secundair logo knw 1

Meetpaal Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

Uit nieuwe data van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) blijkt dat de concentraties nitraat in het ondiepe grondwater in het löss/leemgebied hoog zijn. Dat geldt ook voor zandgebieden met landbouw. In veengebieden zijn de concentraties barium en chloride in de afgelopen decennia gestegen, wat wijst op verzilting.

Een en ander staat in de rapportage over de grondwaterkwaliteit die is opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van de data van het LMG. Met het meetnet volgt het overheidsinstituut de kwaliteit van het grondwater.

Het nitraat in het grondwater in löss/leem- en zandgebieden komt voor het grootste deel uit de landbouw, aldus het RIVM. In meer dan 20 procent van de meetreeksen in löss/leemgebieden is sprake van een stijgende trend. “Hiermee bevestigt dit rapport het beeld dat de grondwaterkwaliteit in de zand en löss-/leemgebieden onder druk staat van hoge stikstofbelasting uit met name de landbouw.”

Sulfaat
Uit de data blijkt voorts dat de concentraties sulfaat in het grondwater van rivierklei- en zandgebieden hoog zijn. “Dat komt waarschijnlijk door onder meer bemesting en door deeltjes die uit de lucht neerdalen, bijvoorbeeld vanuit industrie en verkeer. De concentratie sulfaat is gedaald in het ondiepe grondwater van droge zandgebieden met akkerbouw en met bos en natuur. Dit kan komen doordat luchtdeeltjes vanuit industrie en verkeer minder zwavel bevatten”, aldus het rapport.

In veengebieden wijzen de stijgende concentraties barium en chloride in het ondiepe en het diepe grondwater op verzilting. Hierdoor gaat de grondwaterkwaliteit achteruit, aldus het rapport. “In andere gebieden zijn zowel dalingen als stijgingen te zien in de concentraties chloride en barium, waarvoor geen duidelijke verklaring is.”

Metalen
Voor wat betreft gemeten metalen in het grondwater is er geen direct verband meer te leggen tussen de oppervlakkige belasting van metalen en de concentratie in het grondwater, staat in de conclusies van het rapport. “De concentraties metalen in het grondwater afhankelijk van de zuurgraad van het grondwater en/of van natuurlijke processen. Zo komen bijvoorbeeld cadmiumconcentraties boven de norm voor in het ondiepe grondwater van droge zandgebieden, waar de pH ook laag is.” 


350 MEETPUNTEN
Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit volgt de kwaliteit van het grondwater in Nederland sinds 1984. Het meetnet bestaat uit circa 350 meetpunten, verspreid over heel Nederland. Over het algemeen wordt ondiep (rond 10 m diep) en middeldiep (rond 25 m diep) gemeten. Daarbij wordt gekeken hoeveel van een aantal stoffen in het grondwater in gebieden met verschillende grondsoorten zit. “De continuïteit van de methodiek en locaties van de meetpunten van het LMG zorgen voor betrouwbare, lange (circa 40 jaar) en consistente meetreeksen van de grondwaterkwaliteit in Nederland”, stelt het RIVM.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Gerrit Krajenbrink · 7 months ago
  In verleden heb ik voor drinkwaterbedrijven (vanaf ongeveer 1979) veel onderzoek gedaan naar de relatie landbouw-grondwaterkwaliteit. De landbouw vervuilde toen al op grote schaal, en dat is blijkbaar nog steeds zo blijkt uit deze harde cijfers! De overheid heeft er nauwelijks iets tegen gedaan door een effectieve landbouwlobby. Het principe 'de vervuiler betaalt' geldt nog steeds niet voor deze sector, hoewel dit direct ons drinkwater bedreigt. Hoe lang nog?

  Gerrit Krajenbrink
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  H. Laros · 7 months ago
  Rapportages met verdenking zijn op dit niveau ongewenst. Mn S gehaltes komen en kwamen nog steeds van de gigantische uitstoot van de brandstoffen in verkeer en industrie. Dus het is rottigheid van RIVM om hier landbouw ook weer als eerste te noemen! Het wordt tijd dat UvA en WUR ook mee gaan beoordelen wat ze aan onderbouwing gebruiken bij RIVM om deze club BETROUWBAAR te houden en niet aan het financiële touwtje te opereren van welke minister dan ook!
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!