Colors: Blue Color

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Vroomshoop had uitbreiding nodig. Vanwege de relatief hoge regenwaterafvoer ten opzichte van de droogweerafvoer was vervanging door een Nereda®‑installatie destijds geen efficiënte oplossing. Het bouwen van een hybride systeem – een combinatie van een conventioneel actiefslibsysteem (CAS) met een Nereda®‑reactor – bleek een goed besluit. Boven op de ruimtebesparing was er het voordeel van de verbeterde slibbezinking in het CAS, waardoor er extra ruimte onstaat in de hydraulische capaciteit. Ook daalde het energieverbruik.
Lees meer...

Computational Fluid Dynamics is een wiskundig model dat de stroming van vloeistoffen beschrijft. Hiermee kun je inzicht krijgen in hoe die stroming loopt, en bijvoorbeeld wat voor gevolgen bepaalde factoren hierop kunnen hebben. Uiteraard speelt stroming in de waterzuivering een belangrijke rol. CFD kan worden ingezet op diverse onderdelen van het zuiveringsproces, niet alleen om meer inzicht te krijgen in het proces, maar juist ook om de verschillende processtappen te optimaliseren.
Lees meer...

Op een aantal rwzi’s is in de afgelopen jaren de oppervlaktebeluchting vervangen door een efficiënter beluchtingssysteem. Doelstellingen hierbij zijn vaak het vergroten van de zuurstofinbrengcapaciteit en het verlagen van het energiegebruik. Controleren of het opgeleverde beluchtingssysteem voldoet aan de gestelde eisen vergt veel tijd en de metingen kunnen leiden tot zeer uiteenlopende resultaten. Daarom worden dergelijke controles nauwelijks uitgevoerd. Samen met Tauw heeft waterschap Groot Salland een snelle en eenvoudige manier ontwikkeld om de zuurstofinbrengcapaciteit voor rwzi Dalfsen te bepalen: CFD-modellering.
Lees meer...

Bij piekbuien valt er veel water op de glazen kasdaken in het Westland. Slechts een deel wordt bovengronds opgevangen in gietwaterbassins, het meeste verdwijnt in het oppervlaktewatersysteem. Ondergronds bergen levert een extra voorraad aan kwalitatief goed gietwater, reduceert het ruimtebeslag voor bovengrondse berging en beperkt de piekbelasting van het oppervlaktewatersysteem. Ondergrondse waterberging (OWB) maakt het aantrekkelijker voor tuinders om het waterpeil in het bassin voorafgaand aan een bui te verlagen. De tuinder kan dit water immers deels weer terugwinnen in droge perioden.
Lees meer...

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil graag zijn energieverbruik verduurzamen. Dit kan onder andere door energie van het net af te nemen op de momenten dat er een overschot is en de prijzen laag zijn. De fluctuaties in de energieprijzen worden namelijk mede bepaald door het fluctuerende aanbod in zonne- en windenergie. Het hoogheemraadschap zette een praktijkproef met het real-time aansturen van een gemaal op basis van actuele waterstanden, neerslagvoorspelling en energieaanbod. De resultaten van de proef zijn veelbelovend: het is duurzamer én goedkoper om ‘te malen als het waait’.
Lees meer...

Nederland staat voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Er worden de komende jaren miljarden euro’s geïnvesteerd om die opgaven te realiseren. Juist nu liggen er dan ook grote kansen voor slimme combinaties van water- en natuuropgaven. Wat is er voor nodig om die kansen maximaal te benutten? In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken deed Alterra hier onderzoek naar. Dit artikel vat de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit deze studie samen.
Lees meer...
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!