwater heeft de afgelopen jaren tot onbegrip geleid tussen overheid en markt. Door het samenbrengen van belangen en ideeën is getracht dit onbegrip te adresseren in nieuw beleid.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 418

Vakartikelen

Hoef en Haag – Dorp aan de rivier

Antea Group heeft onderzoek uitgevoerd naar de optimale integrale inrichting van het watersysteem voor het nieuwe dorp Hoef en Haag bij Vianen. Belangrijke aspecten zijn de waterberging in de nieuwbouwwijk en in de bestaande bebouwing, de toename van kwel vanuit de Lek bij aanleg van een waterpartij en de toepassing van een flexibel waterpeil.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 446

Vakartikelen

Vissen en muggenlarven in een diepe plas bij Nijkerk

De koude onderste laag van diepe plassen, het zogeheten hypolimnion, wordt vaak beschouwd als een levenloze donkere put. Uit visserijkundig onderzoek met sonar in een zandput in Nijkerk blijkt echter dat dit beeld moet worden bijgesteld.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 542

Vakartikelen

Inzicht in de waterkwaliteitsproblematiek in de boven-Citarum, Java, Indonesië

Het bovenste deel van de Citarum-rivier op Java is ernstig vervuild. Een systeem- en actorenanalyse laten zien dat het probleem voornamelijk sociaal-bestuurlijk van aard is. Het is daarom onverstandig om veel nadruk te leggen op technische oplossingen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 609

Vakartikelen

Woekering van waterplanten in beken tot op de bodem uitgezocht

Woekerende waterplanten in stromende wateren zorgen voor veel hoofdbrekens bij waterbeheerders. Dit artikel gaat nader in op de rol van de waterbodem hierbij. Onderzoek aan waterbodems in Oost-Gelderland heeft namelijk duidelijk gemaakt dat de waterbodem een belangrijk handvat biedt om de woekering van waterplanten aan te pakken.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 836

Vakartikelen

Een eerste kennismaking met onderwaterdrones in Indonesië

Een consortium van Indonesische en Nederlandse organisaties is begonnen met een grootschalig internationaal onderzoek naar oplossingen voor de slechte kwaliteit van oppervlaktewater in Soerabaja, Indonesië. Hierbij worden onder andere aquatische drones en apps gebruikt.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1010

Vakartikelen

Bestrijdingsmiddelen bij drinkwaterwinningen en maatregelen om uitspoeling naar grondwater te verminderen

Bij een kwart van circa 200 drinkwaterwinningen worden bestrijdingsmiddelen aangetroffen in het grondwater nabij drinkwaterwinputten. In dit onderzoek zijn kansrijke maatregelen geïnventariseerd die ervoor kunnen zorgen dat er minder bestrijdingsmiddelen in het grondwater terechtkomen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 924

Vakartikelen

Invloed van een weg op dijkerosie tijdens golfoverslag

De stabiliteit van dijken wordt berekend aan de hand van een met gras bedekte standaarddijk. Constructies, zoals kunstwerken of wegen in of op de dijk worden niet meegenomen, terwijl deze de stabiliteit wel kunnen beïnvloeden. Deze studie onderzoekt het effect van een weg op de erosie door golfoverslag.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 385

Vakartikelen

Een Strategisch Assetmanagementplan voor de sector Watersysteem

De sector Watersysteem van Waternet heeft in 2014 assetmanagement ingevoerd. Omdat assetmanagement in het watersysteembeheer nieuw is moest er de afgelopen jaren veel ontwikkeld worden. Hiervoor zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die zijn vastgelegd in een Strategisch Asset Management Plan.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1515

Vakartikelen

Verbetering van de infiltratiewaterkwaliteit en herstel van natuurwaarden in het duin

In 1998 hebben Dunea en de provincie Zuid-Holland een bestuursovereenkomst afgesloten over de kwaliteit van het rivierwater uit de Afgedamde Maas dat Dunea in de duinen infiltreert. Dit heeft een belangrijke zwengel gegeven aan herstel van natuurwaarden in het duin.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 625

Vakartikelen

Samenwerking in het AWT Woudenberg; Lessons learned

Al sinds 2010 werken in het Afvalwaterteam Woudenberg, Scherpenzeel en Waterschap Vallei en Veluwe deze relatief kleine gemeenten en het waterschap intensief samen. De samenwerking heeft geleid tot kostenbesparingen, kwaliteitsverbeteringen en vermindering van de personele kwetsbaarheid; de drie uitgangspunten van het Bestuursakkoord Water.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 630

Vakartikelen

Systeemanalyse biedt concrete handvatten voor beheer na herinrichting beeksysteem

Deze studie laat zien dat een systeemanalyse kan zorgen voor een goed onderbouwd en communiceerbaar verhaal rondom doelen, maatregelen, beheer en monitoring. Verder leidt een systeemanalyse tot gedegen inzichten, ook als er weinig informatie over een gebied voorhanden is.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1082

Vakartikelen

De bron van verontreinigingen bepalen met hydraulische softwarepakketten

Bij een drinkwaterbesmettingsincident is het lokaliseren van de besmettingsbron(nen) cruciaal om negatieve gevolgen te beperken. Hydraulische softwarepakketten kunnen in combinatie met technieken voor backtracing en bronbepaling belangrijke informatie leveren bij dergelijke incidenten.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 799

Vakartikelen

De doelen voor ‘overig water’ in Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland willen, samen met andere betrokken partijen, in een meerjarig programma doelen afleiden voor hun overig water. Het afgelopen half jaar hebben ze, ondersteund door Tauw, een traject doorlopen om doelen te stellen voor acht wateren.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 893

Vakartikelen

Next-generation DNA-monitoringstechnieken voor het nieuwe zuiveren

Dit demonstratieproject laat zien welke waardevolle gegevens zitten opgesloten in het microbiële DNA van waterzuiveringen en welk type vraagstukken deze gegevens helpen aan te pakken. Met derde generatie DNA-technieken is de hele microbiële populatie in het influent en het effluent van een AWZI zichtbaar gemaakt.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1041

Vakartikelen

Resource Oriented Sanitation Services in Adama (Ethiopië)

Een aantal Nederlandse waterorganisaties werkt sinds 2011 aan ROSSA, een sanitatieproject in Ethiopië. Bij dit project is niet alleen gekeken naar toiletvoorzieningen in arme wijken, maar naar de totale sanitatieketen. Van het plaatsen van toiletten, de inzameling en het transport van pit latrine-slib, tot en met verwerking en hergebruik van de restproducten.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 666

Vakartikelen

Onderwaterdrones in onderwijs en onderzoek

Wetterskip Fryslân, Hogeschool Van Hall Larenstein en Indymo voeren onderzoek uit naar de bruikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van onderwaterdrones. Er zijn veel toepassingen mogelijk, zoals waterkwaliteitsmonitoring en inspectie van kunstwerken. Ondanks de grote inzetbaarheid van drones zijn er nog veel wensen om ze beter te laten aansluiten bij de eisen in het veld.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1431