Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern
In juni 2014 heeft een groep waterbeheerders, onderzoekers en adviseurs een bezoek gebracht aan Estland. De Estse wateren verkeren over het algemeen in een veel natuurlijker toestand dan de Nederlandse. Tijdens de studiereis is onderzocht hoe de ecosystemen van deze wateren functioneren. De opgedane kennis was aanleiding tot discussies over de toestand van Nederlandse meren en plassen en over welke herstelmaatregelen op welke manier bijdragen aan het bereiken van een goede ecologische toestand (of de afgeleide daarvan, het goede ecologische potentieel).
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben een sectorbreed te gebruiken methodiek ontwikkeld voor het maken van de verstoringsrisicoanalyse. In de verstoringsrisicoanalyse worden dreigingen en gevaren voor de drinkwatervoorziening in kaart gebracht en het risico beoordeeld. Op basis hiervan kunnen drinkwaterbedrijven de dreigingen en gevaren rangschikken, prioriteren en waar nodig weerbaarheid verhogende maatregelen treffen om de continuïteit van de drinkwatervoorziening zoveel mogelijk te borgen. Eén sectorbrede methodiek leidt tot meer kennisuitwisseling binnen de drinkwatersector en daarmee tot kwalitatief betere verstoringsrisicoanalyses. In onderstaand artikel worden de sectorbrede aanpak en de methodiek op hoofdlijnen beschreven.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Een membraanbioreactor (MBR) is een interessante optie voor verbetering van de effluentkwaliteit van rwzi’s. Is bredere toepassing van dit beproefde concept haalbaar en zo ja, onder welke voorwaarden dan? Het megablock-concept van Pentair gecombineerd met een conventioneel actiefslibsysteem biedt goede perspectieven door het verlagen van de energie- en afschrijvingskosten en het verminderen van het chemicaliënverbruik. Bovendien is het permeaat hygiënisch betrouwbaar. Wanneer bij de verdere introductie van de NEWaterfabriek meer vraag komt naar effluent(her)gebruik en tweedefase-KRW-maatregelen worden geïntroduceerd voor de verwijdering van prioritaire stoffen, nemen de kansen voor MBR-toepassingen in Nederland verder toe.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern
In het Park Monnikenberg bij Hilversum wordt een nieuw zorgpark ontwikkeld, waarin door Tergooi een nieuw ziekenhuis wordt gebouwd. Dit ziekenhuis moet zo duurzaam worden dat het een BREEAM®-certificaat ‘Excellent’ krijgt. In het kader van het TKI Watertechnologie is daarom de technische haalbaarheid van verschillende concepten op het raakvlak van water en energie onderzocht. De resultaten van deze studie kunnen worden gebruikt om een energiezuinig en duurzaam ziekenhuis te ontwerpen. De financieel-economische afweging werd gebaseerd op Total Costs of Ownership. Binnenkort wordt besloten welke concepten zullen worden toegepast.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Vrijwel alle buitenlandse drinkwaterbedrijven gebruiken systemen om hun lekverlies te beperken. Die inspanningen en technieken, zoals DMA’s (District Metered Areas), lijken in Nederland tot nu toe niet voor te komen. Oasen vroeg zich af waarom niet en ging aan de slag. Conclusie: met DMA’s is nauwkeurig te voorspellen wanneer een leidingsysteem aan vervanging toe is en kunnen lekkages en de overlast die deze geven worden voorkomen. Ook voor Nederlandse drinkwaterbedrijven is het inrichten van DMA’s dus zinvol.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
De provincie Utrecht heeft als een van de eerste provincies de verdrogingssituatie van haar TOP-natuurgebieden bepaald met stambuisregressie. Hiervoor zijn meetrondes met gerichte grondwateropnames uit voorjaar en zomer gekoppeld aan stambuis-grondwatermeetreeksen. Deze methodiek heeft een statistische basis, waarmee zuivere schattingen zijn verkregen van oppervlaktepercentages die voldoen aan de hydrologische randvoorwaarden voor het betreffende (natuur)gebied (GxG). De intensieve veldmeetcampagne is met een gedegen voorbereiding goed uitvoerbaar. De provincie zal over enige jaren – opnieuw met deze methode – de aanpak van de verdrogingsbestrijding in de Utrechtse TOP-natuurgebieden evalueren.
Lees meer...