h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O-vakartikelen

Vakartikelen

De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld?

De energiesector wordt in de watersector veelvuldig genoemd als voorbeeld voor de transitie richting een circulaire economie. In hoeverre werkt dit verhelderend of juist verblindend? In deze literatuurstudie laten de auteurs hun licht schijnen op de energiesector als voorbeeld wanneer het gaat om de introductie van nieuwe decentrale technieken.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 305

Vakartikelen

Wateroverlast in kaart gebracht met satellieten

Aardobservatiebedrijf VanderSat heeft in samenwerking met de waterschappen Limburg en Aa en Maas onderzocht of satellietobservaties geschikt zijn om ondergelopen velden in kaart te brengen. Uit de vergelijking met helikopterfoto's is gebleken dat velden van meer dan 10 x 10 meter die duidelijk onder water staan en weinig bedekkende vegetatie hebben, goed te detecteren zijn.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 518

Pilotonderzoek: dynamische filtratie op actiefslib

Binnen het DynaFil-projectonderdeel ‘Dynamische filtratie op actiefslib’ is onderzoek gedaan naar een dynamisch membraan. Bij droogweeraanvoer werd een netto flux van 30 tot maximaal ongeveer 50 liter per m2 doekoppervlak per uur behaald, bij minder dan 5 mg/L onopgeloste stoffen in het filtraat. Tijdens regenweeraanvoercondities verstopte het doek, maar dit herstelde zich vanzelf.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 255

Vakartikelen

Hoogbelaste voorzuivering afvalwater – inventarisatie en bouwstenen voor het A-trap-procesontwerp

Het doel van het DynaFil-project ‘Efficiënte vergisting met dynamische filtratie’ is het substantieel verhogen van de hoeveelheid organische stof die naar de vergisting wordt gestuurd, zodat de biogasproductie en daarmee de energie-efficiëntie van een RWZI toeneemt. Bij dit onderzoek is uitgegaan van een tweetraps ‘AB-systeem’ met dynamische filtratie, in combinatie met een anaerobe vergister met dynamisch membraan.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 362

Vakartikelen

Effect van stroombaanmaaien op de ecologische kwaliteit van de Lage Raam: een verkennend onderzoek

Steeds vaker wordt gekozen voor stroombaanmaaien als extensieve beheersvorm voor beken. Of dit ook daadwerkelijk leidt tot een verandering in de ecologische kwaliteit is niet goed gekwantificeerd. Om hier meer inzicht in te krijgen zijn de macrofauna en vegetatie van een trajectwaar stroombaanmaaien wordt toegepast vergeleken met een vergelijkbaar traject dat regulier onderhouden wordt.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 366

Vakartikelen

Landbouw en drinkwaterwinning kunnen goed samengaan

In het project ‘Boeren voor Drinkwater’ werken melkveehouders sinds 2010 samen met onder andere de provincie Overijssel en Vitens aan het verminderen van de milieubelasting op het grondwater. Het project laat zien dat een efficiëntere mineralenkringloop leidt tot minder milieubelasting en hand in hand gaat met een verbeterd economisch rendement. Om de drinkwaterwinning veilig te stellen is het echter nodig de mineralenbenutting in (vrijwel) het gehele intrekgebied te optimaliseren.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 328

Vakartikelen

Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd

De Grondwateratlas bevat meetresultaten van zowel waterbedrijven als provincies en geeft een beeld in ruimte en tijd van het voorkomen van residuen van bestrijdingsmiddelen in het grondwater in Nederland. Doel van de Grondwateratlas is om monitoringgegevens te ontsluiten voor gebruik door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). 

Lees verder

Aantal keer gelezen: 688

Vakartikelen

De relatie tussen beschaduwing en de groei van waterplanten in twee beken in Noord-Brabant

Schaduw remt de groei van waterplanten in beken en kan zo helpen de onderhoudsfrequentie omlaag te brengen. Gekwantificeerde gegevens over de hoeveelheid benodigde schaduw ontbreken. Daarom is in trajecten van de Hooge Raam en de Keersop de vegetatiebedekking vastgesteld bij een verschillende hoeveelheid beschaduwing. 

