Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern
De grote modderkruiper is een beschermde soort. Door zijn verborgen levenswijze is er vaak onduidelijkheid over zijn aanwezigheid. Dit maakt een adequate bescherming lastig. Waterschap Rivierenland en RAVON hebben samen de verspreiding van de vis in het beheergebied van Rivierenland onderzocht. Ze deden dit met een nieuwe 3-stappen-methode: 1) habitatkwaliteitsbeoordeling, 2) eDNA-verspreidingsonderzoek, 3) kartering van populaties, leefgebieden en verbindingszones. Deze methode bleek effectief: er ontstond een goed beeld van het belang van de verschillende deelgebieden en de wateren hierbinnen voor grote modderkruiper. De kaarten vormen de basis voor het op te stellen soortmanagement-plan grote modderkruiper.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Het gebruik van waterkwaliteitssensoren in het drinkwaterdistributienet kan voordelen bieden voor klantbescherming en procesbeheersing, maar om dat goed te kunnen beoordelen moeten ze op grote schaal worden ingezet. Zolang die voordelen echter niet zijn bewezen, gaan waterbedrijven er niet op grote schaal in investeren. Inmiddels zijn er gereedschappen ontwikkeld waarmee de bedrijven vooraf kunnen inschatten wat de prestaties en kosten van sensoren zullen zijn, zodat ze de beslissing om sensoren te gaan inzetten daarop kunnen baseren.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Radarsatellieten kunnen zeer nauwkeurig meten waar en hoe snel de bodem daalt. De gangbare gedachte is dat ondergrondse waterleidingen de grootste kans op leidingbreuk lopen op plaatsen in de bodem waar scherpe overgangen zijn van weinig naar veel bodemdaling. Een eerste verkenning toont aan dat satellietmetingen veelbelovend zijn om dit probleem op netwerkniveau te karteren.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
De ontwikkeling van de deammonificatie heeft het mogelijk gemaakt om stikstof op een duurzame wijze uit rejectiewater te verwijderen. De DEMON®-technologie (DEamMONification) is inmiddels met 54 installaties in bedrijf/opstart/ontwerp de meest toegepaste technologie voor stikstofrijke afvalwaterstromen op basis van deammonificatie. Dit succes dankt de technologie aan de stabiele zuiveringsprestaties, die een rechtstreeks gevolg zijn van de procesregeling.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Hogedrukfiltratie biedt vele voordelen, maar membraanvervuiling leidt tot operationele problemen. Om de vervuiling te beheersen worden membranen daarom op gezette tijden gereinigd. De effectiviteit van deze reiniging is sterk afhankelijk van de hydraulische omstandigheden. Deze kunnen verbeterd worden met lucht- en waterspoeling (AiRO) in verticaal geplaatste spiraalgewonden membraanelementen. Uit lab-, pilot- en full-scale onderzoek van KWR en Evides Industriewater in de periode 2005-2013 blijkt dat AiRO effectief is in het beheersen van de drukvaltoename en het verwijderen van biomassa en deeltjes. Evides Industriewater heeft de eerste succesvolle full-scale toepassing van AiRO in bedrijf.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Het vergroten van de bergingscapaciteit in de haarvaten van het hydrologisch systeem - de natuurlijke sponswerking - is één van de manieren om problemen met hoogwater te voorkomen. Toch zijn waterbeheerders niet geneigd sponsherstel in onze bovenstrooms gelegen buurlanden in te zetten voor de waterveiligheid in Nederland, vooral omdat hydrologische modellen een beperkte effectiviteit van natuurlijke sponswerking laten zien. De vraag is of deze opstelling terecht is. Kloppen de modeluitkomsten wel? En speelt de angst voor onbekende, minder controleerbare, in het buitenland uit te voeren maatregelen mee?
Lees meer...