Colors: Blue Color

Nu de waterkerende functie van de Hondsbossche Zeewering is vervallen doet zich de mogelijkheid voor om natuurgericht beheer toe te passen. Hiervoor is gekozen voor sinusbeheer. Uit regelmatige inventarisaties bleek zowel de flora als de fauna te profiteren van dit nieuwe beheer.

In november 2019 bood het WNF namens een breed gezelschap de visie Ruimte voor Levende Rivieren aan aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Een van de uitwerkingen van deze visie evalueert de langsdammen die in 2015 in de Waal bij Tiel zijn aangelegd, waarbij kribben zijn opgeruimd.

Onlangs ontstond er beroering in de wetenschappelijke wereld, toen er een artikel gepubliceerd werd waarin onder relatief milde chemische omstandigheden perfluorcarboxylzuren compleet werden afgebroken. Mogelijk levert dit nieuwe proces een bijdrage aan de oplossing van het probleem van PFAS in (bronnen voor) drinkwater.

Deltares heeft gemeten aan de emissie van Tributyltin (TBT) uit de waterbodem van Loosdrecht. Hieruit komt naar voren dat de aanwezige TBT veel minder beschikbaar is. Door de lage toetswaarden voor TBT in de waterbodem is toepassing van de baggerspecie echter niet mogelijk.

Bewoners klagen soms over stank in de omgeving van sloten en vijvers met riooloverstorten. TAUW onderzocht dit aan de hand van de kubieke benadering: fysieke feitelijke en juiste functionele inrichting en de belevingswaarde van de inrichting.

In de drinkwaterzuivering wordt bijna altijd ijzerhoudend slib gevormd. Met het oog op circulariteit vroegen diverse partijen zich af of het ijzer hieruit opnieuw ingezet kan worden als vlokmiddel in de waterzuivering.