Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault
Het Nederlandse waterbeleid probeert hetzelfde waterdruppeltje elke keer in een ander hokje te stoppen. De ene keer valt het onder de NBW, de andere keer moet het voldoen aan WB21 en als het niet uitkijkt komt het in een KRW-waterlichaam terecht. In het verleden is een goede stap gemaakt met de introductie van het instrument GGOR: grond- en oppervlaktewater werden voor het eerst beleidsmatig en integraal beschouwd. Dit artikel is een pleidooi om het GGOR-instrument te actualiseren. Integratie met het Voorzieningenniveau en de Kaderrichtlijn Water ligt voor de hand.
Lees meer...

0
0
0
s2sdefault
In het Bedrijfstakonderzoek (BTO) dat KWR Watercycle Research Institute uitvoert voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, is een workshop georganiseerd over de mogelijkheden van inspectie van drinkwaterleidingen. Tijdens deze workshop, waaraan drinkwaterbedrijven en inspectiebedrijven deelnamen, werden ervaringen uitgewisseld van drinkwaterbedrijven met inspectietechnieken, schetsten inspectiebedrijven nieuwe ontwikkelingen en werden de innovatiebehoeften op elkaar afgestemd. Drinkwaterbedrijven hebben vooral behoefte aan technieken die betrouwbaar zijn, de waterkwaliteit niet beïnvloeden en tegen geringe kosten inzetbaar zijn. Voor inspectiebedrijven is het belangrijk dat er voldoende inspectiewerkzaamheden plaatsvinden, waar zij deze technieken kunnen toepassen.
Lees meer...

0
0
0
s2sdefault
Tijdens de SIWW Technology & Innovation Summit in Singapore spraken 300 deelnemers uit 35 verschillende landen over de vraag waar de komende jaren op het gebied van (afval)watertechnologie en innovatie de focus op zou moeten liggen. In vier sessies met verschillende thema’s werden de meningen van de deelnemers geïnventariseerd en ontstond een goed beeld van de gezamenlijke toekomstvisie. Hierbij werd wel opgemerkt dat het voornaamste wat hiervoor nodig is “lef” is: het lef om nieuwe richtingen in te slaan.
Lees meer...

0
0
0
s2sdefault
De marge waarin we het grondwater in Nederlandse dorpen en steden het liefst beheersen, is klein. Te lage grondwaterstanden kunnen bodemdaling en droogstand van houten funderingspalen veroorzaken. Te hoge kunnen weer leiden tot water- en vochtoverlast. Waar automatisch gestuurd rioolbeheer en peilsturing in het oppervlaktewater al decennia vanzelfsprekend zijn, wordt automatisch gestuurd grondwaterbeheer nog weinig toegepast in stedelijke gebied. De gemeente Bloemendaal stuurt het grondwaterpeil wel: het drainagesysteem in de gemeente wordt automatisch gestuurd op basis van het grondwatermeetnet. De meetresultaten laten zien dat het systeem werkt en wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst.
Lees meer...

0
0
0
s2sdefault
Vanaf 2018 wordt afvalwaterzuivering verplicht voor de glastuinbouw. Deze zuiveringsplicht geldt voor alle gewasbeschermingsmiddelen en is essentieel om de normoverschrijdingen in het oppervlaktewater terug te dringen. De werkgroep Waterkwaliteit Tuinbouw Bommelerwaard heeft Antea Group gevraagd scenario’s voor het aansluiten van de tuinders aan de riolering door te rekenen. Het ging niet alleen om kosten, maar ook om effecten en risico’s. Naast gedegen kennis over tracéengineering, over zuiveringstechnieken, is voor het project een modern informatiemanagementsysteem gebruikt. Deze aanpak gaf een optimaal resultaat en creëerde veel draagvlak onder de betrokkenen.
Lees meer...

0
0
0
s2sdefault
In La Paz kunnen 125.000 inwoners van de wijk Chuquiaguillo vanaf 2017 gebruik maken van verbeterde drinkwatervoorzieningen. Het afvalwatersysteem in Chuquiaguillo is hier niet op berekend. Het Masterplan van de Boliviaanse overheid wijst niet eenduidig naar een oplossing die op korte termijn is te realiseren. Dit artikel beschrijft een inventariserende studie naar het huidige afvalwatersysteem en de mogelijkheden voor een toekomstige afvalwaterzuivering. Een decentrale afvalwaterzuivering wordt aangeraden in de afzonderlijke stroomgebieden om op korte termijn resultaat te boeken. Qua technologie wordt er prioriteit gegeven aan het goedkoop verlagen van het biologische zuurstofverbruik (BOD) via sedimentatie en anaerobe insluiting (Imhofftank, e.d.).
Lees meer...