secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Te veel, te weinig of te vies: wereldwijd nemen de problemen met water toe. Lange tijd werd op mondiaal niveau niet gesproken over oplossingen, maar nu gebeurt dat wel. In New York wordt voor het eerst in bijna 50 jaar onder de vlag van de Verenigde Naties een waterconferentie gehouden, met Nederland als co-host. Doel is om de UN 2023 Water Conference af te sluiten met een Water Action Agenda die een vervolg moet krijgen in bestaande procedures van de VN.

Henk Ovink is bezig aan zijn laatste klus als watergezant: de organisatie van de UN 2023 Water Conference in New York met Nederland als co-host. Voor H2O schrijft hij in een drieluik over zijn ervaringen voor, tijdens en na de top. Vandaag deel 1: de aanloop.

Als de wereldleiders zich op 22 maart in het VN-hoofdkwartier verzamelen voor de grote VN 2023 Waterconferentie, heeft New York City er al vier waterdagen op zitten. Van 18 tot 24 maart vindt hier de New York Water Week plaats, een podium voor iedereen die ook buiten de VN-muren wil bijdragen aan de Water Action Agenda.

Parallel aan de waterconferentie van de Verenigde Naties in New York houdt TU Delft twee ‘side events’. “We willen activeren en we willen laten zien welke bijdrage de wetenschappelijke wereld kan leveren aan het oplossen van internationale watervraagstukken.”

Wereldwijd is een radicaal ander beleid nodig om de water- en klimaatproblematiek aan te pakken. Het functioneren van het watersysteem moet het uitgangspunt worden voor alle ontwikkelingen in rivierstroomgebieden, delta’s en kusten, droogtegebieden en steden, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een vandaag verschenen rapport.

De meeste partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen (66 procent) schenken in hun verkiezingsprogramma geen aandacht aan cybersecurity. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau voor informatiebeveiliging Legian.

De algemene waterschapspartij AWP voor water, klimaat en natuur doet deze keer ook mee aan de provinciale verkiezingen. In zes provincies staat de partij op de lijst. Met de verbreding richt AWP zich als eerste politieke partij op het ‘regionale middenbestuur’. "Wij worden in de provincies het geweten van water, klimaat en natuur."

Het Drentse drinkwaterbedrijf WMD roept partners als de provincie, waterschappen, natuurorganisaties, industrie en landbouw op om de waterhuishouding in de provincie verbeteren. Die optimalisering is nodig om de drinkwatervoorziening in de toekomst veilig te stellen. “We zien als drinkwaterbedrijf dat we ons best moeten doen om ook in de toekomst voldoende drinkwater te leveren aan een groeiende bevolking en de vraag vanuit de industrie.”

In Schieland en de Krimpenerwaard vormt de uitstoot van schadelijke stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen en mest een probleem voor de waterkwaliteit in vooral de glastuinbouwgebieden in de gemeenten Lansingerland en Zuidplas. In de Krimpenerwaard heeft de afname van waterplanten een negatief effect op de waterkwaliteit.

Waterschap Aa en Maas heeft de nieuwe PACAS-installatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Oijen officieel in gebruik genomen. De full scale PACAS-installatie is de tweede in Nederland. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wees er bij de opening op dat er nog 60 miljoen euro in de pot zit van de bijdrageregeling voor zuivering van medicijnresten. ”Mijn oproep aan de waterschappen is: maak er gebruik van.”

In een gezamenlijke verklaring eisen de regionale overheden in Groningen, waaronder twee waterschappen, dat de provincie na jaren van aardbevingsleed 'recht wordt gedaan'. Ze roepen de Tweede Kamer op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over te nemen.

De eerder beloofde voortstuwers ten zuidwesten van Emmeloord komen er definitief niet. Het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft deze week besloten het projectplan in te trekken. De voortstuwers waren bedoeld om wateroverlast voor agrariërs te verminderen.

Waterschap Drents Overijssels Delta gaat de stadsdijken in Zwolle versterken. Het algemeen bestuur stemde unaniem in met het project, ondanks de zorgen die er zijn over de financiële gevolgen van de extreem dure dijkversterking voor het waterschap. De fracties in het bestuur lieten het belang van de veiligheid, een primaire taak, zwaarder wegen dan de financiële risico's voor het waterschap.

Om water en bodem voorop te stellen bij ruimtelijke ontwikkeling, moet je luisteren naar wat water en bodem ons te vertellen hebben. Vanuit deze gedachte is het nieuwe platform onderWATERwereld een campagne gestart die een relatie heeft met de waterschapsverkiezingen. Hierin worden ‘onderbelichte waterverhalen’ verteld.

De waterschapslasten voor huurders zijn jaarlijks met gemiddeld 3,9 procent omhooggegaan tussen 2019 en 2023, terwijl de lasten voor huishoudens met een koopwoning elk jaar toenamen met gemiddeld 4,5 procent. Het beeld wordt sterk beïnvloed door de flinke stijging van de waterschapsheffingen in 2023: 8,2 procent voor huurders en 8,5 procent voor bezitters van een eigen huis.

In de Friese rioolwaterzuiveringen worden nog veel chemische stoffen geloosd, waaronder verboden bestrijdingsmiddelen. Maar ook geneesmiddelen als oxazepam en diclofenac worden in hoge concentraties aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de middelen imidacloprid, diazinon en fipronil. Dit stelt Wetterskip Fryslân vast na anderhalf jaar onderzoek naar het effluent van tien rwzi’s.

De droge zomer van 2022 heeft niet geleid tot meer schademeldingen door grondwateronttrekkingen. Wel wordt het steeds lastiger om onderscheid te maken tussen schade als gevolg van de klimaatverandering en schade die is ontstaan door grondwateronttrekking. Dat schrijft de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) in haar jaarverslag over 2022.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat het plan voor de aanvoer van water naar het gebied Vechterweerd Noord uitvoeren. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft hiervoor groen licht gegeven. De werkzaamheden zijn voor de zomer klaar.

Het is voor 63 procent van de Nederlanders onduidelijk wat de voornaamste onderwerpen bij hun eigen waterschap zijn. Als mensen wel goed op de hoogte zijn van de taken, vinden zij bijna allemaal dat het werk van het waterschap belangrijk is.

De watersector staat voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld door klimaatverandering, digitalisering en veranderingen op de arbeidsmarkt. Deze transitie is voor Margot Kwee, initiatiefnemer van de Coalitie Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid (DIG) in de watersector, aanleiding om de watersector op te roepen te versnellen op het gebied van diversiteit en inclusie.