secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Waterbedrijven zijn verplicht om de drinkwaterkwaliteit aan het tappunt bij de consument te meten. Onderdeel van het wettelijk meetprogramma zijn de metalen lood, koper en nikkel. Hiervoor bemonsteren de waterbedrijven via de Random Day Time (RDT)-methode. In de periode 2004-2011 heeft KWR van ruim 16.000 RDT-monsters de metaalconcentraties geïnventariseerd en onderzocht of er relaties zijn tussen metaalconcentraties aan de tap en de watersamenstelling af pompstation. Het blijkt dat metaalconcentraties in het algemeen laag zijn. Er is een relatie tussen de koperconcentratie en de zuurgraad en waterstofcarbonaatconcentratie van het drinkwater. Andere relaties zijn niet aangetoond.

Gedurende een periode van 3 jaar zijn er onder de vlag van het project DisConTO twee onderzoeken gedaan naar veranderingen van waterkwaliteit in drinkwaterdistributienetwerken. Het eerste bestond uit batchtesten om te kijken naar de groeipotentie van bacteriologische cellen in de tijd in water van verschillende drinkwaterproductiebedrijven. De gebruikte analysemethode (TCC) heeft potentie voor de toekomst als indicatorparameter. De methode is snel en toont eenzelfde trend als de huidige kweekmethoden. Het tweede onderzoek bracht het het effect in beeld van een nieuwe zuivering op de waterkwaliteit in het distributienet. Een verbeterde kwaliteit af pompstation is niet direct merkbaar in de periferie, dit duurt maanden.

Om te bepalen wat het effect is van de drinkwaterkwaliteit af pompstation op de geleverde kwaliteit bij de klant is een meetprogramma afgewerkt op productielocatie Kolff (Vitens) en in een deel van het bijbehorende distributienet. De keuze viel op deze locatie omdat hier in de onderzoeksperiode de oude zuivering vervangen werd door een nieuwe, uitgebreidere zuivering. Af pompstation, halverwege het distributienet en aan het eind van het net zijn op 15 meetdagen meerdere malen per dag monsters genomen. De vernieuwde productielocatie produceert zachter water , met minder voedingsstoffen voor biologische activiteit, maar dit heeft na anderhalf jaar nog geen effect op de biologische activiteit in het drinkwater bij de klant.

In het onderzoeksproject DisConTO is een waterkwaliteitsmodel ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in bacteriegroei in drinkwaterdistributienetten. Voor verschillende Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn de parameters van het model bepaald. TCC- en ATP-metingen in batchexperimenten laten zien dat bij hogere temperaturen duidelijk sprake is van bacterie-groei (TCC); bij lagere temperaturen is nauwelijks groei waar te nemen. De groeisnelheids-constante en de celconcentratie bij evenwicht hebben in de meeste gevallen een positieve correlatie met de watertemperatuur. De biologische stabiliteit in distributienetten kan verder verbeterd worden door meer aandacht te besteden aan het beheersen van celconcentraties in reinwater van productielocaties.

De grote modderkruiper is een beschermde soort. Door zijn verborgen levenswijze is er vaak onduidelijkheid over zijn aanwezigheid. Dit maakt een adequate bescherming lastig. Waterschap Rivierenland en RAVON hebben samen de verspreiding van de vis in het beheergebied van Rivierenland onderzocht. Ze deden dit met een nieuwe 3-stappen-methode: 1) habitatkwaliteitsbeoordeling, 2) eDNA-verspreidingsonderzoek, 3) kartering van populaties, leefgebieden en verbindingszones. Deze methode bleek effectief: er ontstond een goed beeld van het belang van de verschillende deelgebieden en de wateren hierbinnen voor grote modderkruiper. De kaarten vormen de basis voor het op te stellen soortmanagement-plan grote modderkruiper.

Het gebruik van waterkwaliteitssensoren in het drinkwaterdistributienet kan voordelen bieden voor klantbescherming en procesbeheersing, maar om dat goed te kunnen beoordelen moeten ze op grote schaal worden ingezet. Zolang die voordelen echter niet zijn bewezen, gaan waterbedrijven er niet op grote schaal in investeren. Inmiddels zijn er gereedschappen ontwikkeld waarmee de bedrijven vooraf kunnen inschatten wat de prestaties en kosten van sensoren zullen zijn, zodat ze de beslissing om sensoren te gaan inzetten daarop kunnen baseren.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).