secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Waterschap Aa en Maas is begonnen met een proef om in een zogeheten bioreactor gevuld met houtsnippers drainagewater te zuiveren van stikstof. Bacteriën in de bioreactor zetten stikstof om in het niet schadelijke stikstofgas. Zo bevat het uitspoelende drainagewater minder stikstof en is daardoor minder belastend voor de kwaliteit van het water waarop wordt geloosd.

Vanwege de bodemdaling moeten gemeenten in het westen en noorden van het land jaarlijks meer dan 1,7 miljard euro extra uittrekken voor het onderhoud van wegen en rioleringen. Ook vraagt de aanleg van nieuwe woonwijken op slappe bodems om hogere investeringen vooraf. Die worden later wel terugverdiend.

De tarieven van de waterschapsbelasting gaan volgend jaar flink omhoog, vooral voor gezinnen met een eigen woning. Volgens de Unie van Waterschappen valt aan de verhoging niet te ontkomen, omdat waterschappen fors moeten investeren vanwege steeds grotere uitdagingen. Ook worden ingekochte goederen en diensten aanzienlijk duurder.

De Netherlands Academy of Engineering (NAE) heeft de eerste 62 fellows benoemd. Onder hen een aantal onderzoekers die verbonden zijn met de waterwereld: Cees Buisman (Wageningen University & Wetsus), Piet-Hein Daverveldt (Hoogheemraadschap van Delfland), Suzanne Hulscher (Universiteit Twente), Mark van Loosdrecht (TU Delft) en Jouke Velstra (Acacia Water en Fixeau). 

‘Wat-er werkt’, ‘wat-er speelt’, ‘wat-er belangrijk is’ met deze termen als leidraad startte Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een nieuwe campagne om medewerkers te werven. De campagne draait om het besef van urgentie en relevantie van het waterschapswerk.

STOWA werkt aan een methode waarmee water- en terreinbeheerders de ecologische toestand van wateren en de omliggende oevers beter kunnen verklaren: EBEO 2.0. Deze week start de aanbestedingsprocedure voor levende laboratoria, een nieuwe stap in het project.

Tijdens carnaval zal in het oosten van Brabant opvallend vaak een embleem van waterschap Aa en Maas voorbij komen. Het embleem, bedoeld om op het carnavalskostuum te plakken, is voorzien van de tekst ‘We moake oe de pis nie lauw, moar wel verrekes skon’.

Financieren van klimaatadaptatie is complex en vraagt om meer regie van de overheid. Dat is een conclusie van een onderzoek van consultancybureau Deloitte. Het adviesbureau presenteerde de studie op het Deltacongres, waar voor het eerst de financiële wereld nadrukkelijk aanwezig was. Niet zonder reden, want het besef dringt door dat klimaatrisico's ook gevolgen hebben voor banken en verzekeraars. En niet alleen dat, het risico bestaat dat klimaatverandering de sociale ongelijkheid vergroot.

Het eerste team van Waterbedrijf Groningen is bij de heren opnieuw nationaal kampioen geworden op de vijftiende editie van de Fitterijwedstrijden van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Zij zullen ons land volgend jaar in de Verenigde Staten vertegenwoordigen. De wedstrijden werden deze week gehouden op de vakbeurs Aquatech in de Amsterdamse RAI. 

In het voorprogramma van het Nationaal Deltacongres is gisteren in het Groningse Bierum de officiële eerste paal van de getijdenduiker de grond in gegaan. Daarmee is de bouw nu echt begonnen, nadat de afgelopen maanden al een waterdichte bouwkuip werd aangelegd. Die maakt het mogelijk dat in het stormseizoen wordt doorgewerkt. 

Op de grote internationale watertechbeurs Aquatech in de Amsterdamse RAI was er ook aandacht voor politiek. Met beursgeroezemoes op de achtergrond gingen Laura Bromet (GL/PvdA), Fahid Minhas (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Jan Swaag (BBB) en Marieke Koekkoek (Volt) met elkaar in debat over waterthema’s als waterkwaliteit, watergebruik en waterbeschikbaarheid. “Er is genoeg zoet water, we moeten het breder bekijken.”

