secundair logo knw 1

De meeste waterschappen hebben meer oog voor de grondwaterkwantiteit dan voor de -kwaliteit. Beeld Vechtstromen

Het onderwerp grondwater, en zeker de kwaliteit daarvan, staat bij de meeste waterschappen nog niet hoog op de agenda. Dat concludeert het bureau Sterk Consulting, dat onderzoek deed in opdracht van het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond (UP) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Onder invloed van verschillende maatschappelijke opgaven en de nieuwe Omgevingswet neemt die aandacht wel toe, blijkt uit het onderzoek, maar vaak gaat het dan om waterkwantiteit, zoals bij droogte, ondergronds ruimtegebruik en bodemdaling. Voor waterkwaliteit kijken de meeste waterschappen vooral naar de provincie.

Daarmee laten ze veel kansen liggen, menen de onderzoekers. "Illustratief is dat het gemiddelde waterschap slechts enkele ‘grondwater-fte’s’ binnen de muren heeft. Er is een grote discrepantie tussen het belang van grondwater enerzijds en de aandacht en middelen hiervoor anderzijds."

Aan het onderzoek deden behalve de UvW en het UP zelf ook kennisinstituut STOWA en acht waterschappen mee. Deze waterschappen vragen de UvW om een nationale visie op grondwaterbeheer, waarbij rekening gehouden wordt met regionale verschillen.

Driedimensionaal denken
0104 Dirk Siert Schoonman 180 vk Dirk Siert Schoonman Daar wordt inmiddels aan gewerkt, zegt UvW-bestuurder Dirk-Siert Schoonman in een reactie. "Naar aanleiding van de droogte van de afgelopen jaren, en vanuit het Deltaprogramma Zoetwater, hadden wij daar zelf ook behoefte aan. Wat betekent die droogte voor de inrichting van Nederland en wat is de rol van de waterschappen hierbij?"

In grote lijnen herkent hij de conclusies van het rapport wel. "Ik ben eigenlijk wel blij dat het beeld bevestigd wordt. Traditioneel zijn wij als waterschappen boven de grond kampioen. Maar door de klimaatverandering moeten we veel meer driedimensionaal gaan denken: boven, op en in de grond. Als je Nederland klimaatrobuust wilt inrichten, moet je het grondwater meenemen."

Het gaat dan bijvoorbeeld om verzilting, maar ook om bodemverontreiniging door gevaarlijke stoffen als PFAS. "Die hebben we goed in beeld, maar er zijn nog veel andere nieuwe stoffen."

Omgevingswet
In de nieuwe Omgevingswet is het beheer van de grondwaterkwaliteit, en daarmee ook de in het grondwater aanwezige verontreinigingen, nadrukkelijker dan nu onderdeel van het beheer van watersystemen, stellen de onderzoekers. Maar over de manier waarop is nog veel onduidelijk.

Ze adviseren de UvW en STOWA om aan bewustwording te werken, kaders te ontwikkelen te investeren in kennisontwikkeling en meer samen te werken met provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven.

Het juist deze week gepresenteerde rapport van de UvW en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over grondwateronttrekkingen noemt Schoonman "een inhaalslag". In de tweede helft van dit jaar verwacht hij de beloofde nationale visie op grondwaterbeheer te kunnen presenteren, met daarin ook een "handelingsperspectief".

"We kunnen lang over de verantwoordelijkheid discussiëren, maar laten we vooral kijken naar de opgaven die er liggen, want die zijn groot. En samen zoeken naar de knoppen waaraan we kunnen draaien."

 

MEER INFORMATIE
Eindrapport 'Grondwater(kwaliteits)beheer door waterschappen'
H2O-bericht: Waterschappen gaan registratie grondwateronttrekkingen verbeteren

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!