secundair logo knw 1

Het Vlaamse mestactieplan van minister Zuhal Demir waarin vergaande maatregelen zijn opgenomen om vervuiling van water door mest tegen te gaan, leidt tot felle reacties in de landbouw. Aan de andere kant stappen vijf natuur- en milieuorganisaties naar de rechter omdat de Vlaamse regering naar hun mening onvoldoende maatregelen neemt om de verslechtering van de waterkwaliteit door vermesting aan te pakken. 

Evenals in Nederland heeft de waterkwaliteit in Vlaanderen te lijden onder uitspoeling van de nutriënten uit mest. Op 31 procent van de meetpunten wordt de norm van 50 milligram nitraat per liter oppervlaktewater overschreden, een situatie die in de afgelopen jaren is verslechterd. De slechte waterkwaliteit leidt er toe dat ook in Vlaanderen de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water niet worden gehaald – van de 195 Vlaamse waterlichamen verkeert er één in goede staat.

Vijf Vlaamse natuur- en milieuorganisaties (Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Dryade, Word Wide Fund for Nature en Greenpeace) betogen dat het mestbeleid in Vlaanderen al jaren wordt gekenmerkt door de filosofie van pappen en nathouden en stellen dat de waterkwaliteit prioriteit moet krijgen.

Om dat te bewerkstelligen stappen ze naar de rechter, zo bleek vorige week in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaamse parlement. Daarin vroeg Mieke Schauvliege (Groen) minister Demir om een reactie op de dagvaarding. De bewindsvrouw wilde daar inhoudelijk niet op reageren omdat de zaak onder de rechter ligt. De kwestie wordt volgend jaar mei behandeld.

Mestactieplan
Los daarvan, heeft Zuhal een nieuw mestactieplan (MAP7) gelanceerd, waarin ze flinke stappen wil zetten om de waterkwaliteit te verbeteren. Het actieplan is voorgelegd aan de Europese Commissie en leidt tot veel ophef gezien die de maatregelen er in zijn opgenomen. Deze laten geen ruimte meer voor land- en tuinbouw in Vlaanderen, stellen de ‘verbijsterde’ landbouworganisaties en verwerkende industrie in een reactie.


Zo moet er volgens het mestactieplan een teeltvrije zone van 6 meter langs alle waterlopen en grachten komen. Verder worden de bemestingsnormen aangescherpt met 15 procent en wordt het aantal gebieden waar extra strenge bemestingsregels gelden sterk uitgebreid. Voorts wil de minister een verbod op de oogst van nitraatgevoelige teelten als aardappelen en groenten na 1 september. In alle overstromingsgevoelige gebieden moet er een nulbemesting komen, wat betekent dat alleen nog begrazing mogelijk is met maximaal 2 grootvee-eenheden (koeien) per hectare.

Effectieve resultaten
Minister Demir zei in de commissievergadering Leefmileu als toelichting: “Ik ben het ermee eens dat het plan deze keer tot effectieve resultaten moet leiden, zodat we eindelijk ook de waterkwaliteitsnormen zoals bepaald in de Nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn Water kunnen behalen.”

In het nieuwe mestactieplan worden ‘effectieve maatregelen opgenomen die de waterkwaliteit verbeteren, maar die ook bijdragen aan onder andere biodiversiteit, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, klimaat en erosie’, aldus de bewindsvrouw die aankondigde ‘een adequate handhaving’ voorop te stellen.

Met die straffe aanpak wil de bewindsvrouw mogelijk ook in een andere kwestie de milieuorganisaties de wind uit de zeilen nemen: de vijf natuur- en milieuorganisaties stellen de Vlaamse regering ook in gebreke omdat, zo stellen ze, de 'Vlaamse pesticidenreglementering' al meer dan tien jaar de Europese habitat- en pesticidenrichtlijn schendt. 

 

LEES OOK
H2O Podium: Waterkwaliteitsbeleid: juridische procedures worden onontkoombaar
H2O Actueel: Europese Commissie oordeelt streng over waterkwaliteit in Nederland
H2O Actueel: Europese Commissie legt uitrijden mest aan banden

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.