Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault
Waterpleinen worden op nationale en internationale schaal toegepast om wateroverlast te beperken door regenwater tijdelijk te bergen en langzaam af te voeren. Er zijn slechts enkele waterpleinen in binnen- en buitenland, waardoor de kennis van het (langetermijn-)functioneren nog beperkt is. Dit was reden voor gemeente ’s-Hertogenbosch om in samenwerking met o.a. Tauw en de hogescholen van Rotterdam en Groningen onderzoek te doen naar het hydraulisch functioneren van het Eikendonkplein in ’s-Hertogenbosch als waterplein.
Lees meer...

0
0
0
s2sdefault
In de afgelopen decennia is de aandacht toegenomen voor de optimalisatie van drinkwaterdistributiesystemen. Voor traditionele oplossingsmethoden zijn de systemen echter te complex. Er zijn veel ontwikkelingen geweest op het gebied van numerieke optimalisatiemethoden. Specifiek voor de optimalisatie van drinkwaterdistributiesystemen heeft KWR een softwareplatform ontwikkeld: Gondwana. Dit platform combineert flexibiliteit en vrijheid van optimalisatievraagstukken met een gebruiksvriendelijke grafische interface en uitgebreide gebruikersondersteuning. Dit biedt de hydraulische experts van KWR, en daarmee de hele drinkwatersector, de mogelijkheid krachtige en vaak complexe optimalisatietechnieken in te zetten.
Lees meer...

0
0
0
s2sdefault
Het centrum van Enschede heeft een gemengd rioolstelsel. Op zoek naar doelmatige en kosteneffectieve maatregelen om de vuilemissie uit het riool te verminderen onderzocht toenmalig waterschap Regge en Dinkel de vuiluitworp van bergbezinkbassin Bruggenmors. Het bassin is onderdeel van het Enschedese rioolstelsel. Het loost op de Elsbeek, op de plaats waar ook het effluent van rwzi Enschede wordt afgevoerd. Wat is de omvang van de vuilemissie en wat zijn de nadelige gevolgen ervan voor de stedelijke waterstroom van Twente? Het onderzoek leidde tot het advies om de uitloop van BBB Bruggenmors te sluiten en het bassin te voorzien van een bypass.
Lees meer...

0
0
0
s2sdefault
Nederlandse waterschappen beheren al eeuwenlang grasland op dijken om deze erosiebestendig te houden. Soortenrijkdom levert volgens het ene onderzoek een erosiebestendige grasbekleding op, volgens een ander is de aanwezigheid van een dicht wortelnet doorslaggevend. In dit artikel houden we de conclusies van deze onderzoeken tegen het licht van de dagelijkse praktijk van een dijkbeheerder die ook rekening wil houden met de recreatieve en ecologische functies van de grasbekleding.
Lees meer...

0
0
0
s2sdefault
Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn water (KRW) verloopt moeizaam, deels doordat de aanpak vaak te kleinschalig is en niet integraal. Stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyse (SESA) kan helpen bij het doorgronden van het ecologisch functioneren van watersystemen. Dat gaat uit van haalbare doelen en ondersteunt bij het afwegen van de verschillende gebruiksfuncties die oppervlaktewateren vervullen. Door de ecologische sleutel-, stress- en stuurfactoren aan elkaar te koppelen en te integreren in de stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyse ontstaat een integrale benadering die leidt tot doelgerichte maatregelen en een succesvollere aanpak van de KRW-waterproblematiek.
Lees meer...

0
0
0
s2sdefault
Soortresponsies geven informatie over het voorkomen van een soort in relatie tot de milieuomstandigheden. Ze kunnen worden afgeleid uit monitoringsdata. De berekende responsies kunnen worden gebruikt om milieuomstandigheden af te leiden uit de aanwezige soorten (milieu-indicatie) of, omgekeerd, om de geschiktheid van het milieu voor (doel)soorten te beoordelen (habitatgeschiktheid). In twee pilots zijn met verschillende methoden milieu-indicatiewaarden afgeleid voor macrofauna en macrofyten. De bevindingen kunnen onder andere worden gebruikt bij de uitwerking van ecologische sleutelfactor 4 (habitatgeschiktheid) door de STOWA.
Lees meer...