Colors: Blue Color

Wereldwijd is de afgelopen decennia aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het realiseren van toegang tot veilig drinkwater, maar voor twee miljard mensen blijft dit nog buiten bereik. Daarom moeten regeringen en andere partijen de strategische investeringen in veilige drinkwatersystemen fors opvoeren, stellen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), UNICEF en de Wereldbank in een gezamenlijk rapport.

Vorige week besloot waterschap Rivierenland twee bevers, die zich hadden ingegraven in de Waaldijk bij Wamel, af te laten schieten. De afgelopen jaren werden in Limburg al tientallen bevers afgeschoten. Mathieu Gremmen, heemraad van Rivierenland, noemt het hoog tijd voor een nationale beverstrategie: ‘onze kwetsbare infrastructuur loopt gevaar’.

In de zoektocht naar alternatieven voor grondwater kijkt Vitens ook naar de IJssel als bron voor drinkwaterproductie. Deze maand begint het drinkwaterbedrijf samen met NX Filtration een proef om het rivierwater te zuiveren met de door dit bedrijf ontwikkelde directe nanofiltratie-membraantechnologie.

De grenzen voor het gebruik van stikstof worden vooral in Noordwest-Europa en delen van China en India fors overschreden. In Afrika en Zuid-Amerika daarentegen is juist ruimte voor meer stikstof. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research (WUR).

Drinkwater bevat in delen van Nederland vaak hogere concentraties PFAS dan mensen via drinkwater mogen binnenkrijgen. Dat geldt met name voor drinkwater dat wordt gemaakt van rivierwater. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vraagt aan drinkwaterbedrijven welke mogelijkheden zij zien om, waar nodig, de PFAS-concentraties te reduceren. Ook past hij lozingsvergunningen aan.

De Raad van State heeft definitief bepaald dat de ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder door mag gaan. De hoogste bestuursrechter heeft de eisen van voormalig eigenaar Gery de Cloedt afgewezen. Hij vroeg om een herziening van de eerdere uitspraak tot ontpoldering, omdat het water van de Westerschelde dat in de polder gaat stromen met PFAS is vervuild.

Waterschap Hollandse Delta wil de belastingtarieven volgend jaar met gemiddeld 9,1 procent verhogen. Eigenlijk is dat nog te weinig, zegt het waterschap, maar dankzij "scherpe keuzes" kan de verhoging beperkt blijven. Zo worden een aantal activiteiten doorgeschoven en teert het waterschap in op de reserves.

Onder de vlag van de VN heeft een internationaal team van wetenschappers voor het eerst een wereldomvattende classificatie ontwikkeld van alle ecosystemen op land, in rivieren en wetlands en in zeeën. Die moet helpen om de biodiversiteit beter te beschermen.

De komende twee weken doet het Hoogheemraadschap van Delfland een beroep op de inwoners en verenigingen in haar beheersgebied. Samen met zoveel mogelijk deelnemers wil het hoogheemraadschap in kaart brengen waar micro- en macroplastics worden gevonden.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) pleit ervoor de invoering van de Omgevingswet met zes maanden te vertragen. Dit voorstel doet hij na overleg met de gemeenten, provincies en waterschappen. De waterschappen zien in dit uitstel geen voorbode van afstel: “de doelen van de wet staan niet ter discussie.”

De kans wordt steeds groter dat het waterkwaliteitsbeleid inzet wordt van juridische strijd. En de kans dat de rechter daarbij de overheid op de vingers tikt groeit ook, omdat de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet worden gehaald. Deze trend is al eerder gesignaleerd en wordt opnieuw bevestigd in een recente analyse door Witteveen+Bos, TwynstraGudde en FLO Legal. Hoe kijkt Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht, aan tegen deze ‘juridisering’?

De 21 waterschappen streven naar klimaatneutraliteit in 2035. De visie waarin het streven is geformuleerd, is vandaag vastgesteld in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. Op weg naar 2035 willen de waterschappen, zoals eerder al vastgesteld, in 2025 energieneutraal zijn.

Een rondje Hollandse Biesbosch, plastic spotten in Delfland of een bezoek aan de grootste robot van de wereld, de Maeslantkering. In de Week van Ons Water, die zaterdag begint en tot en met zondag 30 oktober duurt, wordt voor jong en oud weer een keur aan wateractiviteiten georganiseerd.

Om de drinkwatervoorziening in Overijssel op peil te houden, wil Vitens de grondwaterwinning op de locatie Hammerflier verdrievoudigen. Uit de eerste onderzoeken naar de mogelijke effecten daarvan op de omgeving blijkt dat de grondwaterstand op sommige plekken tot 25 centimeter kan zakken.

Het Openbaar Ministerie gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervolgen voor het injecteren van bij de aardgaswinning vrijgekomen afvalwater in lege gasvelden in de Groningse bodem. Volgens justitie beschikt de NAM niet over de vereiste vergunningen.

Na drie pilots heeft waterschap Aa en Maas de primeur: de sloten in Oost-Brabant worden voortaan beheerd met een ‘digital twin’. Deze virtuele kopie van de sloot is gebaseerd op 3D-gegevens die tijdens het maaien met gps-sensoren worden verzameld.

De natuur rondom de Marker Wadden herstelt en verbetert, schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een evaluatie van de eerste fase van het eilandenproject in het Markermeer. Op de zeven slibeilanden zijn steeds meer dieren en planten te vinden waaronder ook zeldzame soorten zoals de ijseend, de dwergmeeuw en de kwartelkoning. De vraag of er na de eerste fase een vervolgproject komt is nog niet beantwoord. 

Voor de twaalfde editie van Publiek Denken Top 100, de verkiezing van de Ambtenaar van het Jaar, zijn negen mensen uit de publieke waterwereld genomineerd, drie minder dan vorig jaar. Zij verdienen volgens hun collega’s een plek in de Top 100, waaruit het publiek nu twaalf finalisten mag kiezen.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!