secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de nieuwe bestuursperiode begonnen met het maken van Samenwerkingsafspraken. ‘Niet omdat er een verkeerde sfeer hing, maar juist om een goede start te maken samen met alle (nieuwe) bestuursleden.’

Onderzoekers van Wageningen University en de Radboud Universiteit onderzochten hoe ongewervelde waterdiertjes en planten een bijdrage kunnen leveren aan de waterzuivering. Wat blijkt: planten zijn in staat voedingsstoffen uit het water te halen en de diertjes kunnen een deel van het slib opruimen.

Hein Pieper is met onmiddellijke ingang gestopt als voorzitter van de politieke beweging Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt. Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel, treedt volgens het bestuur van NSC om persoonlijke reden terug. Dit is het gevolg van een arbeidsgeschil van enkele decennia geleden.

Door hevige regenval zijn grote delen van de stad New York overstroomd. Straten, metrostations, scholen en kelders van woningen zijn onder water gelopen. Twee jaar geleden liep de stad ook onder water, toen door orkaan IDA. In de analyses die nadien zijn gemaakt, is de conclusie getrokken dat de waterafvoersystemen in New York en ook in andere Amerikaanse steden niet berekend zijn op de almaar intensere regenbuien die het gevolg zijn van klimaatverandering. 

Voor het hoofdkantoor van Waterschap Limburg in Roermond hebben activisten van Extinction Rebellion woensdagmiddag geprotesteerd tegen de lozingen van Chemelot. Ze spreken van een "bizarre vergunning" die het waterschap hiervoor heeft verleend en eisen dat deze lozingen verboden worden.

Vitens heeft een vergunning gekregen voor het winnen van grondwater bij het Friese Luxwoude. Het drinkwaterbedrijf wil hier 6,5 miljoen kubieke meter per jaar gaan winnen. Dat is volgens Vitens nodig om aan de toenemende vraag van burgers en bedrijven naar drinkwater te kunnen voldoen.

Een proefperceel met pootaardappelen op Texel waar ondergronds opgeslagen water is gebruikt voor irrigatie, laat een flink hogere gewasopbrengst zien. Dat stelt landbouworganisatie LTO Noord, die spreekt over een groot succes. “Dit is een absolute doorbraak”, zegt directeur Jouke Velstra van het Acacia Institute.

De Lekdijk bij Salmsteke zal over een lengte van 800 meter versterkt worden met Prolock Filterscherm. Het scherm, dat piping tegengaat, is gemaakt van gerecycled kunststof en laat met een fijnmazig filter water door, maar houdt fijn zand en andere gronddeeltjes tegen. Het scherm is duurzamer en veel minder milieubelastend dan een stalen damwand, claimen de ontwikkelaars.

Wat zijn de gevolgen van aquathermie voor het onderwaterleven? Om een antwoord op deze vraag te vinden, is Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) een onderzoek begonnen bij de Sloterplas in Amsterdam Nieuw-West. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is het streven, maar liefst wel ecologisch verantwoord.

De provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart zijn over het algemeen goed verlopen, maar er zijn nog wel een paar verbeterpunten. Dat blijkt uit de evaluatie die minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) deze week aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Ook de Unie van Waterschappen heeft kritiek.

Volgens Europese wetgeving moeten fabrikanten van pesticiden en biociden aantonen dat hun producten geen gevaar opleveren in het proces van zuivering voor drinkwater. Dit moeten ze doen voor ze nieuwe producten op de markt kunnen brengen. Het Nederlandse KWR maakte een handreiking voor bedrijven om de richtlijn te kunnen volgen.

Zeespiegelstijging leidt tot op meerdere plekken ter wereld tot grotere overstromingsrisico’s. Die zouden nog versterkt kunnen worden door een toename in aantal of intensiteit van stormvloeden. De relatie tussen klimaatverandering en het gedrag van stormen is nu onderzocht.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen aan de bouw van de slibgistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering in Echten. Met de nieuwe installatie kiest het waterschap voor een duurzame slibvergisting. Zo wordt het gewonnen biogas opgewaardeerd tot groengas, genoeg om 2.000 huishoudens van gas te voorzien, aldus het waterschap.

Slibverwerker HVC in Dordrecht wil fosfaat terugwinnen uit de assen die overblijven na het verbranden van zuiveringsslib. Op het terrein in Dordrecht is woensdag een pilotinstallatie geopend waar de Rubiphos-technologie beproefd wordt. De verwachtingen zijn hooggespannen. "Maar wel realistisch."

Het Noord-Groningse dorp ’t Zandt moet het ‘blauwste’ dorp van Nederland worden. Dat is de uitdaging die een paar honderd leerlingen van drie technasia en enkele technische mbo-opleidingen dit schooljaar aangaan, met Waterschap Noorderzijlvest als opdrachtgever.

De Europese Commissie stelt voor om toelating van glyfosaat op de Europese markt met tien jaar te verlengen. Het is nu aan de lidstaten om een oordeel uit te spreken over het voorstel. In de Tweede Kamer is vorig week een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de minister van Landbouw Piet Adema wordt opgeroepen om tegen de verlenging te stemmen.

Met de aanleg van een kanaal parallel aan de IJssel tussen Arnhem en Zutphen, kan de vaarroute voor de binnenvaart in de toekomst behouden blijven. Dat oppert Koninklijk Binnenvaart Nederland in de Laagwatervisie voor de binnenvaart in Nederland en op de Rijn.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert volgend jaar 211 miljoen euro in schoon water, maar het accent ligt toch vooral op onderhoud van wegen, spoor, waterwerken en vaarwegen. Van de bijna 15 miljard euro op de begroting steekt het departement 4,6 miljard euro in onderhoud en renovatie van kunstwerken als bruggen en viaducten. 1,7 miljard euro gaat naar waterwerken, zoals dijken, stuwen en keringen.

Deltacommissaris Peter Glas roept op om vaart te maken met de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Hij maakt zich tegelijkertijd zorgen of er tot 2050 wel voldoende geld is voor de uitvoering van het Deltaprogramma. Het tekort voor die periode wordt nu becijferd op 3,4 miljard euro, schrijft hij in zijn advies bij het Deltaprogramma 2024. Als het tekort door oplopende kosten toeneemt, komt op termijn de uitvoering van de maatregelen uit het Deltaprogramma in de knel, waarschuwt Glas. 

Roelof Kruize, oud-directeur van Waternet en voormalig voorzitter van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW), heeft jarenlang via bestuursfuncties opdrachten in de watersector doorgespeeld naar het congresbureau Moorga waarvan hij zelf vennoot was samen met zijn vrouw, zoon en diens vrouw. Dat schrijft NRC. In het artikel wordt gesproken over ‘belangenverstrengeling van het zuiverste water’.