Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern
In 2014 komt er een einde aan het IRIS-tijdperk; het onderhoud aan de applicatie stopt. Eén van de mogelijkheden ter vervanging van de OWA-module is de software WISKI KiWQM (Waterinformatiesysteem Kisters, Water Quality Module). In 2013 heeft waterschap Reest en Wieden KiWQM als eerste Nederlandse partij geïmplementeerd. Ook enkele andere waterschappen hebben belangstelling. Dit artikel belicht de mogelijkheden van en de ervaringen met KiWQM.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Een van de mogelijkheden om tijdens intensieve regenbuien het water tijdelijk te bergen is het aanleggen van waterbergingsgebieden. Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek in 2012 en 2013 blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwberging – op de waterkwaliteit gering is. Per hoogwatersituatie werd per hectare landbouwberging een maximale bijdrage van 0,20% voor stikstof en 0,34% voor fosfor op het oppervlaktewater vastgesteld. Deze toename is niet significant (< 10%) en is kleiner dan de onnauwkeurigheid van de waterkwaliteitsmetingen.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Thermische drukhydrolyse is een voorbehandelingsmethode die een efficiënte slibverwerking mogelijk maakt en groene energie oplevert. Tot voor kort was thermische drukhydrolyse alleen batchgewijs mogelijk. Op de rwzi in Venlo draait nu de TurboTec®, een installatie die zorgt voor een stabiel, continu en economisch rendabel proces voor de thermische drukhydrolyse van slib. De grotere slibdoorzet, de betere voorontwatering, de kleinere externe warmtevraag en de betere afbreekbaarheid en ontwatering van het behandelde slib leiden tot besparing van kosten en energie.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Natuurvriendelijke oevers worden veelvuldig toegepast als ecologische herstelmaatregel. Na aanleg vragen natuurvriendelijke oevers om beheer en onderhoud. Dit beheer en onderhoud blijkt in de praktijk vaak weinig of niet afgestemd te zijn op het doel en de functie van de oever, waardoor de (ecologische) waarde van de oever op de langere termijn achteruit kan gaan. Worden zo de KRW-doelen wel in 2026 gerealiseerd? Tauw is in 2012 enkele projecten gestart waarbij wordt afgeweken van het standaard maaibeheer en onderhoud.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern
’t Pompje is een voormalig kleiwingebied van ongeveer 100 ha in West-Vlaanderen. De natuurontwikkeling is gericht op zilt grasland en rietmoeras als habitat voor weidevogels en moerasvogels. In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij heeft Witteveen+Bos een systeemanalyse gemaakt om de waterkwalteit verder te kunnen verbeteren. Het blijkt dat er sprake is van nutriëntenrijk water met lange verblijftijden, maar de verwachte algenbloei en een waterplantenarm watersysteem treden niet op. We vermoeden dat de dynamiek in het watersysteem - sterke peilfluctuatie, inundatie, stikstoflimitatie en sterk wisselende zoutgehaltes - hiervoor verantwoordelijk is. Eutrofiëringsproblemen in nutriëntenrijke natte natuurgebieden kunnen dus mogelijk worden tegengegaan met dynamisch beheer.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Nederland staat voor een enorme vervangingsopgave voor het drinkwaternet. De vervangingsoperatie moet effectief en efficiënt zijn, en leiden tot een slim en toekomstbestendig net. Bij de vervanging van haar distributienet bundelt Brabant Water de kennis en innovatiekracht van het bedrijf met die van andere partijen. Dit artikel gaat in op hoe dit momenteel gebeurt en nodigt uit tot het aangaan van nieuwe partnerschappen.
Lees meer...