h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O-vakartikelen

Vakartikelen

KRW-doelen voor macrofauna komen langzaam in zicht

Om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de KRW-doelen voor 2027, is de ecologische toestand van de beken in het beheergebied van waterschap De Dommel geanalyseerd op trends. Voor 22 procent van de meetlocaties is over de periode 2003-2015 sprake van een significante verbetering.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 57

Vakartikelen

Overschatten we het hydraulisch functioneren van wadi’s en doorlatende verharding?

Onderzoek in Dalfsen leert dat de infiltratiecapaciteiten van klimaatadaptieve regenwatervoorzieningen voldoende zijn om het water binnen enkele uren te verwerken. De infiltratiecapaciteit kan bij opeenvolgende buien echter tot een derde van de initiële capaciteit afnemen. Dit effect is bij velen onbekend en wordt vrijwel nooit in hydraulische modellen opgenomen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 234

Vakartikelen

Grip krijgen op investeringswerken: de aanpak van Wetterskip Fryslân

Net als vele andere instellingen en overheden moet ook Wetterskip Fryslân bezuinigen. Om dit te realiseren is het project- en portfoliomanagement geprofessionaliseerd. De aanpak illustreert hoe belangrijk de voorbereiding is en hoeveel winst hier te behalen is.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 152

Vakartikelen

De rol van waterpissebedden bij de vermeerdering van Aeromonas in het drinkwaterdistributiesysteem

Uit groeiexperimenten blijkt dat de indicatorbacterie Aeromonas snel groeit op waterpissebedden uit het distributienetwerk en op de vetzuren en aminozuren die in hoge concentraties in deze waterpissebedden voorkomen. Sediment blijkt bij deze groei een belangrijke rol te spelen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 274

Vakartikelen

Legionellabesmetting en -preventie: de stand van zaken

Sinds het uitbreken van veteranenziekte ruim veertig jaar geleden, is er al veel bekend geworden over legionellabacteriën en de door deze bacteriën veroorzaakte ziekte. Jaarlijks vinden er echter wereldwijd nieuwe uitbraken plaats. Dit benadrukt dat er nog meer wetenschappelijk onderzoek verricht moet worden naar het voorkomen van besmettingen met legionellabacteriën en de gevolgen hiervan.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 380

Vakartikelen

Waterplanten en macrofauna profiteren van KRW-maatregelen

Om de KRW-doelen te halen, heeft waterschap Zuiderzeeland de afgelopen jaren veel oevers omgevormd en een ander onderhoudsregime toegepast. De maatregelen blijken nu al effect te hebben op vegetatie en macrofauna. In alle tochten waar duurzame of natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd, blijken de KRW-doelen voor vegetatie te worden gehaald.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 366

Vakartikelen

UKNOW: ondersteuning bij saneringsbeslissingen

Een van de belangrijkste vraagstukken voor assetmanagement van het leidingnet is wanneer welke leiding vervangen moet worden. Daarom gebruiken drinkwaterbedrijven beslissingsondersteunende software. Deze software heeft informatie nodig over het risico van falen. De informatiearchitectuur UKNOW brengt overzicht in de beschikbare informatie, geeft de samenhang tussen verschillende databronnen weer en brengt onzekerheden in beeld.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 301

Vakartikelen

Grip op opkomende stoffen in drinkwaterbronnen

Via beleidstrajecten en initiatieven vanuit de drinkwatersector wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het grond- en oppervlaktewater dat wordt benut voor drinkwaterproductie en aan manieren om chemische verontreinigingen in bronnen te signaleren en prioriteren. Voor prioritering is het belangrijk om vast te stellen wat het gezondheidsrisico zou zijn als stoffen in lage concentraties in het drinkwater terecht zouden komen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 475

Vakartikelen

Biodiversiteit waterdieren opnieuw bekeken

De ecologische kwaliteitsbeoordeling van waterlichamen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland levert weinig differentiatie op: alles lijkt een grijs gemiddelde. Maar nadere analyse van gegevens uit de periode 2009-2014 laat zien dat er meer variatie aanwezig is.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 428

Vakartikelen

Dotterproject: risicogestuurd maaibeheer door betere kennis van vegetatie

Met het Dotterproject, een proef met nieuwe technieken die vlakdekkende gegevens inwinnen over de watervegetatie, kan chirurgisch en kennisgestuurd worden ingegrepen. Zo worden planvorming en operationeel onderhoud doelmatiger en kosteneffectiever. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een drone met een full-spectrumcamera.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 469

Vakartikelen

Bodemenergiesystemen: een duur(zaam) alternatief?

