secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Computational Fluid Dynamics is een wiskundig model dat de stroming van vloeistoffen beschrijft. Hiermee kun je inzicht krijgen in hoe die stroming loopt, en bijvoorbeeld wat voor gevolgen bepaalde factoren hierop kunnen hebben. Uiteraard speelt stroming in de waterzuivering een belangrijke rol. CFD kan worden ingezet op diverse onderdelen van het zuiveringsproces, niet alleen om meer inzicht te krijgen in het proces, maar juist ook om de verschillende processtappen te optimaliseren.

Op een aantal rwzi’s is in de afgelopen jaren de oppervlaktebeluchting vervangen door een efficiënter beluchtingssysteem. Doelstellingen hierbij zijn vaak het vergroten van de zuurstofinbrengcapaciteit en het verlagen van het energiegebruik. Controleren of het opgeleverde beluchtingssysteem voldoet aan de gestelde eisen vergt veel tijd en de metingen kunnen leiden tot zeer uiteenlopende resultaten. Daarom worden dergelijke controles nauwelijks uitgevoerd. Samen met Tauw heeft waterschap Groot Salland een snelle en eenvoudige manier ontwikkeld om de zuurstofinbrengcapaciteit voor rwzi Dalfsen te bepalen: CFD-modellering.

Bij piekbuien valt er veel water op de glazen kasdaken in het Westland. Slechts een deel wordt bovengronds opgevangen in gietwaterbassins, het meeste verdwijnt in het oppervlaktewatersysteem. Ondergronds bergen levert een extra voorraad aan kwalitatief goed gietwater, reduceert het ruimtebeslag voor bovengrondse berging en beperkt de piekbelasting van het oppervlaktewatersysteem. Ondergrondse waterberging (OWB) maakt het aantrekkelijker voor tuinders om het waterpeil in het bassin voorafgaand aan een bui te verlagen. De tuinder kan dit water immers deels weer terugwinnen in droge perioden.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil graag zijn energieverbruik verduurzamen. Dit kan onder andere door energie van het net af te nemen op de momenten dat er een overschot is en de prijzen laag zijn. De fluctuaties in de energieprijzen worden namelijk mede bepaald door het fluctuerende aanbod in zonne- en windenergie. Het hoogheemraadschap zette een praktijkproef met het real-time aansturen van een gemaal op basis van actuele waterstanden, neerslagvoorspelling en energieaanbod. De resultaten van de proef zijn veelbelovend: het is duurzamer én goedkoper om ‘te malen als het waait’.

Nederland staat voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Er worden de komende jaren miljarden euro’s geïnvesteerd om die opgaven te realiseren. Juist nu liggen er dan ook grote kansen voor slimme combinaties van water- en natuuropgaven. Wat is er voor nodig om die kansen maximaal te benutten? In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken deed Alterra hier onderzoek naar. Dit artikel vat de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit deze studie samen.

De afgelopen tien jaar zijn verschillende concepten ontwikkeld om zoet en zout (brak) grondwater beter te beheren en zo de zoetwatervoorziening in delta’s te verbeteren. Een van die concepten, de Freshkeeper, staat ook internationaal in de belangstelling. Via publiek-private samenwerking van KWR, Vitens, BAM en ARCADIS wordt dit concept straks ook in kustgebieden elders in de wereld toegepast.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.