Colors: Blue Color

Er is veel beeldvorming over de kansen voor samenwerking van gemeenten en waterschappen met drinkwaterbedrijven. Dat loopt van een ‘grote mate van overlap in taken en processen’ tot ‘vrijwel geen gezamenlijkheid’. Wel zien we dat regionaal steeds meer intensief wordt samengewerkt door gemeenten en waterschappen en steeds vaker ook met het drinkwaterbedrijf. Dit artikel beschrijft de kansen die in de praktijk worden gezien. Dat nuanceert de beeldvorming en geeft gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven zicht op de onderwerpen waarop samenwerking kansrijk en nuttig is. Dat stimuleert het gesprek tussen de partijen in de regio.
Lees meer...

In het beheergebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voldoen niet alle waterlichamen aan de KRW-normen voor stikstof en fosfaat. Om in 2027 aan de KRW-doelen te voldoen, heeft het waterschap een opgave om het ‘nutriëntengat’ te dichten. In dit project zijn water- en stoffenbalansen opgesteld van het hoofdwatersysteem om inzicht te krijgen in de herkomst van de nutriënten en de invloed van verschillende bronnen. De resultaten zijn ondersteunend bij het maken van keuzes voor het treffen van kosteneffectieve maatregelen. Tevens is onderzocht of verbetering van de effluentkwaliteit van de rioolwaterzuiveringen kan bijdragen aan het halen van de KRW-doelen.
Lees meer...

Wat betreft de waterflora voldoet de ecologische kwaliteit van veel KRW-waterlichamen nog niet. De vraag is welke aangrijpingspunten waterschappen hebben om deze kwaliteit te verbeteren. Door vegetatieopnames te koppelen aan fysisch-chemische en hydromorfologische data is een aantal duidelijke sleutelfactoren geïdentificeerd. Verrassend is dat ammonium een sterkere relatie blijkt te hebben met de soortensamenstelling dan nitraat. Daarnaast is belangrijk dat herstel van stroming en afvoer in beken aanzienlijke invloed heeft op de waterflora.

Lees meer...

Sinds de deltabeslissing Waterveiligheid uit 2014 gelden er nieuwe normen voor waterkeringen langs de kust en de grote rivieren. Centraal staat het Lokaal Individueel Risico (LIR), dat wordt bepaald door de kans op overstroming en de gevolgen ervan. Ook verlies aan mensenlevens is daarin meegenomen. Voor regionale dijken en wateren gelden nog de oude normen. Hoogheemraadschap van Rijnland paste de nieuwe normen toe op de polders rond het Braassemermeer, nabij Schiphol. De risico’s bleken in dit geval – diepe polders nabij grote plassen – vergelijkbaar met risico’s vanuit kust en grote rivieren. Regionale dijkverbeteringen zijn hier zeer kosteneffectief.
Lees meer...

Er komt steeds meer aandacht voor geneesmiddelen, hormonen, microplastics en andere microverontreinigingen in water. Dit artikel geeft een overzicht van de stand van de wetenschap. Waar komen deze microverontreinigingen vandaan, hoe komen ze in het water terecht, hoe erg is dat en wat kunnen we er aan doen? Van sommige groepen microverontreinigingen weten we meer dan van andere. Daardoor is de beleidsvorming niet voor alle stofgroepen even ver. Hoewel we veel nog niet weten, zouden mogelijke effecten handelen uit voorzorg kunnen rechtvaardigen. Een ketenaanpak, die zowel op bronmaatregelen als op end-of-pipe maatregelen inzet, lijkt het meest kansrijk.
Lees meer...

Lysotherm® is een innovatieve gepatenteerde slibhydrolysetechnologie die, in tegenstelling tot de gangbare systemen, geen gebruik maakt van stoom. De modulaire opzet is geschikt voor zowel kleine als grotere sliblijnen met vergisting en elektriciteitsproductie. Lysotherm® wordt continu bedreven, waarbij het slib indirect wordt verhit middels twee warmtecircuits: (1) een gesloten regeneratief watercircuit voor het voorverwarmen en nakoelen van het slib en (2) een thermisch oliecircuit waarmee warmte uit de hete rookgassen van de op biogas draaiende gasmotoren (wkk’s voor de opwekking van elektriciteit) wordt onttrokken. Dit artikel presenteert het werkingsprincipe van Lysotherm® en de operationele resultaten.
Lees meer...