Colors: Blue Color

In 2015 heeft de provincie Utrecht voor het eerst gezocht naar nieuwe stoffen en geneesmiddelen in het Utrechtse grondwater. Het onderzoek moest een beeld geven van verspreidingsrisico’s in grondwater. Er is daarom behalve in het reguliere meetnet ook gemeten in de steden Utrecht en Amersfoort, op risicolocaties van de drinkwaterbedrijven en nabij rioolwaterzuiveringen. Veel geneesmiddelen en nieuwe stoffen worden vaak aangetroffen, soms in hoge concentraties. In de komende jaren zullen de provincies samen met de waterschappen en drinkwaterbedrijven werken aan een landelijk overzicht van de situatie voor geneesmiddelen en nieuwe stoffen in grondwater, inclusief de herkomst (lokale bronnen, oppervlaktewater, RWZI-effluent).
Lees meer...

Aangezien de hoeveelheid organische microverontreinigingen in oppervlaktewater voortdurend verandert en toeneemt, hebben WML en KWR samen een pilotonderzoek uitgevoerd bij pompstation Heel. Hierin hebben ze onderzocht wat de mogelijkheden zijn om daar een UV/H2O2-proces toe te passen. Het blijkt dat dit proces bijzonder effectief is voor een breed scala aan vaak voorkomende organische microverontreinigingen als geneesmiddelen. Bovendien blijkt het proces in Heel, door de bijzonder hoge UV-transmissie van het voorbehandelde water, relatief weinig energie te kosten.
Lees meer...

De Gedragscode Flora- en faunawet vormt sinds 2007 een belangrijke richtlijn voor de bescherming van kwetsbare en zeldzame planten- en diersoorten bij het onderhoud aan watergangen door waterschappen. Deze bescherming staat inmiddels stevig op de agenda bij de waterschappen, maar is dit voldoende? In een onderhoudsproef zijn met succes onderhoudsconcepten ontwikkeld en toegepast, gericht op peilbeheer, veilig werken én de leefomgeving van planten- en diersoorten. Hierbij was de insteek het onderhoud te richten op verbetering van de leefomgeving van soorten, in plaats van de bescherming van (individuele) soorten.
Lees meer...

Waterschap Rivierenland heeft onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van rivierkreeften in de KRW-waterlichamen. Op vrijwel alle 103 locaties zijn uitheemse soorten aangetroffen. Dat betekent dat op al die locaties rekening gehouden moet worden met risico’s voor waterkwaliteit- en waterkwantiteitbeheer. Soorten waarvan intensief graafgedrag is aangetoond, komen vooral voor in de veengebieden van de Alblasserwaard en in het Land van Maas en Waal. In deze gebieden is er een extra risico op baggeraanwas, die kan oplopen tot meer dan 25%.
Lees meer...

Surplusslib van rioolwaterzuiveringen kan worden ingedikt met behulp van flotatie. Bij flotatie wordt in een deelstroom lucht opgelost bij een hoge druk (6-7 bar). De gesatureerde deelstroom wordt vervolgens bij het te behandelen surplusslib gemengd, waarbij de druk wordt verlaagd. Hierdoor ontstaan gasbellen die het slib doen opdrijven. Bij gebruik van afgas van gasmotoren kan, door het hogere CO2-gehalte in het afgas, meer gas worden opgelost bij een lagere saturatiedruk en/of in een kleinere deelstroom. Dit artikel beschrijft de resultaten van testen met flotatie-indikking, die zijn uitgevoerd met puur CO2 en een mengsel van CO2 en lucht.
Lees meer...

In de praktijk komt het voor dat grote industriële grondwateronttrekkingen na jaren of zelfs decennia worden verminderd of stopgezet. Als gevolg van die stopzetting kan er op sommige plekken wateroverlast en schade optreden. Het gezag kan hier op anticiperen door bij de vergunningverlening rekening te houden met een mogelijke afname of beëindiging van de onttrekking(en). In de vergunning kan een meldings- of nazorgvoorschrift worden opgenomen. Hiermee kunnen problemen gemakkelijk voorkomen worden. Als er in de vergunning niets is geregeld - en een bedrijf de winning stopzet - rest slechts de mogelijkheid om e.e.a. via bestuurlijke afspraken/convenanten op te lossen.
Lees meer...
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!