secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Wetsus start deze week met een serie publiekslezingen – onder de noemer Winter Watertech Weken. Het kennisinstituut wil het brede publiek kennis laten maken met het wetenschappelijk onderzoek dat bij Wetsus wordt verricht. ‘Dit dwingt ons ook om anders te kijken naar ons eigen onderzoek.’

Voor de tweehonderdste keer strooien actievoerders vanochtend met PFAS vervuilde grond uit voor de poort van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Stichting Stop PFAS Stop Chemours grijpt ‘het jubileum’ aan om aandacht te vragen voor het protest. Intensivist Diederik Gommers, advocate Bénédicte Ficq en enkele leden van de Tweede Kamer zijn daarom volgens de organisatoren aanwezig.

Dijkinspecties met behulp van AI, eDNA voor de opsporing van lozingen, digitale meters voor grondwateronttrekkingen en een app om watervervuiling bij de bron aan te pakken. Deze vier waterinnovaties zijn vanmiddag door de jury uitgeroepen tot winnaars van de Waterinnovatieprijs 2023/2024. De publieksprijs ging naar de ‘knikkerbaan’ voor een slibloze rioolwaterzuivering. 

Op het hoogste Europese niveau is een politiek akkoord bereikt over de herziening van de richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater. Hierdoor zullen er meer nutriënten en microverontreinigingen moeten worden verwijderd uit het afvalwater. Ook wordt het principe dat de vervuiler betaalt, opgenomen in de richtlijn.

De waterschappen hebben vorig jaar in totaal 51.043 muskusratten gevangen. Dat zijn er 2.596 of 5 procent meer dan in 2022. Dit wordt verklaard door extra inspanningen om hen te bestrijden in onder meer Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Ook de vangsten van beverratten zijn toegenomen, grotendeels langs de Duitse grens.

De drinkwaterbedrijven krijgen meer investeringsruimte. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat de vermogenskostenvoet Weighted Average Cost of Capital (WACC) aanpassen, zei hij in het wetgevingsoverleg water van de Tweede Kamer. De drinkwaterbedrijven vragen al jaren om aanpassing van de winstreguleringsmaatregel, omdat die in de huidige opzet de investeringsruimte beperkt terwijl ze voor grote uitgaven staan.

Het beleidsprincipe ‘water en bodem sturend’ werkt, leeft in alle discussies en beïnvloedt de keuzes die nu worden gemaakt bij ruimtelijke plannen. Dat zei demissionair minister Mark Harbers vandaag in het wetgevingsoverleg water van de Tweede Kamer. De bewindsman reageerde op vragen van Tjeerd de Groot (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) die zich beiden afvroegen of er in de praktijk nou al iets terechtkomt van het beleidsprincipe. 

Twee milieuorganisaties stappen naar de rechter om te voorkomen dat drinkwaterbedrijf Vitens meer drinkwater gaat winnen bij het Overijsselse plaatsje Den Ham dan nu het geval is. Vitens beschikt over een vergunning om meer water op te pompen.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat weigert te tornen aan de principes van sober en doelmatig bij de uitvoering van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat liet hij vandaag weten in het wetgevingsoverleg over water in de Tweede Kamer.

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied heeft als doel om op gebiedsniveau ervoor te zorgen dat de doelen rondom natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat worden gehaald. STOWA ontwikkelde een toolbox met bijna zeventig instrumenten voor waterbeheerders.

Het gaat slecht met stikstofgevoelige natuur in Nederland. Oorzaken zijn een hoge stikstofbelasting en een slechte hydrologische situatie in en rond natuurgebieden, schrijft de Ecologische Autoriteit op basis van onderzoek. Natuurherstel is urgent om natuurdoelen te halen en de stikstofcrisis te doorbreken, aldus de autoriteit.  

Samen met Avans Academie voor Associate Degrees (AAAD) begint Brabant Water in september de nieuwe praktijkgerichte opleiding Engineering. Daarmee wil het drinkwaterbedrijf eigen medewerkers bijscholen op het gebied van technische innovaties en nieuwe professionals aantrekken. Het betreft volgens Brabant Water een primeur. 

De zusters van Priorij Regina Pacis in Valkenburg helpen mee in de strijd tegen hoogwater in het Limburgse heuvelland. Gesteund door een subsidie van het Fonds Natuurkracht maken ze van een kale akker een hoogstamboomgaard met extensieve begrazing. Daardoor stroomt het water minder snel af naar de Geul.

Het is cruciaal om de ontwikkeling van nieuwe drinkwaterbronnen te versnellen en in buffersystemen voor de opvang en het vasthouden van water te investeren. Dat laten VNO-NCW en MKB-Nederland weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ze vragen om reparatie van de Drinkwaterwet zodat zakelijke gebruikers water van drinkwaterkwaliteit kunnen blijven afnemen.

Volgens de meeste scenario’s zal voor het einde van deze eeuw de helft tot twee derde van het gletsjerijs in de Himalaya zijn gesmolten. Onderzoeker Hester Biemans van de WUR kreeg een Europese beurs om de gevolgen daarvan op de voedselvoorziening in dat gebied in kaart brengen.

RIVM onderzocht de belasting van het oppervlaktewater van vijf vrij verkrijgbare pijnstillers. Het kennisinstituut komt tot de conclusie dat met name diclofenac, ibuprofen en naproxen milieugevaren opleveren. Bij diclofenac en ibuprofen worden regelmatig normoverschrijdingen vastgesteld.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.