secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Waterschap Drents-Overijsselse Delta en kennisinstituut Deltares zijn begonnen met het tweede deel van de zogeheten opbarstproef bij het Reevediep in Kamperveen. Als de test duidelijk maakt dat de deklaag achter de dijk bij hoogwater veel meer stabiliteit geeft dan tot nu toe aangenomen, kunnen er honderden miljoenen euro’s worden bespaard op de verdere uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Per- and polyfluoroalkylstoffen (PFAS) komen in de Verenigde Staten in bijna de helft van het kraanwater voor. Dat blijkt uit een federale studie van de United States Geological Survey (USGS). Het onderzoek richtte zich op 32 afzonderlijke PFAS-verbindingen. De meest aangetroffen verbindingen waren PFBS, PFHxS en PFOA. Op het onderzoek volgde een wetsvoorstel om de PFAS-vervuiling van drinkwater aan banden te leggen.

Het Amsterdamse watercyclusbedrijf Waternet maakte veel fouten bij de berekening van de drinkwatertarieven voor 2023. Het is daarmee niet vast te stellen of de tarieven op een juiste manier tot stand zijn gekomen. Dat stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ook constateert de autoriteit dat de kwaliteit van de gegevens die Waternet aanlevert onvoldoende is, waardoor het toezicht wordt bemoeilijkt.

In reactie op de overstromingen door storm Hans, hebben de Noren overwogen om een deel van de dam bij de Braskereidfoss waterkrachtcentrale op te blazen. Het idee was om te voorkomen dat dorpen stroomafwaarts zouden overstromen door met een beperkte, gecontroleerde explosie de druk op de dam weg te nemen. Uiteindelijk besloten de Noren het niet te doen.

Uit nieuwe metingen van Hoogheemraadschap van Delfland blijkt dat sloten in de wijk Leidschenveen in Den Haag te hoge concentraties PFOS bevatten. De gemeten waarden liggen tussen de 9,5 en 13 nanogram PFOS per liter slootwater. Dat is aanzienlijk minder dan in de vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark die eerder door Delfland is afgesloten, maar ruim meer dan volgens de Europese norm voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) is toegestaan.

De grondwaterstanden zijn in heel Vlaanderen gestegen door de natte julimaand. Op 79 procent van de meetplaatsen zijn de peilen nu normaal, hoog of zeer hoog voor de tijd van het jaar. Voor de bodemverzadiging worden zelfs historisch hoge waarden opgetekend.

Collectief Rivierenland ontfermt zich over het agrarisch natuurbeheer op graslandpercelen in de Gelderse uiterwaarden langs de Maas. Met regelmatig begrazen en maaien wordt voorkomen dat de uiterwaarden dichtgroeien.

De droogtesituatie is door het druilerige weer zodanig verbeterd dat waterbeheerders nu over de hele linie normaal beheer voeren. In een aantal gebieden zijn er nog onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater. Dit geldt niet meer voor Zuid-Limburg waar het verbod vrijdag is ingetrokken.

De temperaturen van de oceanen hebben wereldwijd op 31 juli een recordhoogte bereikt: gemiddeld 20,96 graden Celsius. Dit blijkt uit gegevens van de Copernicus Climate Change Service. Het wateroppervlak van de oceanen is al sinds april erg warm, met onder meer verschillende mariene hittegolven in de Noordelijke Atlantische Oceaan.

In de oceanen drijft zo’n 3,2 miljoen ton plastic en dat is veel minder dan tot nu toe werd aangenomen. En jaarlijks komt er via rivieren, kusten en de visserij ongeveer 500 miljoen kg plastic bij. Ook dat is veel minder dan tot dusverre werd gedacht. Dat blijkt uit een artikel van onderzoekers van de Universiteit Utrecht dat vandaag is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Geoscience.

De Chinese hoofdstad Beijing kreeg na extreme regenval te maken met overstromingen. Om erger te voorkomen werd het water afgevoerd naar de provincie Hebei, waarvan grote delen tot woede van bewoners razendsnel onder water liepen. De ingreep legt de kwetsbaarheid van Beijing maar ook de nieuwe metropool Xiong'an bloot. De afvoersystemen houden geen gelijke tred met de snelle verstedelijking in China en de steeds extremere gevolgen van de klimaatverandering.

De afspraak om binnen het beleidsbeginsel ‘Water en bodem sturend’ prioriteit te geven aan het drinkwaterbelang als de leveringsplicht in het geding is, moet nu handen en voeten krijgen. Dat geldt ook voor de afgesproken doelen voor drinkwaterbesparing. Voorts: pas de WACC-regelgeving aan, verruim de mogelijkheden voor waterbesparend bouwen en neem extra maatregelen om de KRW-doelen voor drinkwaterbonnen te halen.

In het Europese Interreg-project Blue Transition werken 23 organisaties uit 6 landen rond de Noordzee samen aan de uitvoering van klimaatrichtlijnen. Ze zetten pilots op rond grondwater en bodem, die duidelijk moeten maken welke acties nodig zijn. Slim omgaan met zoetwater in de noordelijke kuststrook bijvoorbeeld.

Om de waterkwaliteit van de Hollands Ankeveense Plassen te verbeteren, bouwt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een nieuw gemaal. Dat moet ervoor zorgen dat fosfaatrijk water niet meer in de plassen terechtkomt, maar naar een andere plek in de polder wordt afgevoerd.

De voorbije julimaand is mondiaal gezien de warmste maand die ooit is gemeten. Daarentegen is er in eigen land sprake van ‘ouderwets’ zomerweer met normale temperaturen en vrij veel regen. De droogte neemt verder af.

Rioolwater stroomde vorig jaar meer dan 300.000 uur lang in de meest waardevolle natuurgebieden van Engeland en Wales. Dat stelt Unearthed, het onderzoekbureau van milieuorganisatie Greenpeace.

Er zijn veel vissen gestorven door een storing die zaterdag optrad bij rioolwaterzuiveringsinstallatie De Bilt en pas na het weekend werd ontdekt. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onderzoekt nu hoe het kan dat de rioolwaterzuivering zo lang niet werkte.

De hoogste PFAS-overschrijding in Nederland. Dat weinig benijdenswaardige etiket is op een sloot in Den Haag geplakt. Het zorgt voor onrust onder omwonenden. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de sloot inmiddels uit voorzorg afgesloten en nieuwe metingen uitgevoerd. Er wordt geadviseerd om voorlopig geen water te gebruiken voor moestuinen en ook niet in de sloot te zwemmen.

Waterschap Aa en Maas heeft een eigen bellenscherm ontwikkeld om de verspreiding van planten en fijn zwevend materiaal in sloten en beken tegen te gaan. Daarmee is nu een proef gestart bij gemaal Mierlo. Hier staat het weren van de schadelijke uitheemse plant watercrassula voorop.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.