Colors: Blue Color

In opdracht van de Nederlandse ambassade heeft een team van experts van Royal HaskoningDHV en waterschap Reest en Wieden een missie uitgevoerd in Bolivia. Doel van de missie was om inzicht te krijgen in de bijdrage die het Nederlandse bedrijfsleven kan leveren aan de afvalwaterbehandeling in Bolivia. Daarvoor is een analyse gemaakt van een typisch Boliviaanse zuivering in Cochabamba. Gebleken is dat de lokale organisatie goed functioneert en dat voldoende kennis over de processen aanwezig is, maar dat het tekort aan financiële middelen de vooruitgang vertraagt. In het versnellen van deze vooruitgang kan Nederland een bijdrage leveren als ‘sparring partner’ door het delen van technologische kennis. Mogelijk is er ook een rol weggelegd voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Lees meer...

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zeist is sinds 2009 uitgerust met een zandfilterinstallatie voor vergaande fosfaatverwijdering. In eerste instantie voldeed de installatie niet aan de doelstellingen. Een optimalisatie heeft geleid tot het alsnog halen van de gestelde doelen. De werkwijze en de resultaten zijn bruikbaar voor optimalisatie van vergelijkbare installaties in Nederland.
Lees meer...

Bij het falen van een drinkwaterleiding spelen de verbindingen tussen de leidingsegmenten een onderschatte rol. Dit artikel presenteert een stappenplan om het falen van een pvc spie-mof-verbinding te voorspellen. De eerste stap is het selecteren van de kandidaten voor conditie bepaling. De tweede is het daadwerkelijk bepalen van de conditie door de spleet tussen de leidingen inwendig te meten. De derde stap is de analyse van meetgegevens, waarna een beslissing kan worden genomen voor verdere actie. Tenslotte wordt een tijdstip bepaald voor een volgende inspectie.

Lees meer...

Anno 2014 is de markt voor slib(eind)verwerking sterk in beweging. De waterschappen zoeken naar nieuwe doelmatige en duurzame oplossingen: centralisatie, verdergaande gisting en volumereductie (Energiefabrieken). Daarnaast speelt voor sommige waterschappen voor de komende jaren het afsluiten van nieuwe slibverwerkingscontracten. Tegen deze achtergrond is toepassing van thermische hydrolyse (TDH) een kansrijke techniek. Door toepassing hiervan wordt meer gas geproduceerd, wordt de beschikbare vergistingscapaciteit beter benut en verloopt de ontwatering beter, met als gevolg een volume- en kostenreductie. In dit artikel wordt ingegaan op de kansen van thermische hydrolyse.
Lees meer...

Er is al veel gezegd en geschreven over de besparingen die gemeenten en waterschappen gezamenlijk dienen te realiseren in de (afval)waterketen. Door gezamenlijk te meten en monitoren kunnen belangrijke stappen worden gezet om de gestelde doelen te verwezenlijken. Maar hoe dan? Door meer samen te werken op het gebied van meten en monitoren. Dat is een kwestie van de juiste mensen op de juiste plek. De stand der techniek vormt voor gezamenlijke telemetrie in elk geval geen praktische belemmering meer. Een goed werkend gezamenlijk telemetriesysteem is vandaag de dag vooral een kwestie van stroomlijnen van de bedrijfsprocessen en het overdragen van activiteiten tussen organisaties. Niet direct de techniek, maar de keuzes die beheerders durven en kunnen maken, is doorslaggevend.

Lees meer...

Over een periode van anderhalf jaar zijn morfologische, hydrologische en ecologische ontwikkelingen gemonitord na een herstelproject in de Lunterse Beek. Tijdens een initiële vegetatieloze periode was de morfodynamiek groot, met een bochtafsnijding, oevererosie en oeveraangroei. Deze processen zijn gerelateerd aan de aanpassing van het lengteprofiel, dat sedimenttoevoer tot gevolg had. Vervolgens heeft vegetatie zich in de inundatiezone ontwikkeld. De morfodynamiek nam in deze periode af, de morfologische veranderingen speelden zich met name nog op de beekbodem af. De metingen laten zien dat de beekbodem stabiliseert na een initiële morfologische aanpassingsperiode van ongeveer acht maanden.
Lees meer...
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!