Colors: Blue Color

De digitalisering en dataficering in de sector waterschappen hebben naar verwachting de grootste impact bij de organisatieonderdelen waterketen en watersysteem. Bij waterveiligheid zijn de gevolgen geringer, blijkt uit een verkenning in opdracht van A&O fonds Waterschappen. Ook wordt een ingrijpende invloed op werk verwacht bij functies met veel routinematige en repeterende taken.

De Europese Commissie legt het uitrijden van mest in Nederland aan banden. Tot 2026 wordt de zogeheten derogatie van de Nitraatrichtlijn stapsgewijs afgebouwd, in gebieden met veel verontreinigd (bodem)water moet dat zelfs versneld gebeuren. Vanaf 2026 verdwijnt de uitzonderingsregel en moeten Nederlandse boeren zich houden aan de Europese stikstofgebruiksnorm. Boerenorganisatie LTO reageert ‘geschokt, boos en teleurgesteld’.

Waterschap Vallei en Veluwe gaat deze winter in gesprek met de provincies Utrecht en Gelderland om te komen tot een verdringingsreeks voor het gebruik van grondwater. “De aanbevelingen om te komen tot zo’n reeks liggen er al jaren. Nu is het tijd om door te pakken.”

Er zijn extra inspanningen nodig om de afgesproken reductiedoelen voor emissies naar de Rijn te halen. Dat schrijft RIWA-Rijn in haar jaarrapport over 2021. “Het halen van de doelstelling blijft voor 41% van de stoffen buiten beeld en dat geldt ook voor de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water.”

Om de drinkwatervoorziening te beschermen is het zaak om generiek, maar zeker tijdens de lage rivierafvoeren de waterkwaliteit van de Maas beter en strenger te bewaken. Dat zegt koepelorganisatie RIWA Maas in het jaarrapport van 2021.

Gedeputeerde Staten van Zeeland dragen 1,4 miljoen euro bij aan de drie vispassages die waterschap Scheldestromen de komende jaren wil aanleggen. De passages moeten bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en daarmee aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

De Afsluitdijk, het stuwcomplex Vechterweerd en de beide Vechtarmen in het Duitse Nordhorn zijn de grootste knelpunten voor migrerende vissoorten op de Overijsselse Vecht. Dat blijkt uit het internationale onderzoek Swimway Vecht, dat de afgelopen vier jaar is gehouden.

De eerste zeven van enkele honderden afgekeurde kunstwerken in Nederland zijn deze week officieel waterveilig verklaard. Het gaat om zeven sluizen in Noord-Holland, die in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) tegelijk zijn aangepakt. Het project geldt als pilot voor de rest van Nederland.

In het kader van het initiatief CleanUpXL zijn duikers en bergers gestart met een actie om afval op de bodem van de Noordzee en Waddenzee op te ruimen. Er is speciale aandacht voor plekken waar spullen van het containerschip MSC Zoe kunnen liggen.

De grondwaterstanden zijn laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. In een aantal gebieden in het midden en zuiden van het land is het niveau zelfs uitzonderlijk laag. Enkele waterschappen hebben daarom onttrekkingsverboden voor grondwater ingesteld. Andere waterschappen overwegen deze maatregel ook of zijn al bezig met voorbereidingen.

Alleen al door het verlies aan ijs in Groenland zal de zeespiegel met minimaal 27 centimeter stijgen. Maar als de lijn van het piekjaar 2012 wordt doorgetrokken, is zelfs 78 centimeter een realistisch scenario. Dat blijkt uit een Europees onderzoek.

Door actuele kaartbeelden van grondwaterstanden te combineren met de ligging van natuurgebieden wil kennisinstituut Deltares de grootste risico’s van de droogte – en de invloed van grondwaterstandsverlaging – documenteren.

Nederlandse, Britse en Amerikaanse wetenschappers ontwikkelden een nieuwe methode voor het achteraf bepalen van het wereldwijde zeespiegelniveau in het verre verleden. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken hiernaar, betrokken de wetenschappers nu ook de invloed van het landijs, en niet alleen informatie over platentektoniek, bij hun onderzoek.

Waterleiding Maatschappij Limburg heeft opnieuw, na eerdere innamestops in het voorjaar en de zomer, moeten besluiten voorlopig geen drinkwater te winnen uit de Maas. Er zijn twee onbekende stoffen aangetroffen. Als vervanging maakt het waterbedrijf gebruik van diepe grondwaterwinningen.

