Colors: Blue Color

Hogere temperaturen en droogte leiden ertoe dat Nederland in de toekomst meer te maken zal krijgen met onbeheersbare natuurbranden. Hiervoor waarschuwen kennisinstellingen in het rapport Natuurbrandsignaal ’23.

Samen met de gemeenten in hun beheersgebied wil hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de waterkwaliteit verbeteren en een klimaatbestendige woonomgeving realiseren. Het hoogheemraadschap heeft hiervoor de ‘Impulsregeling Water in de Leefomgeving’ opgezet.

Zo’n 42 procent van het Nederlands landbouwareaal is aangewezen als met nutriënten verontreinigd gebied. Dat percentage zal nog toenemen als de gebieden op 1 januari 2024 definitief worden vastgesteld. Dat blijkt uit de brief die landbouwminister Piet Adema naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de derogatieregeling. Aanvullende verontreinigde gebieden bevinden zich in de werkgebieden van de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta.

In Vlaanderen werkt de overheid aan een langetermijnvisie voor de bescherming van de kust tegen overstromingen, stormen en een zeespiegelstijging tot 3 meter. In maart worden de finale onderzoeksresultaten verwacht van het project Kustvisie. “Het onderzoek zal concluderen welke alternatieven kansrijk en redelijk zijn en welke niet”, zegt Lydia Peeters, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Extreme regenval in heel Zuid-Holland leidt tot ongekende wateroverlast en een miljardenschade, blijkt uit een stresstest door kennisinstituut Deltares en provincie Zuid-Holland. Veel plekken komen onder water te staan. Het positieve nieuws: de kans op dodelijke slachtoffers is erg klein omdat de waterdieptes beperkt zijn.

De meerjarige proef met het wegvangen van uitheemse Amerikaanse rivierkreeften in de Krimpenerwaard lijkt effectief. Na twee jaar gericht en intensief kreeften vangen, groeien er weer onderwaterplanten in het pilotgebied, laat Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard weten.

In de nieuwe podcast ‘De toekomst van ons water’ laat H2O mensen aan het woord die het verschil maken in de waterwereld. In de eerste aflevering praat Wim Eikelboom met milieuwetenschapper en klimaatonderzoeker Marjolijn Haasnoot. Ze roept op tot meer leiderschap.

Een derde van de klanten van drinkwaterbedrijf Vitens gebruikt bij een kleine boodschap niet altijd de kleine spoelknop in het toilet. In een pilot heeft Vitens onderzocht of dit gedrag kan worden beïnvloed door de inzet van een wc-bespaarpakket. De resultaten zijn positief. De deelnemers aan het onderzoek zijn gestimuleerd om de kleine knop te gebruiken en doen ook meer hun best op het gebied van waterbesparing.

Iets meer dan de helft van alle dijktrajecten voldoet momenteel nog niet aan de strengere veiligheidseisen die gelden voor de verwachte situatie in 2050. Dat concluderen de waterschappen en Rijkswaterstaat na afronding van de eerste landelijke beoordelingsronde van de primaire waterkeringen.

Dit weekend leidde regenval tot wateroverlast in een deel van het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Plaatselijk liepen straten, percelen, kelders en woningen onder. Met Freek Jochems van Rivierenland kijken we terug en vooruit.

De vergunning voor garnalenvisserij in de Waddenzee liep eind vorig jaar af. Er geldt nu een tijdelijke gedoogbesluit (toestemming zonder vergunning) van negen maanden, in afwachting van een definitieve verlenging. Op verzoek van Rijkswaterstaat nam de Waddenacademie de Passende Beoordeling, een vereiste bij vergunningsverlening, onder de loep en trekt de conclusie dat in de huidige omstandigheden geen nieuwe vergunning mag worden verleend.

Na de overstromingen van vorig jaar in Zuid-Limburg hebben vijf natuurorganisaties de handen ineen geslagen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Via het Fonds Natuurkracht stellen ze geld beschikbaar voor initiatieven die de wateropvangcapaciteit in het gebied vergroten.

De waterpeilen in de Linge staan erg hoog. Dat geldt ook voor de polders in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Het treft volop maatregelen: alle gemalen draaien op volle toeren, extra pompen draaien mee op knelpunten.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft ten onrechte geweigerd om 'Ondernemend Water' op de kieslijst voor de komende waterschapsverkiezingen te plaatsen. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Nederland heeft vrijdag met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een voorstel ingediend om per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) te beperken in het kader van REACH, de chemicaliënverordening van de Europese Unie. Het restrictieverzoek moet de opmaat zijn tot een verbod op gebruik en productie van de stoffen.

Het algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft ingestemd met de nieuwe opzet van watercyclusbedrijf Waternet. De in de lange aanloop naar de besluitvormingsvergadering ingenomen stellingen werden niet meer verlaten: 10 AB-leden stemden tegen het voorstel van het dagelijks bestuur om de stichting te vernieuwen, 19 leden voor.

Wat is er meer nodig om de Peelvenen te beschermen tegen verdroging? Dat gaan de provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg de komende twee jaar onderzoeken. Ook stimuleren ze vrijwillige maatregelen. Zij hebben hiervoor een intentieovereenkomst gesloten.

De verkiezingen op 15 maart zijn voor de waterschappen een mooie aanleiding om bij jongeren onder de aandacht te brengen wat zij doen. De waterschappen zetten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs de democratiegame in, vaak in combinatie met gastlessen. In de game nemen de leerlingen als waterschapbestuurders lastige besluiten in actuele casussen over onder meer droogte en bouwen in erg laaggelegen gebied.

De fracties CDA, De Groenen, ChristenUnie, Bedrijven, de groep Quené en Renske Peters (Water Natuurlijk) in het algemeen bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) verzetten zich tegen het plan om watercyclusbedrijf Waternet voort te zetten als vernieuwde stichting. In de vergadering van het algemeen bestuur op 12 januari willen de partijen middels een motie, een initiatiefvoorstel én een amendement bereiken dat het voorliggende voorstel van het dagelijks bestuur van tafel gaat. 

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!