Colors: Blue Color

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kiest voor de renovatie van gemalen en stuwen ter waarde van 40 miljoen euro opnieuw voor de zogeheten bouwteamaanpak. Het waterschap tekende daartoe deze week een overeenkomst met de aannemers Dubbink, Van Heteren Weg- en Waterbouw en Pannekoek, die elk een derde van de uitvoering van de klus voor hun rekening nemen.

Waterschap Brabantse Delta organiseert in november een zogeheten winterschool met drie lezingen voor mensen die interesse hebben in een functie in het waterschapsbestuur en zich kandidaat stellen voor de komende waterschapsverkiezingen. “We willen het nieuwe bestuur een vliegende start geven.”

Op de Westzeedijk in Muiden is sinds vorige week, en afhankelijk van het weer nog slechts enkele dagen, een gedicht te bewonderen van Freek de Jonge. Met dit gedicht wil Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op een creatieve manier een ode brengen aan het werk van de dijken.

Private partijen die windturbines op of bij waterkeringen willen bouwen, komen regelmatig in de problemen met hun planning omdat ze de waterschappen te laat betrekken bij hun voornemens. Dat stelt het kennisnetwerk Windturbines nabij waterkeringen.

In 2050 moeten de waterschappen, net als de andere overheden, volledig circulair werken en zo min mogelijk CO2 uitstoten. Om dat doel te bereiken, gaat Vechtstromen in zee met het digitale platform DuSpot. Dat biedt producten, bouwstoffen en grondstoffen uit de openbare ruimte een tweede leven.

De overstromingen die Limburg in de zomer van 2021 troffen, waren voor een deel van de inwoners een complete verrassing. Zij hadden zich hier dan ook niet allemaal op voorbereid en liepen veel schade op. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) en Deltares.

De Europese Commissie wil de richtlijn voor behandeling van stedelijk afvalwater aanscherpen. Er komen nieuwe scherpere normen voor microverontreinigingen en nieuwe monitoringvoorschriften voor microplastics. De aanpassing omvat onder meer ook de verplichtingen om nutriënten terug te winnen uit afvalwater. Voorts worden er 25 stoffen, waaronder PFAS, toegevoegd aan de richtlijn prioritaire stoffen die een bedreiging vormen voor de waterkwaliteit.

Het versterken van de dijken in de Limburgse plaatsen Beesel en Heel is vrijwel afgerond. Door een uitbreide voorbereiding zijn de werkzaamheden uiteindelijk sneller klaar dan eerder werd verwacht. Na deze twee projecten pakt Waterschap Limburg nog vijftien dijktrajecten langs de Maas aan in de komende vijf jaar.

Wereldwijd is de afgelopen decennia aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het realiseren van toegang tot veilig drinkwater, maar voor twee miljard mensen blijft dit nog buiten bereik. Daarom moeten regeringen en andere partijen de strategische investeringen in veilige drinkwatersystemen fors opvoeren, stellen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), UNICEF en de Wereldbank in een gezamenlijk rapport.

Vorige week besloot waterschap Rivierenland twee bevers, die zich hadden ingegraven in de Waaldijk bij Wamel, af te laten schieten. De afgelopen jaren werden in Limburg al tientallen bevers afgeschoten. Mathieu Gremmen, heemraad van Rivierenland, noemt het hoog tijd voor een nationale beverstrategie: ‘onze kwetsbare infrastructuur loopt gevaar’.

In de zoektocht naar alternatieven voor grondwater kijkt Vitens ook naar de IJssel als bron voor drinkwaterproductie. Deze maand begint het drinkwaterbedrijf samen met NX Filtration een proef om het rivierwater te zuiveren met de door dit bedrijf ontwikkelde directe nanofiltratie-membraantechnologie.

De grenzen voor het gebruik van stikstof worden vooral in Noordwest-Europa en delen van China en India fors overschreden. In Afrika en Zuid-Amerika daarentegen is juist ruimte voor meer stikstof. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research (WUR).

Drinkwater bevat in delen van Nederland vaak hogere concentraties PFAS dan mensen via drinkwater mogen binnenkrijgen. Dat geldt met name voor drinkwater dat wordt gemaakt van rivierwater. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vraagt aan drinkwaterbedrijven welke mogelijkheden zij zien om, waar nodig, de PFAS-concentraties te reduceren. Ook past hij lozingsvergunningen aan.

De Raad van State heeft definitief bepaald dat de ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder door mag gaan. De hoogste bestuursrechter heeft de eisen van voormalig eigenaar Gery de Cloedt afgewezen. Hij vroeg om een herziening van de eerdere uitspraak tot ontpoldering, omdat het water van de Westerschelde dat in de polder gaat stromen met PFAS is vervuild.

Waterschap Hollandse Delta wil de belastingtarieven volgend jaar met gemiddeld 9,1 procent verhogen. Eigenlijk is dat nog te weinig, zegt het waterschap, maar dankzij "scherpe keuzes" kan de verhoging beperkt blijven. Zo worden een aantal activiteiten doorgeschoven en teert het waterschap in op de reserves.

Onder de vlag van de VN heeft een internationaal team van wetenschappers voor het eerst een wereldomvattende classificatie ontwikkeld van alle ecosystemen op land, in rivieren en wetlands en in zeeën. Die moet helpen om de biodiversiteit beter te beschermen.

De komende twee weken doet het Hoogheemraadschap van Delfland een beroep op de inwoners en verenigingen in haar beheersgebied. Samen met zoveel mogelijk deelnemers wil het hoogheemraadschap in kaart brengen waar micro- en macroplastics worden gevonden.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.