secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek van Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Vechtstromen en Tauw naar het effect van beschaduwing op de temperatuur van R4-, R5- en R6-beken. De belangrijkste conclusie is dat volledig beschaduwde beektrajecten van het type R4 en R5 relatief koel zijn in verhouding tot minder beschaduwde trajecten. Het waargenomen verschil kan oplopen tot 2oC. Verder bleek dat de koelste trajecten vaak beschaduwd waren met bredere stroken bos, terwijl de iets warmere, geheel beschaduwde trajecten alleen beschaduwd waren met een enkele bomenrij. Voor type R6 bleek dit verkoelende effect nauwelijks aantoonbaar.

Tauw heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de hydrologische herstelmaatregelen in de Natura 2000-gebieden die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vallen en hoe organisaties omgaan met het maatschappelijke (gemis aan) draagvlak. Hieruit blijkt dat de aanpak per organisatie verschilt. Helderheid over het participatieproces en goede communicatie zijn zeer belangrijk om de haalbaarheid van de herstelmaatregelen te vergroten. Per regio verschilt de gewenste aanpak. Voor veel Natura 2000-gebieden is er nog sprake van een achterstand in het gebiedsproces, waardoor er een gemis aan draagvlak is voor de uit te voeren herstelmaatregelen. Daarbij is maatwerk nodig.

In Nederland ligt ruim 13.000 kilometer persleiding. Een groot deel van de persleidingen in Nederland stamt uit de jaren ‘70 en nadert het eind van de beoogde levensduur. Het inspecteren van persleidingen is, anders dan bij vrijvervalriolering, (nog) geen routinematige activiteit van de leidingbeheerders. Het belang hiervan zal in de komende jaren toenemen. Om dit te faciliteren is een handreiking ontwikkeld voor inventarisatie en inspectie van persleidingen [1]. Dit artikel beschrijft de opzet en achtergronden van deze handreiking.

Carbamazepine, metoprolol, metformine en amidotrizoïnezuur zijn veel voorkomende probleemstoffen bij de innamepunten voor drinkwaterbereiding langs Rijn en Maas. De herkomst van deze geneesmiddelen blijkt sterk te verschillen. In de Rijn zijn ze, met uitzondering van metoprolol, voornamelijk afkomstig uit het buitenland. Bij de innamepunten langs de Maas is het aandeel vanuit Nederland ongeveer even groot als vanuit het buitenland, in droge perioden zelfs groter. In een zeer droog jaar kunnen de concentraties, in combinatie met snelle klimaatverandering, in 2050 met een factor 2 à 3 toenemen. Voor carbamazepine komt de concentratie dan in de buurt van milieu-risicogrenzen.

In de producten van verschillende mestverwerkingsprocessen zijn de concentraties gemeten van een aantal pathogenen. De resultaten laten zien dat mechanische scheiding vrijwel geen effect heeft op het aantal pathogenen. Vergisting heeft weinig effect op virussen en grampositieve bacteriën, maar reduceert wel het aantal gramnegatieve bacteriën. Grampositieve bacteriën kunnen ook hittebehandeling tot 70oC overleven. Omgekeerde osmose, een membraantechniek die in een aantal mestverwerkingsinstallaties wordt toegepast, resulteert in een mineralenconcentraat dat als meststof wordt gebruikt en een effluent dat op het riool of oppervlaktewater wordt geloosd. Effluent na omgekeerde osmose is microbiologisch schoon, mits de integriteit van het RO-proces goed wordt bewaakt.

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft in Leimuiden de exacte locatie van een verborgen lekkage opgespoord met behulp van meetgegevens uit een District Metered Area (DMA). Het is voor het eerst dat in Nederland op deze manier wordt ingegrepen op een verstoring in het waterleidingnet en een lekkage wordt gelokaliseerd. DMA’s bieden drinkwaterbedrijven veel kansen en mogelijkheden om de klanttevredenheid te verbeteren en op een betere manier het leidingnet te onderhouden.