h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O-vakartikelen

Vakartikelen

Citizen science en kalkafzettendheid

De mogelijkheden en het enthousiasme bij drinkwaterbedrijven om klanten actief te laten bijdragen aan onderzoek lijken alleen maar toe te nemen. In dit citizen science-project van KWR en waterbedrijf WML doen klanten voor het eerst als onderzoeker mee aan een wetenschappelijke studie naar de hardheid en kalkafzettendheid van drinkwater.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 235

Vakartikelen

De juiste techniek op de juiste plaats; een pilot met pipe cracking en inspectie van een drinkwaterleiding

Met de toename in het aantal vervangingen in het leidingnet wordt de keuze tussen traditionele en sleufloze technieken steeds belangrijker, maar besluiten wanneer welke techniek toe te passen is niet eenvoudig. PWN heeft in september 2016 een pilot uitgevoerd met pipe cracking, die is geëvalueerd met de nieuw ontwikkelde evaluatiemethodiek.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 225

Vakartikelen

Verwarming en koeling zonder warmtepomp met WKO-triplet

Bodemenergiesystemen worden veelvuldig toegepast om energie te besparen. De warmtepomp van zulke systemen gebruikt echter nog altijd veel elektriciteit. Het WKO-‘triplet’-systeem vermijdt elektriciteitsverbruik door de warmtepomp door warmte en koude op het gewenste temperatuurniveau in te vangen en in de bodem op te slaan met (bijvoorbeeld) zonnecollectoren en droge koelers.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 767

Vakartikelen

Praktijkervaring bij het inrichten van DMA’s

In een workshop met de Nederlandse drinkwaterbedrijven en De Watergroep zijn de praktijkervaring van de verschillende bedrijven, de bestaande DMA’s, achterliggende ontwerpgedachten, realisatie, onderhoud, opbrengsten en bestaande vragen in kaart gebracht. Daarnaast zijn ook de ervaringen van internationale drinkwaterbedrijven met DMA’s met een enquête geïnventariseerd.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 350

Vakartikelen

Een onderbouwing voor keuzes tussen saneringstechnieken

De benodigde kennis voor een onderbouwde keuze tussen traditionele en sleufloze technieken is niet voor alle weegcriteria (zoals hinder, kosten en betrouwbaarheid) voor iedere techniek en locatie bekend. Binnen het TKI-project ‘Slim renoveren van waterleidingen’ is een methodiek ontwikkeld voor het evalueren van saneringsprojecten, zodanig dat verschillende technieken met vaste criteria met elkaar vergeleken kunnen worden.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 464

Vakartikelen

Verwijdering Gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater van de glastuinbouw; experimenten met ‘Standaard Water’

Per 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater uit de glastuinbouw. Bij het testen van zuiveringsinstallaties voor gewasbeschermingsmiddelen, is de uitvoering van een landelijk vastgesteld protocol nog niet eenduidig en reproduceerbaar. Er zijn twee kritische stappen in het proces: de samenstelling en bereiding van het standaard water waarmee de testen worden uitgevoerd en de analysenauwkeurigheid van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 296

Vakartikelen

PFOA en GenX: van de regen in de drup?

Het RIVM heeft de risico’s van PFOA en de vervangende GenX-technologie onderzocht. Bij het drinken van kraanwater wordt de veilige waarde voor PFOA in bloedserum niet overschreden en gemeten concentraties van PFOA in oppervlaktewater blijven beneden de door het RIVM voorgestelde waterkwaliteitsnorm. Voor GenX pleit het RIVM voor een verlaging van de emissies.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 418

Vakartikelen

Handboek Ecohydrologische Systeemanalyse Beekdallandschappen: door beter systeembegrip naar mooiere beekdalen

Er is een groeiende behoefte aan handvatten voor een integrale systeemanalyse. Het nieuwe ‘Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen’ biedt uitkomst. Het schetst in praktische, heldere stappen hoe de gebruiker tot de systeemanalyse komt. Afhankelijk van de achterliggende opgave varieert het detailniveau van de systeemanalyse.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 406

Vakartikelen

Waterbeheer in droge en natte tijden met BOS-OMAR

Waterschap Limburg heeft samen met adviesbureau Nelen & Schuurmans een systeem ontwikkeld om het operationeel waterbeheer te optimaliseren, voor zowel normale omstandigheden als calamiteiten. Met dit ‘BeslissingsOndersteunend Systeem Operationeel Model voor Anticiperend waterbeheer op Regionale schaal’ kan snel inzicht worden verkregen in de actuele watersituatie.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 638

Vakartikelen

Waterhergebruik en –berging met aquifer storage and recovery (ASR) op tuinbouwlocatie Nieuw-Prinsenland

