secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Met het huidige beleid gaat Nederland de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) niet halen. Een doortastender aanpak is dringend noodzakelijk, maar zelfs dan wordt de deadline van 2027 overschreden. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Goed water goed geregeld’.

De waterschappen Aa en Maas en Rijn en IJssel hebben een nieuw dagelijks bestuur. In Brabant hebben Water Natuurlijk de fracties Geborgd (Landbouw en Natuur), VVD en PvdA een bestuursakkoord bereikt. In Gelderland trekken BBB, Water Natuurlijk, VVD en Geborgd (Landbouw) de kar.

Het aantal medewerkers in de sector waterschappen is met 5,2 procent gegroeid tussen 2020 en afgelopen jaar. Dit blijkt uit de HR-monitor 2022 die A&O fonds Waterschappen heeft gepubliceerd. Zorgpunten zijn dat een deel van de vacatures moeilijk kan worden vervuld en het ziekteverzuim is toegenomen.

Het paradoxale spanningsveld tussen waterbesparing en financiële gezondheid, daar zit Vitens nu middenin. Directievoorzitter Jelle Hannema duidt de huidige ontwikkelingen en de richting die het drinkwaterbedrijf is ingeslagen. “Er is sprake van een drieslag: vanuit de huidige positie meer drinkwater winnen, doorlopend water besparen en water winnen in een heel ander duurzaam en gezond watersysteem.”

Waterschap Hollandse Delta gaat extra voorwaarden stellen aan de afvoer van met PFAS vervuild grondwater bij projecten zoals nieuwbouw of vervanging van riolering. Het gaat om grondwater dat bij werkzaamheden vrijkomt en uit de bouwput moet worden weggepompt. Hollandse Delta stelt de beleidsregel in als aanvulling op landelijke wetgeving en is daarmee de eerste, aldus het waterschap. 

De afgelopen jaren is een stevig fundament gelegd voor de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water volgens een evaluatierapport. Zo komt bij steeds meer rioolwaterzuiveringsinstallaties er een aanvullende zuiveringsstap. De betrokken partijen gaan een nieuwe uitvoeringsagenda opstellen met de bedoeling om de ketenaanpak te versterken.

De Stichting Droogteschade Waterwinning (SDW) bereidt een massaclaim voor tegen drinkwaterbedrijven. 1.400 agrariërs hebben zich bij deze claim aangesloten. De dagvaarding zal volgens SDW deze zomer gereed zijn, maar de stichting hoopt op een schikking.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) waarschuwt dat de kans toeneemt dat later dit jaar het natuurverschijnsel El Niño zich gaat ontwikkelen. Dit zou de weers- en klimaatpatronen in veel regio's van de wereld beïnvloeden met waarschijnlijk hogere temperaturen tot gevolg.

In en rond Den Bosch zal volgens de huidige klimaatscenario’s in 2050 behoefte zijn aan ruimte om 36 miljoen kubieke meter water op te vangen. De waterschappen Aa en Maas en De Dommel verkennen nu 11 maatregelen om water vast te houden, te bergen of af te voeren.

De invloed van de droogte op nitraatconcentraties in uitspoelend water onder landbouwbedrijven lijkt af te nemen. Dat stelt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van cijfers over 2021. Op löss- en kleigronden namen de concentraties af, maar op zandgronden stegen deze nog. Op löss- en zandgronden zitten de gemiddelde concentraties bovendien nog boven de Europese norm van 50 mg/l nitraat.

“Rioolwaterzuiveringen zijn een schatkist van zoet water. Daar kun je meer mee dan nu gebeurt”, zegt Ton van Remmen, ceo van het waterzuiveringsbedrijf Van Remmen UV Technology in Wijhe. “Dan is het toch merkwaardig dat we bezig zijn met meer water uit de bodem pompen, omdat we een tekort hebben aan drinkwater?”

Op 1 mei ging het zwemseizoen officieel van start. Enkele weken daarvoor, tijdens de Landelijke Zwemwaterdag discussieerden vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterbeheerders over de gevolgen van klimaatverandering op zwemwaterlocaties. De conclusie: er zijn meer zwemplekken nodig.

Sinds bijna twee weken is een terrein van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Utrecht gekraakt. Het waterschap wordt hierdoor naar eigen zeggen belemmerd in de uitvoering van haar wettelijke taken. De politie wilde het terrein niet ontruimen en gesprekken met de krakers leverden niets op. Het waterschap heeft daarom een kort geding aangespannen.

Zondag 14 mei herdenkt het Hoogheemraad van Schieland en de Krimpenerwaard dat graaf Floris V 750 jaar geleden de akte van oprichting ondertekende. Dat wordt de hele maand mei gevierd met een reeks activiteiten die ook vermeld worden op een interactieve kaart die het hoogheemraadschap voor het jubileum maakte.

Met een aangepast beheer bieden slaperdijken in het noordelijk kustgebied volop kansen voor bedreigde soorten. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de pilot ‘Natuurrijke slaperdijken Groningen’. Al na twee jaar was het aantal muizen, broedvogels en insecten flink toegenomen.

De productie van aardwarmte krijgt een boost door de toekenning van een exploitatiesubsidie van in totaal bijna 2 miljard euro. Daarmee kunnen volgens brancheorganisatie Geothermie Nederland minstens achttien nieuwe projecten worden ontwikkeld.

Een ruime meerderheid van de Limburgers is volgens een enquête onvoldoende voorbereid op een noodsituatie door extreme wateroverlast, zelfs zij in het verleden hierdoor directe schade hebben geleden. Veel inwoners zijn ontevreden over de informatievoorziening vanuit de overheid.

De plannen van de Griekse zuivelproducent Fage om op het bedrijventerrein Riegmeer in Hoogeveen een yoghurtfabriek te bouwen, stuit op bezwaren. De milieuorganisatie MOB gaat de vergunningaanvraag aanvechten op grond van onder meer de Kaderrichtlijn Water (KRW), kondigt MOB-voorzitter Johan Vollenbroek op Twitter aan.

De Hoorn van Afrika kampt sinds 2,5 jaar met een extreme droogte. Uit onderzoek van de World Weather Attribution waaraan Nederlandse wetenschappers meewerkten, blijkt dat dit mede het gevolg is van de door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Hierdoor is de droogte veel sterker en ook veel waarschijnlijker – honderd keer volgens een conservatieve schatting – geworden.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.