Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

De waterschappen gaan het rioolwateronderzoek intensiveren. Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Aanleiding is de coronacrisis. Om de verspreiding van het virus te volgen worden op alle rwzi’s rioolwatermonsters genomen. Het ministerie wil dat deze bemonstering wordt opgevoerd van een keer in de week naar dagelijks. 

0
0
0
s2smodern

Ernst Raaphorst heeft de hoogste klassering behaald van de talrijke vertegenwoordigers uit de watersector in de Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2020. De ecoloog die werkzaam is bij het Hoogheemraadschap van Delfland, werd tiende.

0
0
0
s2smodern

Alle waterschappen doen mee aan een collectieve capaciteit om incidenten bij de eindverwerking van zuiveringsslib goed op te kunnen vangen. Hiervoor wordt een tijdelijke opslagcapaciteit van 100.000 ton slib op jaarbasis geregeld.

0
0
0
s2smodern

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met een proef om de strekte van de grasbedekking op zanddijken langs de Vecht te bepalen. Het is de tweede test in een jaar. In januari deed het waterschap een soortgelijke proef op de dijk langs de IJssel bij Harculo. Ook die bestaat uit zand, maar in deze dijk is ook wat klei verwerkt.

0
0
0
s2smodern

Binnen het Zoet Zout Knooppunt bundelen provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in de kustprovincies hun inspanning rond het onderwerp verzilting. Het knooppunt behoudt zijn regionale benadering, maar wil nu ook landelijk een knooppunt van kennis en initiatieven rond verzilting worden.

0
0
0
s2smodern

De waterschappen hebben een definitief voorstel voor de aanpassing van hun belastingstelsel vastgesteld. Het voorstel van de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel kreeg vrijdag unaniem steun in de algemene ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. De waterschappen stappen nu naar minister Cora van Nieuwenhuizen met het verzoek de wet te wijzigen, zodat het stelsel kan worden aangepast.

0
0
0
s2smodern

Rijkswaterstaat is in de Maas bij Lith begonnen met monitoring van vis met behulp van camera’s. Het is een proef die duidelijk moet maken of beeldherkenning kan bijdragen aan een effectieve manier om vis te monitoren in Rijkswateren. Een tweede techniek die wordt onderzocht is analyse van DNA-sporen (eDNA). Een proef daartoe in grote rivieren is afgerond.

0
0
0
s2smodern

Een consortium onder leiding van Royal HaskoningDHV gaat in opdracht van de Nederlandse overheid aan de slag in het Mozambikaanse Beira. Doel is de havenstad, die vorig jaar verwoest werd door de cyclonen Idai en Kenneth, weerbaarder te maken.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Hunze en Aa’s verleent in prinicipe toestemming voor de plaatsing van windmolens op de dijk langs de Eems-Dollard. Die dragen in belangrijke mate bij aan het streven om energieneutraal te worden, motiveert het bestuur. Het plan veroorzaakt veel onrust bij bewoners en natuur- en milieuorganisaties.

0
0
0
s2smodern

De grondwaterstanden in Vlaanderen stijgen zoals gebruikelijk is in deze tijd van het jaar, maar het herstel verloopt langzamer dan normaal. Dit komt door een relatief droge november. Op de meeste locaties zijn de peilen laag tot zeer laag, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

0
0
0
s2smodern

In de Zuid-Limburgse gemeente Meerssen wordt een reeks maatregelen genomen om de wateroverlast bij piekbuien flink te verminderen. Waterschap Limburg heeft inmiddels drie nieuwe regenwaterbuffers aangelegd en zeven buffers vergroot. Daarmee is de eerste fase van de werkzaamheden afgerond.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Vallei en Veluwe heeft voor zijn inspanningen om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen, een certificaat ontvangen op het middelste niveau van de CO2-Prestatieladder. Het waterschap wil de komende jaren de lat hoger leggen.