In Dinteloord is een hoogstaande, duurzame zoetwatervoorziening gerealiseerd voor het glastuinbouwgebied Nieuw-Prinsenland. Gezuiverd effluent van de naastgelegen suikerfabriek wordt tijdens de bietencampagne in grote volumes omgezet naar gietwater. Aquifer storage and recovery in de brakke ondergrond maakt het mogelijk om altijd voldoende zoetwater voorhanden te hebben, zonder een grote belasting op schaarse bovengrondse ruimte.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 463

Vakartikelen

Drinkwaterverbruik tijdens een grootschalige en langdurige elektriciteitsuitval

Waterbedrijven moeten ook bij calamiteiten drinkwater kunnen leveren. Onbekend is echter hoeveel drinkwater dan nog nodig is. Vitens en KWR hebben de gevolgen van een 10-daagse black-out op de drinkwatervraag zo goed mogelijk ingeschat. Het effect verschilt per type eindgebruiker en verandert hoe langer de black-out aanhoudt.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 516

Vakartikelen

Bioassays als alternatief voor chemische monitoring van PCB’s en PAK’s?

Het Drinkwaterbesluit verplicht chemische monitoring van specifieke PCB’s en PAK’s in drinkwater. Dit zijn echter niet de meest toxische en meest voorkomende stoffen. De auteurs onderzochten of monitoring met CALUX-bioassays beter zou zijn, uitgaand van de werkingsmechanismen van de Arylhydrocarbon- en PXR-receptor en antagonisme op de androgeenreceptor.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 365

Vakartikelen

Van business case naar value case in de afvalwaterketen

Door het toepassen van systeemdenken en de principes van de circulaire economie is een nieuwe selectiemethode voor toekomstbestendige (duurzame) sanitatietechnologieën voor huishoudelijk afvalwater ontwikkeld. Vernieuwend aan deze duurzaamheidscriteria is dat het praktische overwegingen combineert met een duurzaamheidperspectief voor een langere termijn van ten minste 60 jaar.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 519

Vakartikelen

Tracers bij oevergrondwaterwinning

Hoe kort doet het oppervlaktewater erover om de drinkwaterputten te bereiken? Als de verblijftijden bij een winning van oevergrondwater kort lijken, willen we graag preciezer weten hoe kort. Bij de winning Eibergen is een proef met uitgevoerd met twee tracers.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 396

Vakartikelen

De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld?

De energiesector wordt in de watersector veelvuldig genoemd als voorbeeld voor de transitie richting een circulaire economie. In hoeverre werkt dit verhelderend of juist verblindend? In deze literatuurstudie laten de auteurs hun licht schijnen op de energiesector als voorbeeld wanneer het gaat om de introductie van nieuwe decentrale technieken.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 674

Vakartikelen

Wateroverlast in kaart gebracht met satellieten

Aardobservatiebedrijf VanderSat heeft in samenwerking met de waterschappen Limburg en Aa en Maas onderzocht of satellietobservaties geschikt zijn om ondergelopen velden in kaart te brengen. Uit de vergelijking met helikopterfoto's is gebleken dat velden van meer dan 10 x 10 meter die duidelijk onder water staan en weinig bedekkende vegetatie hebben, goed te detecteren zijn.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 883

Pilotonderzoek: dynamische filtratie op actiefslib

Binnen het DynaFil-projectonderdeel ‘Dynamische filtratie op actiefslib’ is onderzoek gedaan naar een dynamisch membraan. Bij droogweeraanvoer werd een netto flux van 30 tot maximaal ongeveer 50 liter per m2 doekoppervlak per uur behaald, bij minder dan 5 mg/L onopgeloste stoffen in het filtraat. Tijdens regenweeraanvoercondities verstopte het doek, maar dit herstelde zich vanzelf.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 416

Vakartikelen

Hoogbelaste voorzuivering afvalwater – inventarisatie en bouwstenen voor het A-trap-procesontwerp

Het doel van het DynaFil-project ‘Efficiënte vergisting met dynamische filtratie’ is het substantieel verhogen van de hoeveelheid organische stof die naar de vergisting wordt gestuurd, zodat de biogasproductie en daarmee de energie-efficiëntie van een RWZI toeneemt. Bij dit onderzoek is uitgegaan van een tweetraps ‘AB-systeem’ met dynamische filtratie, in combinatie met een anaerobe vergister met dynamisch membraan.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 508

Vakartikelen

Effect van stroombaanmaaien op de ecologische kwaliteit van de Lage Raam: een verkennend onderzoek

Steeds vaker wordt gekozen voor stroombaanmaaien als extensieve beheersvorm voor beken. Of dit ook daadwerkelijk leidt tot een verandering in de ecologische kwaliteit is niet goed gekwantificeerd. Om hier meer inzicht in te krijgen zijn de macrofauna en vegetatie van een trajectwaar stroombaanmaaien wordt toegepast vergeleken met een vergelijkbaar traject dat regulier onderhouden wordt.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 558

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het