Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

Te dicht op elkaar geplaatste (open) bodemenergiesysteembronnen kunnen elkaar negatief beïnvloeden. Er is onderzocht wat de invloed is van het dichter bij elkaar plaatsen van bodemenergiesysteembronnen op het energierendement.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

Elke drie jaar onderzoekt de provincie Utrecht de freatische grondwaterkwaliteit. In 2020 zijn medicijnresten & PFAS-stoffen extra meegenomen. Behalve dat deze stofgroepen frequent worden aangetroffen in het ondiepe grondwater, leverde de meetronde verschillende nieuwe inzichten op.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

Natte overstromingsvlakten vormen een belangrijk onderdeel van natuurlijke riviersystemen, maar ondanks rivierherstel ontbreken ze nog vrijwel geheel in Nederland. In de uiterwaarden van de Rijntakken liggen lokaal goede kansen om deze ‘missing link’ te herstellen.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

Begeleid door Tauw hebben de gemeente en HDSR samen de doelen voor het overig water (niet KRW-waterlichamen) in de stad Utrecht afgeleid. Als basis is een beoordelingssystematiek gehanteerd die waterschap en gemeente gezamenlijk hebben opgesteld.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

De afgelopen jaren zijn veel onderzoeken uitgevoerd naar het besparen van energie of kosten in de aansturing van oppervlaktewatergemalen. In dit onderzoek is voor het eerst gestuurd op basis van het aanbod duurzame energieproductie.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

Onderzoek van RIVM en Deltares bevestigt de conclusies van een eerdere studie over risico’s van medicijnresten in oppervlaktewater. In het huidige onderzoek bleek dat concentraties van negentien verschillende medicijnresten in 2017 en 2018 één of meerdere keren de risicogrens overschreden.

Lees meer...