secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het dijkversterkingsbeleid van minister Mark Harbers heeft een beperkte blik, gericht op dijken zo goedkoop mogelijk versterken tot 2050. De minister neemt daarbij de zogeheten meerlaagsveiligheid, het uitgangspunt van het waterveiligheidsbeleid, in de praktijk nauwelijks mee. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar de waterveiligheid in Nederland, weergegeven in het rapport Voorbij de dijk.

Waterschap Vechtstromen gaat negen Twentse rioolwaterzuiveringen aanpassen om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. Hier gelden extra strenge eisen voor de waterkwaliteit, omdat het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op kleine beken. De ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos ondersteunen het waterschap bij de moderniseringsslag.

Op de Waterbouwdag zijn de jaarlijkse Waterbouwprijzen uitgereikt in twee categorieën. Micha Starink en Joppe Vugts (Avans Hogeschool) wonnen in de categorie HBO met het project ‘Omgaan met rekeninnovaties bij dijkversterkingsprojecten’ en Maria Montijn (TU Delft) won in de universitaire categorie met een evaluatie van adaptieve manieren om overstromingsrisico’s te beperken.

In het voorjaar plantten onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en Universiteit Leiden ongeveer 3000 rijstplanten in een veengebied in de buurt van Leiden. Doel was te onderzoeken of polderrijst een haalbaar circulair alternatief voor veeteelt op veengrond is. De oogst was teleurstellend, toch spreken de onderzoekers van een succesvol experiment. Dat volgend jaar een vervolg krijgt.

Het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning voor het gebruik van glyfosaat met tien jaar te verlengen, heeft in de Europese Unie niet de vereiste stemmen voor of tegen gekregen. Over de verlenging wordt binnen een maand weer gestemd. Als dan opnieuw geen beslissende meerderheid voor of tegen het voorstel stemt, is het aan de commissie om de knoop door te hakken.

Het algemeen bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt een klankborgroep in om de in- en oprichting van de vernieuwde stichting Waternet intensief te kunnen volgen. In een aangenomen motie roept het algemeen bestuur op dat met een door Amsterdam gewenst nader ‘technisch onderzoek’ naar de nieuwe samenwerking, níet wordt voorgesorteerd op een harde splitsing van de watertaken. 

Uit nieuwe data van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) blijkt dat de concentraties nitraat in het ondiepe grondwater in het löss/leemgebied hoog zijn. Dat geldt ook voor zandgebieden met landbouw. In veengebieden zijn de concentraties barium en chloride in de afgelopen decennia gestegen, wat wijst op verzilting.

Om ook in de toekomst leveringszekerheid te kunnen borgen, onderzoekt Vitens de mogelijkheden van de IJssel als alternatieve drinkwaterbron. Samen met NX Filtration draait het drinkwaterbedrijf een pilot met capillaire nanofiltratie. “We hebben inmiddels extra zuiveringsstappen toegevoegd”, zegt Martijn Tas, procestechnoloog bij Vitens.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?