Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

De gezamenlijke aanpak van agrariërs, drinkwaterbedrijven en overheden om de uitspoeling van nitraat naar grondwater te verminderen begint vruchten af te werpen, zo blijkt uit een tussentijdse evaluatie. Voor elf kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden geldt echter nog code rood.

0
0
0
s2smodern

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over een toename van problemen door droogte in hun woonplaats en wil zelf ook maatregelen nemen. Een regenton in de tuin scoort daarbij het hoogst. Dat blijkt uit een peiling van de Unie van Waterschappen.

0
0
0
s2smodern

Het blijkt mogelijk om een damwand niet alleen te gebruiken voor het keren van grond en water, maar tegelijk ook als duurzame warmtebron voor gebouwen. Deze nieuwe manier van energieopwekking wordt nu uitgeprobeerd in een praktijkopstelling nabij Delft.

0
0
0
s2smodern

De grondwaterstanden zijn aardig hersteld, maar er zijn wel grote verschillen tussen regio’s. Vooral op de hoge zandgronden in het midden en oosten van het land zijn de standen nog laag, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Hoewel de afvoeren van de Rijn en Maas de komende weken gaan dalen, blijven zij naar verwachting voldoende voor de watervraag.

0
0
0
s2smodern

De provincie Utrecht wil de komende vier jaar 13 miljoen euro steken in maatregelen om de bodemdaling in het veenweidegebied af te remmen. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de toepassing van innovatieve technieken als onderwater- en drukdrainage.

0
0
0
s2smodern

AquaMinerals zette vorig jaar ruim 264.000 ton stoffen af, dat is 16.000 ton meer dan in 2018. Die trend zal zich dit jaar doorzetten. Er wordt gerekend met een lichte stijging, staat in het jaarverslag van de afzetorganisatie. De gevolgen van de coronacrisis hebben in 2020 nog geen merkbaar nadelig effect op de omzet, het resultaat en de kasstromen, zo is de verwachting. Nadelige effecten op de langere termijn sluit de organisatie evenwel niet uit.

0
0
0
s2smodern

Een consortium van achttien organisaties uit de water- en zorgsector wil zich versneld inzetten om antibioticaresten in (oppervlakte)water terug te dringen. Dat is namelijk een belangrijke factor bij het ontstaan van antimicrobiële resistentie, volgens de partijen een grotere bedreiging voor de volksgezondheid dan COVID-19.

0
0
0
s2smodern

Water met een beekdalbrede aanpak langer vasthouden, 25 procent van de verharde oppervlakten afkoppelen en infiltreren en de bodeminfiltratie met 10 millimeter laten toenemen. Met deze en nog andere maatregelen wil Limburg zorgen voor een robuust watersysteem dat bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

0
0
0
s2smodern

De Europese Unie stelt een bedrag van ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor het FRESHMAN-project. Het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Dunea onderzoekt hierin samen met een aantal andere partijen de winning en zuivering van brak grondwater dat zich onder de duinen bevindt.

0
0
0
s2smodern

De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt Evides Waterbedrijf een lening van € 190 miljoen om het waterdistributienetwerk toekomstbestendig te maken. Het krediet is bedoeld als ondersteuning voor de financiering van het investeringsprogramma 2020-2024 van het waterbedrijf, schrijft de bank.

0
0
0
s2smodern

De macrofauna in beken heeft een flinke knauw gekregen door de droge zomer van 2018. Vooral in beken met een hoge ecologische waterkwaliteit zijn populaties van kwetsbare soorten verdwenen en nadien niet teruggekeerd. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research en acht waterschappen.

0
0
0
s2smodern

Evides Waterbedrijf heeft op de Rotterdamse drinkwaterproductielocatie Kralingen een zonnepark geopend dat zich zowel op land als op water bevindt. Bij het deel op het spaarbekken zorgen lieren en sensoren ervoor dat de panelen kunnen meedraaien met de zon. Met één hectare is dit nu het grootste zonvolgende drijvende zonnepark in Europa.

0
0
0
s2smodern

Drie universiteiten, Wageningen, Twente en Groningen, steken de komende vier jaar 750.000 euro per jaar in Wetsus. Daarmee heeft het kennisinstituut in elk geval de komende twee jaar voldoende financiering om in volle omvang door te kunnen gaan.

0
0
0
s2smodern

De Europese Rekenkamer gaat de impact van het landbouwbeleid van de Europese Unie op duurzaam watergebruik onderzoeken. Doel van het onderzoek is om te kijken of het landbouwbeleid van de Europese Unie en de 27 lidstaten geschikt en doeltreffend is om duurzaam watergebruik te stimuleren.

0
0
0
s2smodern

De plannen voor de versterking van de dijken in het Limburgse Nieuw Bergen worden aangepast. De dijk wordt minder hoog zodat kenmerkende steilranden in tact blijven en de kap van waardevolle bomen wordt beperkt. De aanpassing is mogelijk door versoepeling van de veiligheidsnorm en ’nieuwe inzichten’ in het ontwerp.

0
0
0
s2smodern

Waterorganisatie VEI heeft vorig jaar wereldwijd 352.515 mensen toegang gegeven tot duurzame watervoorziening. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van 2018. 190 Nederlandse experts (toename van 14 procent) deelden hun kennis met collega’s in 50 projecten in 19 landen. De cijfers tonen dat de organisatie vorig jaar 'bloeide als nooit tevoren', maar nu kampt ze met de gevolgen van de coronacrisis. 

Laatste reacties op onze artikelen

I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.