Colors: Blue Color

Nederlandse waterbeheerders hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om tot afgewogen, gebiedsgerichte KRW-doelen te komen. Daarbij is men tot op zekere hoogte vrij om zijn eigen doelen af te leiden. Dit kan op verschillende manieren, vooral als het gaat om het verdisconteren van het ecologisch effect van ingrepen en maatregelen. Dat dit gevolgen heeft voor de uniformiteit is onvermijdelijk. Verschillen in uitkomsten zijn soms niet gemakkelijk te begrijpen voor de buitenwereld. Om hierin transparant te blijven is meer samenwerking en afstemming nodig. Hoe kunnen we dit bereiken? Ecologische Sleutelfactoren bieden mogelijk uitkomst.
Lees meer...

In het beheergebied van Hollands Noorderkwartier is de totale belasting en de achtergrondbelasting door de nutriënten fosfor en stikstof onderzocht in 42 waterlichamen. De achtergrondbelasting met stikstof blijkt nergens het halen van de KRW-doelstellingen in de weg te staan. Voor fosfor daarentegen is dit in de helft van de onderzochte waterlichamen wel het geval. Voor deze waterlichamen zijn de KRW-doelen voor fosfor aangepast en daarmee tevens de doelen voor de bijbehorende ecologie. Het Stappenplan nutriënten van Rijn-West is hierbij leidend geweest.
Lees meer...

In de helft van de regionale wateren blijven nutriënten een beperkende factor om KRW-doelen te bereiken. Is een groot deel daarvan misschien natuurlijk? Een belangrijke vraag, omdat de KRW de mogelijkheid geeft om achtergrondbelasting van nutriënten in de doelen te verrekenen. Uit het hieronder beschreven onderzoek weet HHNK nu per waterlichaam in zijn gebied waar de nutriënten vandaan komen en wat daarin het aandeel natuurlijke achtergrond is. Deze kennis is essentieel om KRW-doelen onderbouwd te kunnen bijstellen en om te kunnen bepalen waar welke maatregelen efficiënt zijn.
Lees meer...

De toekomstige waterkwaliteit hangt af van de mogelijkheden om ongewenste effecten van klimaatverandering te voorkomen of te beperken door inrichting en beheer van watersystemen. Op grond van de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) zijn grote investeringen nodig om in 2027 een goede ecologische toestand van alle watersystemen te realiseren. Maar hoe beïnvloedt klimaatverandering de natte natuur en wat zijn (kosten)effectieve maatregelen voor klimaatadaptatie? Waterschap Zuiderzeeland beschrijft in dit artikel de meerwaarde van soortengevoeligheidsdistributies (SSD’s) voor de analyse van de ecologische toestand en toont ruimtelijke visualisaties van kwaliteitsoordelen in individuele watersystemen.
Lees meer...

USTORE is de gezamenlijke storingsdatabase van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Door het delen van data beschikken drinkwaterbedrijven over een storingsdatabase die vier tot twaalf keer zo groot is als hun eigen database. Hierdoor neemt de statistische betrouwbaarheid toe en kunnen meer gedetailleerde analyses uitgevoerd worden. USTORE is momenteel het belangrijkste instrument om beslissingen te onderbouwen over het vervangen van leidingen. Inmiddels is het proces van registratie, dataverwerking en analyse verder volwassen geworden. Toekomstige initiatieven richten zich op het verder vergroten van het aantal deelnemers (binnen én buiten de drinkwatersector), het opzetten van een kwaliteitssysteem en het verder verbeteren van analyses.
Lees meer...

De verwachte klimaatverandering zal onder meer gepaard gaan met hogere temperaturen en veranderende neerslagpatronen. Dit kan ook gevolgen hebben voor ondergrondse leidingen, zoals het drinkwaterdistributienetwerk. In het onderzoeksprogramma van Kennis voor klimaat heeft KWR samen met de drinkwaterbedrijven onderzoek gedaan naar de effecten van temperatuurstijging en grondzetting op drinkwaterleidingen.

Lees meer...
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!