secundair logo knw 1

Veenweidegebied in Groningen I Foto: Hardscarf / Wikimedia Commons

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt in twee jaar 100 miljoen euro beschikbaar om de problemen in de veenweidegebieden aan te pakken. Het geld gaat naar nieuwe oplossingen voor het tegengaan van bodemdaling en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Het bedrag van 100 miljoen euro geldt voor de jaren 2020 en 2021 en was door het kabinet al toegezegd in het Klimaatakkoord. De bedoeling is om gebiedsprocessen in de veenweidegebieden te stimuleren, als eerste stap op weg naar een reductie van CO2-equivalent (optelsom van de uitstoot van koolstofdioxide, lachgas en methaan) met 1 megaton in 2030.

Ook bijdrage provincies
De zes veenweideprovincies Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland hebben hierbij de regie. Zij dragen gezamenlijk ook 105 miljoen euro bij in het kader van het interbestuurlijk programma Veenplan 1e fase. Deze investering en de rijksbijdrage moeten leiden tot een reductie van CO2-equivalent met 0.14 megaton.

Rijk en provincies gaan samen met landbouw- en natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten de problemen in veenweidegebieden aanpakken, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een toelichting weten. Die zijn niet eenvoudig. De kunstmatig lage waterstand in veenweidegebieden zorgt voor oxidatie van het veen en dat leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling. Het verhogen van het waterpeil heeft echter grote gevolgen voor boeren, die hun bedrijfsvoering zullen moeten aanpassen.

Elke regio eigen aanpak
Daarom zijn nieuwe oplossingen nodig, aldus het ministerie van LNV. Het gaat onder meer om waterinfiltratietechnieken, natuurinclusieve kringlooplandbouw met extensivering en ontwikkeling van natte teelten. Elke regio vraagt daarbij om een eigen oplossingsrichting. Volgens LNV is onderzoek nodig om te kunnen bepalen welke aanpak in welk gebied het beste is. De zes provincies hebben diverse kansrijke gebieden in beeld, waar op korte termijn maatregelen kunnen worden genomen. Deze gebieden zijn aangegeven in het Veenplan 1e fase.

 

MEER INFORMATIE
Bericht ministerie van LNV
Kamerbrief over Veenplan 1e fase
H2O-bericht: advies van Rli
H2O-bericht: investering provincie Utrecht

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...