secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Ook langs de Nederlandse kust is nu een versnelde stijging van de zeespiegel te zien. Dat blijkt uit de nieuwe Zeespiegelmonitor van Deltares en het KNMI, waarvoor verbeterde analysetechnieken zijn gebruikt. Vier jaar geleden leek de zeespiegel voor onze kust nog minder snel te stijgen dan in de rest van de wereld.

Een extra ‘impuls’ moet ervoor zorgen dat Nederland in 2027 voldoet aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat zei minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat deze week in de Tweede Kamer. Gezien de beperkte resultaten tot nu toe leek die deadline nauwelijks nog haalbaar.

Henk Ovink is bezig aan zijn laatste klus als watergezant: de organisatie van de UN 2023 Water Conference in New York met Nederland als co-host. Voor H2O schrijft hij in een drieluik over zijn ervaringen voor, tijdens en na de top. Vandaag het laatste deel: hoe nu verder na de top?

Meer groen in en om de stad en een betere balans van het bodem- en watersysteem. Dat wil het kabinet bereiken met de landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Hierin staan doelen, prestatie-eisen en richtlijnen voor de thema’s overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit en bodemdaling. De maatlat schrijft geen specifieke maatregelen voor.

Het Waddenfonds steunt de bouw van een nieuwe Blue Energy installatie op de Afsluitdijk met 4,9 miljoen euro. De nieuwe energiecentrale is een vervolg op de proefinstallatie van REDstack op de dijk bij Breezanddijk waarmee energie wordt gewonnen bij het mengen en dan weer scheiden van zoet en zout water. Er komt nu een installatie met een productiecapaciteit van 16,5 kW.

Waar de laatste jaren het droogteseizoen meestal al droog begon, is dat nu niet het geval. Door een vrij natte herfst en winter is de uitgangssituatie goed. De grondwaterstanden zijn gemiddeld tot hoog voor de tijd van het jaar en kanalen, beken en sloten zijn in het algemeen op peil. Nieuw is dat Rijkswaterstaat meteen vanaf april een hoger peil in het IJsselmeer aanhoudt voor het creëren van een grote watervoorraad.

Op de VN Waterconferentie in New York lanceerde minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het samenwerkingsverband 'International Panel for Deltas and Coastal Areas' (IPDC). Het panel brengt regeringen, financiële instellingen, wetenschap en praktijk bij elkaar om klimaatadapatiemaatregelen op lokaal niveau te versnellen.

Regionale overheden en het Rijk herzien op dit moment het rivierenbeleid. ARK Rewilding Nederland (ARK) en het Wereld Natuur Fonds (WWF) grijpen deze beleidsherziening aan om te komen met een actieplan en een oproep: ‘natuur en waterveiligheid bijten elkaar niet’.

De zogeheten Circular Water Expert Group van netwerkorganisatie Water Alliance heeft tijdens de New York Water Week de 'Blueprint for circular water smart society' gelanceerd. De blauwdruk laat zien dat veilige circulaire waterbronnen in de stedelijke omgeving een snel te implementeren en slimme oplossing is om het gebruik van leidingwater en de afvoer van afvalwater met 20 tot 45 procent te verminderen.

Henk Ovink is bezig aan zijn laatste klus als watergezant: de organisatie van de UN 2023 Water Conference in New York met Nederland als co-host. Voor H2O schrijft hij in een drieluik over zijn ervaringen voor, tijdens en na de top. Vandaag deel 2: de conferentie zelf.

Afvalwaterzuivering staat wereldwijd in de top vijf van bronnen van methaanemissies. En hoewel dit in Nederland waarschijnlijk wat minder is, kan ook hier veel klimaatwinst worden behaald met maatregelen bij rioolwaterzuiveringen. Waterschappen hebben er sinds kort meer oog voor en streven naar een reductie met 80 procent van de uitstoot van methaan in de sliblijn.

Nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) en de landelijke waterschapspartij Water Natuurlijk zijn en blijven de grote winnaars van de waterschapsverkiezingen. Dat constateert de Unie van Waterschappen op basis van de definitieve uitslag. Het opkomstpercentage is vastgesteld op 53,1 procent, iets lager dan de 53,7 die vorige week werd genoemd.

Water is het centrale thema van de VN-waterconferentie die gisteren in New York is begonnen. Maar tegelijk gaat die over veel meer dan alleen water, benadrukten zowel VN-secretaris-generaal António Guterres als koning Willem-Alexander in hun toespraak bij de opening.

Jaarlijks moet er 8,56 miljard kubieke meter extra afvalwater worden behandeld om de VN-doelstelling SDG 6.3 te halen. Dat betekent dat er wereldwijd elk jaar 469 afvalwaterzuiveringsinstallaties bij moeten komen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van ABB Energy Industries.

Van nieuwe vormen van duinbeheer tot de aanleg van voedselbossen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen om natuur te verbeteren of zelfs voor nieuwe natuur te zorgen. Onderzoekers van de WUR roepen nu de hulp in van het publiek om een landelijk overzicht van zulke maatregelen te creëren.

Op Urk staat een gemaal, gevestigd in een Rijksmonument: gemaal Vissering. En omdat de motoren van dit gemaal aan vervanging toe waren, greep Waterschap Zuiderzeeland de gelegenheid aan om – naast de vervanging van de motoren - een renovatie uit te voeren en een visspassage aan te leggen.