Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern
In het ontwerp van een distributienet is de sectiegrootte een essentieel criterium. Om als waterleidingbedrijf de keuze voor een bepaalde sectiegrootte verantwoord te kunnen maken, heeft KWR een afwegingsmethode en bijbehorende rekentool ontwikkeld. Hiermee kan de optimale sectiegrootte worden berekend bij de randvoorwaarden en overwegingen die dit specifieke bedrijf stelt. Daarnaast is het een hulpmiddel om beleid rond de keuze van de sectiegrootte te ontwikkelen, omdat het effect van besluiten op de optimale sectiegrootte eenvoudig inzichtelijk gemaakt kan worden.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Voor betrouwbare en kosteneffectieve hoogwaterbescherming lijkt de multifunctionele doorbraakvrije dijk in sommige gebieden een geschikte maatregel. In de praktijk lukt de implementatie hiervan echter zelden. Met eerder onderzoek zijn drie knelpunten voor succesvolle implementatie vastgesteld: het wettelijk toetsinstrumentarium, de financiering en de institutionele organisatie. Dit artikel benoemt voor tien casussen de belangrijkste knelpunten bij de implementatie en doet aanbevelingen om deze te overwinnen. Uit interviews komt het toetsinstrumentarium als het belangrijkste knelpunt naar voren.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Met een infiltratieproef en modelsimulaties is onderzocht of voorraadvorming van water in natuurgebied de Stippelberg bij kan dragen aan een duurzame watervoorziening van oostelijk Brabant. Het onderzoek is een vervolg op een veldproef met wateraanvoer naar de Bakelse Plassen. De resultaten geven aan dat de Stippelberg water langer vast kan houden dan de Bakelse Plassen dat kunnen. Echter, ook nu beperkt de snelheid waarmee het water naar de omgeving wegzakt de effectiviteit van deze maatregel. Het natuurgebied kan alleen een zinvolle bijdrage aan de watervoorziening van de omgeving leveren indien regionale conserveringsmaatregelen worden getroffen.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Naar aanleiding van een pittig wetenschappelijk debat over de relevantie van blootstelling aan mengsels van hormoonverstorende stoffen, vat dit artikel de gebruikte argumenten samen en plaatst de discussie in perspectief voor de watersector.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Grondstoffenproductie uit afvalwater- en slibstromen staat bij de Nederlandse waterschappen volop in de belangstelling. Vanuit de Routekaart Afvalwaterketen en de initiatieven van de Grondstoffenfabriek lijkt de productie van bioplastics uit reststromen van het zuiveringsproces een interessante mogelijkheid. Witteveen+Bos onderzocht, in opdracht van de STOWA, de technische en economische haalbaarheid van PHA-productie (polyhydroxyalkanoaat, grondstof voor bioplastic) uit zuiveringsslib. Hieruit blijkt dat productie van bioplastic uit slib technologisch en technisch haalbaar is, maar economisch nog niet rendabel blijkt. Kostenreductiemogelijkheden liggen in de procesoptimalisatie van verschillende deelprocessen.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Nieuwe stoffen in de waterketen hebben het laatste decennium veel aandacht gekregen in de watersector. Recent is veel kennis verzameld over allerlei medicijnresten in het water. Over stoffen die worden gebruikt bij Magnetic Resonance Imaging (MRI) is nog weinig bekend, hoewel de toepassing ervan in de medische wereld sterk toeneemt. In opdracht van RIWA-Rijn is een studie uitgevoerd naar gebruik, verspreiding, analysemethoden en risico’s van MRI-contrastmiddelen. Er lijkt nog geen urgent probleem te zijn, maar monitoring en een nadere risicobeoordeling van deze middelen verdient aanbeveling.
Lees meer...