Colors: Blue Color

Bomen kunnen uitstekend golven dempen. Dat stellen de instituten Deltares, TU Delft en NIOZ na onderzoek op basis van proeven in de Deltagoot. Daarin werd in 2018 een bos van knotwilgen geplaatst. De bomen hebben tijdens de golftests in de goot nauwelijks schade opgelopen, terwijl ze golven dempten. De studie biedt inzicht in hoe bomen het beste kunnen worden ingezet voor waterveiligheid, aldus de onderzoekers.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) werkt aan een ‘nationale maatlat’ voor klimaatadaptief bouwen. Die wil hij gebruiken bij de plannen voor de circa 1 miljoen woningen die nodig zijn om het woningtekort op te lossen. Volgens de minister zijn de criteria nu niet duidelijk.

Belgische boterkuipjes in de Biesbosch en Duitse drankkratten langs de Rijn. Het afval dat de onderzoekers van Schone Rivieren na de overstromingen van afgelopen zomer in Nederland aantroffen, laat volgens hen duidelijk zien dat ons land "het afvalafvoerputje van Noordwest-Europa" is.

Dunea gaat in een pilot drie jaar lang uitproberen of brak grondwater uit de Scheveningse duinen geschikt is voor de productie van drinkwater. Hiermee wil het Zuid-Hollandse waterbedrijf twee vliegen in een klap slaan. Niet alleen kan brak grondwater uitgroeien tot een waardevolle nieuwe bron, ook wordt de zoetwatervoorraad onder de duinen vergroot.

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zitten in het drinkwater in Vlaanderen, blijkt uit onderzoek van de waterbedrijven op verzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het gaat om heel lage concentraties. Nergens wordt de Europese drinkwaternorm overschreden.

Minister Rob Jetten van Klimaat heeft in Zwolle de zogeheten Smart Energy Hub op bedrijventerrein Hessenpoort ‘symbolisch’ in werking gesteld. De rioolwaterzuivering Hessenpoort van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) is belangrijk onderdeel van de hub. Met pure zuurstof die als restproduct vrijkomt bij het maken van groene waterstof in de nieuwe waterstoffabriek op het bedrijventerrein, wordt het actief slib in de rwzi belucht. Door deze toepassing kan er veel energie worden bespaard op de beluchting in het zuiveringsproces. 

Waakzaamheid blijft geboden. Dat is de boodschap die waterschap Hollandse Delta wil uitdragen met het vandaag gepubliceerde boekje Vergeet nooit het Water over de Watersnoodramp in 1953. Dit wordt gratis beschikbaar gesteld.

De Telegraaf, NRC, de Volkskrant, Hart van Nederland en verschillende regionale media besteedden vrijdag aandacht aan de onorthodoxe actie van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om tienduizenden vissen te redden in Enkhuizen. De actie lijkt geslaagd en het hoogheemraadschap kijkt verwonderd terug.

Hoe zorgen we voor voldoende water in Limburg, nu en in de toekomst, voor alles en iedereen? Met deze vraag gaat de tweede Water Innovation Challenge van start. ‘Studenten denken out-of-the-box. De challenge is daarnaast een manier om opleiders en studenten in contact te brengen met de watersector.’

Rijkswaterstaat sluit ‘zo goed als zeker’ de Hollandsche IJsselkering en Haringvlietsluizen en ‘waarschijnlijk’ de Oosterscheldekering en Ramspolkering. Rijkswaterstaat sluit de keringen vanwege het hoge water dat wordt verwacht als gevolg van de noordwesterstorm 'Corrie' die over het noorden van Nederland raast.

De kleinschalige (package) Nereda-installatie van Royal HaskoningDHV heeft de Vernufteling gewonnen. De vakjury van de ingenieursprijs is onder de indruk van de mogelijkheden die de installatie biedt om flexibiliteit aan te brengen in de bestaande 'starre afvalwatersystemen' en om droogte te bestrijden in het buitengebied.

De vervuiling van het milieu door chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen en microplastics stopt niet bij de landsgrenzen en daarom is een aanpak op wereldschaal vereist. De Nederlandse drinkwaterbedrijven roepen staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) op zich tijdens de komende VN-vergadering in Kenia aan te sluiten bij een resolutie met deze boodschap.

Op elf plekken in de IJssel worden de komende tijd in totaal 74 dode bomen verankerd. Dood hout brengt het leven terug in de rivier doordat het inheemse soorten aantrekt, zo is uit een eerdere pilot van Rijkswaterstaat gebleken. Ook in andere Nederlandse rivieren is of wordt daarom rivierhout geplaatst.

De komende jaren kan de geothermiesector een sterke groei doormaken, want er staan zo’n zeventig projecten in de planning. Hiervoor is het volgens Geothermie Nederland wel nodig om vergunningen sneller te verlenen en de subsidieregeling SDE en de Mijnbouwwet aan te passen.

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag Zeesluis IJmuiden officieel geopend, nu de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis is geschikt voor enorme zeeschepen en heeft ook een waterkerende functie. Met een innovatief systeem wordt voorkomen dat zout water vanuit de Noordzee binnendringt.

Ruim honderd gemeenten hebben afgelopen jaar meegedaan aan de eerste editie van de Groene Stad Challenge. Gemiddeld bestaat 44 procent van hun oppervlak uit bomen, struiken en gras, maar dat kan nog veel meer worden. Rijswijk in Zuid-Holland is uitgeroepen tot groenste stad en Bloemendaal tot groenste dorp.

Het aantal gevangen muskusratten blijft dalen. In 2021 kregen de bestrijders van de waterschappen er 44.995 te pakken. Dat is 6 procent minder dan in het jaar daarvoor. Wel waren er iets meer vangsten van beverratten, voornamelijk langs de Duitse grens.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelde een portaal waar landbouwers advies krijgen over het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit. Ook is ondersteuning beschikbaar bij het aanvragen van subsidies en kunnen agrariërs via het portaal een gratis coach aanvragen.

Waterschap Vechtstromen en onderzoeksinstituut Deltares starten in Twente een onderzoek naar de maaiveldafvoer, regenwater dat niet in de bodem infiltreert. “We willen de omvang in kaart brengen en beter begrijpen welke factoren bepalend zijn.”

Met een geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak wil het nieuwe kabinet alsnog de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) halen. De aanpak is een aanvulling op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat bij uitvoering niet voldoende zal zijn om de kwaliteitsdoelen voor met name het oppervlaktewater te realiseren. 

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.
Afsluiten van de Nieuwe Waterweg met zeesluizen (Plan Spaargaren) zal de riviersedimentstroom naar het zuidwesten voeren. Daar is behoefte aan sediment. Het baggeren in de binnengelegen (oude) Rotterdamse havens wordt daardoor tot een minimum beperkt. Zeewaartse afhandeling van schepen (containertransferia) op de Maasvlakten maken tevens dat de Nieuwe Waterweg mag verondiepen. Binnenvaartschepen hebben immers een geringe diepgang. Bovendien wordt het rivierpeil dankzij zeesluizen meer beheersbaar.

Wil Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer
Interessant artikel en mooi initiatief.. wel jammer dat er meerdere keren over waterpomp gesproken wordt terwijl het warmtepomp is.
Redactie: dank, is gecorrigeerd.
Energetisch mooi maar hoe worden de kosten binnen de perken gehouden, zodat de “gewone” burger het nog kan betalen? Hoe bedrijfszeker is de installatie en het net?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!