Colors: Blue Color

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een vragenlijst uitgezet om te achterhalen wie in zijn beheersgebied grondwater gebruikt en welke gebruiksdoelen er zijn. Uitgangspunt voor het hoogheemraadschap is dat alle huidige grondwateronttrekkingen waar mogelijk te legaliseren.

Ook in het bestuur van Brabantse Delta is nieuwkomer BBB erin geslaagd om een coalitie te vormen die het waterschap gaat leiden. Met de VVD, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en Ongebouwd is er een akkoord bereikt. Het programma met de titel ‘Water verbindt ons’ is vorige week gepresenteerd. Volgens het akkoord gaat het waterschap zich 'zakelijker en ondernemender’ opstellen.

De grootste meren en waterreservoirs in de wereld verliezen veel water. Dat is voor meren grotendeels toe te schrijven aan de opwarming van het klimaat, toenemende verdamping en menselijk watergebruik. Waterreservoirs verliezen opslagcapaciteit door met name sedimentatie.

Voor kleine grondwaterputten in Noord-Brabant komt naar alle waarschijnlijkheid een meldplicht. De waterschappen Brabantse Delta en De Dommel willen daarmee meer inzicht krijgen in het grondwatergebruik. Het gaat om putten die maximaal 10 kubieke meter per uur oppompen, bijvoorbeeld voor de tuin of het vee.

Het kunstmatige vogeleiland Stern in de Eems is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een belangrijk broedgebied voor trekvogels. Dat blijkt uit metingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van de provincie Groningen. Vooral de noordse stern en de visdief komen er graag.

BBB is erin geslaagd om in zowel Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Drents Overijsselse Delta als Wetterskip Fryslân een coalitie te vormen. In de waterschappen zijn de coalitiebesprekingen afgerond. Bij WDOD vormen vier partijen het dagelijks bestuur: BBB, VVD, CDA en Ongebouwd. In Noord-Holland trekken vijf partijen de kar: BBB, VVD, Waterplatform Groen, Water & Land, PvdA en Ongebouwd. In Friesland heeft een brede coalitie (BBB, Water Natuurlijk Fryslân, FNP, PvdA, VVD, Geborgd Landbouw en Geborgd Natuur) de vijf kandidaten voor het dagelijks bestuur bekend gemaakt.

Evides Waterbedrijf leverde in 2022 157,5 miljoen m3 drinkwater, dit is vrijwel gelijk aan 2021 (157,3 miljoen m3). “We kijken terug op een turbulent jaar waarin desondanks solide resultaten zijn geboekt, ook financieel. Dat leverde een resultaat op van 8,1 miljoen euro voor het drinkwaterbedrijf en van 38,0 miljoen euro voor onze industriewateractiviteiten”, stelt algemeen directeur Annette Ottolini bij de presentatie van de jaarcijfers.

Rijk, waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten en provincies waren vorig jaar samen 8,2 miljard euro kwijt aan waterbeheer. De totale kosten zijn sinds 2018 met 6 procent gestegen volgens de Staat van Ons Water 2022. In deze publicatie is extra aandacht voor de thema’s droogte en waterkwaliteit.

In het Nieuwe Instituut in Rotterdam is het komende halfjaar het project Waterstad Rotterdam te zien, ontworpen door de Nigeriaans-Nederlandse architect Kunlé Adeyemi. Dit bestaat uit pontons en een drijvend paviljoen in vijvers, kunstinstallaties en een tentoonstelling met voorbeelden van bouwen op en met water.

In het kader van de viering van het 750-jarig bestaan heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) de WOW-challenge gelanceerd voor middelbare scholieren. In dit ludieke spel ervaren zij wat het betekent om ‘onder water’ te wonen.

Waterschap Scheldestromen heeft 2022 afgesloten met een positief saldo van 9,2 miljoen euro. De opbrengsten vielen hoger 3,5 miljoen euro uit dan begroot. De uitgaven waren 5,7 miljoen euro minder dan gepland, dit ondanks het feit dat ook het Zeeuws waterschap te maken kreeg met kostenstijgingen als gevolg van de hoge inflatie.

Er is meer onderzoek nodig om te weten of en hoe de rivierkreeft-problematiek kan worden beheerst. Ook omdat een effectieve bestrijding in grote open wateren niet haalbaar is, is nog niet te zeggen wie de regierol (en de kosten) op zich zouden moeten nemen. Dat laat minister Christianne van der Wal weten in antwoord op Kamervragen.

Uit onderzoek in de Zeeuwse Hedwigepolder blijkt dat dijken op een ondergrond van getijdenzand meer weerstand kunnen bieden tegen piping. Deze uitkomsten leveren bij de dijkversterkingsopdracht een kostenbesparing van zeker 160 miljoen euro.

Voor de beekdalen komt er uit het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur 800 miljoen euro beschikbaar om de meststoffen vanuit de landbouw te verminderen. Ook wordt met extra inspanningen de vervuiling van water door chemische stoffen aangepakt. Voorts komt er een tweemaandelijks overleg met waterbestuurders om te praten over de voortgang om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen.

De bouw van de nieuwe fabriek van NX Filtration op Hightech System Park in Hengelo roept weerstand op in de regio. Natuur- en milieuverenigingen, verenigd in de Groene Tafel van Hengelo, uitten op een recente hoorzitting van de provincie Overijssel hun zorgen over het grondwatergebruik door de fabriek. In de besturen van de gemeente en provincie stelt de Socialistische Partij kritische vragen over ‘het enorme watergebruik’ van de fabriek.

Het was dit keer heel duidelijk: zowel de vakjury als het publiek verkozen Antea Group tot winnaar van ingenieursprijs De Vernufteling 2023. Met het recyclingproject Closing the Loop pakt Antea Group volgens de vakjury een grote maatschappelijke opgave aan.

Met het huidige beleid gaat Nederland de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) niet halen. Een doortastender aanpak is dringend noodzakelijk, maar zelfs dan wordt de deadline van 2027 overschreden. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Goed water goed geregeld’.

De waterschappen Aa en Maas en Rijn en IJssel hebben een nieuw dagelijks bestuur. In Brabant hebben Water Natuurlijk de fracties Geborgd (Landbouw en Natuur), VVD en PvdA een bestuursakkoord bereikt. In Gelderland trekken BBB, Water Natuurlijk, VVD en Geborgd (Landbouw) de kar.

Het aantal medewerkers in de sector waterschappen is met 5,2 procent gegroeid tussen 2020 en afgelopen jaar. Dit blijkt uit de HR-monitor 2022 die A&O fonds Waterschappen heeft gepubliceerd. Zorgpunten zijn dat een deel van de vacatures moeilijk kan worden vervuld en het ziekteverzuim is toegenomen.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.