Colors: Blue Color

In dit artikel wordt besproken of en in hoeverre het juridisch gezien voor waterschappen mogelijk is om het peil in veengebieden in gebruik door landbouw te verhogen om broeikasgasemissies uit veen terug te dringen. De juridische mogelijkheden voor waterschappen blijken beperkt.

Lees meer...

In dit artikel wordt voorgesteld bij het definiëren van doelen voor een circulaire economie 1) schoon zoet water mee te nemen als grondstof, 2) drinkwater en proceswater als product en 3) grond- en oppervlaktewater als milieu-compartiment. Daarmee wordt op weg naar 2050 zowel de beschikbaarheid van schoon zoet water geborgd, als de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater verbeterd.

Lees meer...

Waterschap Hollandse Delta wil binnen het werkgebied kruidenrijke dijken en bermen ontwikkelen. Voor de meest kansrijke locaties is het ecologisch maaibeheer concreet uitgewerkt.

Lees meer...

Onderzoek met publieke en particuliere partijen, door vijf hogescholen in tien wijken, heeft geresulteerd in nieuwe kennis over meten, beleven en doen ten aanzien van klimaatadaptie. Klimaatadaptatie blijkt nog beperkt te leven onder inwoners. Toch eindigde dit onderzoek met honderden concrete oplossingen.

Lees meer...

Binnen het KLIMAP-innovatieprogramma is een serious game ontwikkeld die de vaardigheid moet vergroten om kortetermijnmaatregelen te kiezen in een context van een onzekere lange termijn toekomst. Spelers maken een ‘ontwikkelpad’ naar een klimaatrobuuste toekomst voor de hoge zandgronden.

Lees meer...

In de zomer van 2021 is in Eindhoven een pilot opgezet om real-time sproeiadvies voor stadstuinen beschikbaar te maken. Dit gebeurde op basis van een netwerk van metingen van de vochtigheid van tuinbodems door burgers zelf.

Lees meer...
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!