Lees verder

Aantal keer gelezen: 492

Vakartikelen

Paludicultuur houdt de polder schoon

Door natte teelten (paludicultuur) in veenweidepolders kan een productief landschap gekoppeld worden aan groenblauwe diensten. Paludicultuur met lisdodde of riet kan op verschillende manieren bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, vooral door snelle opname van nutriënten en de daaropvolgende afvoer van biomassa.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 535

Vakartikelen

Ecologische sleutelfactoren vormen een goede kapstok voor watersysteemanalyses in het Maasstroomgebied

De waterschappen in het Maasstroomgebied hebben de afgelopen jaren watersysteemanalyses uitgevoerd, waarbij de eigen systematiek van de Handreiking Ontwikkeling Waterlopen (HOW) is gecombineerd met de landelijke methodiek van Ecologische Sleutelfactoren (ESF). In dit artikel worden de praktische ervaringen gedeeld.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 567

Vakartikelen

Microbiologisch veilig water: oude en nieuwe bedreigingen vragen om een hernieuwde aanpak

Ook in landen met veilig drinkwater moeten we alert zijn op ziekteverwekkende virussen en bacteriën in water als dat wordt gebruikt voor recreatie, landbouw of als bron voor drinkwater. Op veel vlakken in de watercyclus vindt vernieuwing plaats die kan worden toegepast om het water microbiologisch veilig te maken en te houden.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 762

Vakartikelen

Nieuwbouw rwzi Weesp in 2020: is voorbezinking nog ‘doelmatig duurzaam’?

De rwzi Weesp is verouderd en zal uiterlijk 2020 worden vernieuwd volgens de nieuwste stand der techniek. Er zijn verschillende zuiveringsconcepten (conventioneel en innovatief) met en zonder voorbezinktanks met elkaar vergeleken. Bij nieuwbouw van een conventioneel UCT-systeem zijn de extra kosten voor een voorbezinktank 10 – 15% per jaar hoger dan zonder. De winst op energiebesparing en CO2-uitstoot die daarbij behaald wordt, is daarmee flink duurder dan bij de toepassing van wind en/of zonne-energie.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1083

Vakartikelen

Effectiviteit van schadebeperkende maatregelen bij schonen en baggeren

In dit onderzoek is gekeken naar het aandeel vissen dat met baggeren en schonen op de kant terecht komt. In een aantal gevallen zorgt het gefaseerd schonen, waarbij minimaal 25% van de vegetatie gespaard wordt, voor een kleiner aandeel dat op de kant terecht komt. Uit het onderzoek blijkt ook dat het aanpassen van de wijze van onderhoud waarschijnlijk veel effectiever is.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1530

Vakartikelen

Best practices voor het ontwerpen van streefstructuren

Een streefstructuur is een ontwerp van de hoofdstructuur van een netwerk voor de middellange termijn. De huidige processen en ervaringen van Brabant water, PWN en WML zijn vergeleken om best practices voor het ontwerpen van streefstructuren te verzamelen en aanbevelingen te formuleren om de processen aan te scherpen.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 536

Vakartikelen

Verwijdering van acesulfaam in rioolwaterzuiveringsinstallaties: wat bepaalt het verschil?

Kunstmatige zoetstoffen als acesulfaam komen via urine in huishoudelijk afvalwater terecht. Acesulfaam stond tot voor kort te boek als persistente stof. Onderzoek van noordelijke waterschappen en waterbedrijven laat echter zien dat de stof wel degelijk afgebroken wordt in RWZI’s, maar ook dat de mate van verwijdering sterk varieert tussen RWZI’s.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 770

Vakartikelen

Update EmissieRegistratie riolering

De doelstelling van de EmissieRegistratie (ER) is de beschikbaarheid van een dataset met eenduidige emissiegegevens. Voor het deelgebied riolering is een omvangrijke update uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een grondige en fundamentele aanpassing van de factsheet ‘Effluenten RWZI’s, regenwaterriolen, niet aangesloten riolen, overstorten en IBA’s’, waarin de laatste onderzoeksresultaten zijn verwerkt.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 1055

Vakartikelen

Hoe ver moet de waterkwaliteit verbeteren om de ecologische KRW-doelen te kunnen halen?

Zware metalen (en dan met name cadmium) en ammonium blijken een sterke relatie te vertonen met een vijftal macrofaunasoorten in beken. Boven bepaalde drempelwaarden verdwijnen gewenste beeksoorten en blijven soorten over die indicatief zijn voor een slechte waterkwaliteit. Nog niet alle beken voldoen aan deze drempelwaarden.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 691

Vakartikelen

Zoektocht naar stuurknoppen om de ecologische toestand van beken te verbeteren

Waarom gaan we de KRW-doelen mogelijk niet halen? In dit artikel wordt met een data-analyse aangetoond hoe de relatie tussen ecologische toestand (gereflecteerd door de macrofaunatoestand) en stuurvariabelen in elkaar steekt voor de beken in het beheergebied van waterschap De Dommel.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 655

Vakartikelen

KRW-doelen voor macrofauna komen langzaam in zicht

Om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de KRW-doelen voor 2027, is de ecologische toestand van de beken in het beheergebied van waterschap De Dommel geanalyseerd op trends. Voor 22 procent van de meetlocaties is over de periode 2003-2015 sprake van een significante verbetering.

Lees verder

Aantal keer gelezen: 540

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het