secundair logo knw 1

Het algemeen bestuur van Delfland tijdens de vergadering over de nieuwe zuivering Vergulde Hand

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap van Delfland heeft groen licht gegeven aan de verdere ontwikkeling van de nieuwe afvalwaterzuivering Vergulde Hand. De zuivering moet ‘het pronkstuk’ worden van het hoogheemraadschap. Ontwikkeling en bouw zijn een uitdaging: awzi Vergulde Hand, die in 2030 in bedrijf moet zijn, moet aan een breed scala aan zuiveringseisen voldoen, maar ook ruimte bieden voor aanpassingen in de toekomst.

Het algemeen bestuur van Delfland stemde vorige week in met de uitgangspunten voor de 'waterzuivering van de toekomst'. In het debat kreeg een motie van AWP om ozon te schrappen van de lijst ‘niet verder te onderzoeken zuiveringstechniek’ en deze toe te voegen als variant op de voorziene PACAS-installatie, niet voldoende steun. Belangrijke reden om de motie niet te steunen: huiver voor het bromaatprobleem.

Toch had het pleidooi om ozon als nazuiveringstechniek niet op voorhand af te schrijven wel zin, want hoewel het dagelijks bestuur de motie ontraadde, zegde heemraad Robert Tieman wel toe de ozon-stap te willen onderzoeken als PACAS niet tot de gewenste zuivering leidt.

Een motie van Water Natuurlijk om de nieuwe awzi op duurzaamheid en circulariteit te laten toetsen aan de hand van een ‘internationale onderkende waarderings- en certificeringsmethode’ werd aangehouden.

Sluitstuk
De besluitvorming in het algemeen bestuur was het sluitstuk van uitgebreid bestuurlijk overleg over de uitgangspunten van de nieuwe zuivering op bedrijventerrein Vergulde Hand West. Die zijn nu vastgesteld, evenals het beoordelingskader dat wordt gebruikt om te komen tot een voorkeursalternatief.

De vervanging van de huidige awzi De Groote Lucht is al lang in voorbereiding. Vorig jaar kwam realisatie een stap dichterbij toen de gemeente Vlaardingen en het hoogheemraadschap conceptafspraken maakten over de bouw en inrichting van de nieuwe zuivering. Deze hadden onder meer betrekking op aanvullende eisen voor de geur- en geluidbelasting van de installatie. Die belasting is een zorg van omwonenden, maar mag, zo stelt de gemeente, ook ontwikkelingen in de omgeving niet beperken.

Bij de inrichting van de zuivering houdt Delfland ook rekening met de herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater van de Europese Unie, die naar verwachting dit jaar van kracht wordt en vanaf 2035 nieuwe eisen stelt aan het effluent. Delfland gaat voor het zuiveren van het afvalwater uit van de normen zoals vastgelegd in het concept van de stedelijke richtlijn: N (stikstof) = 6 mg/l, P (fosfor) = 0,5 mg/l en 80 procent medicijnrestenverwijdering (ten opzichte van het influent).

Nieuw Waterland
In de zomermaanden worden de stikstof- en fosfornormen nog wat aangescherpt. Dat is een gevolg van deelname aan het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, een regionaal initiatief gericht op verbetering van natuur en recreatie, waaraan het hoogheemraadschap een bijdrage levert met effluent dat de natuur voedt in de (droge) zomermaanden, maar ook de kwaliteit van het water in zwem- en surfwater de Krabbeplas verbetert. Om aan die verplichting te voldoen, staat het hoogheemraadschap voor de opgave om in de zomermaanden dagelijks 30.000 m3 effluent te leveren met een stikstofconcentratie van 2,2 mg/l en fosfor van 0,15mg/l.

Naast de eisen aan het effluent moet bij het ontwerp en de bouw van de zuivering ook rekening worden gehouden met de ambitie van het hoogheemraadschap zelf om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat bij het zuiveren van het afvalwater de emissie van broeikasgassen (lachgas, methaan, CO2) moet worden geminimaliseerd. In dat kader is het zaak om het gebruik van hulpstoffen (zoals chemicaliën) zoveel mogelijk te reduceren en zelf te maken.

Afvalstromen
Nog een eis: minimaliseren van afvalstromen. Die opgave is een gevolg van de ambitie van het hoogheemraadschap om in 2050 100 procent circulair zijn. Dit uitgangspunt leidt er toe dat op de nieuwe zuivering slib zal worden vergist en omgezet in biogas. Voor andere afvalstromen als zand en vet ziet het hoogheemraadschap (nu) nog geen circulaire oplossingen.

Naast verminderen van afvalstromen, zet Delfland ook in op terugwinnen van grondstoffen. “Voor de nieuwe zuivering in 2030 is het misschien nog niet van toepassing, maar in de loop richting 2060 zal de nieuwe zuivering hier zeker een bijdrage aan moeten kunnen leveren.”

Capaciteit
Voor de capaciteit van de nieuwe zuivering wordt nu uitgegaan van maximaal 400.000 vervuilingseenheid (v.e.) in 2060. Dat is aanzienlijk meer dan de huidige capaciteit van De Groote Lucht die 260.000 v.e. bedraagt maar van tijd tot tijd al niet toereikend blijkt te zijn. Met de vergrote capaciteit houdt het hoogheemraadschap rekening met groei van bevolking en bedrijven. De hydraulische capaciteit van de nieuwe zuivering bedraagt 16.000 m3/u. Hierbij gaan de plannenmakers ervan uit dat hemelwaterafvoer wordt afgekoppeld.

Deze uitbreiding van de capaciteit moet gepaard gaan met minimalisering van energiegebruik. Reden is dat Delfland in 2025 energieneutraal wil zijn. Dat betekent dat energie die op de nieuwe awzi wordt opgewekt, gebruikt wordt voor de zuivering zelf. “Daarna wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om restwarmte en andere vormen van energie (denk aan energie uit zonnepanelen) te delen met andere partners”, staat in de nota uitgangspunten.

Kosten
Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief moeten de plannenmakers ook op de centen letten, want bij de beoordeling wordt een voorkeursalternatief getoetst aan kosten (investering en levenscyclus). Een aspect dat in het algemeen bestuur kritisch zal worden bezien, getuige de waarschuwing van Ton van Winden (ongebouwd) vorige week in de vergadering van het algemeen bestuur: "Let op de kosten! Als we alle toepassingen willen die mogelijk zijn, dan loopt het gierend uit de hand. Wij kijken daar met zorg naar."  

Daarnaast moet rekening worden gehouden met aanpassingen in de toekomst. Dan gaat het onder meer om: opwerken van roostergoed en zand, terugwinningstechnologieën voor fosfaat en stikstof en opwerken van vetzuren tot PHA (grondstof voor bioplastics). Maar ook om zuivere zuurstof als bijproduct van de productie van waterstofgas en omvormen van de zuivering naar een continu korrelslibsysteem (Harkos). 


UPDATE 25/04
Op 23 april tekende Delfland een samenwerkingsovereenkomst met de ingenieurscombinatie Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV voor de ontwikkeling van de waterzuivering.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Arie van LitDank Arie voor jouw steun. Tja, anderen komen op voor 'ons land'. Ik voor ook mijn water, ook mijn milieu, ook mijn bodem, ook mijn natuur. Iemand moet het doen. 
@Elsa Loosjes (zeer geïnteresDat gaat heel lang duren. En dat is ook de bedoeling van dit boerenbruin rechtse kabinet. Stel je voor dat we de problemen zouden oplossen, wat moeten ze dan? Wie stemt er dan nog op hen? 
Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen.