secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Om de waterkwaliteit in het recreatie- en natuurgebied Het Twiske te verbeteren, experimenteert het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met ijzerzand. Vooralsnog gaat het om een proef op kleine schaal met twee soorten ijzerzand.

Met praktijkproeven op een overbodig geworden stukje IJsseldijk onderzoeken Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en kennisinstituut Deltares het proces van ‘opbarsten’ bij hoogwater. Daarover is nog weinig bekend.

Het middelste deel van West-Nederland kampt met een toenemende verzilting en daarom wordt er vanaf vandaag extra zoet water aangevoerd. Dit gebeurt door de inzet van de Klimaatbestendige Zoetwateraanvoer en de doorvoer door de Krimpenerwaard.

Bij het vernieuwen en uitbreiden van waterzuivering Haarlem Waarderpolder is een belangrijke stap gezet. Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het voorkeursalternatief vastgesteld, waardoor nu het ontwerp kan worden gemaakt. De bedoeling is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2025 van start gaan. Rijnland heeft het over het grootste project in de eigen geschiedenis.

Gaat de Tweede Kamer onderwerpen op waterterrein controversieel verklaren na de val van het kabinet-Rutte IV? Dat wordt in september duidelijk. De Unie van Waterschappen neemt alvast een voorschot in een gezamenlijke brief met de koepelorganisaties van gemeenten en provincies. Zo is het nodig dat het demissionaire kabinet de voorstellen voor een nieuw belastingstelsel bij de waterschappen snel naar de Kamer stuurt. Vewin vindt het van essentieel belang dat met volle kracht wordt doorgewerkt aan drie onderwerpen, waaronder het actieprogramma voor de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen en het impulsprogramma voor de Kaderrichtlijn Water.

‘Cultuurhistorische sporen in de hoogvenen, bijvoorbeeld drainagegreppels of turfputten, kunnen helpen bij natuurherstel’, dat betoogt landschapshistoricus Maurice Paulissen. Hij promoveerde onlangs aan de WUR op een onderzoek naar de lange-termijngeschiedenis van mens en hoogveen.

Vanaf 2025 wil waterschap Brabantse Delta fosfaat en ijzer terugwinnen uit het afvalwater op rioolwaterzuivering Nieuwveer bij Breda. Het is de bedoeling minimaal 60 procent van het fosfaat uit het afvalwater te halen. Het project wordt gefinancierd met Europese middelen.

Via hun eten en het drinkwater krijgen Nederlanders te veel per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) binnen, volgens een nieuwe studie van het RIVM. Het geldt sterker voor drinkwater dat van oppervlaktewater is gemaakt dan voor drinkwater uit grondwater.

NWO stelt een bedrag van 3,3 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar droogte in de bebouwde omgeving. De onderzoeksfinancier wil daarmee overheden handvaten bieden om de droogteproblematiek aan te pakken. Er wordt een nieuw consortium van kennisinstellingen en andere maatschappelijke partijen gevormd om samen het onderzoeksproject uit te voeren.

Op drie verschillende manieren test Waterschap Noorderzijlvest deze zomer of de klei uit de zeedijk bij Bierum erosiebestendig is. Dat gebeurt in de Deltagoot in Delft, met kleine proeven ter plekke en met de nieuwe borehole erosion-test van Fugro. De resultaten moeten de dijkversterking in heel Nederland goedkoper en duurzamer maken.

Bouwen in de uiterwaarden mag niet meer, schreef minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in de kabinetsbrief ‘Water en bodem sturend’. Maar in Arnhem mogen de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk van de Raad van State gewoon doorgaan. Met dank aan een nevengeul die het water van de Nederrijn laat dalen.

Hemel- en grijswatersystemen in nieuwbouwwoningen leveren volgens onderzoek van Witteveen+Bos een flinke drinkwaterbesparing op: dagelijks 30 tot 48 liter per persoon. Een verplichting in het Besluit bouwen leefomgeving (Bbl) kan dan ook bijdragen aan het verminderen van drinkwaterverbruik en het tegengaan van waterschaarste. Maar er zijn ook de nodige nadelen, zoals mogelijke gezondheidsrisico’s en extra kosten. Na het zomerreces komen de betrokken ministers met een beleidsreactie.

Het kabinet heeft 210 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds toegekend aan het Maritiem Masterplan. Ruim de helft van dat bedrag is nog niet definitief. De maritieme sector die zelf ook een forse duit in het zakje doet, wil circa 40 klimaatneutrale demonstratieschepen gaan ontwikkelen, bouwen en gebruiken. Zulke schepen kunnen onder meer worden ingezet voor natte waterbouw en de kust- en binnenvaart.

Waterschap Brabantse Delta is al vijftig jaar gevestigd op een landgoed: Landgoed Bouvigne. Dat viert het waterschap met het oprichten van een nieuw platform voor kennisuitwisseling rond klimaatverandering en de samenwerking met Vlaanderen, de Bouvigne Water Academie.

Vanaf september zal het kabinet plannen presenteren om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dat schrijft minister Harbers (IenW) in een brief aan de Tweede Kamer waarin de bewindsman reageert op de aanbevelingen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) hierover.

De BoerBurgerBeweging is erin geslaagd om de winst bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart te verzilveren. In 16 van de 21 waterschappen heeft de partij één en soms twee leden in het dagelijks bestuur. Water Natuurlijk laat een veer en zit nu in 12 colleges.

Het stikstofslot van de provincie Noord-Brabant speelt waterschap Aa en Maas parten. Hierdoor is de grootscheepse renovatie van rioolwaterzuivering Oijen tijdelijk stopgezet. Het waterschap is naarstig op zoek naar een oplossing, maar die is nog niet zo gemakkelijk te vinden.

Op de rioolwaterzuivering Amsterdam West wordt een van de zeven beluchtingstanks aangestuurd met Artificial Intelligence (AI). Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) experimenteert hiermee om de lachgas uitstoot zo laag mogelijk te houden. “In de eerste maanden zagen we dat het model de hoeveelheid uitgestoten lachgas aanzienlijk omlaag bracht”, zegt Alex van der Helm, adviseur onderzoek en advies bij AGV.

Bij waterschap Hollandse Delta is het nieuwe college van dijkgraaf en heemraden gevormd. Dit is breed samengesteld. De fracties van Waterschapspartij Hollandse Delta, BoerBurgerBeweging, VVD, Water Natuurlijk en PvdA leveren ieder één heemraad.

Door de neerslag van afgelopen week is de droogtesituatie gestabiliseerd, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). De waterbeschikbaarheid is hierdoor verbeterd. Zeven waterschappen hebben inmiddels onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater ingesteld.