Colors: Blue Color

Waterschap Noorderzijlvest noemt het zelf een historisch besluit: de komende jaren wordt 190 miljoen uitgetrokken voor de waterveiligheid in Noordwest-Groningen. Gisteravond gaf het algemeen bestuur, op de valreep voor de verkiezingen, groen licht voor twee projecten bij Zoutkamp en Lauwersoog.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zet met de campagne Het Brakke Trio de schijnwerper op de ecologische waterkwaliteit van de grachten in Amsterdam. Hiervoor wordt aandacht gevraagd aan de hand van het verhaal van de baars, de bot en de haring. De bedoeling is dat de campagne jarenlang gaat duren.

Annelore Roelofs stopt als algemeen directeur van Waternet. Ze heeft nog geen jaar leidinggegeven aan het Amsterdamse watercyclusbedrijf, dat als nieuwe stichting wordt voortgezet. De bestuurlijke besluitvorming daarover laat ook zijn sporen na in het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Wereldwijd is er de laatste drie eeuwen door menselijk ingrijpen minstens 3,4 miljoen vierkante kilometer aan wetlands verloren gegaan, blijkt uit een internationaal onderzoek waaraan de Universiteit Utrecht meewerkte. Het is een fors verlies maar wel kleiner dan tot nu toe werd gedacht. Er zijn aanzienlijke regionale verschillen.

Door op een goede manier maatregelen en instrumenten te combineren is drinkwaterbesparing mogelijk, volgens een verkenning die Berenschot uitvoerde in samenwerking met Arcadis. Zo is voor huishoudens onder meer het opslaan en gebruiken van hemelwater en het gebruik van huishoudwater interessant. De effectiviteit van financiële en fiscale instrumenten voor waterbesparing is onzeker, al kunnen zij wel een besparingsaanpak versterken.

Tijdens de najaarsmeting van het initiatief Schone Rivieren zijn gemiddeld 163 stuks afval per 100 meter rivieroever aangetroffen, ongeveer hetzelfde aantal als in eerdere jaren. Plastic folies en stukjes piepschuim voeren de boventoon. Ook werden ‘opvallend veel’ sigarettenfilters geturfd. Een peuk kan tot 1.000 liter rivierwater vervuilen.

De waterschappen gaan met een landelijke campagne kiezers stimuleren om op 15 maart ook het stembiljet voor de waterschapsverkiezingen in te vullen. Er komen landelijke reclamespotjes op radio en tv en op social media (Tiktok, Instagram en Facebook) willen de waterschappen met filmpjes onder de noemer ‘de slimste plens’ jongeren bereiken.

Waterschap Hollandse Delta test dit jaar op drie plekken oeverbeschoeiingen van wilgentenen met een jute textiel. ‘Dit past in een trend om zoveel mogelijk te werken met natuurlijk en hernieuwbare materialen.’

Bij topsport hoort in toenemende mate wetenschap. Over schaatsen wordt weleens gezegd dat de snelheid voor 80 procent bepaald wordt door de sporter en voor 20 procent door het ijs. En het begrijpen en verbeteren van de factoren die de ijskwaliteit beïnvloeden, dat is het doel van een nieuw onderzoeksproject van Wetsus.

Het zuiveren van afvalwater op de rioolwaterzuivering in Echten is verstoord door een lozing met giftige stoffen. Door de lozing zijn water zuiverende bacteriën gedood. Als gevolg daarvan werkt de zuivering niet goed meer, meldt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Een ‘klimaatbuffer’ in het IJsselmeer, voor de kust van Andijk, moet Noord-Holland straks ook in droge zomers van voldoende drinkwater voorzien. Drinkwaterbedrijf PWN denkt met drie nieuwe spaarbekkens ongeveer twee maanden vooruit te kunnen.

Het is zondag precies 750 jaar geleden dat graaf Floris V van Holland een verre voorloper van het huidige Waterschap Rivierenland oprichtte. Het waterschap viert het jubileum later dit jaar op verschillende momenten. “Wat zou Floris V trots geweest zijn!”

Door klimaatverandering en natuurrampen vielen er in 2022 wereldwijd ongeveer 31.300 dodelijke slachtoffers en bedroeg de economische schade 313 miljard dollar. In Europa ging het om 50 miljard dollar. Hoewel in dit werelddeel Eunice de duurste windstorm was sinds 2010, werd er aanzienlijk meer schade veroorzaakt door droogte. Bijna twintigduizend mensen overleden in Europa als gevolg van hittegolven.

Water is te goedkoop om echt te kunnen investeren in maatregelen voor een circulaire waterketen. Ook ontbreekt een gevoel van urgentie omdat het huidige systeem efficiënt werkt. Dat constateerden de deelnemers aan een door de waterschappen georganiseerde tafelsessie tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Zij kwamen ook met een oplossing: zorg voor een eerlijke prijs van water waarin de impact op milieu en klimaat is meegenomen. Volgens vicevoorzitter Sander Mager van de Unie van Waterschappen mogen waterschappen wel meer hun nek uitsteken bij circulaire oplossingen.

Tijdens de waterschapsverkiezingen van 15 maart is er ruime keuze voor stemmers, want bij bijna alle waterschappen strijden meer dan tien partijen voor zetels in het algemeen bestuur. Waterschap Limburg spant de kroon met 18 partijen. De 21 waterschappen houden een gezamenlijke campagne om kiesgerechtigden te stimuleren naar de stembus te gaan. Er is nu een stemhulp beschikbaar.

Waterbedrijf Vitens gaat een toets invoeren alvorens zakelijke gebruikers aangesloten kunnen worden op het waternet. Het waterbedrijf wil weten of de zakelijke gebruikers echt wel drinkwater nodig hebben in hun processen en of de afnemer zich maximaal inzet voor waterbesparing. In een nieuw convenant met de provincie Overijssel werd dit toetsingskader ook meegenomen.

Aan welke eisen moet stadswater voldoen? En welke functies kan dit type water vervullen? In haar proefschrift onderzocht Suzanne van der Meulen deze vragen en creëerde een nieuw beoordelingskader voor de functionele kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater.

De vrees onder Nederlanders neemt toe om getroffen te worden door rampen, zoals dijkdoorbraken, overstromingen vanuit zee en droogte. Bijna één op de drie Nederlanders denkt dat ons land over 100 jaar onbewoonbaar is. Maar is het ook zo dat veel Nederlanders nog onvoldoende waterbewust zijn.

Hoogheemraadschap van Rijnland gaat verplichte klimaatbestendige regels opleggen bij de ontwikkeling van nieuwe grote gebiedsprojecten. Het hoogheemraadschap loopt daarmee vooruit op het nieuwe beleidsprincipe 'water en bodem sturend', dat het kabinet landelijk wil invoeren bij ruimtelijke ordeningsprojecten. Dat Rijnland in eigen werkgebied het voortouw neemt, trekt veel belangstelling van ander waterschappen, zegt dagelijks bestuurder Marco Kastelein.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!