Als we verder gaan met de huidige aanpak van dijkversterking, rivierverruiming, zandsuppletie en stormvloedkeringen is het technisch mogelijk om Nederland tot 3 meter zeespiegelstijging te beschermen tegen overstromingen. Maar dat vraagt wel ‘een blijvend grote inspanning en aanpassing in het ruimtegebruik’. En daar moet nu rekening mee worden gehouden bij de ruimtelijk herinrichting van Nederland. 

Met een uitgebreid voorproefje op de eindresultaten is tijdens een conferentie op Aquatech stilgestaan bij de afronding van het innovatieprogramma voor de verwijdering van microverontreinigingen - vooral medicijnresten - uit afvalwater. De uitdaging is nu om installaties op volledige schaal te realiseren die straks ook voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater. “Dat is dan de nieuwe bril waarmee we naar technieken kijken.”

Er zullen aanzienlijk meer kilometers aan primaire keringen versterkt moeten worden dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat om in totaal zo’n 2.000 kilometer, 500 kilometer meer dan de huidige opgave. Dit leidt tot een flinke kostenstijging. Hoeveel is nog onzeker, maar de beheerders gaan er vooralsnog van uit dat er circa 24 miljard euro nodig is voor het hele dijkversterkingsprogramma. Ruim meer dan nu beschikbaar is: 12,6 miljard euro. 

De Amsterdam International Water Week (AIWW) heeft zich laten inspireren door de Water Action Agenda van de dit jaar gehouden VN-Waterconferentie. Die actieagenda is erop gericht een boost te geven aan maatregelen om SDG6 (verzekerde toegang tot water en sanitatie voor iedereen) en andere watergerelateerde doelen van de VN tóch te halen. Op de AIWW wordt dat ingevuld met het motto 'Accelerate the Action'. De noodzaak daarvan wordt gevoeld en onderschreven, maar hoe krijg je het ook tussen de oren van politici? 

Het Circulaire Bagger Consortium is winnaar geworden van de WOW-prijs 2023. De Zuid-Hollandse partijen die hierin samenwerken, willen baggerspecie transformeren in hoogwaardige grondstoffen voor de bouwsector. De publieksprijs gaat naar het project Innovatie maaitechniek en vaartuignavigatie.

Burgerwetenschappers onderzoeken jaarlijks de kwaliteit van de kleinere Nederlandse wateren als deel van het project ‘Vang de watermonsters’. Uit dit onderzoek blijkt dat in 2023 bijna 80 procent van de wateren niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Om dat te veranderen roept Natuur & Milieu op tot strengere regels.

Joris Koornneef zal in elk geval de komende twee jaar fungeren als burgemeester van de Noordzee. Specifieker gezegd: Burgemeester van Jouw Noordzee. De functie hoort bij de landelijke campagne ‘Jouw Noordzee’ bedoeld om verhalen over de Noordzee dichter bij het publiek te brengen.

De Nederlandse watertechnologiesector is innovatief en internationaal toonaangevend, maar loopt in eigen land vast in een moeras aan achterhaalde wet- en regelgeving, bureaucratie en landbouwpolarisatie. Dat is de stelling waarmee netwerkorganisatie Water Alliance het verkiezingsdebat over watertechnologie aankondigt. Het 'Grote Watertechnologie Debat' wordt woensdag 8 november gehouden op de internationale vakbeurs Aquatech in de Amsterdamse RAI.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het voorkeursalternatief voor de versterking van de Vechtdijken klaar. Het waterschap kiest voor een aanpak waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de typische kenmerken van de dijken langs de regenrivier. Als alles volgens plan verloopt gaat vanaf 2027 de schop de grond in.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.