secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Blauwalgen kunnen een breed scala aan toxines/gifstoffen produceren, en vormen daarom bij grote dichtheid in zwemwater een gezondheidsrisico voor mens en dier. Op basis van het blauwalgenprotocol (2012) wordt op blauwalggevoelige locaties gedurende het zwemwaterseizoen in ieder geval tweewekelijks gecontroleerd en zonodig elke week. KWR heeft de afgelopen jaren nieuwe DNA-merkers ontwikkeld voor de kwantitatieve bepaling van de vijf meest voorkomende potentieel toxische blauwalgen; Microcystis, Planktothrix, Anabaena, Aphanizomenon en, sinds 2013, Woronichinia. De DNA-detectiemethodiek is inmiddels door Intertek Life Sciences (Geleen) succesvol geïmplementeerd en routinematig toegepast op ruim 300 veldmonsters.

In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlaktewatersysteem door brakke kwel. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt deze verzilting in de toekomst sterker. Dat kan problemen geven in sectoren die afhankelijk zijn van zoet water. Hoe zijn de chlorideconcentraties in het oppervlaktewatersysteem van de Haarlemmermeerpolder te voorspellen en te sturen op basis van de inlaat van zoet water uit de boezem? Dat onderzocht Grontmij in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland. Het onderzoek resulteerde in een goed werkend SOBEK WQ-model dat reële voorspellingen doet van chloridegehalten.

In opdracht van de Nederlandse ambassade heeft een team van experts van Royal HaskoningDHV en waterschap Reest en Wieden een missie uitgevoerd in Bolivia. Doel van de missie was om inzicht te krijgen in de bijdrage die het Nederlandse bedrijfsleven kan leveren aan de afvalwaterbehandeling in Bolivia. Daarvoor is een analyse gemaakt van een typisch Boliviaanse zuivering in Cochabamba. Gebleken is dat de lokale organisatie goed functioneert en dat voldoende kennis over de processen aanwezig is, maar dat het tekort aan financiële middelen de vooruitgang vertraagt. In het versnellen van deze vooruitgang kan Nederland een bijdrage leveren als ‘sparring partner’ door het delen van technologische kennis. Mogelijk is er ook een rol weggelegd voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zeist is sinds 2009 uitgerust met een zandfilterinstallatie voor vergaande fosfaatverwijdering. In eerste instantie voldeed de installatie niet aan de doelstellingen. Een optimalisatie heeft geleid tot het alsnog halen van de gestelde doelen. De werkwijze en de resultaten zijn bruikbaar voor optimalisatie van vergelijkbare installaties in Nederland.

Bij het falen van een drinkwaterleiding spelen de verbindingen tussen de leidingsegmenten een onderschatte rol. Dit artikel presenteert een stappenplan om het falen van een pvc spie-mof-verbinding te voorspellen. De eerste stap is het selecteren van de kandidaten voor conditie bepaling. De tweede is het daadwerkelijk bepalen van de conditie door de spleet tussen de leidingen inwendig te meten. De derde stap is de analyse van meetgegevens, waarna een beslissing kan worden genomen voor verdere actie. Tenslotte wordt een tijdstip bepaald voor een volgende inspectie.

Anno 2014 is de markt voor slib(eind)verwerking sterk in beweging. De waterschappen zoeken naar nieuwe doelmatige en duurzame oplossingen: centralisatie, verdergaande gisting en volumereductie (Energiefabrieken). Daarnaast speelt voor sommige waterschappen voor de komende jaren het afsluiten van nieuwe slibverwerkingscontracten. Tegen deze achtergrond is toepassing van thermische hydrolyse (TDH) een kansrijke techniek. Door toepassing hiervan wordt meer gas geproduceerd, wordt de beschikbare vergistingscapaciteit beter benut en verloopt de ontwatering beter, met als gevolg een volume- en kostenreductie. In dit artikel wordt ingegaan op de kansen van thermische hydrolyse.