Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

De regen heeft verlichting gebracht, maar de droogte is nog niet voorbij. Dat is de boodschap van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. De opschaling naar het niveau van dreigend watertekort is gehandhaafd.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Rijn en IJssel heeft in het hele werkgebied een verbod uitgevaardigd om water te halen uit oppervlaktewater. Daarmee zijn nu in grote delen van Oost-Nederland onttrekkingsverboden ingesteld vanwege de droogte. In Zuid-Nederland was dat al het geval.

0
0
0
s2smodern

Minister Cora van Nieuwenhuizen is positief over de maatregelen van waterbeheerders om in 2027 aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Zij herhaalt in een brief aan de Tweede Kamer haar standpunt dat het niet haalbaar is om dan alle KRW-doelen te realiseren. Als maatregelen genomen zijn, kunnen door natuurlijke omstandigheden doelen later worden bereikt.

0
0
0
s2smodern

De boswachters van Natuurmonumenten inventariseerden de afgelopen weken de gevolgen van de droogte in hun natuurgebieden. Volgens Natuurmonumenten zijn de gevolgen van de droogte nu al duidelijk zichtbaar in de natuur. De organisatie roept daarom op tot dringende maatregelen, bijvoorbeeld het beperken van beregening uit grond- en oppervlaktewater. “Herfstkleuren in juni zijn ontzettend alarmerend.”

0
0
0
s2smodern

Wereldwijd beïnvloeden boeren het landschap en watersysteem. Agrariërs gebruiken ook in Nederland oppervlakte- en grondwater om te beregenen. Tegelijkertijd vervullen ze een steeds belangrijker rol bij het klimaatrobuust inrichten van het landschap en het tegengaan van droogte. Maar Nederland heeft nog geen antwoord op de vraag hoe dat precies moet. “Boeren, waterschappen en overheden moeten samen leren hoe je droge periodes overbrugt.”

0
0
0
s2smodern

Wetsus heeft de financiering voor 2021 en 2022 rond. Het ministerie van Economische Zaken springt bij met een overbruggingsbijdrage. Voor de middellange termijn moet het onderzoeksinstituut in Leeuwarden op zoek naar aanvullende financiering. De kennisinstelling weet zich daarbij gesteund door een adviesrapport van experts die stellen dat het instituut een meerwaarde heeft voor de Nederlandse watertechnologiesector.

0
0
0
s2smodern

Het systeem van geborgde zetels binnen de waterschappen moet worden afgeschaft. Dat stelt de commissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Een belangrijke afweging is dat de geborgde zetels in de veranderende context waarbinnen de waterschappen hun taken moeten uitvoeren niet meer functioneel zijn.

0
0
0
s2smodern

Extreme buien en langdurige droogte zorgen in een versteende stad voor veel overlast en schade. Met het Nationaal Kampioenschap (NK) Tegelwippen willen Rotterdam en Amsterdam hun inwoners stimuleren stoep- of tuintegels te verwijderen en er groen voor in de plaats te planten.

0
0
0
s2smodern

Het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Dunea wil in de toekomst twee nieuwe bronnen aanboren: het Valkenburgse Meer en brak grondwater onder de duinen. Daarmee wordt de afhankelijkheid van de Maas verminderd en aan de alsmaar groeiende vraag naar kraanwater voldaan.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Drents Overijsselse Delta zet in een deel van het eigen gebied waterpeilen op tot boven het normale maximumpeil. De maatregel is bedoeld om extra water vast te houden. Eerder kondigde het aangrenzende Wetterskip Fryslân al om dezelfde reden aan de waterstand in de Friese meren en kanalen te verhogen.

0
0
0
s2smodern

De combinatie van hydrologische kennis en actuele vlakdekkende metingen van neerslag en verdamping. Daar draait het om bij het nieuwe informatiesysteem OWASIS. De actuele en gedetailleerde gegevens over de hoeveelheid water in de bodem helpen waterbeheerders bij het nemen van operationele beslissingen.

0
0
0
s2smodern

Hoogheemraadschap Rijnland gaat de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder vernieuwen. De awzi is de grootste van Rijnland, maar is ook gedateerd, verkeert in slechte staat en is niet berekend op de toekomst. In de afgelopen jaren is er gekeken naar renovatie en nieuwbouw, het algemeen bestuur heeft nu gekozen voor het laatste. De nieuwe zuivering gaat maximaal 152 miljoen euro kosten.

0
0
0
s2smodern

Digitaal vergaderen werkt maar ideaal is het niet. Dat is de algemene teneur van een inventarisatie van de eerste ervaringen bij decentrale overheden. De waterschappen oordelen positief of neutraal. Zij willen tijdig duidelijkheid over het al dan niet verlengen van de spoedwet.

0
0
0
s2smodern

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland buigt zich deze maand over het voorstel om afvalwater van glastuinders te gaan zuiveren op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Het betreft een collectieve zuivering. Het hoogheemraadschap wil met een extra zuiveringsstap gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten gaan verwijderen.

0
0
0
s2smodern

Waterbedrijf Vitens doet een beroep op de inwoners van Gelderland en Overijssel om zuinig aan te doen met water, omdat er een tekort aan drinkwater dreigt. Vitens ziet het watergebruik flink toenemen. In een aantal plaatsen en dorpen is sprake van lage waterdruk en komt er mogelijk al minder water uit de kraan, waarschuwt het drinkwaterbedrijf.

0
0
0
s2smodern

De European Water Technology Week gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft vanwege de coronacrisis een streep gehaald door het evenement. Deze wordt nu in 2022 gehouden. Dat geldt ook voor de watertechnologie-beurs Water Tech Europe.

0
0
0
s2smodern

Een ondergrondse waterbuffer kan de oplossing zijn voor de toenemende onbalans tussen wateroverlast en watertekort in stedelijke gebieden. Een kansenkaart van ingenieursbureau Wareco laat zien waar zo’n ‘Urban Water Buffer’ mogelijk is.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.