De tijd is voorbij dat verschillende overheden op een eigen eiland hun eigen ding deden. De transitievraagstukken vragen meer samenwerking tussen rijk, provincie, gemeenten en waterschappen. Luzette Kroon, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, ziet voor de waterschappen een cruciale, meer zichtbare rol.

De aanhoudende droogte leidt tot steeds meer maatregelen om schade aan de natuur te voorkomen. Waterschap Vallei en Veluwe legt het gebruik van grondwater aan banden om kwetsbare beeklopen te beschermen. Waterschap Limburg grijpt in om droogvallen van beken in Noord- en Midden-Limburg te remmen. Rijn en IJssel verbiedt het oppompen van grondwater om te voorkomen dat bijzondere soorten in twee kwetsbare natuurgebieden in de Achterhoek verdwijnen.

De aankondigde maatregel om voor de scheepvaart éénrichtingsverkeer in te stellen op de IJssel zal vooralsnog niet worden ingevoerd. Door de gestegen waterafvoer in de Rijn in de ingreep nu niet nodig. Dat stelt het Managementteam Watertekorten.

In de aanpak van de droogte in de Achterhoek past waterschap Rijn en IJssel een nieuw instrument toe: verondiepen van kleine watergangen. In de natuur wordt de maatregel al langer toegepast, maar nu gebeurt het ook in landbouwgebieden. Op het perceel van melkveehouder Erwin Nijrolder in het kerkdorp Vragender werd dinsdag een sloot onder handen genomen.