Bij de constructie en in mindere mate bij het onderhoud van open warmte-koude-opslagsystemen voor bodemenergie wordt veel water gebruikt. Het beleid rondom de vergunningverlening voor het lozen van dit spoelwater heeft de afgelopen jaren tot onbegrip geleid tussen overheid en markt. Door het samenbrengen van belangen en ideeën is getracht dit onbegrip te adresseren in nieuw beleid.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 636

Vakartikelen

Hoef en Haag – Dorp aan de rivier

Antea Group heeft onderzoek uitgevoerd naar de optimale integrale inrichting van het watersysteem voor het nieuwe dorp Hoef en Haag bij Vianen. Belangrijke aspecten zijn de waterberging in de nieuwbouwwijk en in de bestaande bebouwing, de toename van kwel vanuit de Lek bij aanleg van een waterpartij en de toepassing van een flexibel waterpeil.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 617

Vakartikelen

Vissen en muggenlarven in een diepe plas bij Nijkerk

De koude onderste laag van diepe plassen, het zogeheten hypolimnion, wordt vaak beschouwd als een levenloze donkere put. Uit visserijkundig onderzoek met sonar in een zandput in Nijkerk blijkt echter dat dit beeld moet worden bijgesteld.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 716

Vakartikelen

Inzicht in de waterkwaliteitsproblematiek in de boven-Citarum, Java, Indonesië

Het bovenste deel van de Citarum-rivier op Java is ernstig vervuild. Een systeem- en actorenanalyse laten zien dat het probleem voornamelijk sociaal-bestuurlijk van aard is. Het is daarom onverstandig om veel nadruk te leggen op technische oplossingen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 809

Vakartikelen

Woekering van waterplanten in beken tot op de bodem uitgezocht

Woekerende waterplanten in stromende wateren zorgen voor veel hoofdbrekens bij waterbeheerders. Dit artikel gaat nader in op de rol van de waterbodem hierbij. Onderzoek aan waterbodems in Oost-Gelderland heeft namelijk duidelijk gemaakt dat de waterbodem een belangrijk handvat biedt om de woekering van waterplanten aan te pakken.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1058

Vakartikelen

Een eerste kennismaking met onderwaterdrones in Indonesië

Een consortium van Indonesische en Nederlandse organisaties is begonnen met een grootschalig internationaal onderzoek naar oplossingen voor de slechte kwaliteit van oppervlaktewater in Soerabaja, Indonesië. Hierbij worden onder andere aquatische drones en apps gebruikt.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1212

Vakartikelen

Bestrijdingsmiddelen bij drinkwaterwinningen en maatregelen om uitspoeling naar grondwater te verminderen

Bij een kwart van circa 200 drinkwaterwinningen worden bestrijdingsmiddelen aangetroffen in het grondwater nabij drinkwaterwinputten. In dit onderzoek zijn kansrijke maatregelen geïnventariseerd die ervoor kunnen zorgen dat er minder bestrijdingsmiddelen in het grondwater terechtkomen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1117

Vakartikelen

Invloed van een weg op dijkerosie tijdens golfoverslag

De stabiliteit van dijken wordt berekend aan de hand van een met gras bedekte standaarddijk. Constructies, zoals kunstwerken of wegen in of op de dijk worden niet meegenomen, terwijl deze de stabiliteit wel kunnen beïnvloeden. Deze studie onderzoekt het effect van een weg op de erosie door golfoverslag.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 532