secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Naar aanleiding van een pittig wetenschappelijk debat over de relevantie van blootstelling aan mengsels van hormoonverstorende stoffen, vat dit artikel de gebruikte argumenten samen en plaatst de discussie in perspectief voor de watersector.

Grondstoffenproductie uit afvalwater- en slibstromen staat bij de Nederlandse waterschappen volop in de belangstelling. Vanuit de Routekaart Afvalwaterketen en de initiatieven van de Grondstoffenfabriek lijkt de productie van bioplastics uit reststromen van het zuiveringsproces een interessante mogelijkheid. Witteveen+Bos onderzocht, in opdracht van de STOWA, de technische en economische haalbaarheid van PHA-productie (polyhydroxyalkanoaat, grondstof voor bioplastic) uit zuiveringsslib. Hieruit blijkt dat productie van bioplastic uit slib technologisch en technisch haalbaar is, maar economisch nog niet rendabel blijkt. Kostenreductiemogelijkheden liggen in de procesoptimalisatie van verschillende deelprocessen.

Nieuwe stoffen in de waterketen hebben het laatste decennium veel aandacht gekregen in de watersector. Recent is veel kennis verzameld over allerlei medicijnresten in het water. Over stoffen die worden gebruikt bij Magnetic Resonance Imaging (MRI) is nog weinig bekend, hoewel de toepassing ervan in de medische wereld sterk toeneemt. In opdracht van RIWA-Rijn is een studie uitgevoerd naar gebruik, verspreiding, analysemethoden en risico’s van MRI-contrastmiddelen. Er lijkt nog geen urgent probleem te zijn, maar monitoring en een nadere risicobeoordeling van deze middelen verdient aanbeveling.

In dit artikel nemen we u mee op een reis langs de Regge door het dorp Goor. Op deze reis willen we u deelgenoot maken van het proces dat de herinrichting van de Regge door Goor tot een succes heeft gemaakt. We vertellen dit verhaal vanuit het perspectief van een bewoner in Goor die eerst naast de Regge woont en nu met de Regge leeft. Het project is een samenwerking tussen gemeente en waterschap – waarbij provincie Overijssel een belangrijke medefinancier is. Met het herinrichten van de Regge door Goor wordt naast het realiseren van de KRW-ambitie vooral een beleefbare Regge nagestreefd.

Nieuwe energiebronnen zoals zon en wind zorgen op de energiemarkt voor grote en snelle fluctuaties in aanbod en prijs. Door de real time-aansturing van gemalen hierop af te stemmen snijdt het mes aan twee kanten: een forse financiële besparing en meer gebruik van duurzame energie. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier test op dit moment zo’n nieuwe aansturing van de gemalen.

Regelmatig wordt de indruk gewekt dat regelbare drainage dé oplossing is voor alle wateropgaven. Dit verdient op zijn minst nuancering. Om tot goede keuzes voor maatregelen in het watersysteem te komen zijn alle betrokkenen bij het waterbeheer in Nederland gebaat bij inzicht in de reële mogelijkheden en beperkingen van regelbare drainage. Dit artikel tweede artikel in een reeks van drie voorziet een aantal veronderstellingen rond regelbare drainage van een oordeel.