secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Een van de mogelijkheden om tijdens intensieve regenbuien het water tijdelijk te bergen is het aanleggen van waterbergingsgebieden. Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek in 2012 en 2013 blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwberging – op de waterkwaliteit gering is. Per hoogwatersituatie werd per hectare landbouwberging een maximale bijdrage van 0,20% voor stikstof en 0,34% voor fosfor op het oppervlaktewater vastgesteld. Deze toename is niet significant (< 10%) en is kleiner dan de onnauwkeurigheid van de waterkwaliteitsmetingen.

Thermische drukhydrolyse is een voorbehandelingsmethode die een efficiënte slibverwerking mogelijk maakt en groene energie oplevert. Tot voor kort was thermische drukhydrolyse alleen batchgewijs mogelijk. Op de rwzi in Venlo draait nu de TurboTec®, een installatie die zorgt voor een stabiel, continu en economisch rendabel proces voor de thermische drukhydrolyse van slib. De grotere slibdoorzet, de betere voorontwatering, de kleinere externe warmtevraag en de betere afbreekbaarheid en ontwatering van het behandelde slib leiden tot besparing van kosten en energie.

Natuurvriendelijke oevers worden veelvuldig toegepast als ecologische herstelmaatregel. Na aanleg vragen natuurvriendelijke oevers om beheer en onderhoud. Dit beheer en onderhoud blijkt in de praktijk vaak weinig of niet afgestemd te zijn op het doel en de functie van de oever, waardoor de (ecologische) waarde van de oever op de langere termijn achteruit kan gaan. Worden zo de KRW-doelen wel in 2026 gerealiseerd? Tauw is in 2012 enkele projecten gestart waarbij wordt afgeweken van het standaard maaibeheer en onderhoud.

’t Pompje is een voormalig kleiwingebied van ongeveer 100 ha in West-Vlaanderen. De natuurontwikkeling is gericht op zilt grasland en rietmoeras als habitat voor weidevogels en moerasvogels. In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij heeft Witteveen+Bos een systeemanalyse gemaakt om de waterkwalteit verder te kunnen verbeteren. Het blijkt dat er sprake is van nutriëntenrijk water met lange verblijftijden, maar de verwachte algenbloei en een waterplantenarm watersysteem treden niet op. We vermoeden dat de dynamiek in het watersysteem - sterke peilfluctuatie, inundatie, stikstoflimitatie en sterk wisselende zoutgehaltes - hiervoor verantwoordelijk is. Eutrofiëringsproblemen in nutriëntenrijke natte natuurgebieden kunnen dus mogelijk worden tegengegaan met dynamisch beheer.

Nederland staat voor een enorme vervangingsopgave voor het drinkwaternet. De vervangingsoperatie moet effectief en efficiënt zijn, en leiden tot een slim en toekomstbestendig net. Bij de vervanging van haar distributienet bundelt Brabant Water de kennis en innovatiekracht van het bedrijf met die van andere partijen. Dit artikel gaat in op hoe dit momenteel gebeurt en nodigt uit tot het aangaan van nieuwe partnerschappen.

Waterbedrijf Groningen levert drinkwater in een vermaasd distributienetwerk over een oppervlak van bijna 3.000 vierkante kilometer. Hiervoor worden vijf verschillende drinkwaterproductielocaties gebruikt. Distributiemodellen brengen in kaart waar in het distributienet de verschillende productielocaties drinkwater leveren. Door te kijken naar de kwaliteit van het geleverde drinkwater wordt het inzicht in de distributieprocessen bevestigd of verbeterd. Voor de provincie Groningen blijkt dat dit heel goed kan door te kijken naar de parameter elektrisch geleidingsvermogen (EGV).
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.