Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern
Om de waterkwaliteit en de omstandigheden voor verlanding, waterrietvegetaties en broedvogels te verbeteren is het wenselijk de peilfluctuatie in het Naardermeer te vergroten van 20 centimeter naar 50 centimeter of meer. De vraag was echter of het zeldzame hoogveenbos in het Naardermeer hierdoor niet zou verdrogen en/of vermesten. Een grootschalig praktijkexperiment in het hoogveenbos toont aan dat de grondwaterstand niet te ver daalt, de invloed van regenwater toeneemt, de bodem niet voedselrijker wordt en de zuurgraad zelfs verbetert. Dit zijn betere omstandigheden voor (het ontstaan en) de instandhouding van natuurlijk hoogveenbos.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Bij de productie van drinkwater komt in Nederland jaarlijks ruim 75.000 ton ijzerslib vrij. Het ijzeroxide in dat slib kan effectief fosfaat binden, maar nat ijzerslib is daarvoor niet praktisch. Daarom is een manier ontwikkeld om het ijzeroxide te granuleren, zonder de adsorptie-eigenschappen te verminderen. De korrels die zo worden gemaakt, zijn te gebruiken als adsorbens voor de verwijdering van fosfaat uit oppervlaktewater of om fosfaat in de bodem te binden.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Waterbedrijven zijn verplicht om de drinkwaterkwaliteit aan het tappunt bij de consument te meten. Onderdeel van het wettelijk meetprogramma zijn de metalen lood, koper en nikkel. Hiervoor bemonsteren de waterbedrijven via de Random Day Time (RDT)-methode. In de periode 2004-2011 heeft KWR van ruim 16.000 RDT-monsters de metaalconcentraties geïnventariseerd en onderzocht of er relaties zijn tussen metaalconcentraties aan de tap en de watersamenstelling af pompstation. Het blijkt dat metaalconcentraties in het algemeen laag zijn. Er is een relatie tussen de koperconcentratie en de zuurgraad en waterstofcarbonaatconcentratie van het drinkwater. Andere relaties zijn niet aangetoond.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Gedurende een periode van 3 jaar zijn er onder de vlag van het project DisConTO twee onderzoeken gedaan naar veranderingen van waterkwaliteit in drinkwaterdistributienetwerken. Het eerste bestond uit batchtesten om te kijken naar de groeipotentie van bacteriologische cellen in de tijd in water van verschillende drinkwaterproductiebedrijven. De gebruikte analysemethode (TCC) heeft potentie voor de toekomst als indicatorparameter. De methode is snel en toont eenzelfde trend als de huidige kweekmethoden. Het tweede onderzoek bracht het het effect in beeld van een nieuwe zuivering op de waterkwaliteit in het distributienet. Een verbeterde kwaliteit af pompstation is niet direct merkbaar in de periferie, dit duurt maanden.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Om te bepalen wat het effect is van de drinkwaterkwaliteit af pompstation op de geleverde kwaliteit bij de klant is een meetprogramma afgewerkt op productielocatie Kolff (Vitens) en in een deel van het bijbehorende distributienet. De keuze viel op deze locatie omdat hier in de onderzoeksperiode de oude zuivering vervangen werd door een nieuwe, uitgebreidere zuivering. Af pompstation, halverwege het distributienet en aan het eind van het net zijn op 15 meetdagen meerdere malen per dag monsters genomen. De vernieuwde productielocatie produceert zachter water , met minder voedingsstoffen voor biologische activiteit, maar dit heeft na anderhalf jaar nog geen effect op de biologische activiteit in het drinkwater bij de klant.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
In het onderzoeksproject DisConTO is een waterkwaliteitsmodel ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in bacteriegroei in drinkwaterdistributienetten. Voor verschillende Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn de parameters van het model bepaald. TCC- en ATP-metingen in batchexperimenten laten zien dat bij hogere temperaturen duidelijk sprake is van bacterie-groei (TCC); bij lagere temperaturen is nauwelijks groei waar te nemen. De groeisnelheids-constante en de celconcentratie bij evenwicht hebben in de meeste gevallen een positieve correlatie met de watertemperatuur. De biologische stabiliteit in distributienetten kan verder verbeterd worden door meer aandacht te besteden aan het beheersen van celconcentraties in reinwater van productielocaties.
Lees meer...