Colors: Blue Color

Het kabinet heeft een bedrag van 110 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds gereserveerd voor het landelijke kennis- en innovatieprogramma NL2120, het groene verdienvermogen. Hierin zoekt een breed consortium van partijen naar natuurlijke oplossingen die de Nederlandse delta leefbaar en aantrekkelijk houden. Het projectvoorstel moet nog wel worden aangepast.

De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de vakbonden FNV en CNV hebben een akkoord bereikt over een eenjarige cao. De onderhandelaars hebben zich met name gericht op werkzekerheid en loon. Volgens het bereikte akkoord stijgen de salarissen per 1 januari 2022 met 2 procent en op 1 juli met nog eens 1,75 procent. 

Het kabinet reserveert uit het Nationaal Groeifonds 135 miljoen euro voor het integraal kennis- en innovatieprogramma De Blauwe Motor dat zich richt op versnelling en opschaling van innovaties in de watertechnologiesector. De initiatiefnemers zullen het ingediende projectplan nog wel moeten aanpassen om definitief in aanmerking te kunnen komen voor de bijdrage uit het fonds.

Een duurzame grasbekleding die tegelijk erosiebestendig, kosteneffectief en bloemrijk is – dat is het doel van het innovatieproject Future Dikes dat deze week in Tiel van start ging. "De dijk wordt een lust voor het oog", voorspelt projectleider Hans de Kroon van de Radboud Universiteit.

Het Openbaar Ministerie (OM) legt zich niet neer bij de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden over de wijze waarop waterschap Hunze en Aa’s muskusratten vangt. Het wil dat de Hoge Raad zich nog eens over de kwestie buigt.

Om automatisch het functioneren van het watersysteem te kunnen analyseren, heeft de afdeling Water van de gemeente Rotterdam zelf de applicatie PRO-INF ontwikkeld. Hiermee is snel te zien waar het goed en verkeerd gaat. “De tool helpt om van iedereen een analist te maken.” 

Waterschap Zuiderzeeland heeft van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) een lening van 21 miljoen euro gekregen, waarin afspraken over duurzaamheid zijn opgenomen. Bij het halen van drie mijlpalen ontvangt het waterschap een korting op de jaarlijkse rente. Het is voor de eerste keer dat de NWB Bank een duurzaamheidslening aan een klant verstrekt.

In België is het startsein gegeven voor de ontwikkeling van een zogeheten waterproductiecentrum in Tienen. Daar wordt water dat vrijkomt bij de verwerking van suikerbieten, gezuiverd voor hergebruik in de landbouw maar ook als drinkwater. Het project maakt deel uit van de Blue Deal, het programma van de overheid om de droogte en waterschaarste in Vlaanderen structureel aan te pakken.

De finale van de Dutch Junior Water Prize 2022 vond afgelopen vrijdag plaats. Een trio werd uitgeroepen tot winnaar van de prijs voor scholieren met een onderzoek getiteld: ‘Het groene goud vs. Zout’, een onderzoek naar de mogelijkheid om selectief natrium te verwijderen uit glas-tuinbouwwater door middel van algen.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Veni-beurs toegekend aan Jouke Dykstra van de WUR. De komende vier jaar mag hij onderzoek gaan doen naar de verwijdering van giftige stoffen in drinkwaterbehandeling via een elektrochemische zuivering.

“Er worden windparken op zee gebouwd om de klimaatverandering tegen te gaan. Het mag niet zo zijn dat de natuur daar de dupe van wordt,” aan het woord is Peter de Jong van Natuur & Milieu. Deze organisatie is de drijvende kracht achter een handreiking die is verschenen over de ‘aanlanding’ van windenergie van de Noordzee.

Het is drinkwaterbedrijven toegestaan om huishoudens met minderjarige kinderen af te sluiten bij wanbetaling. Dat is de uitkomst van een door Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) aangespannen zaak tegen de Staat en de drinkwaterbedrijven Dunea en PWN. Beide organisaties stellen dat minderjarige kinderen op basis van mensenrechtenverdragen nooit mogen worden afgesloten. De Haagse rechtbank stelt ze in het ongelijk.

De Japanse duizendknoop is voor het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) een plaag, maar studenten en net-afgestudeerden zien een circulaire uitdaging. Ze willen er biologisch afbreekbaar plaatmateriaal van maken (‘Why Knot’) en wonnen daarmee de Circular Challenge van BlueCity.

Wordt het in de kustgebieden al steeds lastiger om voldoende zoetwater voor alle gebruikers te garanderen, op de eilanden is dat nog uitdagender. Een groot onderzoeksproject op Terschelling moet de komende jaren duidelijk maken hoe zoet water kan worden vastgehouden en welke alternatieven er zijn voor de landbouw.

Het vismigratieproject Ruim Baan voor Vissen krijgt een vervolg. Er wordt geïnvesteerd in de aanleg van paai- en opgroeigebieden voor trekvissen in het kustgebied en er wordt nog een aantal knelpunten bij gemalen en sluizen opgelost. Vissen kunnen daarmee ook in grotere poldergebieden terecht.

Waterschap Limburg heeft vandaag in Roermond vier tijdelijke waterkeringen getest die kunnen worden gebruikt in plaats van zandzakken. De eerste indruk is positief. Het voordeel is dat de systemen snel kunnen worden geplaatst. Wel zijn ze niet voor elke locatie geschikt.

Huishoudens met een eigen woning zijn dit jaar gemiddeld 392 euro kwijt aan waterschapsbelastingen, terwijl huurders 280 euro betalen. Dat betekent een stijging met respectievelijk 3,4 en 1,8 procent ten opzichte van 2021. Er zijn wel aanzienlijke verschillen tussen waterschappen volgens de Atlas van de lokale lasten 2022 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Sinds de Russische invasie op 24 februari is een deel van de vitale water- en rioleringsinfrastructuur in Oekraïne verwoest. De Oekraïense vereniging van water- en rioolzuiveringsbedrijven ‘Ukrvodokanalekologiya’ probeert waar mogelijk schade te herstellen, maar heeft een tekort aan materialen en installaties. Ze krijgt daarbij ondersteuning en die komt vooral uit Polen.

Natuurrampen hebben in 2021 op mondiaal niveau geleid tot een schade van 270 miljard dollar. Daarvan is 111 miljard dollar gedekt door een verzekering. Er waren alleen al ruim vijftig ernstige overstromingen met bij elkaar meer dan 80 miljard dollar aan economische verliezen. In Europa zorgden de overstromingen in juli voor de duurste natuurramp ooit in dit werelddeel.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!