secundair logo knw 1

Het drinkwaterproductiebedrijf van Vitens in Dalfsen. Foto Vitens

De rijksoverheid beschermt de drinkwatervoorraden niet doeltreffend tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte (geothermie). Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het onderzoek ‘Stille wateren, in diepe gronden’. De regie in de ondergrond ontbreekt, aldus het instituut, en dat is zorgwekkend.

Volgens de Algemene Rekenkamer leidt geothermie tot reële risico’s voor de kwaliteit van ons drinkwater. Dat komt allereerst door onduidelijkheden in het beheer van de ondergrond. Zo worden steeds meer geothermieprojecten door zowel private als (semi-)publieke partijen opgestart, terwijl toekomstige drinkwatervoorraden nog niet officieel zijn aangewezen en worden beschermd.

Sinds 2007 wordt er in Nederland naar aardwarmte geboord. Tot 2020 waren er 22 putten geslagen, vooral in glastuingebieden. Geothermie is een duurzaam alternatief voor gas en olie en de ambitie van de rijksoverheid is dan ook om de toepassing snel op te schalen, ook in stedelijk gebied.

Zowel drinkwater als aardwarmte zijn van zeer groot belang, schrijft de Rekenkamer. "Het is echter de vraag of beide functies veilig samengaan in de drukke ondergrond. Met de hoge bevolkingsdichtheid is het in Nederland niet alleen druk bovengronds, maar ook in de ondergrond strijden diverse activiteiten om de schaarse ruimte."

Lekkages
Zo’n 60 procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit zoet grondwater, dat zich op een diepte van 20 tot 300 meter bevindt. Daaronder, tussen de 200 en 700 meter diep, liggen reservevoorraden. Aardwarmte komt uit aardlagen op 2 tot 3 kilometer diepte, waaruit zout, warm water wordt opgepompt.

 1706 geothermie

Ondanks het verschil in diepte kunnen beide activiteiten met elkaar in conflict komen, aldus de Rekenkamer. Zo zijn geothermiebuizen gevoelig voor corrosie (roest). Het water dat diep uit de ondergrond wordt opgepompt is niet alleen warm en zout, maar bevat ook toegevoegde chemicaliën om corrosie te remmen. Als er gaten in de buizen ontstaan, kan het zoute water weglekken naar de zoetwaterlagen waaruit drinkwater wordt gewonnen. Dat is ook meermaals gebeurd; alleen al in 2020 zijn drie putten langdurig stilgelegd in verband met mogelijke lekkages.

Daarnaast worden bij de aanleg van geothermiesystemen lagen in de ondergrond doorboord. Wanneer deze niet goed worden afgedicht, kunnen grondwaterverontreinigingen zich verspreiden naar onze drinkwatervoorraden. Of er zulke incidenten zijn geweest, is niet geregistreerd.

Aanbevelingen
De Rekenkamer vindt dat de risico’s van geothermie voor ondergrondse drinkwaterbronnen helder moeten worden afgewogen in de vergunningverlening voor geothermie. Daarbij moeten de adviezen van de decentrale overheden, waaronder de waterschappen, veel beter dan nu worden betrokken.

Verder meent ze dat de ministers van Economische Zaken (verantwoordelijk voor geothermie) en Infrastructuur en Waterstaat (verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening) voor meer samenhang in de wet- en regelgeving moeten zorgen. Voordat verder wordt opgeschaald, moet duidelijk worden hoe de belangen van geothermie en drinkwatervoorziening zich tot elkaar verhouden. 

Reactie
In hun reactie op het rapport, die daarin is opgenomen, zeggen de verantwoordelijke bewindslieden dat al de nodige stappen zijn gezet. Zo wordt gewerkt aan de herziening van de Mijnbouwwet. Dat er spanning kan ontstaan tussen het belang van geothermie en dat van de drinkwatervoorziening, herkennen zij niet.

Deze reactie stelt de Rekenkamer niet gerust. "De ministers zien de urgentie van het probleem en het belang van meer centrale regie onvoldoende in", constateert ze. "Zij gaan daarmee voorbij aan problemen die zich in de praktijk voordoen."

Ook Vewin verbaast zich hierover, zo meldt de vereniging van drinkwaterbedrijven naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer. In een rapport dat Vewin samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) opstelde en dat binnenkort aan het Rijk wordt aangeboden, staat dat mijnbouw (inclusief geothermie) in gebieden met drinkwatervoorraden moet worden uitgesloten. 

De Rekenkamer hoopt dat de Tweede Kamer de aanbevelingen uit het rapport meeneemt als die dit najaar de herziening van de Mijnbouwwet behandelt. 

 

MEER INFORMATIE
Rekenkamerrapport ‘Stille wateren, in diepe gronden’
Reactie Vewin op het Rekenkamerrapport

H2O-bericht: SodM verscherpt eisen voor geothermie wegens lekkagegevaar
H2O-bericht: Gebruik van aardwarmte met 10 procent gestegen
H20-bericht: ILT: onzorgvuldig werk boorbedrijven risico voor bodem en grondwater

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.