secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

In tal van regio’s bevindt het grondwater zich normaliter op een diepte van minstens enkele meters. Toch ontstaat in deze gebieden steeds vaker grondwateroverlast. Zo ook in het duindorp Noordwijk aan Zee. Onderzoek door Wareco in samenwerking met Deltares wijst uit dat in de badplaats een combinatie van factoren beetje bij beetje heeft geleid tot een stijging van de grondwaterstand, lokaal tot 1 meter. Daardoor is onverwacht overlast ontstaan en zijn plotseling (dure) maatregelen nodig. Om tijdig te kunnen anticiperen op veranderingen zijn, ook in ogenschijnlijk droge gebieden, een grondige grondwaterkennis, een grondwatermeetnet en een grondwatermodel essentieel.

De laatste decennia wordt UV-straling steeds vaker toegepast in de waterzuivering. Bij lage doses voor desinfectie, bij hoge doses in combinatie met waterstofperoxide (geavanceerde oxidatie) voor verwijdering van organische microverontreinigingen. Bij zulke hoge doses kunnen er echter ook mutagene bijproducten gevormd worden. Twee recente studies uit het bedrijfstakonderzoek (BTO) leverden (i) meer kennis over en inzicht in de vorming van bijproducten, en (ii) een analytisch-chemische tool voor het opsporen van deze bijproducten. Dit type studies kan helpen een verantwoorde toepassing van UV-processen bij diverse watertypen en in diverse zuiveringsschema’s te bewerkstelligen.

Het Nederlandse waterbeleid probeert hetzelfde waterdruppeltje elke keer in een ander hokje te stoppen. De ene keer valt het onder de NBW, de andere keer moet het voldoen aan WB21 en als het niet uitkijkt komt het in een KRW-waterlichaam terecht. In het verleden is een goede stap gemaakt met de introductie van het instrument GGOR: grond- en oppervlaktewater werden voor het eerst beleidsmatig en integraal beschouwd. Dit artikel is een pleidooi om het GGOR-instrument te actualiseren. Integratie met het Voorzieningenniveau en de Kaderrichtlijn Water ligt voor de hand.

In het Bedrijfstakonderzoek (BTO) dat KWR Watercycle Research Institute uitvoert voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, is een workshop georganiseerd over de mogelijkheden van inspectie van drinkwaterleidingen. Tijdens deze workshop, waaraan drinkwaterbedrijven en inspectiebedrijven deelnamen, werden ervaringen uitgewisseld van drinkwaterbedrijven met inspectietechnieken, schetsten inspectiebedrijven nieuwe ontwikkelingen en werden de innovatiebehoeften op elkaar afgestemd. Drinkwaterbedrijven hebben vooral behoefte aan technieken die betrouwbaar zijn, de waterkwaliteit niet beïnvloeden en tegen geringe kosten inzetbaar zijn. Voor inspectiebedrijven is het belangrijk dat er voldoende inspectiewerkzaamheden plaatsvinden, waar zij deze technieken kunnen toepassen.

Tijdens de SIWW Technology & Innovation Summit in Singapore spraken 300 deelnemers uit 35 verschillende landen over de vraag waar de komende jaren op het gebied van (afval)watertechnologie en innovatie de focus op zou moeten liggen. In vier sessies met verschillende thema’s werden de meningen van de deelnemers geïnventariseerd en ontstond een goed beeld van de gezamenlijke toekomstvisie. Hierbij werd wel opgemerkt dat het voornaamste wat hiervoor nodig is “lef” is: het lef om nieuwe richtingen in te slaan.

De marge waarin we het grondwater in Nederlandse dorpen en steden het liefst beheersen, is klein. Te lage grondwaterstanden kunnen bodemdaling en droogstand van houten funderingspalen veroorzaken. Te hoge kunnen weer leiden tot water- en vochtoverlast. Waar automatisch gestuurd rioolbeheer en peilsturing in het oppervlaktewater al decennia vanzelfsprekend zijn, wordt automatisch gestuurd grondwaterbeheer nog weinig toegepast in stedelijke gebied. De gemeente Bloemendaal stuurt het grondwaterpeil wel: het drainagesysteem in de gemeente wordt automatisch gestuurd op basis van het grondwatermeetnet. De meetresultaten laten zien dat het systeem werkt en wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst.