secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het O3-STEP-filter is een innovatieve technologie die waterschappen kan helpen om aan toekomstige EU-richtlijnen voor stedelijk afvalwater te voldoen. Hierbij is een extra ozonisatiestap toegevoegd aan het bewezen effectieve denitrificerende actiefkoolfilter met coagulantdosering (1-STEP®-filter).

Rijkswaterstaat onderzoekt waar de snelwegen bij kunnen dragen aan het langer vasthouden van water. Het waterbalansmodel Hydrologie Op en in de Omgeving van Snelwegen (HOOS) biedt inzicht in het effect van maatregelen op de grondwaterstand en op de waterstromen naar de omgeving.

WML bedrijft op pompstation Breehei al drie jaar een klassieke grondwaterzuivering met biologische methaanoxidatie in een innovatieve zuiveringsopzet. Deze is full-scale vergeleken met een conventionele zuiveringsopzet. De innovatieve biologische zuiveringsopzet scoort beter en komt als voorkeursvariant naar voren in een integrale businesscase.

Organische microverontreinigingen (omv’s) in rioolwater bedreigen onze natuur en volksgezondheid. Is geavanceerde oxidatie een effectieve en duurzame techniek voor de bestrijding van omv’s? Witteveen+Bos en Van Remmen UV Technology onderzochten het met een milieu-impactanalyse.

De inrichting van waterlopen is het lastigste in gebieden met (overwegend) landbouwkundig gebruik. Bij waterschap Aa en Maas zijn dit waterlopen met de ‘opgave NVO’. Voor deze waterlopen zijn zes inrichtingsvarianten uitgewerkt.

In het kader van de Waterwet moet de Oosterscheldekering beoordeeld worden op zijn waterkerende functie. Deze beoordeling is in de afgelopen drie jaar uitgevoerd. Dit artikel geeft een kijkje in wat daar allemaal bij komt kijken.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.