secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipulatiemaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor een hoge fosfaatnalevering naar de waterlaag. Om het ijzergehalte van de bodem te verhogen, werd geleidelijk ijzer aan de plas toegevoegd gedurende anderhalf jaar. Tijdens en na de ijzersuppletie daalden de fosfaatconcentraties in de waterlaag naar historisch lage niveaus, met helder water, waterplantenontwikkeling en het verdwijnen van algenbloei tot gevolg. Het is onduidelijk of de verlaagde fosfaatnalevering langdurig zal zijn.

Wanneer kan regelbare drainage (RD) een bijdrage leveren aan de zoetwatervoorziening en wanneer niet? Dit artikel is het derde en laatste in de serie over de toepasbaarheid van regelbare drainage. In de beide voorgaande artikelen [1, 2] ging het vooral om de effecten ter plekke, dus op perceelsniveau. In dit derde artikel gaan we specifiek in op regionale effecten. De achterliggende vraag daarbij is: wat is de invloed van grootschalige toepassing van regelbare drainage op het watersysteem als geheel? Dit is onderzocht voor een studiegebied in hoog Nederland.

Medio dit jaar gaat de eerste online versie van de Atlas Natuurlijk Kapitaal ‘live’. Deze basisversie van de Atlas geeft informatie over het natuurlijk kapitaal van Nederland. U vindt er kaarten over ecosystemen, hun kwaliteit, én hun capaciteit om ecosysteemdiensten te leveren. De Atlas laat ook inspirerende voorbeelden zien van duurzaam gebruik van ons natuurlijk kapitaal. Deze eerste versie biedt informatie voor waterbeheerders en gebiedsontwikkelaars en voor rapportage aan de Europese Commissie. Daarna zal de Atlas Natuurlijk Kapitaal ook informatie voor andere doelgroepen bieden, zoals het bedrijfsleven en vergunningverleners. Op termijn zal de atlas een kennisbasis vormen voor duurzame besluitvorming in de leefomgeving.

Waterschap Brabantse Delta werkt aan verbetering van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het transportsysteem voor afvalwater. Het beheer wordt gerationaliseerd door de oude adhoc-benadering (repareren waar nodig) te vervangen door een structurele aanpak om problemen voor te zijn. Met de nieuwe aanpak komen we veel minder voor (onaangename) verrassingen te staan. De aanpak richt zich op drie aspecten: de leidingtracé’s, de technische staat van de leidingen en het feitelijke verloop van het transport zelf.

Het is onmogelijk om van alle stoffen die in de waterketen voorkomen concentraties en effecten te bepalen. Het prioriteren (selecteren) van stoffen die risicovol zijn voor de watervoorziening is daarom nodig. Hier prioriteren we drinkwaterrelevante stoffen met een innovatieve methode. We gebruikten ruim 150 monsters uit rwzi-effluent, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater en keken of ruim 5000 op de Europese markt verhandelde stoffen erin voorkomen. In totaal prioriteerden we zo 243 stoffen. Deze methode brengt stoffen voor het voetlicht die op andere manieren niet worden opgemerkt, en is daarmee een waardevolle aanvulling op conventionele prioriteringstechnieken.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Vroomshoop had uitbreiding nodig. Vanwege de relatief hoge regenwaterafvoer ten opzichte van de droogweerafvoer was vervanging door een Nereda®‑installatie destijds geen efficiënte oplossing. Het bouwen van een hybride systeem – een combinatie van een conventioneel actiefslibsysteem (CAS) met een Nereda®‑reactor – bleek een goed besluit. Boven op de ruimtebesparing was er het voordeel van de verbeterde slibbezinking in het CAS, waardoor er extra ruimte onstaat in de hydraulische capaciteit. Ook daalde het energieverbruik.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.