Colors: Blue Color

Verkenningen laten zien dat met het nu voorgenomen beleid de huidige KRW-doelen voor 2027 niet gehaald gaan worden. Bijstelling van doelen en/of maatregelen is daarom nodig. Om gezamenlijke, goed onderbouwde keuzes mogelijk te maken wordt voorgesteld om de al bestaande werkwijze uit de MEP/GEP-handreiking te optimaliseren. Dit kan door meer rekening te houden met de unieke eigenschappen van elk watersysteem, dit systeem te analyseren met gebruik van de nieuwste methodes, doelstellingen meer herkenbaar te maken en keuzeopties via overzichtelijke beleidsvarianten bespreekbaar te maken voor iedereen.
Lees meer...

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft een verlanglijst: onberispelijk drinkwater, een toekomstbestendig productieproces en een duurzaam bedrijf. Mooie wensen, maar zijn die gelijktijdig te realiseren? Hoe verhouden nieuwe technologiën zich tot de conventionele manier van zuiveren? Naast experimenten met nieuwe drinkwaterproductietechnieken, wordt ook geëxperimenteerd met het gebruik van levenscyclusanalyses (LCA’s) voor het optimaliseren van een nieuw drinkwaterproductieproces. Het RIVM en Oasen hebben een LCA uitgevoerd om inzicht te krijgen waar in de levenscyclus van het drinkwaterproductieproces de grootste milieu-impact plaatsvindt.
Lees meer...

In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn 24 vergelijkbare sloten onderzocht met een verschillende baggerhistorie. Sloten die lang geleden gebaggerd zijn hadden een grotere maximale slibdikte en een lagere verhouding van ijzer en fosfaat in het poriewater. Daarmee is de kans op P-nalevering vanuit de waterbodem groter. Er werd geen relatie gevonden tussen de baggerhistorie en de ecologische kwaliteit. Positieve effecten op de waterkwaliteit als gevolg van baggeren zullen pas zichtbaar zijn na het terugdringen van de voedselrijkdom en het aanpassen van de maaifrequentie.

Lees meer...

Klimaatverandering en verstedelijking zijn wereldwijd bepalend voor de waterbeschikbaarheid, economische ontwikkeling en gezondheid. Aangezien veel steden kampen met droogte of overstromingen is het noodzakelijk om het stedelijk waterbeheer ingrijpend te verbeteren. De City Blueprint bestaat uit 24 indicatoren waarmee het stedelijk waterbeheer van 45 steden en regio’s in 27 landen is beoordeeld. De Blue City Index (BCI) is het gemiddelde van deze 24 indicatoren en correleert significant met het bruto nationaal product, bestuurlijke ambities, governance-indicatoren van de Wereldbank en met publieke participatie. De resultaten laten zien dat integrale langetermijnplanning en kennisuitwisseling cruciaal zijn voor duurzame oplossingen.
Lees meer...

Methaan in het grondwater wordt wel gezien als indicatie voor lekkage van gassen uit de diepe ondergrond. Methaan kan echter ook ondiep worden gevormd door bacteriën. Dit artikel geeft een overzicht van methaanconcentraties in het Nederlandse grondwater en presenteert een multi-tracingmethode om de herkomst vast te stellen. Zo kan kortsluitstroming tussen de diepe en ondiepe ondergrond, of bijvoorbeeld lekkage bij gasputten worden aangetoond. Onafhankelijk van de concentratie blijkt het ondiep aangetroffen methaan voornamelijk gevormd door bacteriën. Op grote diepte gevormd methaan is aangetroffen in ondiepe aquifers bij Sleen, waar in 1965 bij een gasboring een blow-out plaatsvond.
Lees meer...

In de papierindustrie worden voor procesvoering en koeling grote hoeveelheden water gebruikt. Hierbij kan echter kalkvorming optreden. Om verstoppingen, schade aan apparatuur, rendementsverlies en daarmee een inefficiënt productieproces te voorkomen, worden kleine hoeveelheden waterbehandelingschemicaliën – antiscalants - toegevoegd aan het water. Deze zijn meestal slecht afbreekbaar en komen bij lozing terecht in het grond- of oppervlaktewater. Met een product op basis van biopolymeren van Novochem Water Treatment heeft Huhtamaki Nederland een milieuvriendelijk alternatief gevonden. Dit blijkt ook nog eens beter te werken, waardoor het systeem van Huhtamaki minder vervuild raakt en met een hogere efficiëntie draait.
Lees meer...
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!