0
0
0
s2smodern

Nu er op droge zandgronden veel aandacht uitgaat naar innovatieve oplossingen om water vast te houden in de aanpak van de droogte, wordt op andere plekken initiatieven genomen om wateroverlast te voorkomen. In Friesland doet Wetterskip Fryslân een waterbergingsproef in de polder Himpensermar. In Limburg is Waterschap Limburg begonnen met het vergroten van 3 regenwaterbuffers in Oirsbeek.

0
0
0
s2smodern

Drinkwaterbedrijf Vitens lanceerde vandaag zijn strategie om in 2030 100 procent duurzaam te zijn en bij te dragen aan een drinkwatersysteem met een positieve impact op mens en natuur. Volgens Vitens is er snel actie nodig omdat het drinkwatergebruik groeit terwijl de effecten van de klimaatverandering voelbaar worden in Nederland. De afgelopen zes jaar is het drinkwaterverbruik in het voorzieningsgebied van Vitens met 7,5 procent gestegen.

0
0
0
s2smodern

Binnen het nieuwe programma 'All4biodiversity' werken vijf provincies, twee ministeries, natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samen om de natuurwaarde van Natura2000 gebieden te verhogen en sluitende verdienmodellen te ontwikkelen.

0
0
0
s2smodern

De rechter tikt de provincie Noord-Brabant op de vingers over het grondwaterbeleid. De vergunning die de provincie heeft afgegeven aan frisdrankenproducent Refresco voor het jaarlijks oppompen van 750.000 kubieke meter grondwater, is in strijd met het eigen grondwaterbeleid.

0
0
0
s2smodern

Er moet snel weer een nieuw verbod op het gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw komen. Dat stelt de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak die het huidige verbod onverbindend verklaart.

0
0
0
s2smodern

In de strijd tegen de droogte in hun provincie vragen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een onafhankelijke ‘adviescommissie droogte’ in te stellen. Die moet innovatieve oplossingen aandragen voor verantwoord watergebruik.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In de praktijk van het hoogheemraadschap van Delfland komt het 'oplossen van de agrarische weeffout' er op neer dat de subcategorie wegen (de andere helft van de categorie Ongebouwd) gewoon flink minder gaat betalen. Nogal wiedes, als je de 400% wegenopslag afschaft. Ruwweg een korting van 1 miljoen, die de andere categorieën mogen betalen. De wegbeheerders hadden er niet om gevraagd, en ook de boeren in nDelfland worden er gen cent wijzer van.
In de praktijk betalen de inwoners van Delfland al 90% van de watersysteemheffing, dus die draaien ook op voor deze lastenverlichting voor wegen. En even voor de orde van grootte: de subcategorie boeren binnen Ongebouwd betalen samen ook ongeveer 1 miljoen. Tja.
@D.D.de Gunst De naam Levvel is gebaseerd op 'Lely’s Erfgoed Veiliggesteld' in palindroom.
Geachte dames en heren,
Kunt u mij vertellen wat de naam levvel betekent?
Nederland is altijd al het braafste jongetje geweest, dus dan vraag ik me af: hoe doet de rest het?
De kop van dit artikel is nogal misleidend. "Nieuwe indicator gaat uitspoeling fosfaat tegen". Grappig, maar deed de oude indicator dat dan niet? Trouwens, indicatoren gaan natuurlijk nooit "iets tegen". Bovendien, fosfaat bindt toch in de bodem?
Volgens minister Schouten gaat de nieuwe #fosfaat indicator de uitspoeling van #nitraat tegen: H2O citeert: "...kunnen boeren met de gecombineerde fosfaatindicator beter bepalen hoeveel meststoffen de bodem nodig heeft... dit voorkomt uitspoeling van nitraat naar oppervlakte- en grondwater." Het gaat dus om nitraat, niet om fosfaat (want fosfaat bindt in de bodem).
En even verderop lezen we: "De meeste agrariërs kunnen op basis van de indicator evenveel tot zelfs iets meer bemesten op hun percelen dan ze nu doen." Uitspoeling tegengaan door iets meer te bemesten? Het klinkt als fake news.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.