secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het kabinet is ‘zeer kritisch’ over het in februari gepresenteerde actieplan van de Europese Commissie met als doelstelling een einde maken aan bodemberoerende visserij in beschermde gebieden. Dit schrijft minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil medicijnproducenten laten betalen voor het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater, maar wacht op de regeling die daarvoor is opgenomen in de nieuwe en nog niet van kracht geworden EU-richtlijn stedelijk afvalwater. Dit blijkt uit het antwoord van de ministers Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Ernst Kuipers van Volksgezondheid op de motie van de D66-Kamerleden Kiki Hagen en Tjeerd de Groot.

Rijkswaterstaat heeft het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer met vijf centimeter verhoogd tot een peil van -0,15 m NAP. Daarmee houdt de dienst 100 miljoen m3 extra zoetwater vast. De normale hoogte voor deze tijd van het jaar is -0,20 m NAP.

Frankrijk zet in op nieuw waterbeleid. President Emmanuel Macron kondigde het eind maart aan, met als belangrijk element waterbesparende maatregelen. In 2030 moet 10 procent van al het water in Frankrijk hergebruikt worden. Nu is dat nog minder dan 1 procent.

Particulieren gaan door onvoldoende kennis wel eens de mist in bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, bijvoorbeeld met een onnodig hoge dosering. Daarmee vormt het niet-professionele gebruik een risico voor de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater, blijkt uit onderzoek van CLM Onderzoek en Advies in opdracht van de provincies Drenthe en Overijssel. Er wordt aanbevolen om in een communicatiecampagne de nadruk te leggen op een positieve kernboodschap, zoals de promotie van chemievrije alternatieven.

Nederland kan in 2027 worden afgerekend op meer dan 100.000 doelen op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daaraan kan worden voldaan maar de opgave is complex en in de uitvoering zijn er nog stevige hobbels, schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Bij ongeveer 30 procent van de KRW-maatregelen voor de planperiode 2022-2027 kunnen belangrijke risico’s een tijdige realisatie in de weg staan.

Als het areaal grasland in Nederland afneemt door het stikstofbeleid, afbouw van derogatie en hoge grondprijzen zal dat een negatieve invloed hebben op de bodemkwaliteit, waterregulering, waterkwaliteit, bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit en CO2-opslag. Dat stelt het Louis Bolk Instituut in de uitgave ‘Grasland maakt het verschil’.

De Zuid-Limburgse gemeente Beekdaelen adviseert inwoners om voorlopig geen grondwater te gebruiken, omdat dit mogelijk verontreinigd is met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Er wordt nu uitgezocht of dat inderdaad zo is. Het drinkwater dat WML uit diep grondwater wint, is veilig.

De molens van Kinderdijk staan sinds 1997 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat 25-jarig jubileum wordt dit jaar met verschillende activiteiten gevierd, maar er zijn ook zorgen. Om het erfgoed voor de toekomst te behouden, ondertekenden zes betrokken partijen gisteren een samenwerkingsovereenkomst.

Een consortium van vijf partijen is deze maand begonnen met het uitwerken van het plan voor Rivierklimaatpark IJsselpoort. Dat moet het riviergebied tussen Arnhem en Giessen de komende tien jaar veranderen in een aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving met een goed bevaarbare IJssel.

Maak van alle uiterwaarden tussen de dijken van de grote rivieren natuur. Dat is de oproep van het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling. Beide natuurorganisaties breken een lans voor meer riviernatuur met het oog op het overheidsprogramma Integraal Riviermanagement, waarin plannen worden gesmeed om alle rivieren weerbaarder te maken voor klimaatverandering.

Deltares heeft de Integrale Grondwaterstudie Nederland uitgebracht. Hierin wordt een beeld geschetst van de bestaande en gewenste toestand van grondwater op landelijke schaal. De informatie kan helpen bij de uitwerking van het principe ‘water en bodem sturend’.

Het huidige scenario voor de uitbreiding van de waterwinning op de Twentse productielocatie Hammerflier kan geen doorgang vinden. Dat concluderen Vitens en de bestuurlijke partners op basis van onderzoek van ingenieursbureau Aveco de Bondt. Hieruit blijkt dat er een aanzienlijk risico op constructieve schade aan woningen in de omgeving is, als gevolg van de verlaging van het grondwaterpeil. Vitens gaat onderzoeken of dit risico kan worden weggenomen met andere maatregelen.

De dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat is vandaag van start gegaan. Bij de dijkversterking wordt zoveel mogelijk materiaal van de huidige dijk gebruikt. Voorts wordt emissieloos elektrisch materieel ingezet en gebruik gemaakt van hernieuwbare en fossielvrije HVO diesel, stelt het waterschap Noorderzijlvest. “Dit zorgt ervoor dat het waterschap de CO2-uitstoot tot 95 procent kan verminderen.”

De BoerBurgerBeweging en Water Natuurlijk willen niet samen deelnemen aan een coalitie bij Waterschap Rivierenland. Daarvoor vinden zij de inhoudelijke verschillen te groot. BBB gaat nu praten met andere partijen over samenwerking.

Bij de Puurwaterfabriek in Emmen loopt momenteel het pilot-onderzoek Bio-GAK, waarbij met een nieuwe methode medicijnresten en fosfaat uit rioolwater worden gehaald. De eerste resultaten zijn veelbelovend volgens de betrokken partijen. Veel geneesmiddelen worden grotendeels verwijderd uit rwzi-effluent.

De vraag naar drinkwater zal volgens een studie van het RIVM zeker tot 2030 stijgen. Hierdoor dreigen bij alle drinkwaterbedrijven tekorten te ontstaan, als er niets gebeurt. Op korte termijn is extra inzet van waterbronnen nodig. Daarvoor komt het Actieplan Leveringszekerheid drinkwater.

De grondwaterstanden bevinden zich door de bank genomen op een normaal niveau bij de start van het droogteseizoen. Alleen op een aantal plekken in vooral het oosten en zuiden van het land is het nog aan de droge kant. Dat blijkt uit de droogtemonitor voor grondwater van ingenieursbureau Aveco de Bondt. Dat de situatie nu na een natte winterperiode is genormaliseerd, biedt echter geen zekerheid voor een volgende keer.

De 15e editie van Aqua Nederland heeft 6.200 bezoekers getrokken. Beursorganisator Easyfairs is tevreden over de opkomst en de waardering van bezoekers en exposanten. “Met beoordelingen van 7,6 vanuit exposanten en 7,7 vanuit bezoekers kijken we zeer positief en trots terug op drie succesvolle beursdagen”, zegt accountmanager Esther Rodenburg van Aqua Nederland.

De waterschappen krijgen meer mogelijkheiden om het zogenoemde profijtbeginsel toe te passen (wie profijt heeft, betaalt) bij de waterschapsheffingen. Dit staat in het wetsvoorstel waterschapsheffingen, waarmee het kabinet vandaag heeft ingestemd. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft het wetsvoorstel ingediend.