0
0
0
s2sdefault

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt in twee jaar 100 miljoen euro beschikbaar om de problemen in de veenweidegebieden aan te pakken. Het geld gaat naar nieuwe oplossingen voor het tegengaan van bodemdaling en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Het bedrag van 100 miljoen euro geldt voor de jaren 2020 en 2021 en was door het kabinet al toegezegd in het Klimaatakkoord. De bedoeling is om gebiedsprocessen in de veenweidegebieden te stimuleren, als eerste stap op weg naar een reductie van CO2-equivalent (optelsom van de uitstoot van koolstofdioxide, lachgas en methaan) met 1 megaton in 2030.

Ook bijdrage provincies
De zes veenweideprovincies Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland hebben hierbij de regie. Zij dragen gezamenlijk ook 105 miljoen euro bij in het kader van het interbestuurlijk programma Veenplan 1e fase. Deze investering en de rijksbijdrage moeten leiden tot een reductie van CO2-equivalent met 0.14 megaton.

Rijk en provincies gaan samen met landbouw- en natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten de problemen in veenweidegebieden aanpakken, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een toelichting weten. Die zijn niet eenvoudig. De kunstmatig lage waterstand in veenweidegebieden zorgt voor oxidatie van het veen en dat leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling. Het verhogen van het waterpeil heeft echter grote gevolgen voor boeren, die hun bedrijfsvoering zullen moeten aanpassen.

Elke regio eigen aanpak
Daarom zijn nieuwe oplossingen nodig, aldus het ministerie van LNV. Het gaat onder meer om waterinfiltratietechnieken, natuurinclusieve kringlooplandbouw met extensivering en ontwikkeling van natte teelten. Elke regio vraagt daarbij om een eigen oplossingsrichting. Volgens LNV is onderzoek nodig om te kunnen bepalen welke aanpak in welk gebied het beste is. De zes provincies hebben diverse kansrijke gebieden in beeld, waar op korte termijn maatregelen kunnen worden genomen. Deze gebieden zijn aangegeven in het Veenplan 1e fase.

 

MEER INFORMATIE
Bericht ministerie van LNV
Kamerbrief over Veenplan 1e fase
H2O-bericht: advies van Rli
H2O-bericht: investering provincie Utrecht

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!
Proficiat Hein, en ik wens je veel succes op dit essentiële beleidsterrein.
Super interessant en heel mooi als waterbedrijven green-based GAC (duurzaam kool) kunnen inzetten bij de zuiverring. Het spoelen van koolfilters moet ook wel mee worden genomen. Een heel lastig onderdeel dat vaak wordt vergeten.
► O.J.I. Kramer, C. van Schaik, P.D.R. Dacomba-Torres, P.J. de Moel, E.S. Boek, E.T. Baars, J.T. Padding, J.P. van der Hoek, 2021, Fluidisation characteristics of granular activated carbon in drinking water treatment applications, Advanced Powder Technology Journal. 32, Issue 9, (2021) pp. Pages 3174-3188. doi: 10.1016/j.apt.2021.06.017.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.