Er zijn weliswaar positieve voorbeelden maar veel algemeen besturen van waterschappen staan nog aan het begin van een meer sturende rol. Daarom moet expliciet aandacht worden besteed aan een zelfbewuste rolinvulling door het algemeen bestuur, zeggen Evelien van der Kuil en Arjan Löesink van organisatieadviesbureau TwynstraGudde. De noodzaak hiervan wordt steeds groter door nieuwe maatschappelijke opgaven en verdergaande politisering.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het is mijn ervaring dat als je de dikke stengels onder een knoop op zeg 30 cm hoogte afknipt, de stengel opvult met paar procentige glyfosaat, alles in de directe omgeving aan plant mee gaat. Je dood dan via de wortel ipv het blad en er naast spuiten...
Heet water, electrocutie, afdekken, allemaal leuk, maar beperkt effectief en mega duur.
Over zulke grote hoeveelheden gif hebben we het nou ook weer niet......
De zeespiegelstijging is onder de 20 cm per eeuw.
Er is geen reden aan te nemen dat hier een versnelling in gaande is. Artikel lijkt iets verergering te suggereren. Dat lijkt dan dus niet zo.
Oprukkend zout blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt, geen reden tot paniek.
Dries Buitenwerf Eindelijk, het d-woord viel
Watertekort: In Nederland is het de gewoonte om water altijd vanaf oppervlakte te infiltreren in de bodem, nu weten we als we altijd een richting door een filter gaan dat dit filter dichtslaat en we steeds minder water via deze route naar het diepere grondwater zullen stromen. Als we willen voorkomen dat het diepere zoete grondwater vervolgens door zeewater wordt aangevuld zullen we dus in Oost Nederland het grondwater van onderaf moeten aanvullen cq ipv 100 m boven afpomphoogte infiltreren op 100 m onder afpomp hoogte in moeten pompen. Water dat onder druk op deze diepte (boven het zoute grondwater) wordt toegevoerd zal geen verstopping creëren en zout water wegdrukken. De weg naar boven gaat heel traag omdat het water afhankelijk van de soortelijke massa verschillen meest horizontaal zal bewegen. Als er vervolgens 100 m hoger water wordt opgepompt, zal er minder zeewater naar binnen worden getrokken.
STELLING: We zijn veel te laat, lopen achter de feiten aan en de klimaatverandering komt echt op stoom. Waar halen we de mankracht vandaan om er wat aan te doen? Op naar Duitsland.
In een interessant artikel in The Guardian wordt het succes gedeeld van onder andere De Grensmaas:
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/20/dutch-rewilding-project-turns-back-the-clock-500-years-aoe
Wat opvalt is de lange termijn waarin dat project zich afspeelt: de planfase begon in 1990.
Nu zijn de grenzen van ons watersysteem bereikt. Maar niet alleen van het water systeem: de biodiversiteit staat onder druk, overal speelt milieuvervuiling: in de lucht, de bodem, het water en de het diepere grondwater. Er zit een grote energietransitie aan te komen en er wordt geroepen om een systeemverandering (het werkelijke probleem is onze engineerings-maatschappij). Daarnaast staan alle sectoren te spingen om mensen: de grenzen zijn bereik van wat in Nederland uitgevoerd kan worden.
Op de achtergrond speelt de exponentiele ontwikkeling van de klimaat verandering: hitte, droogte, extreme neerslag, stormen en extreem weer: ze worden heftiger, talrijker en duren langer. Zo komt ook onze voedselvoorziening (en die van de gehele wereld) onder druk.
Een hybride giga crisis dreigt: alles klapt in een keer om. Zoals een helder meertje in een keer troebel wordt, a la migraine aanval. https://www.delta.tudelft.nl/article/spinoza-winnaars-gaan-migraine-te-lijf
We wisten in 1972 - met het uitkomen van het rapport: Grenzen aan de Groei (MIT - Club van Rome) - dat het deze kant uit zou gaan. We zitten precies op het voorspelde scenario.
Dat betekent voor ons Deltalandje: houd sterk rekening met plan D.
Zowel voor mitigatie (bovenstrooms investeren en voorkomen) als voor de meerslaagse veiligheid liggen veel van de toekomst scenario's buiten Nederland... in Duitsland. Daar ligt een deel van onze onvoorkoombare toekomst.
Nederland kan geen zeespiegelstijging voorblijven. De Waddenzee verdrinkt bij meer dan 3mm/jr. Hoe graag we dat ook zouden willen. Dat beeld moet nu eens duidelijk worden. We zijn kwetsbaar, we blijven kwetsbaar en we worden steeds kwetsbaarder. En we hebben niet de menskracht om te 'dweilen'.
Dat betekent bv: stop de Zuid-plaspolder. Het geeft een compleet verkeerd beeld en een vals signaal van veiligheid.
https://www.waterforum.net/geen-land-ter-wereld-zou-onder-9-meter-nap-bouwen/
Voorkomen is beter dan niet te genezen: maar we zijn 50 jaar te laat om klimaatverandering te voorkomen. De klimaatverandering is een feit. Multi-stress de norm. Het gaat nu voor NEDERland om de vraag waarop we inzetten voor 2100: Ik stel: op naar hoger Nederland en richting Duitsland.
Plaatje: Eindhoven was vroeger een bloeiende badplaats - toneelstuk uit 1982 - toen was het gevoel van urgentie veel hoger dan nu.
https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Eindhoven_was_vroeger_een_bloeiende_badplaats_-_Zuidelijk_Toneel_Globe_-_1982-02-06
Dit artikel presenteert resultaten gebaseerd op onderzoek dat van den Akker ruim vijf jaar geleden heeft gepubliceerd in Stromingen. Op zijn methodiek is destijds van diverse kanten inhoudelijke kritiek geleverd (Olsthoorn, 2014a,b,c; Leenen, 2014). Hieraan gaat hij nu volledig voorbij. Ook negeert hij dat zijn aanpak fysisch-wiskundig gezien aantoonbaar onjuist is (Zaadnoordijk, 2017) en ontkent hij het inzicht van de NHV-werkgroep Achtergrondverlaging (van Bakel e.a., 2017).

- Bakel, J. van, E. Querner, G. Rot, G. Schouten, N. Straathof, W. Vaarkamp, J.P. Witte, W.J. Zaadnoordijk (2017) Zicht op Achtergrondverlaging, rapport van de Werkgroep Achtergrondverlaging van de Nederlandse Hydrologische Vereniging, Wageningen, mei 2017.
- Leenen, H. (2014) Reactie op artikel "Tussen Theis en Hantush"van Cees van den Akker, Stromingen, 20, nummer 3, p.65-69.
- Olsthoorn, T. (2014a) De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p15-33.
- Olsthoorn, T. (2014b) Tussen De Glee en Dupuit, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p35-55.
- Olsthoorn, T. (2014c) De fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor nader bekeken, Stromingen, 20, nummer 3, p.11-25
- Zaadnoordijk, W.J. (2017) Kanttekeningen bij gebruik van differentiaalvergelijking van v/d Akker, notitie 7 maart 2017, beschikbaar op: http://www.debakelsestroom.nl/kennisbank/attachment/memobijdiffvergvdakker_v4_opm-jvb-20-maart-2017/.

Willem Jan Zaadnoordijk, Flip Witte en Jan van Bakel

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!